14.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1135

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se stanoví druh, formát a četnost informací, které mají členské státy zpřístupnit pro účely podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích

(oznámeno pod číslem C(2018) 5009)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 72 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle prováděcího rozhodnutí Komise 2012/795/EU (2) musí členské státy podávat zprávy o provádění směrnice 2010/75/EU za období 2013–2016. Protože již časová působnost tohoto rozhodnutí vypršela, mělo by být zrušeno.

(2)

Je třeba určit druh, formát a četnost informací ke všem rokům počínaje rokem 2017, které mají členské státy zpřístupnit.

(3)

V souladu s čl. 72 odst. 1 směrnice 2010/75/EU musí všechny členské státy podávat zprávy o uplatňování uvedené směrnice, o reprezentativních údajích o emisích a ostatních formách znečištění, o mezních hodnotách emisí, o uplatňování nejlepších dostupných technik v souladu s články 14 a 15 uvedené směrnice, zejména o udělení výjimek v souladu s čl. 15 odst. 4 uvedené směrnice.

(4)

Členské státy jsou navíc povinny ve zprávách podávaných podle článku 72 uvedené směrnice uvést informace podle čl. 51 odst. 4, čl. 55 odst. 2 a čl. 59 odst. 1, 2 a 3 směrnice 2010/75/EU.

(5)

V souladu s čl. 72 odst. 1 směrnice 2010/75/EU předkládají členské státy tyto informace v elektronické podobě za použití nástroje pro podávání zpráv, který za tímto účelem poskytla Komise.

(6)

Směrnice 2010/75/EU vyžaduje, aby všechna zařízení, na něž se vztahuje kapitola II směrnice, měla vlastní povolení, pokud mají být v provozu. Podmínky povolení musí vycházet z environmentálního profilu, kterého dané zařízení může dosáhnut, s ohledem na technické charakteristiky, z vnějších faktorů včetně místních podmínek a používání nejlepších dostupných technik. V povoleních se stanoví podmínky, zejména pokud jde o mezní hodnoty emisí, monitorování emisí a posouzení souladu u každého jednotlivého zařízení. Podmínky povolení se mají pravidelně přezkoumávat a v případě potřeby aktualizovat, zejména pokud byly k hlavní činnosti zařízení zveřejněny nové závěry ohledně nejlepších dostupných technik (dále jen „závěry o BAT“) v souladu s čl. 21 odst. 3 směrnice 2010/75/EU. Nejúčinnějším způsobem, jak podávat zprávy o provádění směrnice 2010/75/EU, je poskytnout příslušné informace ke každému jednotlivému zařízení, a rozšířit tak přístupy přijaté v modulech 2 a 3 prováděcího rozhodnutí 2012/795/EU na všechna odvětví.

(7)

Na velká spalovací zařízení a zařízení na spoluspalování odpadu se vztahují zvláštní ustanovení v kapitolách III a IV směrnice 2010/75/EU. U těchto zařízení by členské státy navíc měly poskytnout informace o provádění dočasných odchylek a opatření na omezování emisí, jak je stanoví články 32 až 35 a čl. 46 odst. 2 směrnice 2010/75/EU. U zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu s kapacitou menší než dvě tuny za hodinu požaduje čl. 55 odst. 3 uvedené směrnice, aby členské státy zveřejnily seznam zařízení. Komise by o zveřejnění takového seznamu měla být informována, aby mohla monitorovat provádění směrnice u těchto menších zařízení.

(8)

V souladu s čl. 72 odst. 1 směrnice 2010/75/EU musí členské státy rovněž poskytovat reprezentativní údaje o emisích a ostatních formách znečištění. Za účelem snížení zbytečné administrativní zátěže by členské státy měly informovat v případě, že se zveřejňují údaje z monitorování emisí podle čl. 24 odst. 3 písm. b) směrnice 2010/75/EU, a rovněž poskytnout odkaz na údaje o emisích vykazované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (3). Podle uvedeného nařízení mají členské státy poskytovat roční údaje mimo jiné o přenosech odpadů mimo lokalitu a únicích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy v souladu s přílohou II, která se vztahuje na všechny znečišťující látky uvedené v příloze II směrnice 2010/75/EU. Zároveň se všechny výrazy „zařízení (installations)“, na které se vztahuje směrnice 2010/75/EU, vztahují nebo se shodují s výrazem „zařízení nebo provozovna (facility)“, na něž se vztahuje uvedené nařízení. Prostřednictvím údajů poskytovaných podle nařízení (ES) č. 166/2006 se tedy poskytují „reprezentativní údaje o emisích a ostatních formách znečištění“ ve smyslu čl. 72 odst. 1 směrnice 2010/75/EU.

(9)

Odkaz na údaje o emisích, které se vykazují podle nařízení (ES) č. 166/2006, by měl být vytvořen za použití stávajících prostorových informací, které spravují členské státy v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 2007/2/ES Evropského parlamentu a Rady (4), a bodu 8 přílohy III uvedené směrnice. Datový model zřízený nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 (5) umožňuje členským státům a Komisi propojovat „zařízení“, velká spalovací zařízení a zařízení na spoluspalování odpadu, s „provozovnami“ ve smyslu čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 166/2006. Vykazování prostorových dat u zařízení, velkých spalovacích zařízení a zařízení na spoluspalování odpadu namísto podávání podrobných zpráv o emisích ze zařízení je proto v této souvislosti pouze jiným „druhem“ podávání zpráv ve smyslu čl. 72 odst. 2 směrnice 2010/75/EU. To zahrnuje i přizpůsobení modelu INSPIRE konkrétním požadavkům na podávání zpráv uvedeným v čl. 72 odst. 1 směrnice 2010/75/EU, čímž se některé prvky prostorových informací, které mohou podle nařízení (EU) č. 1089/2010 zůstat prázdné („voidable“), stávají povinnými.

(10)

U zařízení a činností používajících organická rozpouštědla, na něž se nevztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, a nemusejí tedy nutně mít povolení pro konkrétní zařízení, by členské státy měly podávat informace o celkovém počtu zařízení a o počtu zařízení, jež uplatňují plán snižování emisí podle čl. 59 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice nebo výjimku podle čl. 59 odst. 2 nebo 3 uvedené směrnice. Komise tak bude informována, zda a do jaké míry by tím mohlo být ovlivněno provádění směrnice 2010/75/EU.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

U zařízení, na něž se vztahují kapitoly II, III a IV směrnice 2010/75/EU, s výjimkou zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou menší než dvě tuny za hodinu, poskytnou členské státy Komisi pro každé zařízení, na něž se směrnice vztahuje, informace stanovené v příloze I za použití formátu podle uvedené přílohy.

U zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou menší než dvě tuny za hodinu a u zařízení, na něž se vztahuje kapitola V směrnice 2010/75/EU, poskytnout členské státy Komisi informace stanovené v příloze II za použití formátu podle uvedené přílohy.

Členské státy poskytnou informace stanovené v příloze I a II prostřednictvím harmonizovaného elektronického nástroje pro podávání zpráv poskytnutého Komisí.

Článek 2

Informace stanovené v příloze I budou poprvé předloženy za ohlašovací rok 2017, není-li v uvedené příloze stanoveno jinak. Za uvedený ohlašovací rok budou informace předloženy nejpozději 30. června 2019. Za následující vykazované roky se informace uvedené v příloze I předloží každoročně do 9 měsíců od konce ohlašovacího roku.

Informace stanovené v příloze II se poprvé předloží za ohlašovací roky 2017 a 2018. Za tyto ohlašovací roky se informace předloží nejpozději 30. září 2019. Za následující ohlašovací roky se informace uvedené v příloze II předloží každé tři roky do 9 měsíců od konce posledního z příslušných ohlašovacích roků.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/795/EU ze dne 12. prosince 2012 o druhu, formátu a četnosti informací zpřístupňovaných členskými státy pro účely podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 57.).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11).


PŘÍLOHA I

Informace o zařízeních, na něž se vztahují kapitoly II, III a IV směrnice 2010/75/EU [kromě zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou menší než 2 tuny za hodinu]

Pozn.: Členské státy mohou označit informace, jež považují za důvěrné, a uvést důvody, jež mají zabránit Komisi ve zveřejnění takových informací.

1.1

Souvislosti

Druh

Formát

1.1.1.

Identifikátor země

Určení země, v níž se nacházejí ohlašovaná zařízení a instalace.

1.1.2.

Ohlašovací rok

Kalendářní rok, k němuž se ohlašování vztahuje.


1.2

Informace o všech zařízeních, na něž se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU

Druh

Formát

1.2.1.

inspireId

Jednoznačný identifikátor zařízení, který splňuje požadavky směrnice 2007/2/ES.

1.2.2

thematicId (1)

Tematický identifikátor objektu.

1.2.3.

pointGeometry

Zeměpisná šířka a délka (údaje o přibližném středu zařízení) vyjádřená s odkazem na souřadnicový referenční systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s přesností na 5 desetinných míst.

1.2.4.

Název zařízení

Úřední název, vlastní jméno nebo obvyklý název zařízení.

1.2.5.

Stav

Provozní stav zařízení

1.2.6.

Příslušný orgán

U činností, na něž se vztahuje příloha I směrnice 2010/75/EU název a kontaktní údaje:

a)

příslušného orgánu odpovědného nebo příslušných orgánů odpovědných za udělování povolení podle kapitoly II uvedené směrnice;

b)

příslušného orgánu odpovědného nebo příslušných orgánů odpovědných za inspekce podle kapitoly II uvedené směrnice.

1.2.7.

Prováděné činnosti

Určení všech činností, na které se vztahuje příloha I směrnice 2010/75/EU a které se v zařízení provádějí.

1.2.8.

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)

Od ohlašovacího roku 2018 určení prováděcích rozhodnutí Komise o závěrech o BAT, jež se vztahují na jakoukoliv činnost prováděnou v zařízení.

1.2.9.

Ostatní příslušné kapitoly podle směrnice 2010/75/EU

Určení kapitol směrnice 2010/75/EU, jež se vztahují na zařízení (nebo jeho část).

1.2.10.

Základní zpráva předložena

Informace, zda byla příslušnému orgánu předložena základní zpráva podle čl. 22 odst. 2 směrnice 2010/75/EU.

1.2.11.

Povolení uděleno

a)

Informace, zda bylo uděleno povolení k provozu zařízení podle článku 5 směrnice 2010/75/EU;

b)

adresa (adresy) URL, kde bylo povolení zveřejněno;

c)

od ohlašovacího roku 2018, pokud nebylo uděleno povolení podle článku 5 směrnice 2010/75/EU, popis přijatého donucovacího opatření.

1.2.12.

Přezkoumání podmínek povolení

a)

Informace, zda byly podmínky povolení přezkoumány podle čl. 21 odst. 3 uvedené směrnice;

b)

v příslušných případech datum, kdy byly podmínky povolení aktualizovány v souladu s čl. 21 odst. 3 směrnice 2010/75/EU.

1.2.13.

Odchylky od BAT podle čl. 15 odst. 4 směrnice 2010/75/EU

Pro zařízení, u nichž se podmínky povolení v souladu s čl. 21 odst. 3 uvedené směrnice přezkoumaly, informaci o tom, zda byla povolena odchylka podle čl. 15 odst. 4 uvedené směrnice.

Od ohlašovacího roku 2018, pokud byla udělena výjimka, tyto informace:

a)

adresa URL, kde se zveřejní konkrétní důvody udělení odchylky v souladu s čl. 24 odst. 2 písm. f) směrnice 2010/75/EU;

b)

prováděcí rozhodnutí Komise o závěrech o BAT, u něhož byla výjimka udělena;

c)

úroveň emisí spojená s BAT (BAT-AEL), u níž byla výjimka povolena;

d)

v příslušných případech doba trvání výjimky.

1.2.14.

Přísnější podmínky povolení

Od ohlašovacího roku 2018 se u zařízení, kde se podmínky povolení v souladu s čl. 21 odst. 3 přezkoumaly, upřesní, zda povolení nastavuje mezní hodnoty emisí přísněji, než je dolní hodnota rozmezí spojená s BAT, a uvede

a)

příslušné prováděcí rozhodnutí Komise o závěrech o BAT;

b)

příslušnou úroveň emisí spojenou s BAT;

c)

zda tyto přísnější mezní hodnoty emisí byly nastaveny podle čl. 14 odst. 4 nebo článku 18 směrnice 2010/75/EU nebo podle obou těchto článků.

1.2.15.

Prohlídky na místě (inspekce)

a)

Počet prohlídek na místě u produkčních zařízení, jež příslušný orgán provedl během ohlašovacího roku;

b)

od ohlašovacího roku 2018 konkrétní adresa URL zprávy o poslední prohlídce na místě nebo generická adresa URL, kde je v souladu s čl. 23 odst. 6 druhý pododstavcem vysvětlen přístup veřejnosti k jednotlivým zprávám o prohlídce.

1.2.16.

Údaje o monitorování emisí

Od ohlašovacího roku 2018 se uvede, jak byly výsledky monitorování emisí zpřístupněny veřejnosti podle čl. 24 odst. 3 písm. b), včetně adresy URL, pokud za tímto účelem byly vytvořeny internetové stránky.

1.2.17.

Identifikátor eSPIRS

Od ohlašovacího roku 2018, pokud zařízení spadá pod směrnici 2012/18/EU identifikátor databáze SPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System), tzv. identifikátor eSPIRS, pro podnik, v němž se zařízení nachází. Nepovinný údaj.

1.2.18.

Identifikátor systému obchodování s emisemi

Od ohlašovacího roku 2018, pokud zařízení částečně nebo zcela spadá pod směrnici 2003/87/ES, identifikátor používaný pro podávání zpráv podle uvedené směrnice. Nepovinný údaj.

1.2.19.

Poznámky

Veškeré další relevantní informace. Nepovinný údaj.


1.3

Doplňující informace o velkých spalovacích zařízeních, na které se vztahuje kapitola III, a o zařízeních na spalování odpadu a zařízeních na spoluspalování odpadu s kapacitou 2 tuny za hodinu nebo více, na které se vztahuje kapitola IV směrnice 2010/75/EU (2)

Druh

Formát

1.3.1   

Obecné informace

1.3.1.a.

inspireId

Jednoznačný identifikátor, který splňuje požadavky směrnice 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení ve znění pozdějších předpisů.

1.3.1 b.

thematicId (3)

Tematický identifikátor objektu.

1.3.1.c.

pointGeometry

Zeměpisná šířka a délka (údaje o přibližném středu zařízení) vyjádřená s odkazem na souřadnicový referenční systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s přesností na 5 desetinných míst.

1.3.1.d.

Název zařízení

Úřední název, vlastní jméno nebo obvyklý název zařízení.

1.3.1.e.

Stav

Provozní stav zařízení

1.3.2.   

Informace o velkých spalovacích zařízeních

1.3.2.a.

Celkový jmenovitý tepelný příkon.

Celkový jmenovitý tepelný příkon velkého spalovacího zařízení.

1.3.2.b.

Výjimky podle směrnice 2010/75/EU

Podrobnosti ke všem výjimkám, jak je stanoví článek 31 až 35 směrnice 2010/75/EU, uděleným velkým spalovacím zařízením.

1.3.2.c.

Poznámky

Veškeré další relevantní informace. Nepovinný údaj.

1.3.3.   

Informace o zařízeních na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou 2 tuny za hodinu nebo větší

1.3.3.a.

Celková jmenovitá kapacita

Celková jmenovitá kapacita zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu

1.3.3.b.

Povolená kapacita pro nebezpečný odpad

Celková povolená kapacita pro spalování a spoluspalování nebezpečného odpadu.

1.3.3.c.

Povolená kapacita pro odpad neklasifikovaný jako nebezpečný odpad

Celková povolená kapacita pro spalování a spoluspalování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad.

1.3.3.d.

Ustanovení čl. 46 odst. 2 směrnice 2010/75/EU o opatřeních na omezování emisí.

Od ohlašovacího roku 2018 se uvede:

a)

zda více než 40 % tepla vzniklého spalováním pochází z nebezpečných odpadů;

b)

zda se spoluspaluje neupravený smíšený komunální odpad.

1.3.3.e.

Zvláštní podmínky

a)

Informace, zda byla povolena změna provozních podmínek podle článku 51 směrnice 2010/75/EU;

b)

v příslušných případech další informace o povaze povolené změny provozních podmínek;

c)

od roku podávání zpráv 2018 v příslušných případech:

i)

adresa URL povolení, v němž se stanoví provozní podmínky.

ii)

adresa URL zprávy o poslední prohlídce na místě zveřejněné na základě čl. 23 odst. 6 nebo adresa URL, kde je vysvětleno, jak tuto zprávu může veřejnost najít.

1.3.3.f.

Zveřejňování informací

Od ohlašovacího roku 2018 se uvede, jak byly informace uvedené v čl. 55 odst. 2 směrnice 2010/75/EU zpřístupněny veřejnosti, včetně adresy URL, pokud za tímto účelem byly vytvořeny internetové stránky.

1.3.3.g.

Poznámky

Veškeré další relevantní informace. Nepovinný údaj.


1.4.

Informace, zda je zařízení podle směrnice o průmyslových emisích součástí zařízení nebo se s ním shoduje (4)

Druh

Formát

1.4.1.

inspireId

Jednoznačný identifikátor zařízení, který splňuje požadavky směrnice 2007/2/ES.

1.4.2

thematicId (5)

Tematický identifikátor objektu.

1.4.3

riverBasinDistrict

Identifikátor kódu a/nebo jméno přiřazené k povodí vodního toku.

1.4.4.

Geometrie

Zeměpisná šířka a délka (údaje o přibližném středu zařízení) vyjádřená s odkazem na souřadnicový referenční systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s přesností na 5 desetinných míst.

1.4.5.

Funkce

Činnosti, jimiž se zařízení zabývá. Funkce je popsána jako činnost zařízení vyjádřená kódem NACE.

1.4.6.

Název zařízení

Úřední název, vlastní jméno nebo obvyklý název zařízení.

1.4.7.

Stav

Provozní stav zařízení

1.4.8.

Poznámky

Veškeré další relevantní informace. Nepovinný údaj.


(1)  Toto pole má v rámci INSPIRE násobnost 0-1.

(2)  U zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu s kapacitou 2 až 3 tuny za hodinu se musí informace předkládat až od ohlašovacího roku 2018.

(3)  Toto pole má v rámci INSPIRE násobnost 0-1.

(4)  Jedná se o „výrobní zařízení“, které je definováno v příloze IV bodu 8.2.1 nařízení (EU) č. 1089/2010 jako „jedna nebo více instalací na stejném místě, které jsou provozovány stejnou fyzickou nebo právnickou osobou a které jsou navrženy, vyrobeny nebo nainstalovány tak, aby sloužily konkrétním výrobním nebo průmyslovým účelům, včetně veškeré infrastruktury, vybavení a materiálů“ a na které se vztahuje nařízení (ES) č. 166/2006.

(5)  Toto pole má v rámci INSPIRE násobnost 0-1.


PŘÍLOHA II

Informace o zařízeních na spalování odpadu a zařízeních na spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou menší než 2 tuny za hodinu a o zařízeních, na něž se vztahuje kapitola V směrnice 2010/75/EU

2.1.

Zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou menší než 2 tuny za hodinu

Odkaz na seznam takových zařízení byl zveřejněn v souladu s čl. 55 odst. 3 směrnice 2010/75/EU.

2.2.

Zařízení, na něž se vztahuje kapitola V směrnice 2010/75/EU (zařízení používající organická rozpouštědla)

a)

Celkové množství zařízení, na něž se vztahuje kapitola V směrnice 2010/75/EU.

b)

Počet zařízení, jež jsou v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. b) směrnice 2010/75/EU.

c)

Počet zařízení, jimž byla v souladu s čl. 59 odst. 2 směrnice 2010/75/EU udělena výjimka.

d)

Počet zařízení, jimž byla v souladu s čl. 59 odst. 3 směrnice 2010/75/EU udělena výjimka.