16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2018/994

ze dne 13. července 2018,

kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 223 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (2) (dále jen „akt o volbě“), jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (3), vstoupil v platnost dne 1. července 1978 a byl následně pozměněn rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (4).

(2)

V aktu o volbách je třeba provést řadu změn.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 musí Rada přijmout ustanovení nezbytná pro volbu členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách v souladu se zvláštním legislativním postupem.

(4)

Transparentnost volebního procesu a přístup ke spolehlivým informacím jsou důležité pro zvyšování evropského politického povědomí a pro zajištění dobré volební účasti a je žádoucí, aby občané Unie byli v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu informováni o kandidátech v těchto volbách a o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám.

(5)

V zájmu podpory účasti voličů ve volbách do Evropského parlamentu a za účelem plného využití možností, které nabízí technologický vývoj, by členské státy mohly poskytnout mimo jiné možnost hlasování s předstihem, korespondenčního hlasování a elektronického a internetového hlasování, přičemž by měly zajistit zejména spolehlivost výsledků, tajnost hlasování a ochranu osobních údajů v souladu s použitelným právem Unie.

(6)

Občané Unie mají právo účastnit se na jejím demokratickém životě, a to zejména hlasováním nebo kandidaturou ve volbách do Evropského parlamentu.

(7)

Členské státy se vyzývají, aby přijaly potřebná opatření, která těm jejich občanům, již pobývají ve třetích zemích, umožní hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

(8)

Akt o volbě by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Akt o volbě se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   V každém členském státě jsou členové Evropského parlamentu voleni jako zástupci občanů Unie podle zásady poměrného zastoupení na základě kandidátních listin nebo jednotlivých převoditelných hlasů.

2.   Členské státy mohou umožnit hlasování na základě kandidátní listiny s přednostními hlasy postupem, který stanoví.

3.   Volby probíhají všeobecným a přímým hlasováním a musí být svobodné a tajné.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Členské státy mohou stanovit minimální práh pro přidělení mandátů. Tento práh však nesmí být na vnitrostátní úrovni stanoven tak, aby přesahoval 5 % platně odevzdaných hlasů.

2.   Členské státy, v nichž se používá systém kandidátních listin, stanoví minimální práh pro přidělení mandátů pro volební obvody, které zahrnují více než 35 mandátů. Tento práh nesmí být nižší než 2 % a nesmí přesáhnout 5 % hlasů platně odevzdaných v daném volebním obvodu, a to včetně členských států s jedním volebním obvodem.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby splnily povinnost stanovenou v odstavci 2 nejpozději dostatečně včas před volbami do Evropského parlamentu, které budou následovat po prvních volbách konaných po vstupu rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 (*1) v platnost.

(*1)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 178, 16.7.2018, s. 1).“"

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3a

Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro volby do Evropského parlamentu lhůtu pro předkládání kandidatur, musí být tato lhůta nejméně tři týdny před datem stanoveným příslušným členským státem pro pořádání voleb do Evropského parlamentu podle čl. 10 odst. 1.

Článek 3b

Členské státy mohou umožnit, aby na hlasovacích lístcích byl zobrazen název nebo logo evropské politické strany, k níž jsou vnitrostátní politické strany nebo jednotliví kandidáti přidruženi.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Členské státy mohou ve volbách do Evropského parlamentu poskytnout možnost hlasování s předstihem, korespondenčního hlasování a elektronického a internetového hlasování. Pokud tak učiní, přijmou opatření, která jsou dostatečná zejména k zajištění spolehlivosti výsledku, tajnosti hlasování a ochrany osobních údajů v souladu s použitelným právem Unie.“

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

1.   Nikdo nesmí v žádných volbách členů Evropského parlamentu volit více než jednou.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do Evropského parlamentu bude podléhat účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.“

6)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 9a

Členské státy mohou v souladu se svými vnitrostátními volebními postupy přijmout nezbytná opatření, která těm jejich občanům, již pobývají ve třetích zemích, umožní hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Článek 9b

1.   Každý členský stát určí kontaktní orgán, který bude odpovědný za výměnu údajů o voličích a kandidátech s kontaktními orgány v ostatních členských státech.

2.   Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o zápisu voličů na seznam voličů a předkládání kandidatur, začne orgán uvedený v odstavci 1, v souladu s použitelným právem Unie týkajícím se ochrany osobních údajů, nejpozději šest týdnů před prvním dnem doby konání voleb uvedené v čl. 10 odst. 1 ostatním kontaktním orgánům předávat údaje uvedené ve směrnici Rady 93/109/ES (*2) týkající se občanů Unie, kteří v členském státě, jehož nejsou občany, jsou zapsáni na seznam voličů nebo kandidují.

(*2)  Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34).“"

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí podléhá schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky. Členské státy oznámí generálnímu sekretariátu Rady dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po obdržení posledního oznámení podle odstavce 1 (5).

V Bruselu dne 13. července 2018.

Za Radu

předseda

H. LÖGER


(1)  Souhlas ze dne 4. července 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5.

(3)  Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Den vstupu rozhodnutí v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.