26.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/37


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/909

ze dne 25. června 2018

o sestavení společného souboru pravidel řízení pro projekty stálé strukturované spolupráce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 46 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států (1),

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. prosince 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/2315.

(2)

Článek 4 odst. 2 písm. f) uvedeného rozhodnutí stanoví, že Rada sestaví společný soubor pravidel řízení pro projekty, jejž by mohly zúčastněné členské státy účastnící se jednotlivého projektu podle potřeby danému projektu přizpůsobit.

(3)

Jak je stanoveno v 5. bodě odůvodnění rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/340 (2), k zajištění soudržnosti by se provádění všech projektů stálé strukturované spolupráce mělo zakládat na společném souboru pravidel řízení pro projekty, případně i včetně pravidel o úloze pozorovatelů.

(4)

V souladu s 12. bodem doporučení Rady ze dne 6. března 2018 o harmonogramu pro provádění stálé strukturované spolupráce (3) by společný soubor pravidel řízení pro projekty měl být přijat Radou do června roku 2018. Měl by poskytnout rámec, který zajistí soudržné a konzistentní provádění projektů stálé strukturované spolupráce, a obsahovat postupy pro pravidelné informování Rady o vývoji jednotlivých projektů v souladu s čl. 5 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 a s cílem umožnit Radě provádět potřebný dohled. V tomto ohledu by měly být rovněž dále upřesněny úlohy a povinnosti zúčastněných členských států, případně i úloha pozorovatelských států, jakož i sekretariátu, který společně zajišťují Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), včetně Vojenského štábu EU, a Evropská obranná agentura. Tento rámec by měl rovněž stanovit všeobecné pokyny pro účastníky při navrhování vhodných ujednání pro řízení každého projektu v souladu s čl. 5 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315. V této souvislosti se Rada rovněž do června 2018 vrátí k otázce koordinačních funkcí zúčastněných členských států v rámci projektů.

(5)

Článek 7 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 stanoví, že ESVČ, včetně Vojenského štábu EU, a Evropská obranná agentura společně zajišťují pro stálou strukturovanou spolupráci nezbytné funkce sekretariátu, a dále upřesňuje úlohy a povinnosti těchto subjektů na podporu fungování stálé strukturované spolupráce včetně projektů stálé strukturované spolupráce.

(6)

V souladu s čl. 4 odst. 2 písm. g) rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 by Rada měla přijmout rozhodnutí, kterým se v patřičné době stanoví obecné podmínky, za nichž by třetí státy mohly být výjimečně přizvány k účasti na jednotlivých projektech, a to v souladu s článkem 9, zejména čl. 9 odst. 1 tohoto rozhodnutí a s 13. bodem doporučení Rady ze dne 6. března 2018.

(7)

Rada by proto měla přijmout rozhodnutí o sestavení společného souboru pravidel řízení pro projekty stálé strukturované spolupráce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se „členy projektu“ rozumí zúčastněné členské státy účastnící se projektu stálé strukturované spolupráce.

Článek 2

Informování Rady a dohled ze strany Rady

1.   Do listopadu každého roku Rada přezkoumá a případně aktualizuje rozhodnutí (SZBP) 2018/340. Společně s aktualizovaným rozhodnutím Rady se zveřejní aktualizovaný seznam členů každého projektu sestávající z těch, kdo předložili návrh projektu, a z těch, kdo byli do projektu přijati v souladu s čl. 5 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315.

2.   Členové projektu Radu jednou ročně řádně informují o vývoji příslušných projektů PESCO. Za tímto účelem členové projektu prostřednictvím koordinátorů projektu předkládají sekretariátu PESCO zprávy o pokroku dosaženém v rámci příslušných projektů za použití vzoru pro popis projektu PESCO podle 11. bodu doporučení Rady ze dne 6. března 2018 prostřednictvím společného elektronického pracovního prostředí. Tyto zprávy obsahují konsolidované informace o pokroku při provádění projektu, jeho plán, cíle a dílčí cíle a jeho přínos k plnění příslušných přísnějších závazků. V souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU (4) se mohou členové projektu dohodnout na klasifikaci příslušných částí informací, které mají být poskytovány.

Sekretariát PESCO vydá oznámení s výzvou, na jehož základě mají koordinátoři projektu šest týdnů na podání zprávy, a shromáždí konsolidované informace o projektech PESCO za účelem jejich předání Radě. K tomuto předání Radě dojde v zásadě před výroční zprávou o PESCO, kterou předkládá vysoká představitelka s přihlédnutím k 14., 15. a 16. bodu doporučení Rady ze dne 6. března 2018.

3.   Na žádost Rady poskytnou členové projektu prostřednictvím koordinátorů projektu kromě pravidelných informací podle odstavce 2 i další informace o určitých konkrétních projektech.

4.   Zúčastněné členské státy rovněž poskytnou informace o svém individuálním příspěvku k projektům PESCO, jichž se účastní, prostřednictvím svých vnitrostátních prováděcích plánů, jež mají být každoročně přezkoumávány a podle potřeby aktualizovány v souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315.

5.   Společné elektronické pracovní prostředí využívají koordinátoři projektů k podávání zpráv o dalším relevantním pokroku a změnách týkajících se projektu, včetně přijetí nových členů projektu a pozorovatelů a data jejich přijetí. Společné elektronické pracovní prostředí musí být používáno takovým způsobem, aby byla zajištěna transparentnost poskytovaných informací vůči všem zúčastněným členským státům.

Článek 3

Sekretariát PESCO

V souladu s článkem 7 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 a s cílem plnit své povinnosti sekretariát PESCO:

a)

působí jako jediné kontaktní místo v rámci Unie pro všechny záležitosti PESCO;

b)

působí jako jediné kontaktní místo i pro všechny zúčastněné členské státy za účelem sdílení příslušných informací, přičemž používá funkční e-mailovou adresu a společné elektronické pracovní prostředí. Sekretariát PESCO používá společné elektronické pracovní prostředí rovněž k distribuci svých dokumentů;

c)

poskytuje podpůrné a koordinační funkce týkající se posuzování návrhů projektů PESCO a přispívá ke strukturovanému poskytování informací nezbytných pro hodnocení projektů, jakož i pro podávání zpráv Radě ze strany zúčastněných členských států;

d)

podporuje na jejich žádost zúčastněné členské státy, které mají v úmyslu navrhnout projekt a informují o tom ostatní zúčastněné členské státy. V souladu s čl. 5 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 se tyto informace rozešlou v dostatečném předstihu, aby se zajistila podpora a zainteresované zúčastněné členské státy měly příležitost se k návrhu připojit a předložit jej společně;

e)

podporuje podle potřeby členy projektu, kteří poskytují aktuální informace o svých projektech v příslušných přípravných orgánech Rady a v rámci Evropské obranné agentury;

f)

postupuje žádosti členů projektu příslušným útvarům ESVČ, včetně Vojenského štábu EU, a Evropské obranné agentuře za účelem podpory příslušných projektů a jejich realizace.

Článek 4

Členové projektu

1.   V souladu s čl. 5 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 se členové projektu mezi sebou jednomyslně dohodnou na způsobu a rozsahu své spolupráce a řízení daného projektu.

2.   Tato ujednání mohou zahrnovat nezbytné příspěvky na účast na projektu a jeho požadavky, rozhodovací proces v rámci projektu, podmínky pro opuštění projektu nebo naopak zapojení dalších zúčastněných členských států do projektu, jakož i podmínky týkající se statusu pozorovatele. Tato ujednání se mohou vztahovat rovněž na záležitosti uvedené v článku 7.

3.   V souladu s čl. 5 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315 se členové projektu mohou mezi sebou jednomyslně dohodnout, že přijmou do projektu další zúčastněné členské státy, a to na jejich žádost. O přijetí nových členů informují Komisi.

4.   Členové projektu se mezi sebou mohou jednomyslně dohodnout, že určitá rozhodnutí, například ohledně administrativních záležitostí, budou činěna podle odlišných hlasovacích pravidel.

5.   Členové projektu k němu přispívají vlastními zdroji a odbornými znalostmi. V závislosti na rozsahu projektu určí každý člen projektu povahu svého příspěvku, který může zahrnovat lidské zdroje, finanční zdroje, odborné znalosti, vybavení nebo věcné příspěvky. Tyto příspěvky podporují dosažení cíle projektu a mají na daný projekt vliv.

6.   Členové projektu se snaží každý projekt navrhnout tak, aby byla zajištěna soudržnost výstupu a harmonogramu s jinými projekty PESCO a aby byl projekt soudržný s iniciativami rozvíjenými v jiných příslušných institucionálních rámcích, přičemž zajistí transparentnost a inkluzivnost a vyhnou se zbytečnému zdvojování.

7.   Členové projektu v souladu s přísnějšími závazky, které přijali jakožto zúčastněné členské státy, usilují o poskytnutí použitelných sil a schopností, zejména dobře vybavených, vyškolených a interoperabilních, s potřebnými strukturami, dodávkami a náhradními díly, jež mohou být nasazeny v rámci operací, realizovat je a udržovat.

8.   Každý člen projektu určí vnitrostátní kontaktní místo pro každý projekt PESCO, jehož se účastní.

Článek 5

Koordinátoři projektu

1.   Členové každého projektu PESCO mezi sebou vymezí a určí jednoho nebo více koordinátorů projektu, již budou provádět funkce koordinování. Úlohy koordinátora se mohou v zásadě ujmout iniciátoři projektu.

2.   Koordinátoři projektu zejména:

a)

aktualizují nejméně jednou ročně projektové informace ve společném elektronickém pracovním prostředí zřízeném sekretariátem PESCO na základě vzoru popisu projektu PESCO;

b)

zprostředkovávají spolupráci členů projektu a případně i s jinými koordinátory projektu v dalších relevantních projektech PESCO a působí jako ústřední místo pro otázky týkající se projektu;

c)

mohou podporovat vypracovávání ujednání týkajících se projektu uvedených v článku 4, jakož i potřebné projektové dokumentace včetně podávání zpráv. Za tímto účelem mohou koordinátoři projektu využívat nástroje na podporu řízení projektu, které jsou zúčastněným členským státům poskytovány v rámci Evropské obranné agentury;

d)

v případě potřeby podporují úsilí o to, aby schopnosti rozvíjené v rámci projektu byly zaměřeny na odstranění nedostatků v oblasti schopností určených v rámci plánu rozvoje schopností a koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany, a přispívají k plnění přísnějších závazků, mimo jiné s ohledem na nejnáročnější mise, a dále přispívají k dosažení úrovně ambicí Unie.

3.   Členové projektu se mezi sebou mohou dohodnout na dodatečných ujednáních o funkcích a odpovědnosti koordinátora projektu, která zohledňují specifika daného projektu. Pokud se členové projektu dohodnou zejména na tom, že úlohu koordinátora projektu svěří několika členům projektu, zůstane zachováno jediné kontaktní místo pro komunikaci se sekretariátem PESCO.

Článek 6

Pozorovatelé

1.   Členové projektu se mezi sebou mohou dohodnout, že jiným zúčastněným členským státům umožní stát se pozorovateli projektu.

2.   Zúčastněné členské státy se v zásadě mohou stát pozorovateli pouze za určitých podmínek, a to i pokud jde o trvání, které mají stanovit členové projektu podle jeho specifik. Tyto podmínky na požádání poskytnou koordinátoři projektu.

3.   Členové projektu se mezi sebou mohou vzájemně dohodnout na zvláštních ujednáních o statusu pozorovatele, která zohledňují konkrétní rysy projektu a jeho různé fáze vývoje.

4.   Pozorovatelé nejsou povinni přispívat k projektu vlastními zdroji ani odbornými znalostmi. Mohou usilovat o členství v projektu v pozdější fázi, aniž by zdržovali pokrok v jeho provádění.

Článek 7

Další záležitosti, na něž se vztahují projektová ujednání

1.   Mezi ujednání, na nichž se mohou členové projektu mezi sebou dohodnout, a to případně i písemně, v rámci každého projektu PESCO s cílem provést čl. 5 odst. 3 rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315, patří mimo jiné některé nebo všechny tyto oblasti:

příprava, předsednictví a koordinace zasedání členů projektu;

rozdělení úloh a odpovědnosti mezi členy projektu;

výzva určená Komisi, aby se v případě potřeby účastnila činností v rámci projektu;

pravidla rozpočtu a financování;

přítomnost pozorovatelů při činnostech v rámci projektu;

pravidla pro případ, že se některý člen projektu rozhodne projekt opustit, včetně právních a finančních stránek, nebo že zúčastněný členský stát usiluje o zapojení do projektu;

určení případů, v nichž členové projektu mohou požádat o podporu ESVČ, včetně Vojenského štábu EU, a Evropskou obrannou agenturu;

specifikace, akviziční strategie, volba struktury na podporu řízení projektu a výběr průmyslových společností. V tomto ohledu se členové projektu mohou mezi sebou dohodnout, že budou uplatňovat nástroje řízení projektů používané Evropskou obrannou agenturou, jako jsou projektová ujednání, společné personální cíle, společné požadavky na personál či obchodní důvody (business cases).

2.   Členové projektu se mezi sebou mohou jednomyslně dohodnout, že ohledně výše uvedených záležitostí přijmou rozhodnutí v souladu s čl. 4 odst. 4.

Článek 8

Využití rozvíjených sil a schopností

Síly a schopnosti rozvíjené v rámci projektu PESCO mohou být členy projektu využívány jednotlivě či případně kolektivně v souvislosti s činnostmi prováděnými Evropskou unií, jakož i OSN, Severoatlantickou aliancí či jinými rámci.

Článek 9

Přezkum

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno do 31. prosince 2020.

Toto rozhodnutí bude v případě nutnosti upraveno s cílem zohlednit obecné podmínky pro účast třetích států na jednotlivých projektech, o nichž má rozhodnout Rada v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. g) a čl. 9 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2017/2315.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 25. června 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/340 ze dne 6. března 2018, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 24).

(3)  Úř. věst. C 88, 8.3.2018, s. 1.

(4)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).