25.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/82


ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/771

ze dne 25. ledna 2018

o systému posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelném na kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na článek 28 a čl. 60 písm. h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Neexistuje vhodné rozhodnutí pro posuzování a ověřování stálosti vlastností pro kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky (dále jen „kotvicí zařízení“). Je proto nezbytné stanovit, které systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností se použijí pro kotvicí zařízení.

(2)

Vzhledem k tomu, že kotvicí zařízení jsou určena k zabránění pádům osob z výšky nebo zastavení pádu z výšky, je vhodné stanovit systém posuzování a ověřování stálosti vlastností, který zahrnuje průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby u výrobce a prověřovací zkoušky vzorků odebraných oznámeným subjektem pro osvědčení výrobku ve výrobním závodě nebo ve skladovacích prostorách výrobce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se použije na kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky.

Článek 2

Pro kotvicí zařízení uvedená v článku 1 se posuzování a ověřování stálosti vlastností ve vztahu k jejich základním charakteristikám provádí v souladu se systémem uvedeným v příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

SYSTÉM POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

Výrobky a zamýšlená použití

Základní charakteristiky

Použitelný systém

Kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky

Pro všechny základní charakteristiky

1+