16.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/10


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/717

ze dne 14. května 2018,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 18. května 2015 přijala rozhodnutí (SZBP) 2015/778 (1) o vojenské operaci EU v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA), jejímž cílem je přispět k rozbití operačního modelu sítí převaděčů a obchodníků s lidmi v jižní části středního Středomoří.

(2)

Dne 20. června 2016 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2016/993 (2), kterým bylo rozhodnutí (SZBP) 2015/778 změněno tak, že byl prodloužen mandát operace zejména za účelem přispívání ke sdílení informací a uplatňování zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye.

(3)

Dne 19. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2314 (3) a dne 25. července 2017 rozhodnutí (SZBP) 2017/1385 (4), kterými byla rozšířena zmocnění udělená operaci EUNAVFOR MED SOPHIA pro účely výměny informací s příslušnými aktéry.

(4)

Dne 20. března 2018 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl, že v zájmu zlepšení sdílení informací s příslušnými donucovacími orgány členských států a agenturami Unie může v rámci operace EUNAVFOR MED SOPHIA působit buňka věnovaná informacím o trestné činnosti (Crime Information Cell – CIC).

(5)

Je nezbytné, aby zpracovávání osobních údajů členy CIC bylo v souladu s článkem 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(6)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/778 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné, a nepodílí se ani na financování uvedené operace,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 8 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   V rámci operace EUNAVFOR MED Sophia může působit buňka věnovaná informacím o trestné činnosti (Crime Information Cell – CIC) složená z pracovníků příslušných donucovacích orgánů členských států a agentur Unie uvedených v odstavci 3 tohoto článku, s cílem usnadnit přijímání, shromažďování a předávání informací, včetně osobních údajů, o převaděčství a obchodování s lidmi, o zbrojním embargu vůči Libyi, o nedovoleném obchodu podle čl. 2b odst. 4 i o trestné činnosti související s bezpečností operace.

Osobní údaje jsou v této souvislosti zpracovávány v souladu s právem státu vlajky plavidla, na němž se CIC nachází, a pokud jde o pracovníky agentur Unie, v souladu s právním rámcem platným pro příslušné agentury.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. května 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/993 ze dne 20. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 162, 21.6.2016, s. 18).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2314 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 62).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1385 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 194, 26.7.2017, s. 61).