19.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/14


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/593

ze dne 16. dubna 2018,

kterým se Italské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem, který Komise zaevidovala dne 27. září 2017, požádala Itálie o povolení zvláštního opatření odchylujícího se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES a zavést povinnou elektronickou fakturaci pro všechny osoby povinné k dani usazené na území Itálie s výjimkou osob povinných k dani, které využívají osvobození od daně pro malé podniky podle článku 282 uvedené směrnice, a zavést zasílání faktur prostřednictvím systému Sistema di Interscambio (dále jen „SdI“), který spravuje italská daňová správa.

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise dopisy ze dne 3. listopadu 2017 a ze dne 6. listopadu 2017 o žádosti Itálie ostatní členské státy. Dopisem ze dne 7. listopadu 2017 uvědomila Komise Itálii, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(3)

Itálie uvádí, že používání povinnosti elektronické fakturace tak, že faktury jsou zasílány prostřednictvím SdI daňové správě v Itálii, by umožnilo získat v reálném čase informace obsažené ve fakturách vydaných a přijatých obchodníky. Správci daně by tak mohli provádět včasné a automatické kontroly shody mezi přiznanými a zaplacenými částkami DPH.

(4)

Itálie se domnívá, že zavedení obecné povinnosti elektronické fakturace by napomohlo boji proti podvodům a daňovým únikům, podpořilo úsilí o digitalizaci a zjednodušilo výběr daní.

(5)

Itálie uvádí, že základy pro zavedení povinné elektronické fakturace již byly položeny v podobě nepovinného používání stávajícího systému SdI zajišťujícího hladký přechod na elektronickou fakturaci a zároveň omezujícího dopad zvláštního opatření na osoby povinné k dani.

(6)

Vzhledem k široké oblasti působnosti zvláštního opatření a jeho novosti je důležité vyhodnotit dopad zvláštního opatření na potírání podvodů a daňových úniků v oblasti DPH a na osoby povinné k dani. Proto pokud se Itálie bude domnívat, že je nezbytné prodloužení platnosti opatření, měla by Komisi předložit společně s žádostí o prodloužení zprávu, včetně posouzení dopadů zvláštního opatření, pokud jde o jeho účinnost v boji proti podvodům a daňovým únikům v oblasti DPH a při zjednodušení výběru daně.

(7)

Tímto zvláštním opatřením by nemělo být dotčeno právo zákazníka obdržet papírové faktury v případě transakcí uvnitř Společenství.

(8)

Požadované zvláštní opatření by mělo být časově omezeno, aby bylo možné posoudit, zda je na základě svých cílů zvláštní opatření přiměřené a účinné.

(9)

Zvláštní opatření je tedy přiměřené sledovaným cílům, neboť je časově omezené a jeho uplatňování je omezené, neboť se neuplatní na osoby povinné k dani, které mohou využít osvobození od daně pro malé podniky podle článku 282 směrnice 2006/112/ES. Zvláštní opatření navíc nevede ke vzniku rizika, že by se podvodná činnost přesunula do jiného odvětví nebo jiného členského státu.

(10)

Zvláštní opatření nebude mít negativní vliv na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby a nebude mít žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 218 směrnice 2006/112/ES se Itálii povoluje akceptovat jako faktury pouze doklady nebo sdělení v elektronickém formátu, pokud jsou vydány jinými osobami povinnými k dani usazenými na italském území, než které využívají osvobození pro malé podniky podle článku 282 směrnice 2006/112/ES.

Článek 2

Odchylně od článku 232 směrnice 2006/112/ES je Itálie oprávněna stanovit, že používání elektronických faktur vydaných osobami povinnými k dani usazenými v italském území není podmíněno akceptací ze strany příjemce s výjimkou případů, kdy jsou tyto faktury vydány osobami povinnými k dani, které využívají osvobození pro malé podniky podle článku 282 směrnice 2006/112/ES.

Článek 3

Itálie oznámí Komisi vnitrostátní opatření uplatňující odchylku uvedená v článcích 1 a 2.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2018 do dne 31. prosince 2021.

Bude-li se Itálie domnívat, že je nezbytné prodloužit opatření uvedené v článcích 1 a 2, předloží spolu s žádostí o prodloužení Komisi zprávu s vyhodnocením účinnosti opatření podle článku 3 v boji proti podvodům a daňovým únikům v oblasti DPH a pro zjednodušení výběru daně. Zpráva rovněž vyhodnotí dopad opatření na osoby povinné k dani, a zejména, zda pro ně opatření zvyšuje administrativní zátěž a náklady.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Lucemburku dne 16. dubna 2018.

Za Radu

předseda

R. PORODZANOV


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.