6.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/36


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/539

ze dne 20. března 2018

o uzavření Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/1792 (2) byla dne 22. září 2017 podepsána Dvoustranná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (dále jen „dohoda“), s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Uzavření dohody povede k větší právní jistotě při uplatňování regulačních rámců pro pojištění a zajištění, pokud jde o pojistitele a zajistitele působící v Unii a Spojených státech amerických, a k lepší ochraně pojistníků a dalších spotřebitelů prostřednictvím spolupráce mezi orgány dohledu v oblasti výměny informací.

(3)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dvoustranná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění se schvaluje jménem Unie (3).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v článku 8 dohody (4).

Článek 3

Komise zastupuje Unii ve společném výboru stanoveném v článku 7 dohody po vyslechnutí názorů pracovní skupiny Rady pro finanční služby a informuje tuto pracovní skupinu, kdykoli je to vhodné a alespoň jednou ročně, o pokroku dosaženém při provádění dohody.

Článek 4

Veškeré postoje, jež mají být zaujaty jménem Unie, jsou přijímány v souladu se Smlouvami, a tedy Radou, jak je stanoveno v čl. 16 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a v čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. března 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Souhlas ze dne 1. března 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1792 ze dne 29. května 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 1).

(3)  Dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 4 spolu s rozhodnutím o podpisu a prozatímním provádění.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.