20.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/16


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/458

ze dne 19. března 2018

o zrušení společného postoje 97/193/SZBP o omezujících opatřeních vůči osobám, které se dopustily násilných činů během incidentů v Mostaru dne 10. února 1997

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 1997 přijala Rada společný postoj 97/193/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu společného postoje 97/193/SZBP by měla být opatření zavedená společným postojem zrušena.

(3)

Společný postoj 97/193/SZBP by proto měl být zrušen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společný postoj 97/193/SZBP se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. března 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Společný postoj 97/193/SZBP ze dne 17. března 1997 o omezujících opatřeních vůči osobám, které se dopustily násilných činů během incidentů v Mostaru dne 10. února 1997, zaujatý Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 81, 21.3.1997, s. 1).