21.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/254

ze dne 15. února 2018

o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je na základě rozhodnutí Rady 2010/48/ES (2) vázána ode dne 22. ledna 2011 Úmluvou Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jejíž ustanovení se stala nedílnou součástí právního řádu Unie.

(2)

Dne 26. listopadu 2012 zmocnila Rada Komisi, aby ve Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) sjednala jménem Unie mezinárodní dohodu o lepším přístupu osob s poruchami čtení ke knihám.

(3)

V návaznosti na úspěšné uzavření těchto jednání byla dne 27. června 2013 přijata a dne 30. září 2016 vstoupila v platnost Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“).

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady 2014/221/EU (3) byla dne 30. dubna 2014 Marrákešská smlouva podepsána jménem Unie s výhradou pozdějšího uzavření.

(5)

Marrákešská smlouva zavádí soubor mezinárodních pravidel, který zajišťuje vnitrostátní omezení autorských práv nebo výjimky z těchto práv ve prospěch nevidomých, zrakově postižených osob nebo osob s jinými poruchami čtení. Tato smlouva má rovněž za cíl umožnit přeshraniční výměnu rozmnoženin publikovaných děl, které byly vyrobeny v přístupném formátu na základě těchto omezení autorských práv nebo výjimek z autorského práva. Usnadní tak v Unii i mimo ni přístup k publikovaným dílům osobám, pro něž jsou určena.

(6)

Dne 13. září 2017 byly přijaty nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 (5), jimiž se provádějí závazky Unie vyplývající z Marrákešské smlouvy.

(7)

Podle čl. 19 písm. b) Marrákešské smlouvy se Unie stane smluvní stranou Marrákešské smlouvy s účinností od uplynutí tři měsíců ode dne, kdy uloží ratifikační listinu nebo listinu o přistoupení u generálního ředitele WIPO. Toto datum je vhodné uvést do souladu s datem, do kterého mají členské státy provést ve svém vnitrostátním právu směrnici (EU) 2017/1564, a s datem, od kterého se použije nařízení (EU) 2017/1563. K uložení ratifikační listiny by proto mělo dojít tři měsíce přede dnem, do kterého mají členské státy provést směrnici (EU) 2017/1564 ve svém vnitrostátním právu a od kterého se stane použitelným nařízení (EU) 2017/1563.

(8)

Uzavření Marrákešské smlouvy spadá do výlučné pravomoci Unie (6). Marrákešská smlouva by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení se schvaluje jménem Unie.

Znění Marrákešské smlouvy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zplnomocněné uložit jménem Unie ratifikační listinu uvedenou v čl. 19 písm. b) Marrákešské smlouvy.

Listina bude uložena dne 12. července 2018.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. února 2018.

Za Radu

předseda

K. VALCHEV


(1)  Souhlas ze dne 18. ledna 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. září 2017 o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 6).

(6)  Posudek Soudního dvora 3/15 ze dne 14. února 2017, ECLI:EU:C:2017:114.