24.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/1


PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2018/1577

opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2),

s ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (3),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (4),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (5),

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s konečnou platností dne 30. listopadu 2017 (6),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018, který Komise přijala dne 31. května 2018,

s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018, který Rada přijala dne 4. září 2018 a postoupila následujícího dne Evropskému parlamentu,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 11. září 2018,

s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu Evropského parlamentu,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

Postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a opravný rozpočet Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 byl přijat s konečnou platností.

Ve Štrasburku dne 11. září 2018.

Předseda

A. TAJANI


(1)  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 57, 28.2.2018.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 4 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2018

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu 3
B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových oddílů 12

— Hlava 1:

Vlastní zdroje 13

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl III: Komise

— Výdaje 18

— Hlava 13:

Regionální a městská politika 21

A.   ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež mají být pokryty v rozpočtovém roce 2018 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Unie

VÝDAJE

Popis

Rozpočet 2018 (1)

Rozpočet 2017 (2)

Změna (v %)

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Bezpečnost a občanství

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Globální Evropa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Správa

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Vyrovnávací platby

p.m.

p.m.

Zvláštní nástroje

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Výdaje celkem  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet 2018 (4)

Rozpočet 2017 (5)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0,,článek 3 0 2)

p.m.

p.m.

Čistý zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1, 3 2 a 3 3)

p.m.

p.m.

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Prostředky, jež mají být pokryty z vlastních zdrojů uvedených v článku 2 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (6)

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Příjmy celkem  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (8)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulharsko

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Česká republika

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Dánsko

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Německo

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estonsko

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estonsko

Irsko

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Řecko

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Španělsko

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Francie

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Chorvatsko

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Chorvatsko

Itálie

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Kypr

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Kypr

Lotyšsko

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litva

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Lucembursko

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Lucembursko

Maďarsko

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nizozemsko

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Rakousko

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Polsko

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugalsko

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumunsko

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovinsko

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovensko

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finsko

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Švédsko

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Spojené království

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Celkem

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulharsko

238 743 000

0,30

71 622 900

Česká republika

732 794 000

0,30

219 838 200

Dánsko

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Německo

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estonsko

115 396 000

0,30

34 618 800

Irsko

860 539 000

0,30

258 161 700

Řecko

740 156 000

0,30

222 046 800

Španělsko

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Francie

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Chorvatsko

241 636 000

0,30

72 490 800

Itálie

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Kypr

92 779 000

0,30

27 833 700

Lotyšsko

113 835 000

0,30

34 150 500

Litva

175 208 000

0,30

52 562 400

Lucembursko

197 348 500

0,30

59 204 550

Maďarsko

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nizozemsko

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Rakousko

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Polsko

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugalsko

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumunsko

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovinsko

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovensko

300 056 000

0,30

90 016 800

Finsko

962 168 000

0,30

288 650 400

Švédsko

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Spojené království

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Celkem

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Bulharsko

503 702 000

 

327 262 414

Česká republika

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Dánsko

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Německo

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Estonsko

230 792 000

 

149 948 873

Irsko

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Řecko

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Španělsko

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Francie

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Chorvatsko

483 272 000

 

313 988 750

Itálie

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Kypr

185 558 000

 

120 559 694

Lotyšsko

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Litva

411 930 000

 

267 636 829

Lucembursko

394 697 000

 

256 440 302

Maďarsko

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

Nizozemsko

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Rakousko

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Polsko

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Portugalsko

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Rumunsko

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Slovinsko

429 322 000

 

278 936 661

Slovensko

865 923 000

 

562 602 593

Finsko

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Švédsko

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Spojené království

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Celkem

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABULKA 4

Výpočet hrubého snížení příspěvků z HND pro Dánsko, Nizozemsko a Švédsko a jeho financování podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Kapitola 1 6)

Členský stát

Hrubé snížení

Procentní podíl na HND

Klíč HND aplikovaný na hrubé snížení

Financování snížení

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgie

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulharsko

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Česká republika

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Dánsko

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Německo

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estonsko

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irsko

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Řecko

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Španělsko

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Francie

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Chorvatsko

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Itálie

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Kypr

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Lotyšsko

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litva

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Lucembursko

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Maďarsko

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nizozemsko

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Rakousko

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Polsko

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugalsko

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumunsko

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovinsko

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovensko

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finsko

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Švédsko

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Spojené království

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Celkem

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABULKA 5

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2017 podle článku 4 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (10) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

17,1194

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

118 550 222 885

5

Výdaje související s rozšířením (11)

 

25 135 292 635

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

5 965 942 623

8.

Výhoda pro Spojené království (12)

 

1 019 406 910

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (13)

 

–45 769 948

11.

Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABULKA 6

Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na – 4 992 305 660  EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulharsko

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Česká republika

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Dánsko

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Německo

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estonsko

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irsko

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Řecko

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Španělsko

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Francie

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Chorvatsko

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Itálie

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Kypr

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Lotyšsko

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litva

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Lucembursko

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Maďarsko

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nizozemsko

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Rakousko

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Polsko

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugalsko

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumunsko

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovinsko

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovensko

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finsko

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Švédsko

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Spojené království

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Celkem

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 7

Přehled financování (14) souhrnného rozpočtu podle typu vlastního zdroje a podle členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

 

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Celkové vlastní zdroje (15)

Čisté poplatky z cukru (80%)

Čistá cla (80 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (80 %)

Náklady na výběr (20 % z hrubých TZV) (p.m.)

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Snížení pro: Dánsko, Nizozemsko a Švédsko

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgie

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Bulharsko

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Česká republika

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Dánsko

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Německo

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Estonsko

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Irsko

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Řecko

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Španělsko

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Francie

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Chorvatsko

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Itálie

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Kypr

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Lotyšsko

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Litva

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Lucembursko

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Maďarsko

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Nizozemsko

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Rakousko

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Polsko

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Portugalsko

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Rumunsko

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Slovinsko

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Slovensko

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Finsko

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Švédsko

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Spojené království

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Celkem

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH ODDÍLŮ

Hlava

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

1

VLASTNÍ ZDROJE

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

555 542 325

 

555 542 325

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

45 050 050

 

45 050 050

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V SOUVISLOSTI S DOHODAMI A PROGRAMY UNIE

110 000 000

 

110 000 000

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

115 000 000

 

115 000 000

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

6 186 061

 

6 186 061

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

25 001 000

 

25 001 000

 

CELKOVÝ SOUČET

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

 

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/2006 a předchozími roky

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Dávky ze skladování cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Výrobní dávka

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Poplatek z přebytku

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITOLA 1 3 – CELKEM

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

KAPITOLA 1 4 – CELKEM

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 5 – CELKEM

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch některých členských států podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 6 – CELKEM

0 ,—

 

0 ,—

 

Hlava 1 – Celkem

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

KAPITOLA 1 1 —

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby souhrnný rozpočet Unie byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.

Sazba, která se použije na hrubý národní důchod členských států pro tento rozpočtový rok, činí 0,6497 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2018

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018

Nová částka

Belgie

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Bulharsko

327 153 687

108 727

327 262 414

Česká republika

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Dánsko

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Německo

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Estonsko

149 899 055

49 818

149 948 873

Irsko

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Řecko

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Španělsko

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Francie

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Chorvatsko

313 884 433

104 317

313 988 750

Itálie

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Kypr

120 519 640

40 054

120 559 694

Lotyšsko

181 662 778

60 375

181 723 153

Litva

267 547 912

88 917

267 636 829

Lucembursko

256 355 105

85 197

256 440 302

Maďarsko

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

Nizozemsko

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Rakousko

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Polsko

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Portugalsko

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Rumunsko

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Slovinsko

278 843 990

92 671

278 936 661

Slovensko

562 415 679

186 914

562 602 593

Finsko

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Švédsko

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Spojené království

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Článek 1 4 0 – celkem

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

ODDÍL III

KOMISE

VÝDAJE

Hlava

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

01

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Rezervy (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Rezervy (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Rezervy (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITA A DOPRAVA

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Rezervy (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

VÝZKUM A INOVACE

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

PŘÍMÝ VÝZKUM

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Rezervy (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANČNÍ STABILITA, FINANČNÍ SLUŽBY A UNIE KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

DANĚ A CELNÍ UNIE

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Rezervy (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMUNIKACE

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRACE A VNITŘNÍ VĚCI

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNÍ POLITIKY

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Rezervy (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

OBCHOD

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Rezervy (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

SOUSEDSTVÍ A JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Rezervy (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITÁRNÍ POMOC A CIVILNÍ OCHRANA

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

BOJ PROTI PODVODŮM

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINACE POLITIKY KOMISE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

ADMINISTRATIVA KOMISE

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Rezervy (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

ROZPOČET

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AUDIT

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

DŮCHODY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGETIKA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELÉ

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

OBLAST KLIMATU

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Rezervy (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

REZERVY

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Celkem

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Z toho rezervy (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

HLAVA 13

REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 01

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY „REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA“

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A OSTATNÍ REGIONÁLNÍ OPERACE

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

FOND SOUDRŽNOSTI (FS)

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

NÁSTROJ PŘEDVSTUPNÍ POMOCI – REGIONÁLNÍ ROZVOJ A REGIONÁLNÍ A ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

FOND SOLIDARITY

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

NAŘÍZENÍ O PODPOŘE

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

PROGRAM NA PODPORU STRUKTURÁLNÍCH REFOREM – PROVOZNĚ-TECHNICKÁ POMOC

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Hlava 13 – Celkem

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

KAPITOLA 13 06 —   FOND SOLIDARITY

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Okruh

FR

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 06

FOND SOLIDARITY

13 06 01

Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Pomoc zemím jednajícím o přistoupení v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitola 13 06 – Celkem

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 4/2018

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Poznámky

Tento článek je určen na pokrytí nákladů vyplývajících z uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie v případě rozsáhlých nebo regionálních katastrof v členských státech. Pomoc by měla být poskytována v souvislosti s přírodními katastrofami dotčeným členským státům, přičemž se stanoví lhůta pro použití poskytnuté finanční pomoci, a přijímající státy musí odůvodnit způsob použití získané pomoci. Částka obdržené pomoci, která je následně kompenzována úhradami třetích stran, například na základě zásady „znečišťovatel platí“, nebo která přesahuje výši konečného vyčíslení škod, by měla být získána zpět.

S výjimkou zálohových plateb se o přidělení prostředků rozhodne buď formou převodu prostředků z rezervy, nebo, v případě že v rezervě nebude k dispozici dostatek prostředků, formou opravného rozpočtu současně s rozhodnutím o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884), a zejména článek 10 uvedeného nařízení.


(1)  Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2018 (Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1) včetně opravných rozpočtů č. 1 až 4/2018.

(2)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům pro rozpočet 2017 (Úř. věst. L 51, 28.2.2017, s. 1) a opravným rozpočtům č. 1/2017 až č. 6/2017.

(3)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(4)  Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2018 (Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1) včetně opravných rozpočtů č. 1 až 4/2018.

(5)  Číselné údaje v tomto sloupci odpovídají údajům pro rozpočet 2017 (Úř. věst. L 51, 28.2.2017, s. 1) a opravným rozpočtům č. 1/2017 až č. 6/2017.

(6)  Vlastní zdroje rozpočtu na rok 2018 jsou stanoveny na základě rozpočtových prognóz, jež na své 169. schůzi konané dne 19. května 2017 schválil Poradní výbor pro vlastní zdroje.

(7)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(8)  Použitý základ nepřesahuje 50 % HND.

(9)  Výpočet sazby: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Zaokrouhleno.

(11)  Výše výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá celkovým přiděleným výdajům ve 13 členských státech, které k Unii přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF.

(12)  „Výhoda pro Spojené království“ odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND.

(13)  Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 20 % od 1. ledna 2014) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

(14)  p.m. (vlastní zdroje + ostatní příjmy = celkové příjmy = celkové výdaje); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Celkové vlastní zdroje jako procento HND: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; strop vlastních zdrojů jako procento HND: 1,20 %.