3.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 248/109


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU, EURATOM) 2018/1319

ze dne 18. dubna 2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2016

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (1),

s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017) 365 – C8-0247/2017) (2),

s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016 (3),

s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria za rozpočtový rok 2015 (COM(2017) 379),

s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2016 (COM(2017) 497) a na připojený pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2017) 306),

s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (4),

s ohledem na prohlášení o věrohodnosti (5) účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (6), a zejména na články 62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (7), a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství (8), a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec tohoto nařízení,

s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/779/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/37/ES (9),

s ohledem na článek 93 a přílohu IV jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených výborů (A8-0137/2018),

A.

vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii Komise plní rozpočet a řídí programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak činí ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami řádného finančního řízení;

1.

uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za plnění rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2016;

2.

předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury, a rovněž ve svém usnesení ze dne 18. dubna 2018 o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (10);

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

předseda Parlamentu

Antonio TAJANI

generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 384, 14.11.2017, s. 9.

(4)  Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 171.

(5)  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 58.

(10)  Přijaté texty, P8_TA(2018)0122 (viz strana 71 v tomto čísle Úředního věstníku).