19.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/19


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2365

ze dne 18. prosince 2017,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2014/115/EU (2) Rada schválila Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) (3) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace. Jde o mnohostrannou dohodu a jejím cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi stranami. Vztahuje se na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „finanční limity“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice 2014/24/EU je, aby veřejní zadavatelé, kteří ji uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Finanční limity stanovené uvedenou směrnicí pro veřejné zakázky, na které se vztahuje i dohoda, by proto měly být sjednoceny tak, aby odpovídaly přepočtu limitů stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů.

(3)

Z důvodu soudržnosti je vhodné sjednotit také finanční limity uvedené ve směrnici 2014/24/EU, na něž se uvedená dohoda nevztahuje.

(4)

Směrnice 2014/24/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2014/24/EU se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 225 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 548 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „135 000 EUR“ nahrazuje částkou „144 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „209 000 EUR“ nahrazuje částkou „221 000 EUR“.

2)

V článku 13 se první odstavec mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 225 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 548 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „209 000 EUR“ nahrazuje částkou „221 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/115/EU ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách (Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 4.