9.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2225

ze dne 30. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání Systému vstupu/výstupu (EES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (3) stanoví podmínky, kritéria a podrobná pravidla pro překračování vnějších hranic členských států.

(2)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 (4) je vytvořit centralizovaný systém pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie za účelem krátkodobého pobytu.

(3)

Aby bylo možné provádět kontroly státních příslušníků třetích zemí podle nařízení (EU) 2016/399, které zahrnují ověření totožnosti nebo zjištění totožnosti státního příslušníka třetí země včetně ověření, zda daný státní příslušník třetí země nepřekročil maximální délku oprávněného pobytu na území členských států, měli by příslušníci pohraniční stráže používat všechny dostupné informace, včetně údajů ze Systému vstupu/výstupu zřízeného nařízením (EU) 2017/2226 („dále jen „systém EES“), je-li to požadováno. Údaje uložené v systému EES by se rovněž měly použít k ověření, zda státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli víza pro jeden nebo dva vstupy, dodrželi maximální počet oprávněných vstupů.

(4)

V některých případech musí státní příslušník třetí země poskytnout biometrické údaje pro účely hraničních kontrol. Podmínky vstupu pro státní příslušníky třetích zemí by proto měly být pozměněny zahrnutím povinnosti poskytnout tyto biometrické údaje. Pokud státní příslušník třetí země odmítne poskytnout biometrické údaje pro vytvoření svého individuálního souboru nebo pro provedení hraničních kontrol, měl by mu být odepřen vstup.

(5)

K zajištění plné efektivnosti systému EES musí být vstupní a výstupní kontroly na hranicích, na nichž je systém EES provozován, prováděny harmonizovaným způsobem.

(6)

Zřízení systému EES vyžaduje úpravu postupů pro kontroly osob překračujících hranice, na nichž je systém EES provozován. Cílem systému EES je zejména zrušit při vstupu a výstupu opatřování cestovních dokladů státních příslušníků třetích zemí s oprávněním ke krátkodobému pobytu otiskem razítka a nahradit tento postup elektronickým zaznamenáváním vstupu a výstupu přímo v systému EES. Kromě toho je třeba při postupech tvořících hraniční kontroly zohlednit interoperabilitu mezi systémem EES a Vízovým informačním systémem (VIS) zřízeným rozhodnutím Rady 2004/512/ES (5). Systém EES také otevírá možnost používat při překračování hranic za účelem krátkodobého pobytu nové technologie. Tyto úpravy postupů hraničních kontrol by měly nabýt účinnosti v členských státech, které systém EES provozují, ke dni jeho zprovoznění stanovenému v souladu s nařízením (EU) 2017/2226.

(7)

Po dobu šesti měsíců po zprovoznění systému EES by příslušníci pohraniční stráže měli brát v úvahu pobyty státních příslušníků třetích zemí na území členských států, které se uskutečnily v průběhu šesti měsíců předcházejících vstupu nebo výstupu, a to tak, že budou kromě údajů o vstupu/výstupu zaznamenaných v systému EES kontrolovat otisky razítek v cestovních dokladech. Toto opatření by mělo umožnit požadovaná ověření v případech, kdy bylo osobě během šesti měsíců před zprovozněním systému EES uděleno oprávnění ke krátkodobému pobytu na území členských států. Kromě toho je třeba stanovit zvláštní ustanovení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří vstoupili na území členských států a před zprovozněním systému EES toto území dosud neopustili. V těchto případech by měl být v systému EES při výstupu státního příslušníka třetí země z území členských států zaznamenán rovněž poslední vstup.

(8)

Vzhledem k rozdílné situaci v jednotlivých členských státech a na různých hraničních přechodech členských států, pokud jde o počet státních příslušníků třetích zemí překračujících hranice, by členské státy měly mít možnost rozhodnout, zda a do jaké míry budou používat technologie, jako jsou samoobslužné systémy, elektronické brány a systémy automatizované hraniční kontroly. Při používání těchto technologií by vstupní a výstupní kontroly na vnějších hranicích měly být prováděny harmonizovaným způsobem a měla by být zajištěna náležitá úroveň bezpečnosti.

(9)

Je rovněž třeba definovat úkoly a úlohy příslušníků pohraniční stráže při používání těchto technologií. V tomto ohledu by se mělo zajistit, že výsledky hraničních kontrol prováděných automatizovanými prostředky budou příslušníkům pohraniční stráže k dispozici, aby mohli přijímat odpovídající rozhodnutí. Kromě toho je třeba na používání samoobslužných systémů, elektronických bran a systémů automatizované hraniční kontroly cestujícími dohlížet, aby se zabránilo podvodnému chování a zneužívání těchto zařízení. Dále by příslušníci pohraniční stráže měli při vykonávání zmíněného dohledu věnovat zvláštní pozornost nezletilým osobám a měli by být schopni identifikovat osoby, které potřebují ochranu.

(10)

Členské státy by měly mít rovněž možnost zřídit dobrovolné vnitrostátní programy pro usnadnění postupů, aby mohli státní příslušníci třetích zemí, kteří prošli předběžným posouzením, požívat při vstupu výjimky z některých prvků důkladných kontrol. Pokud budou tyto vnitrostátní programy pro usnadnění postupů používány, měly by být zřízeny harmonizovaným způsobem a měla by být zajištěna náležitá úroveň bezpečnosti.

(11)

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (6).

(12)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž provedení změn stávajících pravidel nařízení (EU) 2016/399, může být dosaženo pouze na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení stanoveného cíle.

(13)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(14)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (7); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(15)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (8); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(16)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (10).

(17)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, (11) která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (12).

(18)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (13), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (14).

(19)

Pokud jde o Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, měla by se ustanovení nařízení (EU) 2016/399 týkající se systému EES použít pouze v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226. Z toho důvodu je třeba pro členské státy, které ke dni zprovoznění systému EES nesplňují podmínky podle čl. 66 odst. 2 uvedeného nařízení, stanovit konkrétní přechodná ustanovení o opatřování dokladů otiskem razítka až do jejich připojení k systému EES. Tato přechodná ustanovení by měla zajistit, že opatřování cestovních dokladů otiskem razítka bude mít stejný účinek jako údaje o vstupu/výstupu v systému EES.

(20)

Členské státy, které ke dni zprovoznění systému EES nesplňují podmínky stanovené v čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, by měly pokračovat v systematickém opatřování cestovních dokladů příslušníků třetích zemí s oprávněním ke krátkodobému pobytu otiskem razítka. Tyto členské státy by měly provádět kontrolu vstupních a výstupních razítek v cestovním dokladu dotyčného státního příslušníka třetí země, aby se porovnáním data vstupu a výstupu ověřilo, zda daná osoba nepřekročila maximální délku oprávněného pobytu na území dotčeného členského státu. Opatřování cestovních dokladů otiskem razítka a provádění kontroly razítek by mělo pokračovat až do připojení dotčeného členského státu k systému EES, jak je uvedeno v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2226.

(21)

Nařízení (EU) 2016/399 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(22)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (15) a dne 21. září 2016 vydal stanovisko,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2016/399 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové body, které znějí:

„22.

Systémem vstupu/výstupu (dále jen „systém EES)“ systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 (*1);

23.

„samoobslužným systémem“ automatizovaný systém, který provádí zcela nebo zčásti hraniční kontroly vztahující se na osoby a který lze použít za účelem předběžného zanesení údajů do systému EES;

24.

„elektronickou branou“ infrastruktura provozovaná s využitím elektronického systému v místě, kde dochází k vlastnímu překročení vnější hranice nebo vnitřní hranice, na níž dosud nebyly zrušeny kontroly;

25.

„systémem automatizované hraniční kontroly“ systém, který umožňuje automatizované překročení hranice a který se skládá ze samoobslužného systému a elektronické brány;

26.

„ověřením pravosti a neporušenosti údajů na elektronickém nosiči dat (čipu)“ postup, kterým se prostřednictvím certifikátů ověří, že údaje obsažené na elektronickém nosiči dat (čipu) pocházejí od vydávajícího orgánu a že nebyly změněny.

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

poskytují biometrické údaje, jsou-li požadovány k:

i)

vytvoření individuálního souboru v systému EES v souladu s články 16 a 17 nařízení (EU) 2017/2226;

ii)

provádění hraničních kontrol v souladu s čl. 8 odst. 3 písm. a) bodem i) a písm. g) bodem i) tohoto nařízení a čl. 23 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 2017/2226 a případně článkem 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008. (*2).

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Doba 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů uvedená v odstavci 1 tohoto článku se pro členské státy, které provozují systém EES na základě nařízení (EU) 2017/2226, vypočítá jako jediné období. Toto období se pro každý z členských států, které neprovozují systém EES, vypočítá zvlášť.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Státní příslušníci třetích zemí, jejichž údaje mají být vloženy do systému EES

1.   V souladu s články 16, 17, 19 a 20 nařízení (EU) 2017/2226 se do systému EES vkládají údaje o vstupu a výstupu těchto kategorií osob:

a)

státní příslušníci třetích zemí s oprávněním ke krátkodobému pobytu podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na nějž se vztahuje směrnice 2004/38/ES a kteří nejsou držiteli pobytové karty podle uvedené směrnice;

c)

státní příslušníci třetích zemí, kteří:

i)

jsou rodinnými příslušníky státního příslušníka třetí země požívajícího práva na volný pohyb, které je rovnocenné právu občanů Unie na základě dohody mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé; a

ii)

nejsou držiteli pobytové karty podle směrnice 2004/38/ES nebo povolení k pobytu podle nařízení (ES) č. 1030/2002.

2.   Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí, jimž byl v souladu s článkem 14 tohoto nařízení odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu, se v souladu s článkem 18 nařízení (EU) 2017/2226 vkládají do systému EES.

3.   Do systému EES se nevkládají údaje o těchto kategoriích osob:

a)

státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na nějž se vztahuje směrnice 2004/38/ES a kteří jsou držiteli pobytové karty podle uvedené směrnice, ať doprovázejí či následují občana Unie, či nikoliv;

b)

státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky státního příslušníka třetí země, ať doprovázejí či následují státního příslušníka třetí země, či nikoliv, pokud:

i)

tento státní příslušník třetí země požívá práva na volný pohyb, které je rovnocenné právu občanů Unie na základě dohody mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé, a

ii)

tito státní příslušníci třetích zemí jsou držiteli pobytové karty podle směrnice 2004/38/ES nebo povolení k pobytu podle nařízení (ES) č. 1030/2002;

c)

držitelé povolení k pobytu podle čl. 2 bodu 16, jiní než ti, kteří jsou uvedeni v písmenech a) a b) tohoto odstavce;

d)

držitelé dlouhodobých víz;

e)

státní příslušníci třetích zemí využívající svého práva na mobilitu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU (*3) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 (*4);

f)

státní příslušníci Andorry, Monaka a San Marina a držitelé pasů vydaných Vatikánským městským státem;

g)

osoby nebo kategorie osob, které jsou osvobozeny od hraničních kontrol nebo využívají zvláštních pravidel ve vztahu ke hraničním kontrolám, a to:

i)

hlavy států, předsedové vlád a členové vlád jednotlivých států, včetně doprovázejících manželů nebo manželek, a členové jejich oficiální delegace a panovníci a další vysocí představitelé královské rodiny v souladu s bodem 1 přílohy VII;

ii)

piloti letadel a další členové posádky v souladu s bodem 2 přílohy VII;

iii)

námořníci v souladu s bodem 3 přílohy VII a námořníci, kteří se nacházejí na území členského státu pouze tehdy, zakotví-li tam jejich loď, a to jen v zóně přístavu, kde jejich loď kotví;

iv)

přeshraniční pracovníci v souladu s bodem 5 přílohy VII;

v)

záchranné služby, policie, hasičské sbory zasahující v mimořádných situacích a příslušníci pohraniční stráže v souladu s bodem 7 přílohy VII;

vi)

pracovníci na pobřežních zařízeních v souladu s bodem 8 přílohy VII;

vii)

posádka a cestující na výletních lodích v souladu s body 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3 přílohy VI;

viii)

osoby na palubě rekreační lodi, které nepodléhají hraničním kontrolám, v souladu s body 3.2.4, 3.2.5 a 3.2.6 přílohy VI;

h)

osoby, které mají výjimku z povinnosti překračovat vnější hranice pouze na hraničních přechodech a během stanovené provozní doby podle čl. 5 odst. 2;

i)

osoby, které v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 (*5) za účelem překročení hranic předloží platné povolení pro malý pohraniční styk;

j)

členové posádky mezinárodních osobních a nákladních vlaků;

k)

osoby, které za účelem překročení hranic předloží:

i)

platný doklad k usnadnění průjezdu po železnici vydaný v souladu s nařízením Rady (ES) č. 693/2003 (*6); nebo

ii)

platný doklad k usnadnění průjezdu vydaný v souladu s nařízením (ES) č. 693/2003 za předpokladu, že tyto osoby použijí ke svému průjezdu vlak a nevystoupí na území členského státu.

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmeni a) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud cestovní doklad obsahuje elektronický nosič dat (čip), musí být pravost a neporušenost údajů uložených v čipu ověřena pomocí úplné řady platných certifikátů s výjimkou případů, kdy je toto ověření nemožné z technických důvodů, nebo v případě cestovního dokladu, který vydala třetí země, kvůli nedostupnosti platných certifikátů;“;

ii)

v písmeni b) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„U osob, jejichž vstup podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a tohoto nařízení se provede ověření jejich totožnosti v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 a případně zjištění totožnosti v souladu s čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení.“;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

v písm. a) bodě i) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„U cestovních pasů a cestovních dokladů, které obsahují elektronický nosič dat (čip), se provede kontrola pravosti a neporušenosti údajů uložených v čipu, s výhradou dostupnosti platných certifikátů.

S výjimkou státních příslušníků třetích zemí, jejichž individuální soubor je již zaregistrován v systému EES, je součástí tohoto ověření, pokud cestovní doklad obsahuje zobrazení obličeje zaznamenané v elektronickém nosiči dat (čipu) a pokud je toto zobrazení obličeje technicky dostupné, ověření tohoto zobrazení obličeje na základě elektronického porovnání se zobrazením obličeje dotčeného státního příslušníka třetí země pořízeným na místě. Je-li to z technického a právního hlediska možné, lze toto ověření provést porovnáním otisků prstů pořízených na místě s otisky prstů zaznamenanými v elektronickém nosiči dat (čipu);“;

ii)

v písmeni a) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

u osob, jejichž vstup nebo odepření vstupu podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a tohoto nařízení, ověření jejich totožnosti v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 a případně zjištění totožnosti v souladu s čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení;“;

iii)

v písmeni a) se vkládá nový bod, který zní:

„iiia)

u osob, jejichž vstup nebo odepření vstupu podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a tohoto nařízení, ověření prostřednictvím systému EES v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2017/2226, že státní příslušník třetí země nedosáhl maximální délku oprávněného pobytu na území členských států nebo ji nepřekročil, a u státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli víza pro jeden nebo dva vstupy, ověření, že dodrželi maximální počet oprávněných vstupů;“;

iv)

v písmeni g) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

z ověření totožnosti a státní příslušnosti státního příslušníka třetí země a pravosti a platnosti cestovního dokladu opravňujícího k překročení hranice, mimo jiné nahlédnutím do příslušných databází, zejména:

1)

SIS,

2)

databáze SLTD vedené Interpolem,

3)

vnitrostátních databází obsahujících informace o odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních dokladech.

U cestovních pasů a cestovních dokladů, které obsahují elektronický nosič dat (čip), se provede kontrola pravosti a neporušenosti údajů uložených v čipu, s výhradou dostupnosti platných certifikátů.

S výjimkou státních příslušníků třetích zemí, jejichž individuální soubor je již zaregistrován v systému EES, je součástí tohoto ověření, pokud cestovní doklad obsahuje zobrazení obličeje zaznamenané v elektronickém nosiči dat (čipu) a pokud je toto zobrazení obličeje technicky dostupné, ověření tohoto zobrazení obličeje na základě elektronického porovnání se zobrazením obličeje dotčeného státního příslušníka třetí země pořízeným na místě. Je-li to z technického i právního hlediska možné, lze toto ověření provést porovnáním otisků prstů pořízených na místě s otisky prstů zaznamenanými v elektronickém nosiči dat (čipu).“;

v)

v písmeni g) se doplňují nové body, které znějí:

„iii)

u osob, jejichž výstup podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a tohoto nařízení se provede ověření totožnosti osoby v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 a případně zjištění totožnosti v souladu s čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení;

iv)

u osob, jejichž výstup podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a tohoto nařízení, z ověření prostřednictvím systému EES v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2226, zda státní příslušník třetí země nepřekročil maximální délku oprávněného pobytu na území členských států;“;

vi)

v písmeni h) se zrušuje bod ii);

vii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

za účelem zjištění totožnosti každé osoby, která nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území členských států, je možné využít systém VIS v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 767/2008 a systém EES v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2017/2226;“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„9.   Státní příslušníci třetí země musí být informováni o maximálním počtu dnů oprávněného pobytu, v němž je zohledněn počet vstupů a délka oprávněného pobytu stanovená ve vízu. Tato informace musí být poskytnuta buď příslušníkem pohraniční stráže při provádění hraničních kontrol, nebo prostřednictvím zařízení instalovaného na hraničním přechodu, které státnímu příslušníku třetí země umožňuje použít internetovou službu uvedenou v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2017/2226.“

5)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8a

Používání samoobslužných systémů za účelem předběžného zanesení údajů do systému EES

1.   Osobám, jejichž překročení hranic podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a, může být za účelem předběžného zanesení údajů uvedených v odst. 4 písm. a) tohoto článku do systému EES povoleno použití samoobslužných systémů, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

cestovní doklad obsahuje elektronický nosič dat (čip) a pravost a neporušenost údajů uložených v čipu je ověřena pomocí úplné řady platných certifikátů;

b)

cestovní doklad obsahuje zobrazení obličeje zaznamenané v elektronickém nosiči dat (čipu), které je v samoobslužném systému technicky dostupné, aby bylo možné ověřit totožnost držitele cestovního dokladu porovnáním zobrazení obličeje zaznamenaného v elektronickém nosiči dat (čipu) se zobrazením obličeje pořízeným na místě; je-li to z technického i právního hlediska možné, lze toto ověření provést porovnáním otisků prstů pořízených na místě s otisky prstů zaznamenanými v elektronickém nosiči dat (čipu) cestovního dokladu.

2.   Samoobslužný systém v souladu s odstavcem 1 tohoto článku ověří u dané osoby existenci předchozí registrace v systému EES a v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 ověří totožnost státního příslušníka třetí země.

3.   V souladu s čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226 provádí samoobslužný systém zjištění totožnosti v souladu s článkem 27 uvedeného nařízení.

Kromě toho se v souladu s čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226 při zjišťování totožnosti v systému EES:

a)

v případě státních příslušníků třetích zemí, kteří podléhají vízové povinnosti za účelem překročení vnějších hranic, pokud vyhledávání v systému VIS na základě údajů uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 767/2008 ukáže, že daná osoba je v systému VIS zaznamenána, provede v souladu s čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 767/2008 ověření otisků prstů v údajích systému VIS. Pokud ověření podle odstavce 2 tohoto článku nevedlo k výsledku, nahlédne se do údajů v systému VIS za účelem zjištění totožnosti v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 767/2008;

b)

v případě státních příslušníků třetích zemí, kteří nepodléhají vízové povinnosti za účelem překročení vnějších hranic a kteří nejsou nalezeni v systému EES po zjišťování totožnosti provedeném v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2017/2226, v souladu s článkem 19a nařízení (ES) č. 767/2008 nahlédne do údajů v systému VIS.

4.   Pokud údaje týkající se dané osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku nejsou zaznamenány v systému EES podle odstavců 2 a 3:

a)

státní příslušníci třetích zemí, kteří za účelem překročení vnějších hranic podléhají vízové povinnosti, musí do systému EES prostřednictvím samoobslužného systému předběžně zanést údaje uvedené v čl. 16 odst. 1, čl. 16 odst. 2 písm. c) až f) nařízení (EU) 2017/2226 a případně údaje uvedené v čl. 16 odst. 6 uvedeného nařízení a státní příslušníci třetích zemí, kteří za účelem překročení vnějších hranic nepodléhají vízové povinnosti, musí do systému EES prostřednictvím samoobslužného systému předběžně zanést údaje uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 16 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení, popřípadě údaje uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení;

b)

následně musí být daná osoba předána příslušníku pohraniční stráže, který:

i)

provede předběžné zanesení dotčených údajů v případě, že nebylo možné získat všechny požadované údaje prostřednictvím samoobslužného systému;

ii)

ověří:

zda cestovní doklad použitý v samoobslužném systému odpovídá dokladu, který daná osoba příslušníku pohraniční stráže předkládá,

zda zobrazení obličeje dotčené osoby pořízené na místě odpovídá zobrazení obličeje, které bylo získáno prostřednictvím samoobslužného systému, a

v případě osob, které nejsou držiteli víza požadovaného podle nařízení (ES) č. 539/2001, zda otisky prstů dotčené osoby pořízené na místě odpovídají otiskům prstů, které byly získány prostřednictvím samoobslužného systému;

iii)

po rozhodnutí o povolení nebo odepření vstupu potvrdí údaje uvedené v písmeni a) tohoto odstavce a vloží do systému EES údaje požadované podle čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 18 odst. 6 písm. a), b), c) a d) nařízení (EU) 2017/2226.

5.   Pokud činnosti podle odstavců 2 a 3 ukazují, že údaje o dané osobě uvedené v odstavci 1 jsou zaznamenány v systému EES, samoobslužný systém zhodnotí, zda je třeba některé údaje uvedené v odst. 4 písm. a) aktualizovat.

6.   Pokud zhodnocení uvedené v odstavci 5 ukáže, že pro danou osobu uvedenou v odstavci 1 je v systému EES registrován individuální soubor, ale že její údaje je třeba aktualizovat, daná osoba:

a)

aktualizuje údaje v systému EES jejich předběžným zanesením prostřednictvím samoobslužného systému;

b)

musí být předána příslušníku pohraniční stráže, který ověří správnost aktualizace podle písmena a) tohoto odstavce a po přijetí rozhodnutí o povolení nebo odepření vstupu, aktualizuje individuální soubor v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226.

7.   Samoobslužné systémy se provozují pod dohledem příslušníka pohraniční stráže, který je odpovědný za odhalování jakéhokoliv nevhodného, podvodného nebo nestandardního používání samoobslužného systému.

Článek 8b

Používání samoobslužných systémů a elektronických bran za účelem překročení hranic osobami, jejichž překročení hranic podléhá registraci v systému EES

1.   Osobám, jejichž překročení hranic podléhá registraci v systému EES v souladu s článkem 6a, může být za účelem provedení hraničních kontrol povoleno použití samoobslužného systému, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

cestovní doklad obsahuje elektronický nosič dat (čip) a pravost a neporušenost údajů uložených v čipu je ověřena pomocí úplné řady platných certifikátů;

b)

cestovní doklad obsahuje zobrazení obličeje zaznamenané v elektronickém nosiči dat (čipu), které je v samoobslužném systému technicky dostupné, aby bylo možné ověřit totožnost držitele cestovního dokladu porovnáním tohoto zobrazení obličeje se zobrazením obličeje pořízeným na místě; a

c)

dotčená osoba již je zaznamenána nebo předběžně zaznamenána v systému EES.

2.   Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku splněny, lze hraniční kontroly při vstupu stanovené v čl. 8 odst. 2 a v čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) a hraniční kontroly při výstupu stanovené v čl. 8 odst. 2 a v čl. 8 odst. 3 písm. g) a h) provést prostřednictvím samoobslužného systému. Pokud jsou hraniční kontroly při výstupu prováděny prostřednictvím systému automatizované hraniční kontroly, zahrnuje kontroly stanovené v čl. 8 odst. 3 písm. h).

Pokud je dané osobě povolena účast ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů zavedeném členským státem podle článku 8d, mohou hraniční kontroly prováděné prostřednictvím samoobslužného systému při vstupu upustit od přezkoumání aspektů uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. a) bodech iv) a v) při překračování vnějších hranic tohoto členského státu nebo vnějších hranic členského státu, který uzavřel dohodu s členským státem, jenž povolil účast v souladu s čl. 8d odst. 9.

3.   Výsledky hraničních kontrol provedených prostřednictvím samoobslužného systému musí být při vstupu a výstupu k dispozici příslušníku pohraniční stráže. Tento příslušník pohraniční stráže výsledky hraničních kontrol monitoruje a při zohlednění těchto výsledků povolí vstup nebo výstup, nebo danou osobu předá jinému příslušníku pohraniční stráže, který provede další kontroly.

4.   Daná osoba musí být předána jinému příslušníku pohraniční stráže podle odstavce 3 v kterémkoliv z těchto případů:

a)

pokud není splněna jedna nebo více podmínek uvedených v odstavci 1;

b)

pokud kontroly při vstupu nebo výstupu stanovené v odstavci 2 odhalí, že nebyla splněna jedna nebo více podmínek pro vstup nebo výstup;

c)

pokud výsledky kontrol při vstupu nebo výstupu stanovených v odstavci 2 zpochybňují totožnost osoby nebo pokud odhalují, že dotčená osoba je považována za hrozbu pro vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek nebo mezinárodní vztahy členského státu nebo za hrozbu pro veřejné zdraví;

d)

v případě pochybností;

e)

pokud nejsou k dispozici elektronické brány.

5.   Kromě případů uvedených v odstavci 4 může příslušník pohraniční stáže, který dohlíží na překračování hranic, rozhodnout o předání osob používajících samoobslužný systém příslušníku pohraniční stráže také na základě jiných důvodů.

6.   Osobám, jejichž překročení hranic podléhá registraci v systému EES v souladu s čl. 6a odst. 1 a které za účelem provedení hraničních kontrol použily samoobslužný systém, může být povoleno použití elektronické brány. Pokud se použije elektronická brána, odpovídající registrace záznamu o vstupu/výstupu a propojení tohoto záznamu s odpovídajícím individuálním souborem podle článku 14 nařízení (EU) 2017/2226 se provede v okamžiku překročení hranic prostřednictvím elektronické brány. Pokud jsou elektronická brána a samoobslužný systém fyzicky odděleny, provede se ověření totožnosti uživatele u elektronické brány, aby se zajistilo, že osoba používající elektronickou bránu odpovídá osobě, která použila samoobslužný systém. Ověření se provádí na základě alespoň jednoho biometrického identifikátoru.

7.   Pokud podmínky uvedené v odst. 1 písm. a), nebo b) nebo v obou písmenech tohoto článku nejsou splněny, část hraničních kontrol při vstupu podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) a část hraničních kontrol při výstupu podle čl. 8 odst. 3 písm. g) a h) lze provádět prostřednictvím samoobslužného systému. Příslušník pohraniční stráže může provést pouze ta ověření podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) a čl. 8 odst. 3 písm. g) a h), jež nemohla být provedena prostřednictvím samoobslužného systému. Dále musí příslušník pohraniční stráže ověřit, zda cestovní doklad použitý v samoobslužném systému odpovídá dokladu, který daná osoba příslušníku pohraniční stráže předkládá.

8.   Samoobslužné systémy a elektronické brány se musí používat pod dohledem příslušníka pohraniční stráže, který je odpovědný za odhalování jakéhokoliv nevhodného, podvodného nebo nestandartního používání samoobslužného systému nebo elektronické brány.

9.   Tímto článkem není dotčena možnost, aby členské státy umožnily při překračování hranic občanům Unie, občanům států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, občanům Švýcarska a státním příslušníkům třetích zemí, jejichž překročení hranic nepodléhá registraci v systému EES, používat samoobslužné systémy nebo elektronické brány.

Článek 8c

Normy pro systémy automatizované hraniční kontroly

Systémy automatizované hraniční kontroly musí být pokud možno navrženy tak, aby je mohli využívat všichni, s výjimkou dětí mladších 12 let. Musí být rovněž navrženy tak, aby byla plně respektována lidská důstojnost, zejména s ohledem na zranitelné osoby. Jestliže se členské státy rozhodnou používat systémy automatizované hraniční kontroly, zajistí přítomnost dostatečného počtu zaměstnanců, kteří dotčeným osobám poskytnou při používání těchto systémů pomoc.

Článek 8d

Vnitrostátní programy pro usnadnění postupů

1.   Každý členský stát může zavést dobrovolný program (dále jen „vnitrostátní program pro usnadnění postupů“), aby umožnil státním příslušníkům třetích zemí, nebo státním příslušníkům určité třetí země, kteří nepožívají právo na volný pohyb podle práva Unie, využít při překročení vnějších hranic členského státu usnadnění postupů podle odstavce 2.

2.   Odchylně od ustanovení čl. 8 odst. 3 písm. a), pokud jde o státní příslušníky třetích zemí uvedené v odstavci 1 tohoto článku, kterým je povolena účast ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů, důkladné kontroly při vstupu nemusí v případě, že takový státní příslušník třetí země překračuje vnější hranice členského státu, zahrnovat posuzování aspektů uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. a) bodech iv) a v).

3.   Členský stát provádí předběžné posouzení státních příslušníků třetích zemí, kteří žádají o účast ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů, aby ověřil zejména to, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4.

Předběžná posouzení těchto státních příslušníků třetích zemí provádějí příslušníci pohraniční stráže, vízové orgány vymezené v čl. 4 bodě 3 nařízení (ES) č. 767/2008 nebo imigrační orgány vymezené v čl. 3 odst. 1 bodě 4 nařízení (EU) 2017/2226.

4.   Orgány uvedené v odstavci 3 povolí účast osoby ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

žadatel splňuje podmínky vstupu stanovené v čl. 6 odst. 1;

b)

cestovní doklad žadatele a případně jeho vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu jsou platné a nejsou padělané, napodobené nebo pozměněné;

c)

žadatel prokáže potřebu často nebo pravidelně cestovat nebo zdůvodní svůj záměr často nebo pravidelně cestovat;

d)

žadatel prokáže svou bezúhonnost a spolehlivost, zvláště pokud se jedná o použití případných předchozích víz nebo víz s omezenou územní platností v souladu s právními předpisy, svou ekonomickou situaci v zemi původu a skutečný úmysl opustit území členských států před koncem oprávněného pobytu. V souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2017/2226 musí mít orgány uvedené v odstavci 3 tohoto článku přístup k systému EES, aby mohly ověřit, zda žadatel v minulosti nepřekročil maximální délku oprávněného pobytu na území členských států;

e)

žadatel zdůvodní účel a podmínky zamýšlených pobytů;

f)

žadatel má dostatečné prostředky pro obživu jak na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do své země původu nebo bydliště, nebo je schopen si tyto prostředky legálním způsobem opatřit;

g)

je nahlédnuto do SIS.

5.   První účast ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů se povoluje na dobu nejvýše jednoho roku. Účast může být prodloužena nejvýše o dalších pět let nebo do skončení doby platnosti cestovního dokladu či uděleného víza pro více vstupů, dlouhodobého víza a povolení k pobytu podle toho, která doba je kratší.

Pokud je účast prodloužena, členský stát každý rok opětovně posoudí situaci každého státního příslušníka třetí země, kterému je povolena účast ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů, aby se na základě aktualizovaných informací zajistilo, že tento státní příslušník třetí země nadále splňuje podmínky stanovené v odstavci 4. Toto nové posouzení může proběhnout v okamžiku, kdy jsou prováděny hraniční kontroly.

6.   Důkladné kontroly při vstupu podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) a důkladné kontroly při výstupu podle čl. 8 odst. 3 písm. g) zahrnují rovněž ověření toho, že účast daného státního příslušníka třetí země ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů je platná.

Příslušníci pohraniční stráže mohou provést ověření státního příslušníka třetí země, který využívá vnitrostátního programu pro usnadnění postupů, při vstupu podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) a při výstupu podle čl. 8 odst. 3 písm. g) bez elektronického porovnání biometrických údajů, avšak na základě porovnání zobrazení obličeje zaznamenaného v elektronickém nosiči dat (čipu) a v individuálním souboru státního příslušníka třetí země v systému EES s obličejem tohoto státního příslušníka třetí země. Úplné ověření se provádí namátkově a na základě analýzy rizik.

7.   Orgány uvedené v odstavci 3 okamžitě zruší účast ve vnitrostátním programu pro usnadnění postupů povolenou státnímu příslušníkovi třetí země, pokud se ukáže, že podmínky pro povolení účasti v uvedeném programu nebyly splněny, nebo přestaly být splňovány.

8.   Při ověřování podle odstavce 3, zda žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavci 4, se zejména posoudí, zda žadatel představuje riziko nedovoleného přistěhovalectví nebo riziko pro bezpečnost jakéhokoliv z členských států a zda zamýšlí opustit území členských států během oprávněného pobytu.

Prostředky pro obživu na dobu předpokládaných pobytů se posuzují podle délky a účelu předpokládaného pobytu nebo pobytů a na základě porovnání s průměrnými cenami za stravu a ubytování v dotčených členských státech stanovenými pro levné ubytování, a to na základě referenčních částek stanovených členskými státy v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. c). Za důkaz dostatečných prostředků pro obživu lze považovat též doklad o převzetí finančních nákladů nebo o ubytování v soukromí.

Posouzení žádosti se zakládá zejména na pravosti a spolehlivosti předložených dokladů a na pravdivosti a spolehlivosti prohlášení učiněných žadatelem. Pokud má členský stát odpovědný za posuzování žádosti pochybnosti o žadateli, jeho prohlášeních nebo předložených podpůrných dokladech, může před vydáním rozhodnutí o žádosti konzultovat jiné členské státy.

9.   Dva nebo více členských států, které zřídily vlastní vnitrostátní program pro usnadnění postupů podle tohoto článku, mohou mezi sebou uzavřít dohodu s cílem zajistit, aby osoby využívající jejich vnitrostátní programy pro usnadnění postupů mohly využívat usnadnění postupů uznaná jiným vnitrostátním programem pro usnadnění postupů. Kopie dohody se předá Komisi ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření dohody.

10.   Členské státy při zřizování vnitrostátního programu pro usnadnění postupů zajistí, aby jejich systém, v němž se tento program provozuje, splňoval standardy zabezpečení údajů stanovené v článku 43 nařízení (EU) 2017/2226. Členské státy provedou náležité posouzení rizik týkajících se zabezpečení informací a jednoznačně vymezí odpovědnost za zabezpečení všech kroků celého procesu.

11.   Do konce třetího roku uplatňování tohoto článku předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení jeho provádění. Na základě uvedeného hodnocení může Evropský parlament nebo Rada vyzvat Komisi, aby navrhla vytvoření unijního programu pro často cestující státní příslušníky třetích zemí, kteří prošli předběžným posouzením.“

6)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   I v případě, že jsou hraniční kontroly zmírněny, vkládá příslušník pohraniční stráže údaje do systému EES v souladu článkem 6a. Pokud údaje nelze vložit elektronicky, vloží se ručně.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Pokud je vkládání údajů do ústředního systému EES technicky nemožné nebo pokud ústřední systém EES selže, použijí se všechna tato ustanovení:

i)

odchylně od článku 6a tohoto nařízení se údaje uvedené v článcích 16 až 20 nařízení (EU) 2017/2226 dočasně uloží ve vnitrostátním jednotném rozhraní uvedeném v článku 7 uvedeného nařízení. Není-li to možné, údaje se dočasně uloží lokálně v elektronické podobě. V obou případech se údaje do ústředního systému EES vloží okamžitě, jakmile se technický problém či selhání systému vyřeší. Členské státy přijmou vhodná opatření a zapojí požadovanou infrastrukturu, vybavení a zdroje, aby zajistily, že je toto dočasné lokální ukládání možné provádět kdykoli a pro kterýkoli z jejich hraničních přechodů.

Aniž je dotčena povinnost provádět hraniční kontroly podle tohoto nařízení, ve výjimečných případech, kdy je technicky nemožné vložit údaje do ústředního systému EES a do vnitrostátního jednotného rozhraní a rovněž je technicky nemožné údaje dočasně uložit v elektronické podobě, uloží pohraniční orgán údaje o vstupu/výstupu podle článků 16 až 20 nařízení (EU) 2017/2226 ručně, s výjimkou biometrických údajů, a cestovní doklad státního příslušníka třetí země opatří vstupním nebo výstupním razítkem. Dotčené údaje se do ústředního systému EES vloží, jakmile to bude technicky možné.

Členské státy v souladu s článkem 21 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 informují Komisi o opatřování cestovních dokladů otiskem razítka ve výjimečných případech uvedených ve druhém pododstavci tohoto bodu;

ii)

odchylně od čl. 8 odst. 3) písm. a) bodu iii) a písm. g) bodu iv) tohoto nařízení se ověření totožnosti držitele víza v případě státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli víza, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. b), a pokud je to technicky možné, provádí přímo nahlédnutím do systému VIS v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 767/2008.“

7)

V článku 10 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„3a.   Pokud se členské státy rozhodnou používat elektronické brány, samoobslužné systémy nebo systémy automatizované hraniční kontroly, označí příslušné pruhy tabulemi podle části D přílohy III.

3b.   Pokud se členské státy rozhodnou zavést vnitrostátní program pro usnadnění postupů podle článku 8d, mohou rozhodnout, že použijí zvláštní pruhy pro státní příslušníky třetích zemí, kteří tento program využívají. K označení příslušných pruhů použijí tabule stanovené v části E přílohy III.“

8)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Opatřování cestovních dokladů otiskem razítka

1.   Pokud to vnitrostátní právo výslovně vyžaduje, může členský stát při vstupu a výstupu opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného tímtéž členským státem.

2.   Cestovní doklad státního příslušníka třetí země, který je držitelem dokladu k usnadnění průjezdu po železnici vydaného v souladu s nařízením (ES) č. 693/2003 se opatřuje otiskem razítka při vstupu a výstupu. Dále se cestovní doklad státního příslušníka třetí země, který je držitelem dokladu k usnadnění průjezdu vydaného v souladu s nařízením (ES) č. 693/2003 a který použije ke svému průjezdu vlak a nevystoupí na území členského státu, opatřuje otiskem razítka při vstupu a výstupu.

3.   Cestovní doklady státních příslušníků třetí země, kteří na základě krátkodobého národního víza pro jeden nebo dva vstupy vstupují na území členského státu, jenž dosud schengenské acquis neuplatňuje v plném rozsahu, ale provozuje systém EES, anebo z jeho území vystupuje, se při vstupu i výstupu opatřují otiskem razítka.

4.   Praktická opatření týkající se opatřování cestovních dokladů otiskem razítka jsou uvedena v příloze IV.“

9)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Domněnka týkající se splnění podmínek délky krátkodobého pobytu

1.   Aniž je dotčen článek 12a, pokud nebyl pro státního příslušníka třetí země pobývajícího na území členského státu vytvořen individuální soubor v systému EES, nebo pokud záznam o vstupu/výstupu tohoto státního příslušníka třetí země neobsahuje po dni uplynutí doby oprávněného pobytu údaj o datu výstupu, mohou se příslušné vnitrostátní orgány domnívat, že tento státní příslušník třetí země nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky týkající se délky oprávněného pobytu na území členských států.

2.   Domněnka uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nevztahuje na státního příslušníka třetí země, který může jakýmkoli způsobem předložit věrohodné důkazy, že požívá právo na volný pohyb podle práva Unie nebo že je držitelem povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza. V příslušných případech se použije článek 35 nařízení (EU) 2017/2226.

3.   Domněnku uvedenou v odstavci 1 lze vyvrátit, pokud státní příslušník třetí země jakýmkoli způsobem předloží věrohodné důkazy, například v podobě jízdenky či letenky nebo svědectví o své přítomnosti mimo území členských států nebo v podobě důkazu o dni uplynutí doby dřívějšího povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza, o tom, že podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu dodržel.

V případě vyvrácení domněnky příslušné orgány podle potřeby vytvoří individuální soubor v systému EES nebo uvedou v systému EES datum a místo překročení vnější hranice některého z členských států nebo vnitřní hranice členského státu, který dosud neuplatňuje schengenské acquis v plném rozsahu, ale provozuje systém EES, v souladu s článkem 20 nařízení (EU) 2017/2226.

4.   Není-li domněnka uvedená v odstavci 1 vyvrácena, může být státní příslušník třetí země, který pobývá na území členských států, navrácen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES. (*7)

Státní příslušník třetí země požívající právo na volný pohyb podle práva Unie může být navrácen pouze v souladu se směrnicí 2004/38/ES.

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

Přechodné období a přechodná opatření

1.   Po dobu 180 dnů po zprovoznění systému EES, s cílem ověřit při vstupu a výstupu, zda osoby s oprávněním ke krátkodobému pobytu nepřekročily maximální délku oprávněného pobytu a případně ověřit při vstupu, zda osoby nepřekročily počet oprávněných vstupů stanovený krátkodobým vízem pro jeden nebo dva vstupy, zohlední příslušníci pohraniční stráže pobyty na území členských států uskutečněné v průběhu období 180 dnů předcházejících vstupu nebo výstupu, a to tak, že kromě údajů o vstupu/výstupu zaznamenaných v systému EES zkontrolují otisky razítek v cestovních dokladech.

2.   V případě, že daná osoba vstoupila na území členských států a před zprovozněním systému EES a toto území opouští po jeho zprovoznění, vytvoří se při výstupu v systému EES v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 individuální soubor a do záznamu o vstupu/výstupu se vloží datum příslušného vstupu. Použití tohoto odstavce není omezeno na dobu 180 dnů po zprovoznění systému EES, jak je uvedeno v odstavci 1. V případě neshody mezi datem na otisku vstupního razítka a údaji zaznamenanými v systému EES má přednost datum na otisku vstupního razítka.“

11)

Článek 14 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje pododstavec, který zní:

„Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí, jimž byl odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu, se registrují v systému EES v souladu s čl. 6a odst. 2 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) 2017/2226.“;

b)

v odstavci 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčena náhrada poskytovaná podle vnitrostátního práva, má dotčený státní příslušník třetí země nárok na opravu údajů vložených do systému EES nebo na opravu zrušeného vstupního razítka a všech dalších provedených zrušení nebo dodatků ze strany členského státu, který mu odepřel vstup, pokud bylo v odvolacím řízení shledáno, že rozhodnutí o odepření vstupu bylo nepodložené.“

12)

V čl. 20 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

hlav států, předsedů vlád a členů vlád jednotlivých států, včetně doprovázejících manželů nebo manželek, a členů jejich oficiální delegace a panovníků a dalších vysokých představitelů královské rodiny;“

13)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 42a

Přechodná opatření pro členské státy, které dosud neprovozují systém EES

1.   Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí překračujících hranice členských států uvedených v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2226 se při vstupu a výstupu systematicky opatřují otiskem razítka.

Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí uvedených v čl. 6a odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení překračujících hranice členských států uvedených v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2226 se při vstupu a výstupu opatřují otiskem razítka.

Tato povinnost opatřovat doklady otiskem razítka platí i v případě zmírnění hraničních kontrol podle článku 9 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se otiskem razítka neopatřují cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí uvedených v čl. 6a odst. 3 písm. a), b), a f), čl. 6a odst. 3 písm. g) bodech i), ii), iii) a vii) a čl. 6a odst. 3 písm. j).

3.   Ustanovení tohoto nařízení, která se týkají údajů o vstupu/výstupu zaznamenaných v systému EES a absence těchto údajů v systému EES, zejména čl. 8 odst. 3 písm. a) bod iiia), čl. 8 odst. 3 písm. g) bod iv), čl. 8d odst. 4 písm. d) a článek 12, se použijí obdobně pro otisky razítka při vstupu a výstupu.

4.   Pokud není domněnka týkající se splnění podmínek délky pobytu v souladu s čl. 12 odst. 2 vyvrácena, je státní příslušník třetí země nacházející na území členského státu, který dosud neprovozuje EES, oprávněn, aby v jeho cestovním dokladu bylo zaneseno datum a místo překročení vnější hranice či vnitřní hranice tohoto členského státu. Státnímu příslušníkovi třetí země může být rovněž dán formulář, který je v příloze VIII.

5.   Použijí se ustanovení o opatřování cestovních dokladů otiskem razítka uvedená v příloze IV.

6.   Členské státy uvedené v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2226 opatří otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí, jimž byl na jejich hranici odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu. Toto opatření cestovního dokladu otiskem razítka se provede v souladu s podmínkami stanovenými v příloze V části A bodě 1 písm. d).

7.   Povinnost opatřovat doklady otiskem razítka podle odstavců 1 až 6 platí až do dne zprovoznění systému EES v dotčeném členském státě.“

14)

Přílohy III, IV, V a VII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne zprovoznění systému EES, jak stanovila Komise v souladu s článkem 66 nařízení (EU) 2017/2226.

3.   Odchylně od odstavce 2 tohoto článku, se toto nařízení vztahuje na členské státy uvedené v čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2226, které dosud systém EES neprovozují, a to ode dne jejich připojení k systému EES podle čl. 66 odst. 3 uvedeného nařízení. Až do jejich připojení k systému EES se na tyto členské státy vztahují přechodná ustanovení týkající se opatřování cestovních dokladů otiskem razítka stanovená v článku 42a nařízení (EU) 2016/399.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 30. listopadu 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 66.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2017.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

(4)  Nařízení (EU) 2017/2226 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, a stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (viz strana 20 v tomto čísle Uředního věstníku).

(5)  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(7)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(8)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(9)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(11)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(14)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(*1)  Nařízení (EU) 2017/2226 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, a stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).“

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).“

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti (Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 1).

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 1).

(*6)  Nařízení Rady (ES) č. 693/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zavedení dokladu k usnadnění průjezdu (FTD) a dokladu k usnadnění průjezdu po železnici (FRTD) a o změně Společné konzulární instrukce a Společné příručky (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 8).“

(*7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).“


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EU) 2016/399 se mění takto:

1)

V příloze III se doplňují nové části, které znějí:

„ČÁST D

Část D1: Pruhy automatizované hraniční kontroly pro občany EU/EHP/Švýcarska

Image Image

V případě Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu nejsou hvězdy požadovány.

Část D2: Pruhy automatizované hraniční kontroly pro státní příslušníky třetích zemí

Image Image

Část D3: Pruhy automatizované hraniční kontroly pro všechny pasy

Image Image

Část E: Pruhy pro registrované cestující

Image .“

2)

Příloha IV se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Cestovní doklad státního příslušníka třetí země, který je držitelem dokladu k usnadnění průjezdu po železnici vydaného v souladu s nařízením (ES) č. 693/2003 se opatřuje otiskem razítka při vstupu a výstupu. Cestovní doklad státního příslušníka třetí země, který je držitelem dokladu k usnadnění průjezdu vydaného v souladu s nařízením (ES) č. 693/2003 a který použije ke svému průjezdu vlak a na území členského státu nevystoupí, se rovněž opatřuje otiskem razítka při vstupu a výstupu. Dále, pokud to jeho vnitrostátní právo výslovně vyžaduje, může členský stát v souladu s článkem 11 tohoto nařízení při vstupu a výstupu opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státního příslušníka třetí země, který je držitelem povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného týmž členským státem.

Cestovní doklady státního příslušníka třetí země, který na základě krátkodobého národního víza pro jeden nebo dva vstupy vstupuje na území členského státu, jenž dosud schengenské acquis neuplatňuje v plném rozsahu, ale provozuje systém EES, nebo z jeho území vystupuje, se při vstupu i výstupu opatřují otiskem razítka.“;

b)

vkládá se nový bod, který zní:

„1a

Přesný popis těchto razítek je stanoven v rozhodnutí schengenského výkonného výboru SCH/COM-EX (94) 16 rev. a SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).“;

c)

vkládá se nový bod, který zní:

„2a.

Při vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí podléhajících vízové povinnosti a povinnosti opatřovat cestovní doklady otiskem razítka se razítko otiskne na protilehlé straně ke straně, na které je vízum. Pokud však tuto stranu nelze použít, vyznačí se razítko na následující straně. Strojově čitelná zóna se nerazítkuje.“;

d)

bod 3 se zrušuje.

3)

Příloha V se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

v bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, jimž byl odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu, zaregistruje do systému EES údaje o odepření vstupu v souladu s čl. 6a odst. 2 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) 2017/2226;“

ii)

v bodě 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, u nichž se odepření vstupu v systému EES neregistruje, vyznačí do pasu vstupní razítko, které přeškrtne křížkem, přičemž použije nesmazatelný černý inkoust, a naproti na pravé straně, též nesmazatelným inkoustem, napíše písmeno (písmena) označující důvod (důvody) pro odepření vstupu, jejichž seznam je uveden na standardním formuláři pro odepření vstupu v části B této přílohy. Kromě toho musí příslušník pohraniční stráže u těchto kategorií osob zaznamenat každé odepření vstupu do rejstříku nebo na arch, přičemž uvede totožnost a státní příslušnost dotčeného státního příslušníka třetí země, odkaz na doklad, který státního příslušníka třetí země opravňuje k překročení hranice, a důvod a datum odepření vstupu.“;

iii)

v bodě 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Praktická opatření týkající se opatřování cestovních dokladů otiskem razítka jsou uvedena v příloze IV.“;

b)

v části B se standardní formulář pro odepření vstupu na hranici mění takto:

i)

po písm. I) se doplňuje nový text, který zní:

„J)

odmítl(a) poskytnout biometrické údaje, pokud jsou potřebné

k vytvoření individuálního spisu v systému vstupu/výstupu

k provedení hraničních kontrol.“;

ii)

v oddílu nazvaném „Poznámky“ se pod slovem „Poznámky“ doplňuje nový text, který zní:

„

(vloží jej příslušník pohraniční stráže, jestliže jsou dané údaje uloženy v systému vstupu/výstupu)

Dotčená osoba se tímto informuje o tom, že její osobní údaje a informace o tomto odepření vstupu jsou vloženy do systému vstupu/výstupu v souladu s článkem 18 nařízení (EU) 2017/2226.

V souladu s článkem 52 nařízení (EU) 2017/2226 má dotčená osoba právo získat údaje, které se jí týkají a jsou zaznamenány do systému vstupu/výstupu, a může žádat opravu nepřesných údajů, které se jí týkají, a vymazání údajů, které se jí týkají a byly zaznamenány v rozporu s právními předpisy.“

4.

Bod 1 přílohy VII se nahrazuje tímto:

„1.

Hlavy států, předsedové vlád a členové vlád jednotlivých států, včetně doprovázejících manželů nebo manželek, a členové jejich oficiální delegace a panovníci a další vysocí představitelé královské rodiny

Odchylně od článku 6 a článků 8 až 14 nesmějí podléhat hraničním kontrolám hlavy států, předsedové vlád a členové vlád jednotlivých států, včetně doprovázejících manželů nebo manželek, a členové jejich oficiální delegace a panovníci a další vysocí představitelé královské rodiny přijíždějící na pozvání vlád členských států nebo mezinárodních organizací za oficiálním účelem, jejichž příjezd a odjezd je dopředu úředně ohlášen diplomatickou cestou.“