29.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2200

ze dne 28. listopadu 2017

o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 (2) stanoví preferenční režim, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. Dovozní celní kvóty uvedené v příloze II zmíněného nařízení spravuje Komise v souladu s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013. Použijí se po dobu tří let ode dne 1. ledna 2018.

(2)

Aby bylo zajištěno, že dovozy některých obilovin pocházejících z Ukrajiny, na které se vztahují tyto celní kvóty, budou řádné a nespekulativní, je vhodné stanovit, aby tyto dovozy byly spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem by se měla použít nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3), (ES) č. 1342/2003 (4) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (5) s výjimkou případů, kdy jsou v tomto nařízení stanoveny odchylky.

(3)

K zajištění řádné správy těchto kvót je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o dovozní licence a upřesnit údaje, které mají být v žádostech a licencích uvedeny.

(4)

V zájmu účinné správy by členské státy měly pro účely oznamování Komisi v souladu s tímto nařízením používat informační systémy stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (6) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185 (7).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Celní kvóty pro dovoz některých produktů pocházejících z Ukrajiny, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, se otevírají na ročním základě od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.

2.   Dovozní cla v rámci celní kvóty uvedené v odstavci 1 činí 0 EUR za tunu.

3.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1239.

Článek 2

Pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání dovozních licencí

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006, smí žadatel podat pouze jednu žádost o dovozní licenci na pořadové číslo a týden. Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.

Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden nejpozději v pátek do 13:00 hodin bruselského času.

2.   V každé žádosti o dovozní licenci se uvede množství v kilogramech bez desetinného čísla, přičemž uvedené množství nesmí přesahovat celkové množství příslušné kvóty.

3.   Dovozní licence se vydávají čtvrtý pracovní den po uplynutí lhůty pro oznámení stanovené v čl. 4 odst. 1.

4.   V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci se v kolonce 8 uvádí název „Ukrajina“ a zaškrtne se políčko „ano“. Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející z Ukrajiny.

Článek 3

Platnost dovozních licencí

Doba platnosti dovozní licence začíná dnem jejího skutečného vydání podle čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 a končí koncem druhého měsíce následujícího po měsíci skutečného vydání.

Článek 4

Oznámení

1.   Nejpozději v pondělí následujícím po týdnu podání žádosti o dovozní licence oznámí členské státy Komisi elektronicky nejpozději do 18:00 hodin bruselského času všechny žádosti podle pořadového čísla s uvedením původu produktu a požadovaného množství pro jednotlivé kódy KN, včetně sdělení „bezpředmětné“. Oznámení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.

2.   V den vydání dovozních licencí zašlou členské státy Komisi elektronickou cestou informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 s celkovými množstvími pro jednotlivé kódy KN, pro něž byly vydány dovozní licence.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných obchodních autonomních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (Úř. věst. L 254, 30.9.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. ledna 2017. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného označení produktu.

Poř. č.

Produkt

Kód KN

Množství v tunách

09.4277

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiné než osivo

1001 99 00

65 000

Mouka z obyčejné pšenice a pšenice špaldy

1101 00 15

Mouka ze sourži

1101 00 90

Obilná mouka, jiná než pšeničná mouka nebo mouka z luskovino-obilné směsky, žita, kukuřice, ječmene, ovsa, rýže

1102 90 90

Krupice a krupička z obyčejné pšenice a špaldy

1103 11 90

Pšeničné pelety

1103 20 60

09.4278

Kukuřice jiná než osivo

1005 90 00

625 000

Kukuřičná mouka

1102 20

Krupice a krupička z kukuřice

1103 13

Kukuřičné pelety

1103 20 40

Zpracovaná zrna z kukuřice

1104 23

09.4279

Ječmen jiný než osivo

1003 90 00

325 000

Ječná mouka

1102 90 10

Ječné pelety

ex 1103 20 25