28.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195

ze dne 23. listopadu 2017,

kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1), a zejména na čl. 18 odst. 3 písm. b) a d) a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zajištění bezpečnosti dodávek energie, zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění toho, aby všichni spotřebitelé mohli energii nakupovat za dostupné ceny, je nezbytný plně funkční a navzájem propojený vnitřní trh s energií.

(2)

Dobře fungující vnitřní trh s elektřinou by měl zajišťovat výrobcům vhodné pobídky k investování do nové výroby elektřiny včetně elektřiny z obnovitelných zdrojů a současně věnovat zvláštní pozornost nejizolovanějším členským státům a regionům v rámci energetického trhu Unie. Dobře fungující trh by měl rovněž poskytovat spotřebitelům přiměřená opatření na podporu účinnějšího využití energie, což předpokládá bezpečné dodávky energie.

(3)

Nařízení (ES) č. 714/2009 stanoví nediskriminační pravidla, pokud jde o podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, a zejména pravidla přidělování kapacity pro propojení a přenosové soustavy, které mají vliv na přeshraniční toky elektřiny. Za účelem zajištění skutečně integrovaného trhu s elektřinou a zajištění bezpečnosti provozu je zapotřebí vypracovat účinná pravidla pro zajišťování výkonové rovnováhy s cílem vytvořit pro účastníky trhu takové podmínky, aby se podíleli na řešení stavů soustavy, za něž nesou odpovědnost. Je zejména nezbytné stanovit pravidla týkající se technických a provozních aspektů zajišťování výkonové rovnováhy soustavy a obchodování s energií. Taková pravidla by měla zahrnovat i pravidla týkající se výkonových záloh v soustavě.

(4)

Nařízení Komise (EU) 2017/1485 (2) stanoví harmonizovaná pravidla pro provoz soustav, která se vztahují na provozovatele přenosových soustav, regionální bezpečnostní koordinátory, provozovatele distribučních soustav a významné uživatele sítě. Vymezuje různé kritické stavy soustavy (normální stav, výstražný stav, nouzový stav, stav blackoutu a stav obnovy). Stanoví rovněž požadavky a zásady pro zajištění bezpečnosti provozu v celé Unii a jeho cílem je podpořit koordinaci požadavků a zásad týkajících se řízení výkonové rovnováhy a frekvence a stanovení regulačních záloh v rámci Unie.

(5)

Toto nařízení zavádí soubor technických, provozních a tržních pravidel s platností pro celou EU, jimiž se bude řídit fungování evropských elektroenergetických trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy. Stanoví pravidla pro obstarávání regulační zálohy, aktivaci regulační energie a finanční vypořádání subjektů zúčtování. Ukládá rovněž vypracování harmonizovaných metodik pro přidělování přenosové kapacity mezi zónami za účelem zajišťovánívýkonové rovnováhy. Tato pravidla zvýší likviditu krátkodobých trhů tím, že umožní větší objem přeshraničního obchodu a účinnější využívání stávající sítě pro účely zajištění regulační energie. Jelikož na platformách pro zajišťování výkonové rovnováhy v celounijním měřítku budou nabídky regulační energie soutěžit, bude to mít rovněž příznivý vliv na hospodářskou soutěž.

(6)

Toto nařízení si klade za cíl zajistit optimální řízení a koordinovaný provoz evropských elektroenergetických přenosových soustav a současně podpořit dosažení unijních cílů při zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů a poskytnout výhody zákazníkům. Provozovatelé přenosových soustav, spolupracující v relevantních případech s provozovateli distribučních soustav, by měli být odpovědní za organizaci evropských trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy, měli by usilovat o jejich integraci a zároveň udržovat soustavu v rovnováze co nejefektivnějším způsobem. Za tím účelem by provozovatelé přenosových soustav měli úzce spolupracovat mezi sebou navzájem i s provozovateli distribučních soustav a co nejvíce koordinovat své činnosti tak, aby účinně provozovali elektrizační soustavu napříč všemi regiony a na všech napěťových hladinách, aniž by tím byly dotčeny právní předpisy o hospodářské soutěži.

(7)

Provozovatelé přenosových soustav by měli mít možnost pověřit všemi či některými úkoly svěřenými podle tohoto nařízení třetí osobu. Pověřující provozovatel přenosové soustavy by měl v takovém případě nést nadále odpovědnost za zajištění toho, že budou povinnosti stanovené v tomto nařízení splněny. Podobně i členské státy by měly mít možnost přidělit úkoly a povinnosti podle tohoto nařízení třetí osobě. Toto přidělení by mělo být omezeno na úkoly a povinnosti, které se provádějí na úrovni členského státu (jako například zúčtování odchylek). Uvedené omezení by nemělo vést ke zbytečným změnám stávajících vnitrostátních systémů a postupů. Provozovatelé přenosových soustav by však měli i nadále nést odpovědnost za úkoly, které jim jsou svěřeny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (3), pokud jde o vypracování celoevropských metodik a o zavádění a provozování celoevropských platforem pro zajišťování výkonové rovnováhy. Pokud má v určitém členském státě odborné znalosti a zkušenosti v zúčtovávání odchylek třetí osoba, může provozovatel přenosové soustavy z tohoto členského státu požádat ostatní provozovatele a síť ENTSO pro elektřinu o svolení, aby se na vypracování příslušného návrhu mohla tato třetí osoba podílet. Odpovědnost za vypracování návrhu však nadále nese provozovatel přenosové soustavy z daného členského státu spolu se všemi ostatními provozovateli přenosových soustav a tuto odpovědnost nelze přenést na třetí osobu.

(8)

Pravidla, jež vymezují úlohu poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy a úlohu subjektů zúčtování, zajišťují spravedlivý, transparentní a nediskriminační přístup. Pravidla týkající se podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy dále stanoví zásady a úlohy, podle nichž budou činnosti zajišťování výkonové rovnováhy upravené tímto nařízením uskutečňovány, a zajišťují přiměřenou hospodářskou soutěž založenou na rovných podmínkách pro účastníky trhu, včetně agregátorů odezvy na straně poptávky a zařízení na úrovni distribuce.

(9)

Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy, který zamýšlí poskytovat regulační energii nebo regulační zálohu, by měl úspěšně absolvovat postup kvalifikace, jejž stanoví provozovatelé přenosových soustav, podle potřeby v úzké spolupráci s provozovateli distribučních soustav.

(10)

Integrace trhů s regulační energií by měla být usnadněna zavedením společných evropských platforem pro provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek a pro umožnění výměny regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a ze záloh pro náhradu. Spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav by se měla striktně omezit na činnosti, které jsou nezbytné pro účinnou a bezpečnou koncepci, zavedení a provoz těchto evropských platforem.

(11)

Platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu by měly používat model s žebříčky nabídkových cen, aby se zajistila nákladově efektivní aktivace nabídek. Pouze pokud z analýzy nákladů a přínosů vypracované všemi provozovateli přenosových soustav vyplyne, že by měl být model používaný platformou pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací změněn, by mělo být provozovatelům přenosových soustav umožněno platformu zavést a zprovoznit na základě jiného modelu.

(12)

Integrace trhů s regulační energií by měla usnadnit efektivní fungování vnitrodenního trhu, aby byla účastníkům trhu poskytnuta možnost zajišťovat svou vlastní výkonovou rovnováhu co možná nejblíže reálnému času. Pouze u odchylek, jež zůstanou po ukončení vnitrodenního trhu, by měli výkonovou rovnováhu provozovatelé přenosových soustav zajišťovat prostřednictvím trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy. Harmonizace intervalu zúčtování odchylek v Evropě o délce 15 minut by měla podpořit obchodování na vnitrodenním trhu a posílit vývoj některých obchodních produktů se stejnými časy dodávky.

(13)

Aby se umožnila výměna služeb výkonové rovnováhy, vytváření společných žebříčků nabídkových cen a přiměřená likvidita na trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy, je nezbytné regulovat standardizaci produktů výkonové rovnováhy. Toto nařízení uvádí minimální soubor standardních charakteristik a dalších charakteristik, které definují standardní produkty.

(14)

Metoda stanovení cen standardních produktů regulační energie by měla vytvářet pozitivní pobídky pro účastníky trhu při udržování a/nebo napomáhání s obnovením výkonové rovnováhy soustavy v jejich oblasti zúčtovací ceny odchylky a omezit odchylky soustavy a náklady pro společnost. Cílem takovéhoto přístupu ke stanovení cen by mělo v rámci stanovených limitů provozní bezpečnosti být ekonomicky efektivní využití odezvy na straně poptávky a jiných zdrojů pro zajišťování výkonové rovnováhy. Metoda stanovení cen pro obstarávání regulační zálohy by měla usilovat o ekonomicky efektivní využití odezvy na straně poptávky a jiných zdrojů pro zajišťování výkonové rovnováhy v rámci stanovených limitů provozní bezpečnosti.

(15)

K tomu, aby mohli provozovatelé přenosových soustav obstarávat a využívat regulační zálohu efektivním, ekonomickým a tržním způsobem, je nezbytné urychlit integraci trhu. V této souvislosti stanoví toto nařízení tři metody, jejichž prostřednictvím mohou provozovatelé přenosových soustav přidělovat kapacitu mezi zónami pro účely výměny regulační zálohy a sdílení záloh, je-li to podloženo analýzou nákladů a přínosů: proces souběžné optimalizace, proces tržního přidělování a přidělování na základě analýzy ekonomické efektivity. Proces souběžnéoptimalizace přidělování by se měl používat pro denní časový rámec, zatímco proces tržního přidělování by se mohl používat v případě, že k obstarávání dochází nejvýše jeden týden před poskytnutím regulační zálohy, a přidělování na základě analýzy ekonomické efektivity pak v případě, že k obstarávání dochází více než jeden týden před poskytnutím regulační zálohy, a to za podmínky, že jsou přidělené objemy omezené a že se každoročně provede posouzení.

(16)

Jakmile příslušné regulační orgány schválí metodiku procesu přidělování kapacity mezi zónami, mohli by ji s předstihem začít uplatňovat alespoň dva provozovatelé přenosových soustav, aby s ní získali zkušenosti a mohlo ji v budoucnosti snadno používat více provozovatelů. Používání této metodiky, pokud je k dispozici, by však v zájmu podpory integrace trhu mělo být mezi všemi provozovateli přenosových soustav harmonizováno.

(17)

Obecným cílem zúčtování odchylek je zajistit, aby subjekty zúčtování efektivním způsobem podporovaly výkonovou rovnováhu soustavy, a motivovat účastníky trhu k tomu, aby udržovali nebo pomáhali obnovit výkonovou rovnováhu v soustavě. Toto nařízení stanoví pravidla pro zúčtování odchylek a zajišťuje, aby bylo prováděno nediskriminačně, spravedlivě, objektivně a transparentně. K tomu, aby byly trhy pro zajišťování výkonové rovnováhy i celková energetická soustava přizpůsobeny pro začlenění rostoucího podílu proměnlivých obnovitelných zdrojů, měly by zúčtovací ceny odchylek odrážet hodnotu energie v reálném čase.

(18)

Toto nařízení by mělo stanovit postup pro dočasné udělování výjimek z určitých pravidel umožňující zohlednit místní podmínky, za kterých by například dodržování uvedených pravidel mohlo ve výjimečných případech vést k rizikům pro bezpečnost provozu nebo k předčasnému nahrazení infrastruktury inteligentních sítí.

(19)

V případě, že příslušné regulační orgány nedokážou ohledně společných podmínek nebo metodik dosáhnout dohody, rozhodne v této věci v souladu s článkem 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4) Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“).

(20)

Toto nařízení bylo vypracováno v úzké spolupráci s agenturou, sítí ENTSO pro elektřinu a zainteresovanými stranami, aby byla transparentním a participativním způsobem přijata účinná, vyvážená a přiměřená pravidla. V souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 714/2009 povede Komise před tím, než navrhne jakoukoli změnu tohoto nařízení, konzultace s agenturou, sítí ENTSO pro elektřinu a dalšími příslušnými zainteresovanými stranami.

(21)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobný rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, včetně zavedení společných zásad pro obstarávání a zúčtování záloh pro automatickou regulaci frekvence, záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu a včetně společné metodiky aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu.

2.   Toto nařízení se vztahuje na provozovatele přenosových soustav, provozovatele distribučních soustav včetně uzavřených distribučních soustav, regulační orgány, Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“), Evropskou síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“), třetí osoby, jež byly plněním povinností pověřeny nebo jim byly přiděleny, a další účastníky trhu s elektřinou.

3.   Toto nařízení se vztahuje na všechny přenosové soustavy a všechna propojení v Unii s výjimkou přenosových soustav na ostrovech, které nejsou pomocí propojení navázány na ostatní přenosové soustavy.

4.   Existuje-li v členském státě více než jeden provozovatel přenosové soustavy, vztahuje se toto nařízení na všechny provozovatele přenosových soustav v daném členském státě. Pokud provozovatel přenosové soustavy nemá funkci, která je relevantní pro plnění jedné nebo více povinností podle tohoto nařízení, mohou členské státy stanovit, aby odpovědnost za plnění těchto povinností byla přidělena jednomu nebo několika různým konkrétním provozovatelům přenosových soustav.

5.   Tvoří-li oblast řízení výkonové rovnováhy a frekvence (dále jen „oblast LFC“) dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, všichni provozovatelé přenosových soustav dané oblasti LFC se mohou se schválením příslušných regulačních orgánů rozhodnout, že budou jednu nebo více povinností podle tohoto nařízení plnit koordinovaně pro všechny oblasti plánování dané oblasti LFC.

6.   K evropským platformám pro výměnu standardních produktů regulační energie lze otevřít přístup provozovatelům přenosových soustav, kteří působí ve Švýcarsku, za podmínky, že byla do vnitrostátních právních předpisů této země zapracována hlavní ustanovení právních předpisů Unie o trhu s elektřinou a že je mezi Unií a Švýcarskem uzavřena mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti elektřiny, nebo pokud by nezahrnutí Švýcarska mohlo vést k neplánovaným fyzickým tokům výkonu přes tuto zemi, které by ohrožovaly bezpečnost provozu soustavy v regionu.

7.   Za předpokladu, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 6, rozhodnou o zapojení Švýcarska do evropských platforem pro výměnu standardních produktů regulační energie Komise na základě stanoviska vydaného agenturou a všichni provozovatelé přenosových soustav postupem podle čl. 4 odst. 3. Práva a povinnosti švýcarských provozovatelů přenosových soustav musí být v souladu s právy a povinnostmi provozovatelů přenosových soustav působících v Unii, aby se zajistilo hladké fungování trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy na úrovni Unie a rovné podmínky pro všechny zainteresované strany.

8.   Toto nařízení se vztahuje na všechny státy soustavy, jak jsou definovány v článku 18 nařízení Komise (EU) 2017/1485.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 2009/72/ES, článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009, článku 2 nařízení Komise (EU) č. 543/2013 (5), článku 2 nařízení Komise (EU) 2015/1222 (6), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/631 (7), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/1388 (8), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/1447 (9), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/1719 (10), článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/1485 a článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/2196 (11).

Dále se rozumí:

1)

„zajišťováním výkonové rovnováhy“ veškerá opatření a postupy ve všech časových rámcích, jejichž prostřednictvím provozovatelé přenosových soustav kontinuálně zajišťují zachování frekvence soustavy v rámci předem stanoveného rozsahu stability, jak je stanoven v článku 127 nařízení (EU) 2017/1485, a soulad s množstvím potřebných záloh s ohledem na požadovanou kvalitu, jak je stanoveno v části IV hlavách 5, 6 a 7 nařízení (EU) 2017/1485;

2)

„trhem pro zajišťování výkonové rovnováhy“ souhrn institucionálních, obchodních a provozních ujednání, jež umožňují zajišťování výkonové rovnováhy na tržních principech;

3)

„službami výkonové rovnováhy“ regulační energie nebo regulační záloha, anebo obojí;

4)

„regulační energií“ energie používaná provozovateli přenosových soustav k zajišťování výkonové rovnováhy a dodávaná poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy;

5)

„regulační zálohou“ objem regulačních záloh, k jejichž poskytování se zavázal poskytovatel služeb výkonové rovnováhy a ze kterých se poskytovatel služeb výkonové rovnováhy zavázal po dobu trvání smlouvy předkládat provozovatelům přenosových soustav nabídky na odpovídající objem regulační energie;

6)

„poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy“ účastník trhu s jednotkou poskytující zálohy nebo skupinou poskytující zálohy, který je schopen provozovatelům přenosových soustav poskytovat služby výkonové rovnováhy;

7)

„subjektem zúčtování“ účastník trhu nebo jeho zvolený zástupce, který nese odpovědnost za své odchylky;

8)

„odchylkou“ objem elektrické energie, který se vypočítává pro každý subjekt zúčtování a který představuje rozdíl mezi přiděleným objemem přiřazeným tomuto subjektu zúčtování a konečnou obchodní pozicí tohoto subjektu zúčtování, včetně případného zohlednění regulační energie vůči tomuto subjektu zúčtování, v daném časovém intervalu zúčtování odchylek;

9)

„zúčtováním odchylek“ mechanismus finančního vypořádání pro zúčtování nebo úhradu odchylek subjektů zúčtování;

10)

„intervalem zúčtování odchylek“ časový úsek, za který se vypočítávají odchylky subjektů zúčtování;

11)

„oblastí odchylky“ oblast, pro kterou se odchylka vypočítává;

12)

„zúčtovací cenou odchylky“ cena, ať již kladná, nulová nebo záporná, za odchylku v každém směru za každý interval zúčtování odchylek;

13)

„oblastí zúčtovací ceny odchylky“ oblast pro výpočet zúčtovací ceny odchylky;

14)

„zohledněním regulační energie“ objem elektrické energie představující regulační energii od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a přiřazený připojujícím provozovatelem přenosové soustavy příslušným subjektům zúčtování pro interval zúčtování odchylek, který se používá pro výpočet odchylek těchto subjektů zúčtování;

15)

„přiděleným objemem“ objem elektrické energie fyzicky dodávaný do soustavy nebo ze soustavy odebíraný a přiřazený určitému subjektu zúčtování, který slouží pro výpočet odchylek tohoto subjektu zúčtování;

16)

„obchodní pozicí“ objem elektrické energie deklarovaný subjektem zúčtování, který se používá pro výpočet jeho odchylky;

17)

„modelem vlastního řízení“ model plánování a nasazování, kde plány výroby a plány spotřeby, jakož i nasazování výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení určují subjekty pro plánování těchto výroben a zařízení;

18)

„modelem centrálního řízení“ model plánování a nasazování, kde plány výroby a plány spotřeby, jakož i nasazování výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení, pokud je v nich možné provádět změny v nasazování, jsou určovány provozovatelem přenosové soustavy v rámci integrovaného procesu plánování;

19)

„integrovaným procesem plánování“ iterativní postup, který využívá alespoň nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování, jež obsahují obchodní údaje, komplexní technické údaje týkající se jednotlivých výroben elektřiny nebo odběrných elektrických zařízení, a který jako vstup do tohoto procesu výslovně obsahuje charakteristiky najíždění, aktuální analýzu přiměřenosti regulační oblasti a limity provozní bezpečnosti;

20)

„uzávěrkou integrovaného procesu plánování“ okamžik, od kterého již není povoleno předkládat nebo aktualizovat nabídky integrovaného procesu plánování pro dané iterace integrovaného procesu plánování;

21)

„modelem TSO-TSO“ model pro výměnu služeb výkonové rovnováhy, kde poskytovatel služeb výkonové rovnováhy poskytuje služby výkonové rovnováhy svému připojujícímu provozovateli přenosové soustavy, který tyto služby výkonové rovnováhy poté poskytuje žádajícímu provozovateli přenosové soustavy;

22)

„připojujícím provozovatelem přenosové soustavy“ provozovatel přenosové soustavy, který provozuje oblast plánování, ve které poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy a subjekty zúčtování musí splňovat podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy;

23)

„výměnou služeb výkonové rovnováhy“ výměna regulační energie nebo výměna regulační zálohy, anebo obojí;

24)

„výměnou regulační energie“ aktivace nabídek regulační energie za účelem dodávky regulační energie provozovateli přenosové soustavy v jiné oblasti plánování, než je oblast plánování, ke které je připojen aktivovaný poskytovatel služeb výkonové rovnováhy;

25)

„výměnou regulační zálohy“ poskytnutí regulační zálohy provozovateli přenosové soustavy v jiné oblasti plánování, než je oblast plánování, ke které je připojen sjednaný poskytovatel služeb výkonové rovnováhy;

26)

„převodem regulační zálohy“ převod regulační zálohy z původně smluvně zajištěného poskytovatele služeb výkonové rovnováhy na jiného poskytovatele služeb výkonové rovnováhy;

27)

„uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie“ okamžik, od kterého již není povoleno předkládat nebo aktualizovat nabídku regulační energie pro standardní produkt ve společném žebříčku nabídkových cen;

28)

„standardním produktem“ harmonizovaný produkt výkonové rovnováhy definovaný všemi provozovateli přenosové soustavy za účelem výměny služeb výkonové rovnováhy;

29)

„dobou přípravy“ časový interval mezi žádostí učiněnou připojujícím provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-TSO nebo smluvním provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-BSP a začátkem doby rampování;

30)

„dobou do plné aktivace“ časový interval mezi žádostí o aktivaci učiněnou připojujícím provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-TSO nebo smluvním provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-BSP a příslušnou plnou dodávkou daného produktu;

31)

„dobou deaktivace“ časový interval pro rampování z plné dodávky do zadané hodnoty nebo od plného odběru zpět do zadané hodnoty;

32)

„dobou dodávky“ doba trvání dodávky, během které poskytovatel služeb výkonové rovnováhy zajišťuje plnou požadovanou změnu dodávky do soustavy nebo plnou požadovanou změnu odběrů ze soustavy;

33)

„dobou platnosti“ doba, kdy lze aktivovat nabídku regulační energie předloženou poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy a kdy jsou dodržovány všechny charakteristiky produktu. Doba platnosti je určena časem začátku a časem ukončení;

34)

„režimem aktivace“ režim aktivace nabídek regulační energie, manuální nebo automatický, podle toho, zda je regulační energie žádána manuálně provozovatelem, nebo automaticky v uzavřené smyčce;

35)

„dělitelností“ možnost, kdy nabídku regulační energie nebo regulační zálohy, předloženou poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy, může provozovatel přenosové soustavy využít pouze částečně, a to jak z hlediska výkonu, tak délky aktivace;

36)

„specifickým produktem“ jiný produkt než standardní produkt;

37)

„společným žebříčkem nabídkových cen“ seznam nabídek regulační energie v pořadí podle jejich nabídkových cen, který se používá pro aktivaci těchto nabídek;

38)

„uzávěrkou předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav“ poslední okamžik, kdy může připojující provozovatel přenosové soustavy odeslat funkci optimalizace aktivace nabídky regulační energie, které obdržel od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy;

39)

„funkcí optimalizace aktivace“ funkce provozování algoritmu používaného k optimalizaci aktivace nabídek regulační energie;

40)

„funkcí procesu vzájemné výměny systémových odchylek“ role, která provozuje algoritmus používaný k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek;

41)

„funkcí vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav“ funkce provádění zúčtování plynoucí ze spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav;

42)

„funkcí optimalizace obstarávání regulační zálohy“ funkce provozování algoritmu používaného k optimalizaci obstarávání regulační zálohy pro provozovatele přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu;

43)

„modelem TSO-BSP“ model pro výměnu služeb výkonové rovnováhy, kde poskytovatel služeb výkonové rovnováhy poskytuje služby výkonové rovnováhy přímo smluvnímu provozovateli přenosové soustavy, který tyto služby výkonové rovnováhy poté poskytuje žádajícímu provozovateli přenosové soustavy;

44)

„smluvním provozovatelem přenosové soustavy“ provozovatel přenosové soustavy, který má smluvní ujednání týkající se služeb výkonové rovnováhy s poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy z jiné oblasti plánování;

45)

„žádajícím provozovatelem přenosové soustavy“ provozovatel přenosové soustavy, který požaduje dodávku regulační energie.

Článek 3

Cíle a regulační aspekty

1.   Cílem tohoto nařízení je:

a)

podpořit účinnou hospodářskou soutěž, nediskriminaci a transparentnost na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy;

b)

zvýšit účinnost zajišťování výkonové rovnováhy, jakož i účinnost evropských a vnitrostátních trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy;

c)

integrovat trhy pro zajišťování výkonové rovnováhy a podpořit možnosti výměny služeb výkonové rovnováhy a zároveň přispět k bezpečnosti provozu;

d)

přispět k efektivnímu dlouhodobému provozu a rozvoji elektroenergetické přenosové soustavy a elektroenergetiky v Unii a zároveň usnadnit účinné a jednotné fungování denního a vnitrodenního trhu a trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy;

e)

zajistit, aby obstarávání služeb výkonové rovnováhy bylo spravedlivé, objektivní, transparentní a tržní, vyvarovalo se zbytečných překážek bránících vstupu nových subjektů na trh, podporovalo likviditu na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy a zároveň předcházelo zbytečným deformacím vnitřního trhu s elektřinou;

f)

usnadnit účast na odezvě na straně poptávky včetně agregačních zařízení a skladování energie a současně zajistit, aby s jinými službami výkonové rovnováhy soutěžily za rovných podmínek a v případě potřeby postupovaly nezávisle, obsluhují-li jedno odběrné elektrické zařízení;

g)

usnadnit zapojení obnovitelných zdrojů energie a podpořit dosažení cíle Evropské unie při zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů.

2.   Členské státy, příslušné regulační orgány a provozovatelé soustav musí při uplatňování tohoto nařízení:

a)

uplatňovat zásady proporcionality a nediskriminace;

b)

zajistit transparentnost;

c)

uplatňovat zásadu optimalizace mezi co nejvyšší celkovou efektivitou a co nejnižšími celkovými náklady pro všechny zúčastněné strany;

d)

dbát na to, aby pro zajištění bezpečnosti a stability soustavy provozovatelé přenosových soustav v co největší míře využívali tržní mechanismy;

e)

zajistit, aby nedošlo k ohrožení vývoje na dlouhodobých, denních a vnitrodenních trzích;

f)

respektovat odpovědnost přidělenou příslušnému provozovateli přenosové soustavy za účelem zajištění bezpečnosti provozu soustavy, a to včetně toho, co vyžadují vnitrostátní právní předpisy;

g)

konzultovat s příslušnými provozovateli distribučních soustav a brát v úvahu možné dopady na jejich soustavu;

h)

přihlédnout k dohodnutým evropským normám a technickým specifikacím.

Článek 4

Podmínky nebo metodiky provozovatelů přenosových soustav

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypracují podmínky nebo metodiky, jež toto nařízení vyžaduje, a předloží je v odpovídajících lhůtách stanovených v tomto nařízení ke schválení příslušným regulačním orgánům v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES.

2.   Musí-li návrh podmínek nebo metodik podle tohoto nařízení vypracovat a odsouhlasit více než jeden provozovatel přenosové soustavy, musí zúčastnění provozovatelé přenosových soustav úzce spolupracovat. Provozovatelé přenosových soustav za pomoci sítě ENTSO pro elektřinu pravidelně informují příslušné regulační orgány a agenturu o pokroku při vypracovávání těchto podmínek nebo metodik.

3.   Není-li mezi provozovateli přenosových soustav, kteří rozhodují o návrzích podmínek nebo metodik podle čl. 5 odst. 2, dosaženo vzájemné shody, rozhodnou kvalifikovanou většinou. U návrhů podle čl. 5 odst. 2 kvalifikovaná většina vyžaduje většinu:

a)

provozovatelů přenosových soustav, kteří zastupují nejméně 55 % dotčených členských států, a

b)

provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.

U rozhodnutí podle čl. 5 odst. 2 musí blokační menšinu tvořit provozovatelé přenosových soustav zastupující nejméně čtyři členské státy, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.

4.   Jsou-li dotčené regiony složeny z více než pěti členských států a mezi provozovateli přenosových soustav, kteří rozhodují o návrzích podmínek nebo metodik podle čl. 5 odst. 3, není dosaženo vzájemné shody, rozhodnou kvalifikovanou většinou. U návrhů podle čl. 5 odst. 3 kvalifikovaná většina vyžaduje většinu:

a)

provozovatelů přenosových soustav, kteří zastupují nejméně 72 % dotčených členských států, a

b)

provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva dotčené oblasti.

U rozhodnutí podle čl. 5 odst. 3 musí blokační menšinu tvořit alespoň minimální počet provozovatelů přenosových soustav zastupujících více než 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států a navíc provozovatelé přenosových soustav zastupující nejméně jeden další dotčený členský stát, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.

5.   O návrzích podmínek nebo metodik podle čl. 5 odst. 3, pokud se týkají regionů tvořených pěti nebo méně členskými státy, rozhodují provozovatelé přenosových soustav na základě shody.

6.   Při rozhodování provozovatelů přenosových soustav podle odstavců 3 a 4 je každému členskému státu přidělen jeden hlas. Působí-li na území členského státu více provozovatelů přenosových soustav, rozdělí mezi ně členský stát hlasovací práva.

7.   Nepředloží-li provozovatelé přenosových soustav návrh podmínek nebo metodik příslušným regulačním orgánům ve lhůtách stanovených v tomto nařízení, poskytnou příslušným regulačním orgánům a agentuře příslušné pracovní verze podmínek nebo metodik a vysvětlí, proč nebylo dosaženo shody. Agentura o této skutečnosti informuje Komisi, a pokud o to Komise požádá, prozkoumá ve spolupráci s příslušnými regulačními orgány důvody nepředložení návrhu a o výsledku informuje Komisi. Komise přijme vhodné kroky, aby umožnila přijetí požadovaných podmínek nebo metodik do čtyř měsíců poté, co obdržela informace od agentury.

Článek 5

Schválení podmínek nebo metodik provozovatelů přenosových soustav

1.   Podmínky nebo metodiky vypracované provozovateli přenosových soustav podle odstavců 2, 3 a 4 schvalují příslušné regulační orgány v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES.

2.   Návrhy následujících podmínek nebo metodik musí schválit všechny regulační orgány:

a)

rámce pro zřízení evropských platforem podle čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1;

b)

změny rámců pro zřízení evropských platforem podle čl. 20 odst. 5 a čl. 21 odst. 5;

c)

standardní produkty regulačních záloh podle čl. 25 odst. 2;

d)

metodiku klasifikace nabídek regulační energie za účelem jejich aktivace podle čl. 29 odst. 3;

e)

posouzení možného zvýšení minimálního objemu nabídek regulační energie, který se předává evropským platformám podle čl. 29 odst. 11;

f)

metodiky stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek podle čl. 30 odst. 1 a 5;

g)

harmonizaci metodiky procesu přidělování kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle čl. 38 odst. 3;

h)

metodiku procesu souběžné optimalizace přidělování kapacity mezi zónami podle čl. 40 odst. 1;

i)

pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie podle čl. 50 odst. 1 mezi provozovateli přenosových soustav;

j)

harmonizaci hlavních prvků zúčtování odchylek podle čl. 52 odst. 2;

přičemž členský stát k nim může dotčenému regulačnímu orgánu podat stanovisko.

3.   Návrhy následujících podmínek nebo metodik musí schválit všechny regulační orgány dotčeného regionu:

a)

pro geografickou oblast týkající se všech provozovatelů přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, rámec pro vytvoření evropské platformy pro zálohy pro náhradu podle čl. 19 odst. 1;

b)

pro geografickou oblast týkající se dvou nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují nebo jsou vzájemně ochotni si vyměňovat regulační zálohu, zavedení společných a harmonizovaných pravidel a procesu výměny a obstarávání regulační zálohy podle čl. 33 odst. 1;

c)

pro geografickou oblast zahrnující provozovatele přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, metodiku výpočtu pravděpodobnosti dostupnosti kapacity mezi zónami po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podle čl. 33 odst. 6;

d)

pro geografickou oblast, v níž došlo k obstarání regulační zálohy, výjimku neumožňující poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy převod jejich povinností poskytnout regulační zálohu podle čl. 34 odst. 1;

e)

použití modelu TSO-BSP podle čl. 35 odst. 1 v geografické oblasti zahrnující dva nebo více provozovatelů přenosových soustav;

f)

metodiku výpočtu kapacity mezi zónami podle čl. 37 odst. 3 pro každý region pro výpočet kapacity;

g)

v geografické oblasti, která zahrnuje dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, používání procesu přidělování kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle čl. 38 odst. 1;

h)

pro každý region pro výpočet kapacity metodiku procesu tržního přidělování kapacity mezi zónami podle čl. 41 odst. 1;

i)

pro každý region pro výpočet kapacity metodiku procesu přidělování kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity a seznam všech jednotlivých přidělení kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity podle čl. 42 odst. 1 a 5;

j)

pro geografickou oblast zahrnující všechny provozovatele přenosových soustav, kteří si záměrně vyměňují energii v synchronně propojené oblasti, pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 50 odst. 3;

k)

pro geografickou oblast zahrnující všechny asynchronně propojené provozovatele přenosových soustav, kteří si záměrně vyměňují energii, pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 50 odst. 4;

l)

pro každou synchronně propojenou oblast pravidla pro vzájemné zúčtování nezamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 51 odst. 1;

m)

pro geografickou oblast, která zahrnuje všechny asynchronně propojené provozovatele přenosových soustav, pravidla pro vzájemné zúčtování nezamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 51 odst. 2;

n)

výjimku z harmonizace intervalů zúčtování odchylek podle čl. 53 odst. 2 na úrovni synchronně propojené oblasti;

o)

pro geografickou oblast zahrnující dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, principy algoritmů pro zajišťování výkonové rovnováhy podle čl. 58 odst. 3;

přičemž členský stát k nim může dotčenému regulačnímu orgánu podat stanovisko.

4.   Návrhy následujících podmínek nebo metodik musí schválit každý regulační orgán každého dotčeného členského státu v každém jednotlivém případě:

a)

výjimku ze zveřejnění informací o nabídnutých cenách v nabídkách regulační energie nebo regulační zálohy z důvodu obav ze zneužití trhu podle čl. 12 odst. 4;

b)

v příslušných případech metodiku rozdělování nákladů vyplývajících z opatření provozovatelů distribučních soustav podle čl. 15 odst. 3;

c)

podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy podle článku 18;

d)

definice a použití specifických produktů podle čl. 26 odst. 1;

e)

omezení objemu nabídek předávaných evropským platformám podle čl. 29 odst. 10;

f)

výjimku z požadavku na oddělené obstarávání kladné a záporné regulační zálohy podle čl. 32 odst. 3;

g)

v příslušných případech další zúčtovací mechanismus, oddělený od zúčtování odchylek, sloužící k zúčtování nákladů na obstarání regulační zálohy, administrativních nákladů a jiných nákladů souvisejících se zajišťováním výkonové rovnováhy se subjekty zúčtování podle čl. 44 odst. 3;

h)

výjimky z jednoho či více ustanovení tohoto nařízení podle čl. 62 odst. 2;

i)

náklady, jež plynou z plnění závazků uložených provozovatelům soustav nebo přidělených třetím subjektům v souladu s tímto nařízením podle čl. 8 odst. 1;

přičemž členský stát k nim může dotčenému regulačnímu orgánu podat stanovisko.

5.   Návrh podmínek nebo metodik musí obsahovat návrh harmonogramu jejich zavádění a popis jejich předpokládaného dopadu na cíle tohoto nařízení. Harmonogram zavádění nesmí být delší než 12 měsíců od schválení příslušnými regulačními orgány, s výjimkou případů, kdy se všechny příslušné regulační orgány dohodnou na prodloužení harmonogramu zavádění nebo jsou-li v tomto nařízení stanoveny jiné harmonogramy. Návrhy podmínek nebo metodik, které musí být schváleny několika nebo všemi regulačními orgány, se současně s předložením regulačním orgánům předloží agentuře. Na žádost příslušných regulačních orgánů vydá agentura k návrhům podmínek nebo metodik do tří měsíců stanovisko.

6.   Má-li o schválení podmínek nebo metodik rozhodnout více regulačních orgánů, musí příslušné regulační orgány spolu konzultovat, úzce mezi sebou spolupracovat a koordinovat se za účelem dosažení dohody. Vydá-li agentura stanovisko, musí příslušné regulační orgány toto stanovisko zohlednit. O podmínkách nebo metodikách předložených podle odstavců 2 a 3 rozhodnou regulační orgány do šesti měsíců poté, co je příslušný regulační orgán, případně poslední příslušný regulační orgán, kterého se to týká, obdrží.

7.   Pokud příslušné regulační orgány nedokážou dosáhnout dohody ve lhůtě uvedené v odstavci 6 nebo předloží společnou žádost, rozhodne v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009 o předložených návrzích podmínek nebo metodik do šesti měsíců od předložení žádosti agentura.

8.   Kterákoli strana může podat stížnost na příslušného provozovatele soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v souvislosti s jeho povinnostmi nebo rozhodnutími podle tohoto nařízení a tuto stížnost může předat příslušnému regulačnímu orgánu, který jakožto orgán pro řešení sporů vydá rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení stížnosti. Tuto lhůtu lze prodloužit o další dva měsíce, pokud příslušný regulační orgán požaduje dodatečné informace. Tuto prodlouženou lhůtu je možné dále prodloužit po dohodě se stěžovatelem. Rozhodnutí příslušného regulačního orgánu je závazné, pokud není zrušeno v rámci odvolání.

Článek 6

Změny podmínek nebo metodik provozovatelů přenosových soustav

1.   V případě, že jeden nebo několik regulačních orgánů v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES podmíní schválení podmínek nebo metodik předložených podle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 provedením změn, předloží příslušní provozovatelé přenosových soustav ke schválení návrh změněných podmínek nebo metodik do dvou měsíců od doby, kdy příslušné regulační orgány požadavek na změnu vznesly. O změněných podmínkách nebo metodikách rozhodnou příslušné regulační orgány do dvou měsíců od jejich předložení.

2.   Pokud příslušné regulační orgány nedokážou ve dvouměsíční lhůtě dosáhnout dohody ohledně podmínek nebo metodik, nebo předloží společnou žádost, rozhodne v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009 o změněných podmínkách nebo metodikách do šesti měsíců agentura. Pokud příslušní provozovatelé přenosových soustav návrh změněných podmínek nebo metodik nepředloží, použije se postup podle článku 4.

3.   Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za vypracování návrhu podmínek nebo metodik nebo regulační orgány odpovědné za jejich přijetí podle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 mohou u těchto podmínek nebo metodik požadovat změny. Návrhy na změnu podmínek nebo metodik musí být předloženy ke konzultaci postupem podle článku 10 a schváleny postupem podle článků 4 a 5.

Článek 7

Zveřejnění podmínek nebo metodik na internetu

Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za stanovení podmínek nebo metodik podle tohoto nařízení je po schválení příslušnými regulačními orgány, nebo po jejich stanovení, pokud není schválení požadováno, zveřejní na internetu, ledaže jsou tyto informace považovány v souladu s článkem 11 za důvěrné.

Článek 8

Úhrada nákladů

1.   Náklady, jež plynou z plnění závazků uložených provozovatelům soustav nebo přidělených třetím subjektům podle tohoto nařízení, posoudí příslušné regulační orgány v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES.

2.   Náklady, jež budou příslušnými regulačními orgány posouzeny jako opodstatněné, přiměřené a efektivní, jsou uhrazovány prostřednictvím síťových tarifů nebo jiných vhodných mechanismů, jež určí příslušné regulační orgány.

3.   Na žádost příslušných regulačních orgánů jsou provozovatelé soustav nebo subjekty, jimž byly závazky přiděleny, ve lhůtě tří měsíců od podání této žádosti povinni poskytnout informace potřebné pro účely posouzení vzniklých nákladů.

4.   Náklady, jež plynou účastníkům trhu z plnění požadavků podle tohoto nařízení, si hradí tito účastníci trhu sami.

Článek 9

Zapojení zúčastněných stran

Agentura v úzké spolupráci se sítí ENTSO pro elektřinu zajistí zapojení zainteresovaných stran, pokud jde o trh pro zajišťování výkonové rovnováhy a další aspekty provádění tohoto nařízení. Takovéto zapojení musí zahrnovat pravidelná setkání se zainteresovanými stranami, aby bylo možné poukázat na problémy a navrhnout zlepšení v souvislosti s integrací trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy.

Článek 10

Veřejné konzultace

1.   Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za předložení návrhů podmínek nebo metodik nebo jejich změn podle tohoto nařízení konzultují pracovní verze těchto návrhů podmínek nebo metodik a dalších prováděcích opatření se zainteresovanými stranami, včetně příslušných orgánů každého členského státu, po dobu nejméně jednoho měsíce.

2.   Konzultace musí trvat nejméně jeden měsíc, s výjimkou pracovních verzí návrhů podle čl. 5 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j), jež musí být konzultovány nejméně po dobu dvou měsíců.

3.   Alespoň návrhy podle čl. 5 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j) musí být předloženy k veřejné konzultaci na evropské úrovni.

4.   Alespoň návrhy podle čl. 5 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) a o) musí být předloženy k veřejné konzultaci na dotčené regionální úrovni.

5.   Alespoň návrhy podle čl. 5 odst. 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i) musí být předloženy k veřejné konzultaci v každém dotčeném členském státě.

6.   Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za předložení návrhu podmínek nebo metodik vezmou před předložením návrhu ke schválení regulačními orgány náležitě v úvahu názory zainteresovaných stran vzešlé z konzultací vedených podle odstavců 2 až 5. Ve všech případech musí být předloženo řádné odůvodnění, proč názory vzešlé z konzultací byly či nebyly do návrhu zahrnuty; toto odůvodnění se přiloží k návrhu předkládanému ke schválení a zároveň se toto odůvodnění včas zveřejní, a to před nebo současně se zveřejněním příslušného návrhu podmínek nebo metodik.

Článek 11

Povinnost mlčenlivosti

1.   Na veškeré důvěrné informace přijaté, vyměněné nebo předané podle tohoto nařízení se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle odstavců 2, 3 a 4.

2.   Povinnost mlčenlivosti platí pro všechny osoby, na které se vztahuje toto nařízení.

3.   Žádné důvěrné informace, které osoby nebo regulační orgány uvedené v odstavci 2 získaly při plnění svých povinností, nesmí být poskytnuty jiné osobě ani orgánu, aniž jsou dotčeny případy, na které se vztahuje vnitrostátní právo, jiná ustanovení tohoto nařízení nebo jiné příslušné právní předpisy Unie.

4.   Aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje vnitrostátní právo nebo právní předpisy Unie, mohou regulační orgány, subjekty nebo osoby, které přijímají důvěrné informace podle tohoto nařízení, použít tyto informace pouze pro účely plnění svých úkolů podle tohoto nařízení, vyjma případů, kdy k jinému použití informace dal její primární vlastník svůj písemný souhlas.

Článek 12

Zveřejňování informací

1.   Všechny subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 poskytují provozovatelům přenosových soustav veškeré relevantní informace pro účely plnění jejich povinností stanovených v odstavcích 3 až 5.

2.   Všechny subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 zajistí, aby informace uvedené v odstavcích 3 až 5 byly včas zveřejňovány ve formátu, který nevytváří skutečnou nebo potenciální konkurenční výhodu či nevýhodu pro kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu.

3.   Každý provozovatel přenosové soustavy zveřejní tyto informace, jakmile jsou k dispozici:

a)

informace o aktuálním stavu soustavy z hlediska výkonové rovnováhy ve své oblasti plánování, respektive oblastech plánování, a to jakmile to bude možné, nejvýše však se zpožděním 30 minut za reálným časem;

b)

informace o všech nabídkách regulační energie ze své oblasti plánování, respektive ze svých oblastí plánování, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu. Tyto informace musí zahrnovat:

i)

druh produktu;

ii)

dobu platnosti;

iii)

nabídnuté objemy;

iv)

nabídnuté ceny;

v)

informace, zda nabídka byla označena jako nedostupná;

c)

informace, zda byla nabídka regulační energie konvertována ze specifického produktu nebo z integrovaného procesu plánování, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu;

d)

informace ohledně toho, jakým způsobem byly nabídky regulační energie ze specifických produktů nebo z integrovaného procesu plánování konvertovány na nabídky regulační energie ze standardních produktů, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu;

e)

souhrnné informace o nabídkách regulační energie, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu, jež musí zahrnovat:

i)

celkový objem předložených nabídek regulační energie;

ii)

celkový objem předložených nabídek regulační energie v členění podle druhů zálohy;

iii)

celkový objem předložených a aktivovaných nabídek regulační energie v členění na standardní a specifické produkty;

iv)

objem nedostupných nabídek v členění podle druhů zálohy;

f)

informace o nabídnutých objemech a o nabídnutých cenách obstarané regulační zálohy, v případě potřeby anonymizované, a to nejpozději do jedné hodiny poté, co byly výsledky obstarání oznámeny nabízejícím;

g)

původní podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy uvedené v článku 18, a to nejméně jeden měsíc před datem použitelnosti, a veškeré změny těchto podmínek, a to bezprostředně po schválení příslušným regulačním orgánem podle článku 37 směrnice 2009/72/ES;

h)

následující informace o přidělení kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle článku 38, a to nejpozději 24 hodin po přidělení a ne později než šest hodin před využitím přidělené kapacity mezi zónami:

i)

datum a čas, kdy bylo rozhodnutí o přidělení přijato;

ii)

doba trvání přidělení;

iii)

přidělené objemy;

iv)

tržní hodnoty použité jako základ pro proces přidělení podle článku 39;

i)

následující informace o využití kapacity mezi zónami přidělené za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle článku 38, a to nejpozději jeden týden po využití přidělené kapacity mezi zónami:

i)

objem přidělené a využité kapacity mezi zónami za každý obchodní interval;

ii)

objem uvolněné kapacity mezi zónami pro následné časové rámce za každý obchodní interval;

iii)

odhadované skutečné náklady a přínosy procesu přidělení;

j)

schválené metodiky podle článků 40, 41 a 42, a to nejméně jeden měsíc před datem použitelnosti;

k)

popis požadavků veškerých vypracovaných algoritmů a jejich změn podle článku 58, a to nejméně jeden měsíc před datem použitelnosti;

l)

společnou výroční zprávu podle článku 59.

4.   Po schválení podle článku 18 mohou provozovatelé přenosových soustav upustit od zveřejnění informací týkajících se nabídnutých cen a objemů v nabídkách regulační zálohy nebo regulační energie, je-li to oprávněné z důvodu obav ze zneužití trhu a není-li to na úkor účinného fungování trhů s elektřinou. Provozovatel přenosové soustavy o takovýchto případech upuštění nejméně jednou za rok podá zprávu příslušnému regulačnímu orgánu v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES.

5.   Nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost každý provozovatel přenosové soustavy zveřejní informace podle odstavce 3 ve společně dohodnutém harmonizovaném formátu alespoň prostřednictvím platformy pro transparentnost informací, jež byla zřízena podle článku 3 nařízení (EU) č. 543/2013. Nejpozději do čtyř měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost síť ENTSO pro elektřinu aktualizuje příručku o postupech podle článku 5 nařízení (EU) č. 543/2013 a předloží ji agentuře ke stanovisku, jež agentura vydá do dvou měsíců.

Článek 13

Pověření výkonem úkolů a jejich přidělení

1.   Provozovatel přenosové soustavy je oprávněn pověřit všemi či některými svými úkoly, které jsou mu podle tohoto nařízení svěřeny, jednu či více třetích osob, jsou-li tyto osoby schopny vykonávat příslušné úkoly přinejmenším stejně efektivně jako pověřující provozovatel přenosové soustavy. Pověřující provozovatel přenosové soustavy nese nadále odpovědnost za to, že bude zajištěno plnění povinností podle tohoto nařízení, včetně zajištění přístupu k informacím, jež příslušné regulační orgány potřebují pro účely sledování podle článku 37 směrnice 2009/72/ES.

2.   Před svým pověřením musí dotčená třetí osoba pověřujícímu provozovateli přenosové soustavy prokázat, že je úkoly, jimiž má být pověřena, schopna plnit.

3.   Je-li všemi či některými úkoly specifikovanými v tomto nařízení pověřena třetí osoba, je pověřující provozovatel přenosové soustavy povinen zajistit, aby byly před samotným pověřením uzavřeny odpovídající dohody o mlčenlivosti, které jsou v souladu s povinností mlčenlivosti uloženou tomuto provozovateli přenosové soustavy. Po pověření třetí osoby všemi či některými úkoly o tom pověřující provozovatel přenosové soustavy informuje příslušný regulační orgán a zveřejní toto rozhodnutí na internetu.

4.   Aniž jsou dotčeny úkoly svěřené provozovatelům přenosových soustav podle směrnice 2009/72/ES, členský stát nebo případně příslušný regulační orgán může úkoly nebo povinnosti svěřené podle tohoto nařízení provozovatelům přenosových soustav přidělit jedné nebo více třetím osobám. Dotčený členský stát, nebo případně dotčený regulační orgán, může přidělit pouze ty úkoly a povinnosti provozovatelů přenosových soustav, které nevyžadují přímou spolupráci, společné rozhodování nebo vstup do smluvního vztahu s provozovateli přenosových soustav z jiných členských států. Před přidělením musí dotčená třetí osoba členskému státu nebo případně příslušnému regulačnímu orgánu prokázat, že je úkoly, které jí mají být přiděleny, schopna plnit.

5.   Jsou-li členským státem nebo případně regulačním orgánem přiděleny úkoly a povinnosti třetí osobě, odkazy na provozovatele přenosové soustavy uvedené v tomto nařízení se považují za odkazy na subjekt, jemuž byly tyto úkoly a povinnosti přiděleny. Příslušný regulační orgán je povinen zajistit nad subjektem, jemuž byly úkoly a povinnosti přiděleny, regulační dohled, pokud jde o přidělené úkoly a povinnosti.

HLAVA II

TRH PRO ZAJISTĚNÍ VÝKONOVÉ ROVNOVÁHY

KAPITOLA 1

Funkce a odpovědnost

Článek 14

Úloha provozovatelů přenosových soustav

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy odpovídá za obstarávání služeb výkonové rovnováhy od poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy za účelem zajištění bezpečnosti provozu.

2.   Každý provozovatel přenosové soustavy používá model vlastního řízení pro stanovení plánů výroby a plánů spotřeby. Provozovatelé přenosových soustav, kteří ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost používají model centrálního řízení, to oznámí v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES příslušnému regulačnímu orgánu, aby mohli pro stanovení plánů výroby a plánů spotřeby i nadále používat model centrálního řízení. Příslušný regulační orgán ověří, zda úkoly a odpovědnost provozovatelů přenosové soustavy jsou v souladu s definicí v čl. 2 bodě 18.

Článek 15

Spolupráce s provozovateli distribučních soustav

1.   Provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé přenosových soustav, poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy a subjekty zúčtování musí vzájemně spolupracovat za účelem účinného a efektivního zajišťování výkonové rovnováhy.

2.   Každý provozovatel distribuční soustavy včas poskytne připojujícímu provozovateli přenosové soustavy veškeré informace potřebné pro provedení zúčtování odchylek v souladu s podmínkami pro zajišťování výkonové rovnováhy podle článku 18.

3.   Každý provozovatel přenosové soustavy může společně s provozovateli distribučních soustav s připojenými zálohami v rámci regulační oblasti daného poskytovatele přenosové soustavy vypracovat metodiku rozdělení nákladů vyplývajících z opatření přijatých provozovateli distribučních soustav podle čl. 182 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/1485. Tato metodika zajistí spravedlivé rozdělení nákladů s ohledem na odpovědnost zúčastněných stran.

4.   Provozovatelé distribučních soustav uvědomí připojujícího provozovatele přenosové soustavy o veškerých limitech stanovených podle čl. 182 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/1485, které by mohly mít vliv na požadavky stanovené tímto nařízením.

Článek 16

Úloha poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy

1.   Poskytovatel služeb výkonové rovnováhy se musí kvalifikovat, aby mohl předkládat nabídky regulační energie nebo regulační zálohy, které aktivuje nebo obstarává připojující provozovatel přenosové soustavy nebo v modelu TSO-BSP smluvní provozovatel přenosové soustavy. Předpokladem pro úspěšné absolvování procesu kvalifikace na poskytovatele služeb výkonové rovnováhy podle tohoto nařízení je úspěšné absolvování předběžné kvalifikace, kterou zajišťuje připojující provozovatel přenosové soustavy a provádí se podle článků 159 a 162 nařízení (EU) 2017/1485.

2.   Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy musí předkládat připojujícímu provozovateli přenosové soustavy své nabídky regulační zálohy, které ovlivňují jeden nebo více subjektů zúčtování.

3.   Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy, který se účastní postupu obstarávání regulační zálohy, musí předkládat své nabídky regulační zálohy a je oprávněn je aktualizovat před uzávěrkou postupu obstarávání.

4.   Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy, který má uzavřenou smlouvu o poskytování regulační zálohy, musí předkládat svému připojujícímu provozovateli přenosové soustavy nabídky regulační energie nebo nabídky v rámci integrovaného procesu plánování, jež odpovídají objemu, produktům a jiným požadavkům stanoveným ve smlouvě o poskytování regulační zálohy.

5.   Kterýkoli poskytovatel služeb výkonové rovnováhy je oprávněn předložit svému připojujícímu provozovateli přenosové soustavy nabídky regulační energie ze standardních produktů nebo specifických produktů nebo nabídky v rámci integrovaného procesu plánování, pro něž úspěšně absolvoval postup předběžné kvalifikace podle článků 159 a 162 nařízení (EU) 2017/1485.

6.   Cena nabídek regulační energie nebo nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování ze standardních a specifických produktů podle odstavce 4 nesmí být ve smlouvě o poskytování regulační zálohy předem určena. Provozovatel přenosové soustavy může v návrhu podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaném podle článku 18 navrhnout výjimku z tohoto pravidla. Taková výjimka se musí vztahovat pouze na specifické produkty podle čl. 26 odst. 3 písm. b) a musí být podložena odůvodněním, jež prokáže vyšší ekonomickou efektivitu.

7.   Mezi nabídkami regulační energie nebo nabídkami v rámci integrovaného procesu plánování předloženými podle odstavce 4 a nabídkami regulační energie nebo nabídkami v rámci integrovaného procesu plánování předloženými podle odstavce 5 nesmí docházet k diskriminaci.

8.   U každého produktu pro účely regulační energie nebo regulační zálohy musí jednotka poskytující zálohy, skupina poskytující zálohy, odběrné elektrické zařízení nebo třetí osoba a související subjekty zúčtování podle čl. 18 odst. 4 písm. d) patřit do stejné oblasti plánování.

Článek 17

Úloha subjektů zúčtování

1.   Každý subjekt zúčtování se musí v reálném čase snažit zůstat v rovnováze nebo napomáhat tomu, aby energetická soustava zůstala v rovnováze. Podrobné požadavky, pokud jde o tuto povinnost, se stanoví v návrhu podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaném podle článku 18.

2.   Každý subjekt zúčtování nese finanční odpovědnost za odchylky, jež mají být zúčtovány s připojujícím provozovatelem přenosové soustavy.

3.   Před uzávěrkou přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami může každý subjekt zúčtování změnit plány, které jsou nezbytné pro výpočet jeho obchodní pozice podle článku 54. Provozovatelé přenosových soustav, kteří používají model centrálního řízení, mohou v podmínkách pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18 stanovit konkrétní podmínky a pravidla pro změny plánů subjektu zúčtování.

4.   Po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami může každý subjekt zúčtování změnit interní obchodní plány, které jsou nezbytné pro výpočet jeho obchodní pozice podle článku 54, v souladu s pravidly stanovenými v podmínkách pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovanými podle článku 18.

Článek 18

Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy

1.   Nejpozději do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a pro všechny oblasti plánování členského státu vypracují provozovatelé přenosových soustav daného členského státu návrh:

a)

podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy;

b)

podmínek pro subjekty zúčtování.

Tvoří-li oblast LFC dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, všichni provozovatelé přenosových soustav dané oblasti LFC mohou se schválením příslušných regulačních orgánů vypracovat společný návrh.

2.   Podmínky podle odstavce 1 musí rovněž obsahovat pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností podle článku 36 nařízení (EU) 2017/2196 a pravidla pro zúčtování v případě pozastavení tržních činností podle článku 39 nařízení (EU) 2017/2196, jakmile budou schválena podle článku 4 nařízení (EU) 2017/2196.

3.   Při vypracovávání návrhů podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a subjekty zúčtování každý provozovatel přenosové soustavy musí:

a)

koordinovat vypracovávání s provozovateli přenosových soustav a provozovateli distribučních soustav, jež mohou být těmito podmínkami ovlivněni;

b)

dodržovat rámce pro zřízení evropských platforem pro výměnu regulační energie a pro proces vzájemné výměny systémových odchylek podle článků 19, 20, 21 a 22;

c)

v průběhu vypracovávání návrhu zapojit ostatní provozovatele distribučních soustav a jiné zainteresované strany a zohlednit jejich názory, aniž je dotčena veřejná konzultace podle článku 10.

4.   Podmínky pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy musí:

a)

stanovit přiměřené a oprávněné požadavky pro poskytování služeb výkonové rovnováhy;

b)

umožňovat agregaci odběrných elektrických zařízení, zařízení pro skladování energie a výroben elektřiny v oblasti plánování tak, aby bylo možné nabízet služby výkonové rovnováhy za podmínek uvedených v odst. 5 písm. c);

c)

umožňovat vlastníkům odběrných elektrických zařízení, třetím osobám a vlastníkům výroben elektřiny z konvenčních a obnovitelných zdrojů energie, jakož i vlastníkům jednotek pro skladování energie stát se poskytovateli služeb výkonové rovnováhy;

d)

požadovat, aby každá nabídka regulační energie od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy byla přidělena jednomu nebo více subjektům zúčtování s cílem umožnit výpočet zohlednění regulační energie podle článku 49.

5.   Podmínky pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy musí zahrnovat:

a)

pravidla procesu kvalifikace na poskytovatele služeb výkonové rovnováhy podle článku 16;

b)

pravidla, požadavky a lhůty pro obstarávání a převod regulační zálohy podle článků 32, 33 a 34;

c)

pravidla a podmínky pro agregaci odběrných elektrických zařízení, zařízení pro skladování energie a výroben elektřiny v oblasti plánování, jež jim umožní stát se poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy;

d)

požadavky týkající se údajů a informací, jež mají být dodány připojujícímu provozovateli přenosové soustavy a v relevantních případech provozovateli distribuční soustavy s připojenými zálohami během postupu předběžné kvalifikace a během provozu trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy;

e)

pravidla a podmínky pro přidělování každé nabídky regulační energie od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy jednomu nebo více subjektům zúčtování podle odst. 4 písm. d);

f)

požadavky týkající se údajů a informací, jež mají být dodány připojujícímu provozovateli přenosové soustavy a v relevantních případech provozovateli distribuční soustavy s připojenými zálohami za účelem vyhodnocení poskytování služeb výkonové rovnováhy podle čl. 154 odst. 1 a 8, čl. 158 odst. 1 písm. e), čl. 158 odst. 4 písm. b), čl. 161 odst. 1 písm. f) a čl. 161 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2017/1485;

g)

definici lokalizace každého standardního produktu a každého specifického produktu s přihlédnutím k odst. 5 písm. c);

h)

pravidla pro určení objemu regulační energie, jenž má být zúčtován s poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy podle článku 45;

i)

pravidla pro zúčtování s poskytovateli služeb výkonové rovnováhy stanovená podle hlavy V kapitol 2 a 5;

j)

maximální doba pro dokončení zúčtování regulační energie s poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy v souladu s článkem 45 pro každý daný interval zúčtování odchylek;

k)

důsledky v případě nedodržení podmínek vztahujících se na poskytovatele služeb výkonové rovnováhy.

6.   Podmínky pro subjekty zúčtování musí zahrnovat:

a)

vymezení odpovědnosti za zajišťování výkonové rovnováhy pro každé místo připojení takovým způsobem, který zamezí jakýmkoli mezerám v odpovědnosti nebo jakémukoli překrývání odpovědnosti různých účastníků trhu poskytujících služby tomuto místu připojení;

b)

požadavky pro to, jak se stát subjektem zúčtování;

c)

požadavek, že všechny objekty zúčtování nesou finanční odpovědnost za své odchylky a že tyto odchylky podléhají zúčtování s připojujícím provozovatelem přenosové soustavy;

d)

požadavek týkající se údajů a informací, jež mají být dodány připojujícímu provozovateli přenosové soustavy pro účely výpočtu odchylek;

e)

pravidla, podle nichž mohou subjekty zúčtování měnit své plány před a po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity pro obchodování s elektřinou podle čl. 17 odst. 3 a 4;

f)

pravidla pro zúčtování se subjekty zúčtování, stanovená podle hlavy V kapitoly 4;

g)

vymezení oblasti odchylky podle čl. 54 odst. 2 a oblasti zúčtovací ceny odchylky;

h)

maximální dobu pro dokončení zúčtování odchylek se subjekty zúčtování pro každý daný interval zúčtování odchylek podle článku 54;

i)

důsledky v případě nedodržení podmínek vztahujících se na subjekty zúčtování;

j)

povinnost subjektů zúčtování informovat připojujícího provozovatele přenosové soustavy o změnách své obchodní pozice;

k)

pravidla pro zúčtování podle článků 52, 53, 54 a 55;

l)

případně ustanovení, podle nichž se ze zúčtování odchylek vylučují odchylky, jež souvisejí se zavedením omezení rampování za účelem zmírnění deterministických odchylek frekvence podle čl. 137 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1485.

7.   Každý připojující provozovatel přenosové soustavy může do návrhu podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy nebo do podmínek pro subjekty zúčtování zahrnout následující prvky:

a)

požadavek, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy po uzávěrce obchodování na denním trhu a po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami poskytovali informace o nevyužitém výkonu a jiných nevyužitých zdrojích pro zajišťování výkonové rovnováhy na straně poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy;

b)

v odůvodněných případech požadavek, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy po uzávěrce obchodování na denním trhu nevyužitý výkon nebo jiné nevyužité zdroje pro zajišťování výkonové rovnováhy nabízeli prostřednictvím nabídek regulační energie nebo nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy, aniž by byla dotčena možnost, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy v důsledku obchodování na vnitrodenním trhu změnili své nabídky regulační energie před uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie nebo uzávěrkou integrovaného procesu plánování;

c)

v odůvodněných případech požadavek, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami nabízeli nevyužitý výkon nebo jiné nevyužité zdroje pro zajišťování výkonové rovnováhy na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy prostřednictvím nabídek regulační energie nebo nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování;

d)

specifické požadavky, pokud jde o obchodní pozici subjektů zúčtování předanou po uplynutí časového rámce denního trhu, s cílem zajistit, aby se součet jejich vnitřních a vnějších obchodních plánů rovnal součtu plánů fyzické výroby a spotřeby, přičemž se v relevantních případech zohlední kompenzace elektrických ztrát;

e)

výjimka ze zveřejnění informací o nabídnutých cenách regulační energie nebo regulační zálohy z důvodu obav ze zneužití trhu podle čl. 12 odst. 4;

f)

výjimka podle čl. 16 odst. 6 umožňující ve smlouvě o poskytování regulační zálohy předem stanovit cenu nabídek regulační energie pro specifické produkty definované v čl. 26 odst. 3 písm. b);

g)

použití dvojích cen pro všechny odchylky na základě podmínek stanovených podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu i) a metodiku použití dvojích cen podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu ii).

8.   Provozovatelé přenosových soustav, kteří používají model centrálního řízení, musí do podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy rovněž zahrnout tyto prvky:

a)

uzávěrka integrovaného procesu plánování podle čl. 24 odst. 5;

b)

pravidla pro aktualizace nabídek předkládaných v rámci integrovaného procesu plánování po každé uzávěrce integrovaného procesu plánování podle čl. 24 odst. 6;

c)

pravidla pro využití nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování před uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie podle čl. 24 odst. 7;

d)

pravidla pro konverzi nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování podle článku 27.

9.   Každý provozovatel přenosové soustavy ve své oblasti plánování, respektive ve svých oblastech plánování sleduje, jak všechny strany plní požadavky stanovené v podmínkách pro zajišťování výkonové rovnováhy.

KAPITOLA 2

Evropské platformy pro výměnu regulační energie

Článek 19

Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu

1.   Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu.

2.   Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská platforma musí používat mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14.

3.   Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a)

obecnou strukturu evropské platformy;

b)

plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c)

vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d)

navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e)

návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i)

soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii)

to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii)

efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f)

rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g)

podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h)

uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro všechny standardní produkty záloh pro náhradu v souladu s článkem 24;

i)

definici standardních produktů regulační energie ze záloh pro náhradu v souladu s článkem 25;

j)

uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13;

k)

společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31;

l)

popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace nabídek regulační energie složených ze všech standardních produktů záloh pro náhradu v souladu s článkem 58.

4.   Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5.   Do jednoho roku po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485 a kteří mají alespoň jednoho propojeného sousedního provozovatele přenosové soustavy, který provádí proces náhrady záloh, zavedou a zprovozní Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu. Tuto evropskou platformu využívají:

a)

pro předkládání všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu;

b)

pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14;

c)

ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze záloh pro náhradu.

Článek 20

Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

1.   Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací.

2.   Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská platforma musí používat mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14.

3.   Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a)

obecnou strukturu evropské platformy;

b)

plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c)

vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d)

navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e)

návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i)

soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii)

to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii)

efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f)

rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g)

podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h)

uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro všechny standardní produkty záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací v souladu s článkem 24;

i)

definici standardních produktů regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací v souladu s článkem 25;

j)

uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13;

k)

společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31;

l)

popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací v souladu s článkem 58.

4.   Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací všichni provozovatelé přenosových soustav určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5.   Do osmnácti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mohou všichni provozovatelé přenosových soustav vypracovat návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 1. Navrhované změny musí být podloženy analýzou nákladů a přínosů provedenou všemi provozovateli přenosových soustav podle článku 61. Návrh se oznámí Komisi.

6.   Do třiceti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, nebo pokud všichni provozovatelé přenosových soustav předloží návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 5, do dvanácti měsíců po schválení návrhu na změnu evropské platformy všichni provozovatelé přenosových soustav vytvoří a zprovozní Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací a tuto evropskou platformu využívají:

a)

pro předkládání všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací;

b)

pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14;

c)

ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací.

Článek 21

Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací

1.   Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací.

2.   Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská platforma musí používat mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14.

3.   Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a)

obecnou strukturu evropské platformy;

b)

plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c)

vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d)

navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e)

návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i)

soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii)

to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii)

efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f)

rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g)

podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h)

uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro všechny standardní produkty záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v souladu s článkem 24;

i)

definici standardních produktů regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v souladu s článkem 25;

j)

uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13;

k)

společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31;

l)

popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v souladu s článkem 58.

4.   Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací všichni provozovatelé přenosových soustav určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5.   Do osmnácti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací mohou všichni provozovatelé přenosových soustav vypracovat návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 1 a zásad stanovených v odstavci 2. Navrhované změny musí být podloženy analýzou nákladů a přínosů provedenou provozovateli přenosových soustav podle článku 61. Návrh se oznámí Komisi.

6.   Do třiceti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, nebo pokud všichni provozovatelé přenosových soustav předloží návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 5, do dvanácti měsíců po schválení návrhu na změnu evropské platformy všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí automatický proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, vytvoří a zprovozní Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací a tuto evropskou platformu využívají:

a)

pro předkládání všech nabídek regulační energie složených ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací;

b)

pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14;

c)

ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací.

Článek 22

Evropská platforma pro proces vzájemné výměny systémových odchylek

1.   Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro proces vzájemné výměny systémových odchylek.

2.   Evropská platforma pro proces vzájemné výměny systémových odchylek, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce vzájemné výměny systémových odchylek a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. K provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek musí tato evropská platforma používat mnohostranný model TSO-TSO.

3.   Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a)

obecnou strukturu evropské platformy;

b)

plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c)

vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d)

navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e)

návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i)

soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii)

to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii)

efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f)

rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g)

podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h)

popis algoritmu pro provoz funkce procesu vzájemné výměny systémových odchylek v souladu s článkem 58.

4.   Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro proces vzájemné výměny systémových odchylek všichni provozovatelé přenosových soustav určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5.   Do jednoho roku po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro proces vzájemné výměny systémových odchylek všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí automatický proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, vytvoří a zprovozní Evropskou platformu pro proces vzájemné výměny systémových odchylek. Tuto evropskou platformu budou používat k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek, alespoň pro synchronně propojenou oblast kontinentální Evropa.

Článek 23

Společná úhrada nákladů provozovateli přenosových soustav v různých členských státech

1.   Všichni provozovatelé přenosových soustav předloží každoročně příslušným regulačním orgánům zprávu podle článku 37 směrnice 2009/72/ES, v níž jsou podrobně vysvětleny náklady na vytvoření, změny a provozování evropských platforem podle článků 19, 20, 21 a 22. Tuto zprávu zveřejňuje agentura, jež přitom náležitě přihlíží ke skutečnosti, že zpráva může obsahovat citlivé obchodní informace.

2.   Náklady podle odstavce 1 musí být uvedeny v členění na:

a)

společné náklady vyplývající z koordinovaných činností všech provozovatelů přenosových soustav, kteří se příslušných platforem účastní;

b)

regionální náklady vyplývající z činností některých, ale ne všech provozovatelů přenosových soustav, kteří se příslušných platforem účastní;

c)

vnitrostátní náklady vyplývající z činností provozovatelů přenosových soustav v daném členském státě, kteří se příslušných platforem účastní.

3.   Společné náklady podle odst. 2 písm. a) se rozdělí mezi provozovatele přenosových soustav v členských státech a třetích zemích, kteří se evropských platforem účastní. Při výpočtu částky, kterou mají provozovatelé přenosových soustav v jednotlivých členských státech, případně třetích zemích hradit, se jedna osmina společných nákladů rozdělí rovným dílem mezi jednotlivé členské státy a třetí země, pět osmin se rozdělí mezi členské státy a třetí země v poměru k jejich spotřebě a dvě osminy se rozdělí rovným dílem mezi zúčastněné provozovatele přenosových soustav podle čl. 2 odst. a). Podíl členského státu na nákladech nese provozovatel přenosové sítě nebo provozovatelé přenosových sítí, kteří působí na území daného členského státu. V případě, že v členském státě působí několik provozovatelů přenosových soustav, podíl tohoto členského státu na nákladech se rozdělí mezi tyto provozovatele přenosových soustav v poměru ke spotřebě v regulačních oblastech těchto provozovatelů přenosových soustav.

4.   Výpočet společných nákladů se pravidelně upravuje, aby zohlednil změny společných nákladů nebo zúčastněných provozovatelů přenosových soustav.

5.   Provozovatelé přenosových soustav, kteří v určitém regionu spolupracují, společně sjednají návrh na společnou úhradu regionálních nákladů podle odst. 2 písm. b). Návrh následně individuálně schválí příslušné regulační orgány jednotlivých členských států a případně třetí země v daném regionu. Alternativně jsou provozovatelé přenosových soustav, kteří v daném regionu spolupracují, oprávněni využít mechanismu společné úhrady nákladů podle odstavce 3.

6.   Zásady společné úhrady nákladů se vztahují na náklady přispívající k vytvoření, změnám a provozování evropských platforem počínaje schválením návrhu příslušných rámců pro jejich zavedení podle čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1. V případě, že tyto rámce obsahují návrh, aby evropská platforma vznikla ze stávajících projektů, mohou všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří jsou do stávajících projektů zapojeni, navrhnout, aby díl nákladů vzniklých před schválením návrhu rámců na zavedení platformy, které přímo souvisejí s vypracováním a realizací daných projektů a jež budou posouzeny jako přiměřené a efektivní, byl považován za součást společných nákladů podle odst. 2 písm. a).

Článek 24

Uzávěrka pro podávání nabídek regulační energie

1.   V rámci návrhů podle článků 19, 20 a 21 všichni provozovatelé regulačních soustav harmonizují uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro standardní produkty na úrovni Unie, a to alespoň pro každý z následujících procesů:

a)

zálohy pro náhradu;

b)

zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací;

c)

zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací.

2.   Uzávěrka pro podávání nabídek regulační energie:

a)

musí být co nejblíže reálnému času;

b)

nesmí předcházet uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami;

c)

musí zajistit dostatek času pro nezbytné procesy zajišťování výkonové rovnováhy.

3.   Po uzávěrce pro podávání nabídek regulační energie již není poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy dovoleno předkládat nebo aktualizovat své nabídky regulační energie.

4.   Po uzávěrce pro podávání nabídek regulační energie poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy neprodleně oznámí připojujícímu provozovateli přenosové soustavy veškeré nedostupné objemy z nabídek regulační energie v souladu s čl. 158 odst. 4 písm. b) a čl. 161 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2017/1485. Je-li poskytovatel služeb výkonové rovnováhy připojen do distribuční soustavy a je-li provozovatelem distribuční soustavy požádán, oznámí veškeré nedostupné objemy nabídek regulační energie neprodleně také provozovateli distribuční soustavy.

5.   Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost každý provozovatel přenosové soustavy, jenž používá model centrálního řízení, stanoví alespoň jednu uzávěrku integrovaného procesu plánování, která:

a)

musí poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy umožnit aktualizovat své nabídky předkládané v rámci integrovaného procesu plánování, a to co nejblíže reálnému času;

b)

nesmí o více než osm hodin předcházet reálnému času;

c)

se musí nacházet před uzávěrkou předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav.

6.   Po každé uzávěrce integrovaného procesu plánování lze nabídku předloženou v rámci integrovaného procesu plánování změnit pouze v souladu s pravidly, jež stanovil připojující provozovatel přenosové soustavy v podmínkách pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18. Tato pravidla musí být zavedena před tím, než připojující provozovatel přenosové soustavy přistoupí k jakémukoli procesu výměny regulační energie, musí poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy v co největší míře umožnit aktualizovat své nabídky předkládané v rámci integrovaného procesu plánování až do uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami a současně musí zajistit:

a)

ekonomickou efektivitu integrovaného procesu plánování;

b)

bezpečnost provozu;

c)

jednotnost všech iterací integrovaného procesu plánování;

d)

spravedlivé a rovné zacházení se všemi poskytovateli služeb výkonové rovnováhy v dané oblasti plánování;

e)

to, že nebude negativně ovlivněn integrovaný proces plánování.

7.   Každý provozovatel přenosové soustavy, který používá model centrálního řízení, stanoví pravidla pro využití nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování před uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie v souladu s čl. 18 odst. 8 písm. c), s cílem:

a)

zajistit, že provozovatel přenosové soustavy splní požadavky na regulační zálohy v reálném čase;

b)

zajistit dostatek zdrojů k řešení vnitřních přetížení;

c)

zajistit možnost přiměřeného nasazování výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení v reálném čase.

Článek 25

Požadavky týkající se standardních produktů

1.   Standardní produkty regulační energie se vytvoří jako součást návrhů rámců pro zavedení evropských platforem podle článků 19, 20 a 21. Po schválení jednotlivých rámců, avšak nejpozději v době, kdy provozovatel přenosové soustavy používá příslušnou evropskou platformu, používá tento provozovatel přenosové soustavy pouze standardní produkty a v oprávněných případech specifické produkty regulační energie s cílem zachovat rovnováhu soustavy v souladu s články 127, 157 a 160 nařízení (EU) 2017/1485.

2.   Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh seznamu standardních produktů regulačních záloh pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy a zálohy pro náhradu.

3.   Nejméně jednou za dva roky všichni provozovatelé přenosových soustav seznam standardních produktů regulační energie a regulačních záloh přezkoumají. Přezkum standardních produktů musí vzít v úvahu:

a)

cíle stanovené v čl. 3 odst. 1;

b)

případně navržené změny v seznamu standardních produktů a počtu společných žebříčků nabídkových cen podle čl. 31 odst. 2;

c)

ukazatele výkonnosti stanovené v čl. 59 odst. 4.

4.   Seznam standardních produktů regulační energie a regulačních záloh může stanovit alespoň následující charakteristiky nabídky standardních produktů:

a)

dobu přípravy;

b)

dobu rampování;

c)

dobu do plné aktivace;

d)

minimální a maximální množství;

e)

dobu deaktivace;

f)

minimální a maximální dobu dodávky;

g)

dobu platnosti;

h)

režim aktivace.

5.   Seznam standardních produktů regulační energie a regulačních záloh stanoví alespoň následující proměnné charakteristiky nabídky standardního produktu, které mají určit poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy během předběžné kvalifikace nebo při předložení nabídky standardních produktů:

a)

cenu nabídky;

b)

dělitelnost;

c)

umístění;

d)

minimální dobu trvání od konce doby deaktivace do následující aktivace.

6.   Standardní produkty regulační energie a regulačních záloh musí:

a)

zajišťovat účinnou standardizaci, podporovat přeshraniční hospodářskou soutěž a přeshraniční likviditu a zamezit zbytečné fragmentaci trhu;

b)

umožňovat účast vlastníků odběrných elektrických zařízení, třetích osob a vlastníků výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jakož i vlastníků jednotek pro skladování energie jako poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy.

Článek 26

Požadavky týkající se specifických produktů

1.   Po schválení jednotlivých rámců pro zavedení evropských platforem podle článků 19, 20 a 21 může každý provozovatel přenosové soustavy vypracovat návrh na definici a použití specifických produktů regulační energie a regulačních záloh. Tento návrh musí obsahovat alespoň:

a)

definici specifických produktů a dobu, kdy budou používány;

b)

prokázání toho, že standardní produkty nestačí k účinnému zajištění bezpečnosti provozu a zachování výkonové rovnováhy soustavy, nebo toho, že některé zdroje pro zajišťování výkonové rovnováhy se nemohou podílet na trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy prostřednictvím standardních produktů;

c)

popis opatření navrhovaných k minimalizaci použití specifických produktů s ohledem na ekonomickou efektivitu;

d)

případně pravidla pro konverzi nabídek regulační energie ze specifických produktů na nabídky regulační energie ze standardních produktů;

e)

případně informace týkající se procesu konverze nabídek regulační energie ze specifických produktů na nabídky regulační energie ze standardních produktů a informace o tom, na kterém společném žebříčku nabídkových cen se konverze uskuteční;

f)

prokázání toho, že specifické produkty nevytvářejí závažnou neefektivitu a narušení trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy v dané oblasti plánování ani vně této oblasti plánování.

2.   Každý provozovatel přenosové soustavy, který používá specifické produkty, v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 přezkoumá alespoň jednou za dva roky, zda je nezbytné specifické produkty používat.

3.   Specifické produkty se zavádějí souběžně se standardními produkty. Po použití specifických produktů může připojující provozovatel přenosové soustavy alternativně:

a)

konvertovat nabídky regulační energie ze specifických produktů na nabídky regulační energie ze standardních produktů;

b)

aktivovat nabídky regulační energie ze specifických produktů lokálně, aniž by je vyměňoval.

4.   Pravidla pro konverzi nabídek regulační energie ze specifických produktů na nabídky regulační energie ze standardních produktů podle odst. 1 písm. d):

a)

musí být spravedlivá, transparentní a nediskriminační;

b)

nesmí vytvářet překážky pro výměnu služeb výkonové rovnováhy;

c)

musí zaručovat finanční neutralitu provozovatelů přenosových soustav.

Článek 27

Konverze nabídek v modelu centrálního řízení

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy, jenž používá model centrálního řízení, nabídky předkládané v rámci integrovaného procesu plánování používá pro výměnu služeb výkonové rovnováhy nebo sdílení záloh.

2.   Každý provozovatel přenosové soustavy, jenž používá model centrálního řízení, používá nabídky podávané v rámci integrovaného procesu plánování, které jsou dostupné pro řízení soustavy v reálném čase, k poskytování služeb výkonové rovnováhy jiným provozovatelům přenosových soustav, při dodržování omezení daných bezpečností provozu.

3.   Každý provozovatel přenosové soustavy, jenž používá model centrálního řízení, konvertuje nabídky předkládané v rámci integrovaného procesu plánování podle odstavce 2 v co největším rozsahu na standardní produkty, s ohledem na bezpečnost provozu. Pravidla pro konverzi nabídek předkládaných v rámci integrovaného procesu plánování na standardní produkty:

a)

musí být spravedlivá, transparentní a nediskriminační;

b)

nesmí vytvářet překážky pro výměnu služeb výkonové rovnováhy;

c)

musí zaručovat finanční neutralitu provozovatelů přenosových soustav.

Článek 28

Záložní postupy

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy zajistí, aby pro případ selhání postupů uvedených v odstavcích 2 a 3 byla k dispozici záložní řešení.

2.   Nepodaří-li se služby výkonové rovnováhy obstarat, dotčení provozovatelé přenosových soustav postup obstarávání zopakují. O tom, že budou použity záložní postupy, provozovatelé přenosových soustav co nejdříve informují účastníky trhu.

3.   Jestliže koordinovaná aktivace regulační energie selže, může se každý provozovatel přenosové soustavy odchýlit od aktivace společného žebříčku nabídkových cen, o čemž co nejdříve informuje účastníky trhu.

HLAVA III

OBSTARÁVÁNÍ SLUŽEB VÝKONOVÉ ROVNOVÁHY

KAPITOLA 1

Regulační energie

Článek 29

Aktivace nabídek regulační energie ze společného žebříčku nabídkových cen

1.   K udržování rovnováhy soustavy v souladu s články 127, 157 a 160 nařízení (EU) 2017/1485 musí každý provozovatel přenosové soustavy používat nákladově efektivní nabídky regulační energie, které jsou dostupné pro dodání v jeho regulační oblasti na základě společných žebříčků nabídkových cen nebo jiného modelu navrženého všemi provozovateli přenosových soustav podle čl. 21 odst. 5.

2.   Provozovatelé přenosových soustav nesmějí nabídky regulační energie aktivovat před příslušnou uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie, kromě případů výstražného stavu nebo nouzového stavu, kdy takové aktivace pomohou zmírnit závažnost těchto stavů soustavy, a případů, kdy tyto nabídky slouží jiným účelům než zajišťování výkonové rovnováhy podle odstavce 3.

3.   Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh metodiky klasifikace účelů, pro něž lze aktivovat nabídky regulační energie. Tato metodika musí:

a)

popsat všechny možné účely aktivace nabídek regulační energie;

b)

vymezit klasifikační kritéria pro každý možný účel aktivace.

4.   U každé nabídky regulační energie aktivované ze společného žebříčku nabídkových cen provozovatel přenosové soustavy, jenž nabídku aktivuje, určí na základě metodiky podle odstavce 3 účel aktivace. Účel aktivace se prostřednictvím funkce optimalizace aktivace oznámí a stane se viditelným pro všechny provozovatele přenosových soustav.

5.   V případě, že se aktivace nabídek regulační energie odchyluje od výsledků funkce optimalizace aktivace, provozovatel přenosové soustavy včas zveřejní informace o důvodech výskytu takové odchylky.

6.   Žádost o aktivaci nabídky regulační energie prostřednictvím funkce optimalizace aktivace zavazuje žádajícího provozovatele přenosové soustavy a připojujícího provozovatele přenosové soustavy k tomu, aby přijali závaznou výměnu regulační energie. Každý připojující provozovatel přenosové soustavy zajistí aktivaci nabídky regulační energie, kterou vybrala funkce optimalizace aktivace. Regulační energie se zúčtuje podle článku 50 a mezi připojujícím provozovatelem přenosové soustavy a poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy podle hlavy V kapitoly 2.

7.   Aktivace nabídek regulační energie je založena na modelu TSO-TSO se společným žebříčkem nabídkových cen.

8.   Každý provozovatel přenosové soustavy v souladu s pravidly stanovenými podle čl. 31 odst. 1 předá funkci optimalizace aktivace všechny údaje nezbytné pro provozování algoritmu uvedeného v čl. 58 odst. 1 a 2.

9.   Před uzávěrkou předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav každý připojující provozovatel přenosové soustavy předá funkci optimalizace aktivace všechny nabídky regulační energie, jež obdržel od poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy, při zohlednění požadavků uvedených v článcích 26 a 27. Připojující provozovatelé přenosových soustav nabídky regulační energie neupravují ani nevyřazují, s výjimkou:

a)

nabídek regulační energie, na něž se vztahují články 26 a 27;

b)

nabídek regulační energie, které jsou zjevně chybné a vedly by na nerealizovatelný objem dodávky;

c)

nabídek regulační energie, které nejsou předány evropským platformám podle odstavce 10.

10.   Každý provozovatel přenosové soustavy, který používá model vlastního řízení a působí v oblasti plánování s místní závěrkou obchodování na vnitrodenním trhu následující po uzávěrce pro podávání nabídek regulační energie podle článku 24, může vypracovat návrh na omezení objemu nabídek předávaných evropským platformám podle článků 19 až 21. Evropským platformám se vždy předávají pouze nejvýhodnější nabídky. Uvedený návrh musí obsahovat:

a)

určení minimálního objemu, který se evropským platformám předává. Minimální objem nabídek předložený provozovatelem přenosové soustavy musí být roven součtu požadavků na objem regulačních záloh pro jeho blok LFC podle článků 157 a 160 nařízení (EU) 2017/1485 a závazků vyplývajících z výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh, nebo musí být vyšší než tento součet;

b)

pravidla pro uvolnění nabídek, které nejsou předány evropským platformám, a určení okamžiku, v němž mají být příslušní poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy o uvolnění jeho nabídek informováni.

11.   Nejméně každé dva roky poté, co návrh podle odstavce 10 schválí příslušný regulační orgán, posoudí všichni provozovatelé přenosových soustav dopad omezení objemu nabídek předávaných evropským platformám a fungování vnitrodenního trhu. Uvedené posouzení musí obsahovat:

a)

vyhodnocení minimálního objemu nabídek předávaných evropským platformám podle odst. 10 písm. a), provedené příslušnými provozovateli přenosových soustav;

b)

doporučení příslušným provozovatelům přenosových soustav ohledně omezení nabídek regulační energie.

Na základě tohoto posouzení předloží všichni provozovatelé přenosových soustav všem regulačním orgánům návrh na přezkum minimálního objemu nabídek regulační energie předávaných evropským platformám podle odst. 10 písm. a).

12.   Každý žádající provozovatel přenosové soustavy může požádat o aktivaci nabídek regulační energie ze společného žebříčku nabídkových cen až do výše celkového objemu regulační energie. Celkový objem regulační energie, který může žádající provozovatel přenosové soustavy z nabídek regulační energie vybraných ze společného žebříčku nabídkových cen aktivovat, se vypočítá jako součet těchto objemů:

a)

nabídky regulační energie předložené žádajícím provozovatelem přenosové soustavy, jež nepocházejí ze sdílení záloh ani z výměny regulační zálohy;

b)

nabídky regulační energie předložené jinými provozovateli přenosových soustav jako výsledek obstarání regulační zálohy za žádajícího provozovatele přenosové soustavy;

c)

nabídky regulační energie pocházející ze sdílení záloh pod podmínkou, že o aktivaci těchto sdílených objemů již nepožádali ostatní provozovatelé přenosových soustav, kteří se sdílení záloh účastní.

13.   Všichni provozovatelé přenosových soustav mohou v návrzích rámců pro zavedení evropských platforem podle článků 19, 20 a 21 stanovit podmínky nebo situace, kdy limity stanovené v odstavci 12 neplatí. Pokud některý provozovatel přenosové soustavy požádá o nabídky regulační energie přesahující limit stanovený v odstavci 12, musí o tom být všichni ostatní provozovatelé přenosových soustav informováni.

14.   Každý provozovatel přenosové soustavy může nabídky regulační energie, jež byly předány funkci optimalizace aktivace, označit jako nedostupné pro aktivaci ze strany ostatních provozovatelů přenosových soustav, a to proto, že jsou omezené v důsledku vnitřního přetížení nebo v důsledku omezení daných bezpečností provozu v oblasti plánování připojujícího provozovatele přenosové soustavy.

Článek 30

Stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek

1.   Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh metodiky stanovení cen regulační energie v důsledku aktivace nabídek regulační energie pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy podle článků 143 a 147 nařízení (EU) 2017/1485 a proces náhrady záloh podle článků 144 a 148 nařízení (EU) 2017/1485. Tato metodika musí:

a)

být založena na marginálním ocenění („pay-as-cleared“);

b)

vymezit, jak aktivace nabídek regulační energie aktivovaných za jiným účelem než zajišťování výkonové rovnováhy ovlivní cenu regulační energie, a zároveň zajistit, že alespoň u nabídek regulační energie aktivovaných pro řízení vnitřního přetížení nebude stanovena marginální cena regulační energie;

c)

stanovit pro každý interval zúčtování odchylek alespoň jednu cenu regulační energie;

d)

vydávat správné cenové signály a pobídky pro účastníky trhu;

e)

vzít v úvahu metodu stanovení cen v denním a vnitrodenním časovém rámci.

2.   Pokud provozovatelé přenosových soustav zjistí, že pro účinné fungování trhu je nutné stanovit technické cenové limity, mohou v rámci návrhu podle odstavce 1 společně vypracovat návrh na harmonizované maximální a minimální ceny regulační energie, včetně nabídkových a zúčtovacích cen, jež budou používány ve všech oblastech plánování. Harmonizované maximální a minimální ceny regulační energie v takovém případě vezmou v úvahu maximální a minimální zúčtovací cenu pro denní a vnitrodenní časový rámec podle nařízení (EU) 2015/1222.

3.   Návrh podle odstavce 1 stanoví rovněž metodiku stanovení cen kapacity mezi zónami používané pro výměnu regulační energie nebo pro provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek. Tato metodika musí být v souladu s požadavky stanovenými podle nařízení (EU) 2015/1222 a:

a)

musí zohledňovat tržní přetížení;

b)

musí být založena na cenách regulační energie z aktivovaných nabídek regulační energie stanovených metodou stanovení cen podle odst. 1 písm. a), nebo případně metodou stanovení cen podle odstavce 5;

c)

nesmí ukládat žádné další poplatky za výměnu regulační energie nebo za provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek, s výjimkou poplatku na náhradu ztrát, je-li tento poplatek zohledněn i v jiných časových rámcích.

4.   Harmonizovaná metoda stanovení cen podle odstavce 1 se vztahuje na regulační energii ze všech standardních a specifických produktů podle čl. 26 odst. 3 písm. a). U specifických produktů podle čl. 26 odst. 3 písm. b) může dotčený provozovatel přenosové soustavy v návrhu specifických produktů podle článku 26 navrhnout jiný způsob stanovení cen.

5.   Jestliže všichni provozovatelé přenosových soustav zjistí při uplatňování metodiky navržené podle odst. 1 písm. a) neefektivitu, mohou požádat o změnu a navrhnout k metodě stanovení cen uvedené v odst. 1 písm. a) alternativu. V takovém případě všichni provozovatelé přenosových soustav provedou podrobnou analýzu dokládající, že je alternativní metoda stanovení cen efektivnější.

Článek 31

Funkce optimalizace aktivace

1.   Všichni provozovatelé přenosových soustav zavedou v souladu s článkem 29 a tímto článkem funkci optimalizace aktivace za účelem optimalizace aktivace nabídek regulační energie z různých společných žebříčků nabídkových cen. Tato funkce musí brát v úvahu alespoň:

a)

procesy aktivace a technická omezení vyplývající z jednotlivých produktů regulační energie;

b)

bezpečnost provozu;

c)

všechny nabídky regulační energie umístěné v kompatibilních společných žebříčcích nabídkových cen;

d)

možnost vzájemně započítávat žádosti o protichůdně působící aktivaci od provozovatelů přenosových soustav;

e)

žádosti o aktivaci zaslané všemi provozovateli přenosových soustav;

f)

dostupnou kapacitu mezi zónami.

2.   Společné žebříčky nabídkových cen sestávají z nabídek regulační energie ze standardních produktů. Nezbytné společné žebříčky nabídkových cen pro standardní produkty sestavují všichni provozovatelé přenosových soustav. V jednotlivých společných žebříčcích nabídkových cen se odděleně uvedou nabídky kladné a záporné regulační energie.

3.   Každá funkce optimalizace aktivace používá alespoň jeden společný žebříček nabídkových cen pro nabídky kladné regulační energie a jeden společný žebříček nabídkových cen pro nabídky záporné regulační energie.

4.   Provozovatelé přenosových soustav zajistí, aby nabídky regulační energie, jež jsou umisťovány do společných žebříčků nabídkových cen, byly vyjádřeny v eurech a byly vázány k určitému obchodnímu intervalu.

5.   V závislosti na požadovaných standardních produktech regulační energie mohou provozovatelé přenosových soustav vytvořit více společných žebříčků nabídkových cen.

6.   Každý provozovatel přenosové soustavy musí své žádosti o aktivaci nabídek regulační energie předkládat funkci optimalizace aktivace.

7.   Funkce optimalizace aktivace vybere nabídky regulační energie a vyžádá aktivaci vybraných nabídek regulační energie od připojujících provozovatelů přenosových soustav, k nimž je poskytovatel služeb výkonové rovnováhy, přiřazený k vybrané nabídce regulační energie, připojen.

8.   Funkce optimalizace aktivace předá provozovateli přenosové soustavy, který o aktivaci nabídek regulační energie požádal, potvrzení o aktivovaných nabídkách regulační energie. Poskytovatelé aktivovaných služeb výkonové rovnováhy nesou odpovědnost za dodání požadovaného objemu, a to až do konce doby dodávky.

9.   Všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy a proces náhrady záloh k zajišťování výkonové rovnováhy ve své oblasti LFC, se musí snažit všechny nabídky regulační energie z příslušných společných žebříčků nabídkových cen využít k zajišťování výkonové rovnováhy v soustavě co nejefektivnějším způsobem, s přihlédnutím k bezpečnosti provozu.

10.   Provozovatelé přenosových soustav, kteří proces náhrady záloh k zajišťování výkonové rovnováhy ve své oblasti LFC nepoužívají, se musí snažit všechny nabídky regulační energie z příslušných společných žebříčků nabídkových cen využívat k zajištění záloh pro regulaci výkonové rovnováhy za účelem zajišťování výkonové rovnováhy v soustavě co nejefektivnějším způsobem, s ohledem na bezpečnost provozu.

11.   S výjimkou normálního stavu se provozovatelé přenosových soustav mohou rozhodnout zajistit výkonovou rovnováhu v soustavě pouze s použitím nabídek regulační energie od poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy ve své vlastní regulační oblasti, pokud takové rozhodnutí pomůže zmírnit závažnost současného stavu přenosové soustavy. Důvody takového rozhodnutí provozovatelé přenosové soustavy neprodleně zveřejní.

KAPITOLA 2

Regulační záloha

Článek 32

Pravidla obstarávání

1.   Všichni provozovatelé přenosových soustav z daného bloku LFC pravidelně, alespoň jednou za rok, přezkoumají a definují požadavky na objem regulačních záloh pro tento blok LFC v souladu s pravidly dimenzování podle článků 127, 157 a 160 nařízení (EU) 2017/1485. Každý provozovatel přenosové soustavy provádí analýzu optimálního zajištění objemu regulačních záloh s cílem minimalizovat náklady spojené se zajištěním objemu regulačních záloh. Tato analýza vezme v úvahu tyto možnosti zajištění objemu regulačních záloh:

a)

obstarání regulační zálohy v rámci regulační oblasti, případně výměna regulační zálohy se sousedními provozovateli přenosových soustav;

b)

sdílení záloh, je-li použitelné;

c)

objem nesjednaných nabídek regulační energie, u nichž lze očekávat, že budou k dispozici jak v rámci jejich regulační oblasti, tak v rámci evropských platforem s ohledem na dostupnou kapacitu mezi zónami.

2.   Každý provozovatel přenosové soustavy, který obstarává regulační zálohu, stanoví pravidla pro obstarávání regulační zálohy v návrhu podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy vypracovaném podle článku 18. Pravidla pro obstarávání regulační zálohy musí být v souladu s těmito zásadami:

a)

způsob obstarávání musí, alespoň pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy a zálohy pro náhradu, být tržní;

b)

postup obstarávání se provádí pokud možno na krátkodobém základě a v případě, že je to ekonomicky efektivní;

c)

sjednaný objem lze rozdělit do několika smluvních období.

3.   Obstarávání kladné a záporné regulační zálohy se alespoň pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy a zálohy pro náhradu provádí odděleně. Každý provozovatel přenosové soustavy může v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES předložit příslušnému regulačnímu orgánu návrh, v němž požádá o udělení výjimky z tohoto požadavku. Návrh na udělení výjimky musí obsahovat:

a)

určení doby, na niž by se výjimka vztahovala;

b)

určení objemu regulační zálohy, na nějž by se výjimka vztahovala;

c)

analýzu dopadů takové výjimky na zapojení zdrojů pro zajišťování výkonové rovnováhy podle čl. 25 odst. 6 písm. b);

d)

odůvodnění výjimky prokazující, že by taková výjimka vedla k vyšší ekonomické efektivitě.

Článek 33

Výměna regulační zálohy

1.   Dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují nebo jsou vzájemně ochotni si vyměňovat regulační zálohu, vypracují návrh na zavedení společných a harmonizovaných pravidel a postupů za účelem výměny a obstarávání regulační zálohy za dodržení požadavků stanovených v článku 32.

2.   S výjimkou případů, kdy se používá model TSO-BSP podle článku 35, se výměna regulační zálohy vždy provádí na základě modelu TSO-TSO, v jehož rámci dva nebo více provozovatelů přenosových soustav stanoví metodu pro společné obstarávání regulační zálohy s ohledem na dostupnou kapacitu mezi zónami a na provozní limity stanovené v části IV hlavě 8 kapitolách 1 a 2 nařízení (EU) 2017/1485.

3.   Všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, předávají funkci optimalizace obstarávání regulační zálohy všechny nabídky regulační zálohy ze standardních produktů. Provozovatelé přenosových soustav nabídky regulační zálohy neupravují ani nevyřazují a zařadí je do postupu obstarávání, kromě případů, na něž se vztahují podmínky stanovené v článcích 26 a 27.

4.   Všichni provozovatelé, kteří si vyměňují regulační zálohu, zajistí dostupnost kapacity mezi zónami a to, že budou splněny požadavky na bezpečnost provozu stanovené v nařízení (EU) 2017/1485, buď pomocí:

a)

metodiky výpočtu pravděpodobnosti dostupnosti kapacity mezi zónami po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podle odstavce 6, nebo

b)

metodik pro přidělování kapacity mezi zónami pro časový rámec zajišťování výkonové rovnováhy podle hlavy IV kapitoly 2.

5.   Každý provozovatel přenosové soustavy, který používá metodiku výpočtu pravděpodobnosti dostupnosti kapacity mezi zónami po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami, informuje ostatní provozovatele přenosových soustav ve svém bloku LFC o riziku nedostupnosti objemu regulačních záloh v oblasti nebo oblastech plánování z jeho regulační oblasti, jež může ovlivnit plnění požadavků podle čl. 157 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/1485.

6.   Provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu záloha pro regulaci výkonové rovnováhy a záloha pro náhradu, mohou vypracovat návrh metodiky výpočtu pravděpodobnosti dostupnosti kapacity mezi zónami po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami. Metodika popisuje alespoň:

a)

postupy informování jiných provozovatelů přenosových soustav v daném bloku LFC;

b)

popis postupu hodnocení výměny regulační zálohy za příslušné období;

c)

způsob posuzování rizika nedostupnosti kapacity mezi zónami v důsledku plánovaných a neplánovaných odstávek a v důsledku přetížení;

d)

způsob posuzování rizika nedostatečného objemu regulačních záloh v důsledku nedostupnosti kapacity mezi zónami;

e)

požadavky na záložní řešení v případě nedostupnosti kapacity mezi zónami nebo nedostatečného objemu regulačních záloh;

f)

požadavky na následný přezkum a sledování rizik;

g)

pravidla s cílem zajistit zúčtování podle hlavy V.

7.   Provozovatelé přenosových soustav nesmějí zvýšit spolehlivostní rezervu vypočtenou podle nařízení (EU) 2015/1222 v důsledku výměny regulační zálohy záloha pro regulaci výkonové rovnováhy a záloha pro náhradu.

Článek 34

Převod regulační zálohy

1.   V geografické oblasti, v níž došlo k obstarání regulační zálohy, provozovatelé přenosových soustav umožní poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy převést jejich povinnost poskytnout regulační zálohu na jiného poskytovatele. Dotčený provozovatel přenosové soustavy, respektive dotčení příslušní provozovatelé přenosových soustav mohou požádat o výjimku v případech, kdy smluvní období pro regulační zálohu podle čl. 32 odst. 2 písm. b) činí vždy méně než jeden týden.

2.   Převod regulační zálohy se povolí nejméně jednu hodinu před začátkem dne dodání.

3.   Převod regulační zálohy se povolí, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

přijímající poskytovatel služeb výkonové rovnováhy absolvoval postup kvalifikace pro poskytování regulační zálohy, jejíž převod se provádí;

b)

nelze předpokládat, že převod regulační zálohy ohrozí bezpečnost provozu;

c)

převod regulační zálohy nepřekročí provozní limity stanovené v části IV hlavě 8 kapitolách 1 a 2 nařízení (EU) 2017/1485.

4.   Pokud převod regulační zálohy vyžaduje využití kapacity mezi zónami, povolí se takový převod pouze v případě, že:

a)

kapacita mezi zónami potřebná pro provedení převodu je již k dispozici z předchozích procesů přidělování podle hlavy IV kapitoly 2;

b)

kapacita mezi zónami je k dispozici na základě metodiky výpočtu pravděpodobnosti dostupnosti kapacity mezi zónami po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podle čl. 33 odst. 6.

5.   Jestliže provozovatel přenosové soustavy převod regulační zálohy nepovolí, dotčený provozovatel přenosové soustavy vysvětlí dotčeným poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy důvod odmítnutí.

KAPITOLA 3

Model TSO-BSP

Článek 35

Výměna služeb výkonové rovnováhy

1.   Dva nebo více provozovatelů přenosových soustav může z vlastního podnětu nebo na žádost jejich příslušných regulačních orgánů podle článku 37 směrnice 2009/72/ES vypracovat návrh na použití modelu TSO-BSP.

2.   Návrh na použití modelu TSO-BSP musí obsahovat:

a)

analýzu nákladů a přínosů provedenou podle článku 61, která určí, nakolik efektivní je použití modelu TSO-BSP alespoň pro oblast, respektive oblasti plánování dotčených provozovatelů přenosových soustav;

b)

požadovanou dobu použití modelu;

c)

popis metodiky zajišťování dostatečné kapacity mezi zónami podle čl. 33 odst. 6.

3.   Pokud je model TSO-BSP použit, nemusí příslušní provozovatelé přenosových soustav a poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy plnit požadavky uvedené v čl. 16 odst. 2, 4 a 5 a čl. 29 odst. 9 pro příslušné postupy.

4.   Použije-li se model TSO-BSP, dotčení provozovatelé přenosových soustav se dohodnou na technických a smluvních požadavcích a na výměnách informací za účelem aktivace nabídek regulační energie. Smluvní provozovatel přenosové soustavy a poskytovatel služeb výkonové rovnováhy uzavřou smluvní ujednání na základě modelu TSO-BSP.

5.   Model TSO-BSP pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy lze použít pouze tam, kde se model TSO-BSP používá také pro výměnu regulační zálohy záloha pro regulaci výkonové rovnováhy.

6.   Model TSO-BSP pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu lze použít pouze tam, kde se model TSO-BSP používá pro výměnu regulační zálohy záloha pro náhradu, nebo tam, kde jeden ze dvou dotčených provozovatelů přenosových soustav nepoužívá proces náhrady záloh v rámci organizační struktury řízení výkonové rovnováhy a frekvence podle části IV nařízení (EU) 2017/1485.

7.   Do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost musí být všechny výměny regulační zálohy založeny na modelu TSO-TSO. Tento požadavek se nevztahuje na model TSO-BSP k zajištění záloh pro náhradu, pokud jeden ze dvou zúčastněných provozovatelů přenosových soustav nepoužívá proces náhrady záloh v rámci organizační struktury řízení výkonové rovnováhy a frekvence podle části IV nařízení (EU) 2017/1485.

HLAVA IV

KAPACITA MEZI ZÓNAMI PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VÝKONOVÉ ROVNOVÁHY

KAPITOLA 1

Výměna regulační energie nebo proces vzájemné výměny systémových odchylek

Článek 36

Použití kapacity mezi zónami

1.   Všichni provozovatelé přenosových soustav použijí dostupnou kapacitu mezi zónami vypočtenou podle čl. 37 odst. 2 a 3 pro výměnu regulační energie nebo pro provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek.

2.   Dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, může kapacitu mezi zónami použít pro výměny regulační energie, je-li kapacita mezi zónami:

a)

dostupná podle čl. 33 odst. 6;

b)

uvolněna podle čl. 38 odst. 8 a 9;

c)

přidělena podle článků 40, 41 a 42.

Článek 37

Výpočet kapacity mezi zónami

1.   Po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami provozovatelé přenosových soustav průběžně aktualizují dostupnost kapacity mezi zónami pro výměnu regulační energie nebo pro provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek. Kapacita mezi zónami se aktualizuje pokaždé, když byla část kapacity mezi zónami použita nebo když byla kapacita mezi zónami nově vypočtena.

2.   Před zavedením metodiky pro výpočet kapacity podle odstavce 3 provozovatelé přenosových soustav použijí kapacitu mezi zónami zbývající po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami.

3.   Do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav z regionu pro výpočet kapacity vypracují metodiku výpočtu kapacity mezi zónami v časovém rámci zajišťování výkonové rovnováhy pro výměnu regulační energie nebo pro provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek. Taková metodika musí zamezit deformacím trhu a musí být v souladu s metodikou pro výpočet kapacity mezi zónami používanou ve vnitrodenním časovém rámci, stanovenou podle nařízení (EU) 2015/1222.

KAPITOLA 2

Výměna regulační zálohy nebo sdílení záloh

Článek 38

Obecné požadavky

1.   Dva nebo více provozovatelů přenosových soustav může z vlastního podnětu nebo na žádost jejich příslušných regulačních orgánů podle článku 37 směrnice 2009/72/ES vypracovat návrh na použití jednoho z následujících procesů:

a)

procesu souběžné optimalizace přidělování podle článku 40;

b)

procesu tržního přidělování podle článku 41;

c)

procesu přidělování na základě analýzy ekonomické efektivity podle článku 42.

Kapacitu mezi zónami, jež byla přidělena za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh před vstupem tohoto nařízení v platnost, lze i nadále pro tento účel používat, a to až do vypršení smluvního období.

2.   Návrh na použití daného procesu přidělování musí obsahovat:

a)

hranice nabídkových zón, časový rámec trhu, dobu, po kterou bude používán, a metodiku, která má být používána;

b)

v případě procesu přidělování na základě analýzy ekonomické efektivity objem přidělené kapacity mezi zónami a aktuální analýzu ekonomické efektivity, která efektivitu tohoto přidělování odůvodňuje.

3.   Do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh na harmonizaci metodiky procesu přidělování kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh pro každý časový rámec podle článku 40 a v relevantních případech podle článků 41 a 42.

4.   Kapacita mezi zónami přidělená za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh se použije výlučně pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací a zálohy pro náhradu. Spolehlivostní rezerva vypočtená podle nařízení (EU) 2015/1222 se použije pro zajišťování a výměnu záloh pro automatickou regulaci frekvence, s výjimkou propojovacích vedení stejnosměrného proudu, pro něž lze kapacitu mezi zónami pro zajišťování a výměnu záloh pro automatickou regulaci frekvence přidělit také v souladu s odstavcem 1.

5.   Provozovatelé přenosových soustav mohou přidělit kapacitu mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh pouze v případě, že kapacita mezi zónami byla vypočtena v souladu s metodikou pro výpočet kapacity vypracovanou podle nařízení (EU) 2015/1222 a (EU) 2016/1719.

6.   Kapacitu mezi zónami přidělenou za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh zahrnou provozovatelé přenosových soustav do výpočtu kapacity mezi zónami jako již přidělenou kapacitu mezi zónami.

7.   V případě, že kapacitu mezi zónami používají za účelem výměny regulační zálohy držitelé fyzických přenosových práv, považuje se tato kapacita za nominovanou pouze pro účel jejího vyloučení z uplatňování zásady využití nebo prodeje.

8.   Všichni provozovatelé, kteří si vyměňují regulační zálohu nebo sdílejí zálohy, pravidelně posuzují, zda kapacita mezi zónami přidělená za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh je pro tento účel ještě zapotřebí. Při použití procesu přidělování na základě analýzy ekonomické efektivity se toto posouzení provede alespoň jednou za rok. Pokud kapacita mezi zónami přidělená za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh již není zapotřebí, co nejdříve se uvolní a vrátí se do následných časových rámců pro přidělování kapacity. Taková kapacita mezi zónami nebude do výpočtů kapacity mezi zónami nadále zařazována jako již přidělená kapacita mezi zónami.

9.   Pokud kapacita mezi zónami přidělená za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh nebyla použita pro související výměnu regulační energie, uvolní se pro výměnu regulační energie s kratší dobou aktivace nebo pro provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek.

Článek 39

Výpočet tržní hodnoty kapacity mezi zónami

1.   Tržní hodnota kapacity mezi zónami pro výměnu energie a pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh, která se používá v procesu souběžné optimalizace přidělování nebo v procesu tržního přidělování, musí vycházet ze skutečných nebo předpokládaných tržních hodnot kapacity mezi zónami.

2.   Skutečná tržní hodnota kapacity mezi zónami pro výměnu energie se vypočítá na základě nabídek účastníků trhu na denních trzích a zohlední, je-li to relevantní a možné, očekávané nabídky účastníků trhu na vnitrodenních trzích.

3.   Skutečná tržní hodnota kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy, která se používá v procesu souběžné optimalizace přidělování nebo v procesu tržního přidělování, se vypočítá na základě nabídek regulační zálohy předaných funkci optimalizace obstarávání regulační zálohy podle čl. 33 odst. 3.

4.   Skutečná tržní hodnota kapacity mezi zónami pro sdílení záloh, která se používá v procesu souběžné optimalizace přidělování nebo v procesu tržního přidělování, se vypočítá na základě nevynaložených nákladů na obstarávání regulačních záloh.

5.   Předpokládaná tržní hodnota kapacity mezi zónami musí být založena na jedné z následujících alternativních zásad:

a)

použití transparentních tržních indikátorů, jež vyjadřují tržní hodnotu kapacity mezi zónami, nebo

b)

použití metodiky předpovědí, jež umožňuje přesný a spolehlivý odhad tržní hodnoty kapacity mezi zónami.

Předpokládaná tržní hodnota kapacity mezi zónami pro výměnu energie mezi nabídkovými zónami se vypočítá na základě očekávaných rozdílů tržních cen na denních a, je-li to relevantní a možné, na vnitrodenních trzích mezi nabídkovými zónami. Při výpočtu předpokládané tržní hodnoty se náležitě zohlední další relevantní faktory, které ovlivňují skladbu poptávky a výroby v jednotlivých nabídkových zónách.

6.   Efektivitu metodiky předpovědí podle odst. 5 písm. b), včetně srovnání předpokládaných a skutečných tržních hodnot kapacity mezi zónami, mohou příslušné regulační orgány přezkoumat. V případě, že obstarávání probíhá nejvýše dva dny před poskytnutím regulační zálohy, mohou příslušné regulační orgány v návaznosti na uvedený přezkum stanovit jiné omezení, než jaké je stanoveno v čl. 41 odst. 2.

Článek 40

Proces souběžné optimalizace přidělování

1.   Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh metodiky procesu souběžné optimalizace přidělování kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh. Tato metodika se použije na výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh se smluvním obdobím o délce nejvýše jednoho dne a v případě, že obstarávání probíhá nejvýše jeden den před poskytnutím regulační zálohy. Tato metodika musí obsahovat:

a)

postup oznamování použití procesu souběžné optimalizace přidělování;

b)

podrobný popis, jak by měla být kapacita mezi zónami přidělována nabídkám pro výměnu energie a nabídkám pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh v rámci jednoho procesu optimalizace prováděného při implicitních i explicitních aukcích;

c)

podrobný popis metody stanovení cen, režimu závaznosti a rozdělování příjmu z přetížení vztahujících se ke kapacitě mezi zónami, jež byla prostřednictvím procesu souběžné optimalizace přidělování přidělena nabídkám pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh;

d)

postup určení maximálního objemu přidělené kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh.

2.   Tato metodika musí vycházet ze srovnání skutečné tržní hodnoty kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh se skutečnou tržní hodnotou kapacity mezi zónami pro výměnu energie.

3.   Metoda stanovení cen, režim závaznosti a rozdělování příjmu z přetížení vztahující se ke kapacitě mezi zónami, jež byla prostřednictvím procesu souběžné optimalizace přidělování přidělena nabídkám pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh, musí zaručovat rovné zacházení s kapacitou mezi zónami přidělovanou nabídkám pro výměnu energie.

4.   Kapacita mezi zónami, jež byla prostřednictvím procesu souběžné optimalizace přidělování přidělena nabídkám pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh, se použije pouze pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh a související výměnu regulační energie.

Článek 41

Proces tržního přidělování

1.   Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost mohou všichni provozovatelé přenosových soustav z regionu pro výpočet kapacity vypracovat návrh metodiky procesu tržního přidělování kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh. Tato metodika se použije na výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh se smluvním obdobím o délce nejvýše jednoho dne a v případě, že obstarávání probíhá nejvýše jeden týden před poskytnutím regulační zálohy. Tato metodika musí obsahovat:

a)

postup oznamování použití procesu tržního přidělování;

b)

podrobný popis toho, jak stanovovat skutečnou tržní hodnotu kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh a předpokládanou tržní hodnotu kapacity mezi zónami pro výměnu energie, a případně skutečnou tržní hodnotu kapacity mezi zónami pro výměnu energie a předpokládanou tržní hodnotu kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh;

c)

podrobný popis metody stanovení cen, režimu závaznosti a rozdělování příjmu z přetížení vztahujících se ke kapacitě mezi zónami, jež byla prostřednictvím procesu tržního přidělování přidělena nabídkám pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh;

d)

postup určení maximálního objemu přidělené kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh podle odstavce 2.

2.   Tržním procesem se smí kapacita mezi zónami přidělit nejvýše v objemu, který odpovídá 10 % dostupné kapacity pro výměnu energie v předchozím kalendářním roku mezi příslušnými nabídkovými zónami, nebo v případě nových propojovacích vedení 10 % celkové instalované technické kapacity těchto nových propojovacích vedení.

Toto omezení objemu může odpadnout v případě, že obstarávání probíhá nejvýše dva dny před poskytnutím regulační zálohy, nebo v případě hranic nabídkových zón propojených stejnosměrnými propojovacími vedeními, a to do doby, než bude podle čl. 38 odst. 3 na úrovni Unie harmonizován proces souběžné optimalizace přidělování.

3.   Tato metodika musí vycházet ze srovnání skutečné tržní hodnoty kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh s předpokládanou tržní hodnotou kapacity mezi zónami pro výměnu energie, nebo ze srovnání předpokládané tržní hodnoty kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh se skutečnou tržní hodnotou kapacity mezi zónami pro výměnu energie.

4.   Metoda stanovení cen, režim závaznosti a rozdělování příjmu z přetížení vztahující se ke kapacitě mezi zónami, jež byla prostřednictvím procesu tržního přidělování přidělena pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh, musí zaručovat rovné zacházení s kapacitou mezi zónami přidělovanou pro výměnu energie.

5.   Kapacita mezi zónami, jež byla prostřednictvím procesu tržního přidělování přidělená pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh, se použije pouze pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh a související výměnu regulační energie.

Článek 42

Proces přidělování na základě analýzy ekonomické efektivity

1.   Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost mohou všichni provozovatelé přenosových soustav z regionu pro výpočet kapacity vypracovat návrh metodiky přidělování kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity. Tato metodika se použije na výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh se smluvním obdobím delším než jeden den a v případě, že k obstarávání dochází více než jeden týden před poskytnutím regulační zálohy. Tato metodika musí obsahovat:

a)

pravidla a zásady pro přidělování kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity;

b)

podrobný popis, jak stanovovat předpokládanou tržní hodnotu kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh a odhad tržní hodnoty kapacity mezi zónami pro výměnu energie;

c)

podrobný popis metody stanovení cen, režimu závaznosti a rozdělování příjmu z přetížení vztahujících se ke kapacitě mezi zónami, jež byla přidělena na základě analýzy ekonomické efektivity;

d)

maximální objem přidělené kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh podle odstavce 2.

2.   Přidělování kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity lze použít nejvýše na 5 % dostupné kapacity pro výměnu energie v předchozím kalendářním roku mezi příslušnými nabídkovými zónami, nebo v případě nových propojovacích vedení na 10 % celkové instalované technické kapacity těchto nových propojovacích vedení. Toto omezení objemu může odpadnout v případě hranic nabídkových zón propojených stejnosměrnými propojovacími vedeními, a to do doby, než bude podle čl. 38 odst. 3 na úrovni Unie harmonizován proces souběžné optimalizace přidělování nebo proces tržního přidělování.

3.   Metodika přidělování kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity musí vycházet ze srovnání předpokládané tržní hodnoty kapacity mezi zónami pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh s předpokládanou tržní hodnotou kapacity mezi zónami pro výměnu energie.

4.   Metoda stanovení cen, režim závaznosti a rozdělování příjmu z přetížení vztahující se ke kapacitě mezi zónami, jež byla na základě analýzy ekonomické efektivity přidělena pro výměnu regulační zálohy nebo sdílení záloh, musí zaručovat rovné zacházení s kapacitou mezi zónami přidělovanou pro výměnu energie.

5.   Provozovatelé přenosových soustav uvedení v odstavci 1 vypracují návrh seznamu všech jednotlivých přidělení kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity. Uvedený seznam musí obsahovat:

a)

specifikaci hranice nabídkové zóny;

b)

objem přidělené kapacity mezi zónami;

c)

dobu, po kterou by kapacita mezi zónami byla přidělována za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh;

d)

ekonomickou analýzu odůvodňující efektivitu takového přidělení.

6.   Provozovatelé přenosových soustav uvedení v odstavci 1 přezkoumají hodnotu přidělené kapacity mezi zónami v rámci postupu obstarávání regulační zálohy a uvolní přidělenou kapacitu mezi zónami, která již nepřispívá k výměně regulační zálohy nebo sdílení záloh.

Článek 43

Použití kapacity mezi zónami poskytovateli služeb výkonové rovnováhy

1.   Poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy, kteří mají s provozovatelem přenosové soustavy uzavřenu smlouvu na regulační zálohu na základě modelu TSO-BSP podle článku 35, jsou oprávněni použít kapacitu mezi zónami pro výměnu regulační zálohy, jsou-li držiteli fyzických přenosových práv.

2.   Poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy, kteří používají kapacitu mezi zónami pro výměnu regulační zálohy na základě modelu TSO-BSP podle článku 35, podávají nominace svých fyzických přenosových práv pro výměnu regulační zálohy dotčeným provozovatelům přenosových soustav. Taková fyzická přenosová práva opravňují jejich držitele k tomu, aby dotčeným poskytovatelům přenosových soustav podávali nominace výměny regulační energie, a tudíž se vyloučí z uplatňování zásady využití nebo prodeje.

3.   Ve výpočtu kapacity mezi zónami se kapacita mezi zónami přidělená pro výměnu regulační zálohy podle odstavce 2 zahrne do již přidělené kapacity mezi zónami.

HLAVA V

ZÚČTOVÁNÍ

KAPITOLA 1

Zásady zúčtování

Článek 44

Obecné zásady

1.   Postupy zúčtování musí:

a)

vydávat odpovídající ekonomické signály, jež odrážejí situaci v oblasti odchylek;

b)

zajistit, aby se odchylky zúčtovávaly v ceně, jež odráží hodnotu energie v reálném čase;

c)

motivovat subjekty zúčtování k tomu, aby zůstaly v rovnováze nebo pomohly obnovit rovnováhu soustavy;

d)

usnadnit harmonizaci mechanismů pro zúčtování odchylek;

e)

motivovat provozovatele přenosových soustav k tomu, aby plnili své povinnosti podle článků 127, 153, 157 a 160 nařízení (EU) 2017/1485;

f)

zamezit deformaci pobídek pro subjekty zúčtování, poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a provozovatele přenosových soustav;

g)

podporovat hospodářskou soutěž mezi účastníky trhu;

h)

motivovat poskytovatele služeb výkonové rovnováhy k tomu, aby připojujícím provozovatelům přenosových soustav nabízeli a dodávali služby výkonové rovnováhy;

i)

zaručovat finanční neutralitu všech provozovatelů přenosových soustav.

2.   Každý příslušný regulační orgán v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES zajistí, aby žádnému provozovateli přenosových soustav, který spadá do jeho pravomoci, nevznikly v souvislosti s finančním výsledkem zúčtování podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy za regulační periodu, již stanoví příslušný regulační orgán, žádné ekonomické výhody nebo ztráty, a zajistí, aby jakýkoli kladný nebo záporný finanční výsledek zúčtování podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy byl postoupen uživatelům sítě v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.

3.   Každý provozovatel přenosové soustavy může vypracovat návrh na zavedení dalšího zúčtovacího mechanismu, odděleného od zúčtování odchylek, sloužícího k zúčtování nákladů na obstarávání regulační zálohy podle kapitoly 5 této hlavy, administrativních nákladů a jiných nákladů souvisejících se zajišťováním výkonové rovnováhy. Tento další zúčtovací mechanismus se vztahuje na subjekty zúčtování. Toho by mělo být dosaženo zejména zavedením funkce stanovení cen při nedostatku záloh. V případě, že provozovatelé přenosových soustav zvolí jiný mechanismus, měli by to v návrhu zdůvodnit. Takový návrh podléhá schválení příslušným regulačním orgánem.

4.   Každá dodávka do oblasti plánování provozovatele přenosové soustavy nebo odběr z ní se zúčtuje podle hlavy V kapitoly 3 nebo 4.

KAPITOLA 2

Zúčtování regulační energie

Článek 45

Výpočet regulační energie

1.   Za účelem zúčtování regulační energie, musí každý provozovatel přenosové soustavy alespoň pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy a proces náhrady záloh stanovit postup pro:

a)

výpočet aktivovaného objemu regulační energie založený na požadované nebo naměřené aktivaci;

b)

vyžádání nového výpočtu aktivovaného objemu regulační energie.

2.   Každý provozovatel přenosové soustavy vypočítá aktivovaný objem regulační energie v souladu s postupy podle odst. 1 písm. a) alespoň pro:

a)

každý interval zúčtování odchylek;

b)

své oblasti odchylek;

c)

každý směr, přičemž záporné znaménko označuje relativní odběr poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a kladné znaménko označuje relativní dodávku poskytovatele služeb výkonové rovnováhy.

3.   Veškerý aktivovaný objem regulační energie vypočtený podle odstavce 2 zúčtuje každý připojující provozovatel přenosové soustavy s příslušnými poskytovateli služeb výkonové rovnováhy.

Článek 46

Regulační energie pro proces automatické regulace frekvence

1.   Každý připojující provozovatel přenosové soustavy může vypočítat a zúčtovat s poskytovateli služeb výkonové rovnováhy aktivovaný objem regulační energie pro proces automatické regulace frekvence podle čl. 45 odst. 1 a 2.

2.   Cena, ať již kladná, nulová nebo záporná, za aktivovaný objem regulační energie pro proces automatické regulace frekvence se stanoví pro každý směr, jak je stanoveno v tabulce 1:

Tabulka 1

Platba za regulační energii

 

Cena regulační energie je kladná

Cena regulační energie je záporná

Kladná regulační energie

Provozovatel přenosové soustavy platí poskytovateli služeb výkonové rovnováhy

Poskytovatel služeb výkonové rovnováhy platí provozovateli přenosové soustavy

Záporná regulační energie

Poskytovatel služeb výkonové rovnováhy platí provozovateli přenosové soustavy

Provozovatel přenosové soustavy platí poskytovateli služeb výkonové rovnováhy

Článek 47

Regulační energie pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy

1.   Každý připojující provozovatel přenosové soustavy vypočítá a zúčtuje s poskytovateli služeb výkonové rovnováhy aktivovaný objem regulační energie pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy podle čl. 45 odst. 1 a 2.

2.   Cena, ať již kladná, nulová nebo záporná, za aktivovaný objem regulační energie pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy se stanoví pro každý směr podle článku 30, jak je stanoveno v tabulce 1.

Článek 48

Regulační energie pro proces náhrady záloh

1.   Každý připojující provozovatel přenosové soustavy vypočítá a zúčtuje s poskytovateli služeb výkonové rovnováhy aktivovaný objem regulační energie pro proces náhrady záloh podle čl. 45 odst. 1 a 2.

2.   Cena, ať již kladná, nulová nebo záporná, za aktivovaný objem regulační energie pro proces náhrady záloh se stanoví pro každý směr podle článku 30, jak je stanoveno v tabulce 1.

Článek 49

Zohlednění regulační energie vůči příslušnému subjektu zúčtování

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy vypočítá zohlednění regulační energie vůči příslušným subjektům zúčtování pro každou aktivovanou nabídku regulační energie.

2.   Pro oblasti odchylek, kde se vypočítává několik konečných obchodních pozic jednoho subjektu zúčtování podle čl. 54 odst. 3, lze vypočítat zohlednění regulační energie pro každou obchodní pozici.

3.   Pro každé zohlednění regulační energie každý provozovatel přenosové soustavy určí aktivovaný objem regulační energie vypočtený podle článku 45 a veškeré objemy aktivované za jiným účelem, než je zajišťování výkonové rovnováhy.

KAPITOLA 3

Zúčtování výměn energie mezi provozovateli přenosových soustav

Článek 50

Zamýšlené výměny energie

1.   Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh společných pravidel zúčtování pro všechny zamýšlené výměny energie uskutečněné v důsledku jednoho nebo několika následujících procesů podle článků 146, 147 a 148 nařízení (EU) 2017/1485:

a)

proces náhrady záloh;

b)

proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy s manuální aktivací;

c)

proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy s automatickou aktivací;

d)

proces vzájemné výměny systémových odchylek.

2.   Každá funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav provede zúčtování v souladu s pravidly pro zúčtování podle odstavce 1.

3.   Do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří si záměrně vyměňují energii v synchronně propojené oblasti, vypracují návrh společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie uskutečňované v důsledku jednoho nebo obou následujících procesů:

a)

procesu automatické regulace frekvence podle článku 142 nařízení (EU) 2017/1485;

b)

doby rampování podle článku 136 nařízení (EU) 2017/1485.

4.   Do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni asynchronně propojení provozovatelé přenosových soustav, kteří si záměrně vyměňují energii mezi synchronně propojenými oblastmi, vypracují návrh společných pravidel zúčtování pro zamýšlené výměny energie uskutečňované v důsledku jednoho nebo obou následujících procesů:

a)

proces automatické regulace frekvence pro činný výkon na výstupu na úrovni synchronně propojené oblasti podle článků 172 a 173 nařízení (EU) 2017/1485;

b)

omezení rampování pro činný výkon na výstupu na úrovni synchronně propojené oblasti podle článku 137 nařízení (EU) 2017/1485.

5.   Společná pravidla zúčtování podle odstavce 1 musí obsahovat alespoň ustanovení o tom, že zamýšlená výměna energie se vypočítá na základě těchto kritérií:

a)

za období, na nichž se příslušní provozovatelé přenosových soustav dohodnou;

b)

za každý směr;

c)

jako integrál vypočtené výměny výkonu za období podle odst. 5 písm. a).

6.   Společná pravidla zúčtování zamýšlených výměn energie v souladu s odst. 1 písm. a), b) a c) musí zohlednit:

a)

veškeré ceny regulační energie stanovené podle čl. 30 odst. 1;

b)

metodiku stanovení cen kapacity mezi zónami používané k výměně regulační energie podle čl. 30 odst. 3.

7.   Společná pravidla zúčtování zamýšlených výměn energie v souladu s odst. 1 písm. d) musí zohlednit metodiku stanovení cen kapacity mezi zónami používané k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek podle čl. 30 odst. 3.

8.   Všichni provozovatelé přenosových soustav stanoví koordinovaný mechanismus pro úpravy zúčtování mezi všemi provozovateli přenosových soustav.

Článek 51

Nezamýšlené výměny energie

1.   Do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav v synchronně propojené oblasti vypracují návrh společných pravidel zúčtování pro všechny nezamýšlené výměny energie. Návrh musí obsahovat tyto požadavky:

a)

cena za nezamýšlené výměny energie odebírané z dané synchronně propojené oblasti musí odrážet ceny za aktivovanou kladnou regulační energii pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy nebo proces náhrady záloh pro tuto synchronně propojenou oblast;

b)

cena za nezamýšlené výměny energie dodávané do dané synchronně propojené oblasti musí odrážet ceny za aktivovanou zápornou regulační energii pro proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy nebo proces náhrady záloh pro tuto synchronně propojenou oblast.

2.   Do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni asynchronně propojení provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh společných pravidel zúčtování pro všechny nezamýšlené výměny energie mezi asynchronně propojenými provozovateli přenosových soustav.

3.   Návrhy společných pravidel zúčtování nezamýšlených výměn energie mezi provozovateli přenosových soustav musí zajistit spravedlivé a rovné rozdělování nákladů a přínosů mezi nimi.

4.   Všichni provozovatelé přenosových soustav stanoví koordinovaný mechanismus pro úpravy vzájemného zúčtování mezi nimi.

KAPITOLA 4

Zúčtování odchylek

Článek 52

Zúčtování odchylek

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy nebo v relevantních případech každá třetí osoba zúčtovává v rámci své oblasti, respektive oblastí plánování s každým subjektem zúčtování za každý interval zúčtování odchylek podle článku 53 veškeré odchylky vypočtené podle článků 49 a 54 za odpovídající zúčtovací cenu odchylky vypočítanou podle článku 55.

2.   Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh na další specifikaci a harmonizaci alespoň těchto bodů:

a)

výpočtu zohlednění regulační energie podle článku 49 a výpočtu obchodní pozice, odchylky a přiděleného objemu podle jednoho z přístupů podle čl. 54 odst. 3;

b)

hlavních složek používaných pro výpočet zúčtovací ceny odchylek pro všechny odchylky podle článku 55, v příslušných případech včetně definice hodnoty neuskutečněné aktivace regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy nebo záloh pro náhradu;

c)

použití jednotného stanovování zúčtovacích cen pro všechny odchylky podle článku 55, které stanoví jednotnou cenu za kladné odchylky a záporné odchylky pro každou oblast zúčtovací ceny odchylky v rámci intervalu zúčtování odchylek, a

d)

stanovení podmínek a metodiky pro použití stanovování dvojích zúčtovacích cen pro všechny odchylky podle článku 55, kdy se stanoví jedna cena za kladné odchylky a jedna cena za záporné odchylky pro každou oblast zúčtovací ceny odchylky v rámci intervalu zúčtování odchylek, přičemž tyto podmínky a tato metodika musí zahrnovat:

i)

podmínky, za nichž provozovatel přenosové soustavy může v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES navrhnout svému příslušnému regulačnímu orgánu použití stanovování dvojích cen, a podmínky týkající se požadovaného odůvodnění;

ii)

metodiku pro použití stanovování dvojích cen.

3.   Návrh podle odstavce 2 může rozlišovat mezi modely vlastního řízení a modely centrálního řízení.

4.   Návrh podle odstavce 2 musí stanovit lhůtu pro provedení, která nesmí být delší než 18 měsíců od schválení návrhu všemi příslušnými regulačními orgány v souladu s čl. 5 odst. 2.

Článek 53

Interval zúčtování odchylek

1.   Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav zavedou interval zúčtování odchylek o délce 15 minut ve všech oblastech plánování, přičemž zajistí, že všechny meze obchodního intervalu se budou shodovat s mezemi intervalu zúčtování odchylek.

2.   Provozovatelé přenosových soustav v synchronně propojené oblasti mohou společně požádat o udělení výjimky z požadavku stanoveného v odstavci 1.

3.   V případě, že příslušné regulační orgány v synchronně propojené oblasti udělí výjimku z požadavku stanoveného v odstavci 1 na společnou žádost provozovatelů přenosových soustav v dotčené synchronně propojené oblasti nebo z vlastního podnětu, provedou tyto regulační orgány ve spolupráci s agenturou nejméně jednou za tři roky analýzu nákladů a přínosů harmonizace intervalu zúčtování odchylek v synchronně propojených oblastech a mezi těmito oblastmi.

Článek 54

Výpočet odchylek

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy v rámci své oblasti, respektive oblastí plánování vypočítá podle potřeby konečnou obchodní pozici, přidělený objem, zohlednění regulační energie a odchylku:

a)

pro každý subjekt zúčtování;

b)

za každý interval zúčtování odchylek;

c)

za každou oblast odchylky.

2.   Oblast odchylky je shodná s oblastí plánování, s výjimkou případu modelu centrálního řízení, kde oblast odchylek může tvořit část oblasti plánování.

3.   Do zavedení návrhu podle čl. 52 odst. 2 každý provozovatel přenosové soustavy vypočítává konečnou obchodní pozici subjektu zúčtování pomocí jednoho z následujících přístupů:

a)

subjekt zúčtování má jednu konečnou obchodní pozici, která je rovna součtu jeho vnějších obchodních plánů a vnitřních obchodních plánů;

b)

subjekt zúčtování má dvě konečné obchodní pozice: první je rovna součtu jeho vnějších obchodních plánů a vnitřních obchodních plánů výroby a druhá je rovna součtu jeho vnějších obchodních plánů a vnitřních obchodních plánů spotřeby;

c)

v modelu centrálního řízení může mít subjekt zúčtování několik konečných obchodních pozic pro každou oblast odchylky, které jsou rovny plánům výroby výroben elektřiny nebo plánům spotřeby odběrných elektrických zařízení.

4.   Každý provozovatel přenosové soustavy stanoví pravidla pro:

a)

výpočet konečné obchodní pozice;

b)

stanovení přiděleného objemu;

c)

zohlednění regulační energie podle článku 49;

d)

výpočet odchylky;

e)

nový výpočet odchylky na žádost subjektu zúčtování.

5.   Přidělený objem se nevypočítává pro subjekt zúčtování, jehož se netýkají dodávky ani odběry.

6.   Odchylka musí vyjadřovat velikost a směr zúčtovací transakce mezi subjektem zúčtování a provozovatelem přenosové soustavy; odchylka může mít:

a)

znaménko minus, jež označuje nedostatek na straně subjektu zúčtování, anebo

b)

znaménko plus, jež označuje přebytek na straně subjektu zúčtování.

Článek 55

Zúčtovací cena odchylky

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy stanoví pravidla pro výpočet zúčtovací ceny odchylek, která může být kladná, nulová nebo záporná, jak je uvedeno v tabulce 2:

Tabulka 2

Platba za odchylky

 

Zúčtovací cena odchylky je kladná

Zúčtovací cena odchylky je záporná

Kladná odchylka subjektu zúčtování

Provozovatel přenosové soustavy platí subjektu zúčtování

Subjekt zúčtování platí provozovateli přenosové soustavy

Záporná odchylka subjektu zúčtování

Subjekt zúčtování platí provozovateli přenosové soustavy

Provozovatel přenosové soustavy platí subjektu zúčtování

2.   Pravidla podle odstavce 1 musí obsahovat definici hodnoty neuskutečněné aktivace regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy nebo záloh pro náhradu.

3.   Každý provozovatel přenosové soustavy stanoví zúčtovací cenu odchylky pro:

a)

každý interval zúčtování odchylek;

b)

své oblasti zúčtovacích cen odchylek;

c)

každý směr odchylky.

4.   Zúčtovací cena záporné odchylky nesmí být nižší než:

a)

vážená průměrná cena kladné aktivované regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu, nebo

b)

v případě, že během intervalu zúčtování odchylek nedošlo k aktivaci regulační energie v žádném směru, hodnota neuskutečněné aktivace regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy nebo záloh pro náhradu.

5.   Zúčtovací cena kladné odchylky nesmí být vyšší než:

a)

vážená průměrná cena záporné aktivované regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu, nebo

b)

v případě, že během intervalu zúčtování odchylek nedošlo k aktivaci regulační energie v žádném směru, hodnota neuskutečněné aktivace regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy nebo záloh pro náhradu.

6.   V případě, že během stejného intervalu zúčtování odchylek byla aktivována jak kladná, tak záporná regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy nebo záloh pro náhradu, stanoví se zúčtovací cena odchylky pro kladnou odchylku a zápornou odchylku na základě alespoň jedné ze zásad podle odstavců 4 a 5.

KAPITOLA 5

Zúčtování regulační zálohy

Článek 56

Obstarávání uvnitř oblasti plánování

1.   Každý provozovatel přenosové soustavy v oblasti plánování, který používá nabídky regulační zálohy, stanoví pravidla pro zúčtování alespoň záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu podle požadavků stanovených v článku 32.

2.   Každý provozovatel přenosové soustavy v oblasti plánování, který používá nabídky regulační zálohy, zúčtuje alespoň všechny zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy a zálohy pro náhradu podle požadavků stanovených v článku 32.

Článek 57

Obstarávání mimo oblast plánování

1.   Všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, stanoví pravidla pro zúčtování obstarané regulační zálohy podle článku 33 a článku 35.

2.   Všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, společně zúčtují obstaranou regulační zálohu pomocí funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav podle článku 33. Provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu na základě modelu TSO-BSP, zúčtují obstaranou regulační zálohu podle článku 35.

3.   Všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, stanoví pravidla pro zúčtování přidělované kapacity mezi zónami podle hlavy IV kapitoly 2.

4.   Všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, zúčtují přidělenou kapacitu mezi zónami podle hlavy IV kapitoly 2.

HLAVA VI

ALGORITMUS

Článek 58

Algoritmy pro zajišťování výkonové rovnováhy

1.   V návrzích podle článků 19, 20 a 21 všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují algoritmy, jež mají provozovat funkce optimalizace aktivace pro aktivaci nabídek regulační energie. Uvedené algoritmy musí:

a)

dodržet metodiku pro aktivaci nabídek regulační energie podle článku 29;

b)

dodržet metodu stanovení cen regulační energie podle článku 30;

c)

vzít v úvahu popisy procesu vzájemné výměny systémových odchylek a proces přeshraniční aktivace podle části IV hlavy 3 nařízení (EU) 2017/1485.

2.   V návrhu podle článku 22 všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují algoritmus, který má být provozován funkcí procesu vzájemné výměny systémových odchylek. Tento algoritmus musí minimalizovat protichůdně působící aktivaci zdrojů pro zajišťování výkonové rovnováhy tím, že provádí proces vzájemné výměny systémových odchylek podle části IV nařízení (EU) 2017/1485.

3.   V návrhu podle článku 33 dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, vypracují algoritmy, které mají být provozovány funkcí optimalizace obstarávání regulační zálohy pro obstarávání nabídek regulační zálohy. Uvedené algoritmy musí:

a)

minimalizovat celkové náklady na obstarávání veškerých společně obstarávaných regulačních záloh;

b)

v příslušných případech vzít v úvahu dostupnost kapacity mezi zónami, včetně případných nákladů na její poskytnutí.

4.   Všechny algoritmy vypracované podle tohoto článku musí:

a)

dodržet omezení daná bezpečností provozu;

b)

vzít v úvahu technická a síťová omezení;

c)

případně vzít v úvahu dostupnou kapacitu mezi zónami.

HLAVA VII

PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 59

Evropská zpráva o integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy

1.   Síť ENTSO pro elektřinu zveřejní evropskou zprávu, která se zaměří na sledování, popis a analýzu provádění tohoto nařízení a bude rovněž informovat o dosaženém pokroku při integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy v Evropě, přičemž v souladu s článkem 11 zachová mlčenlivost o důvěrných informacích.

2.   Formát této zprávy se bude měnit takto:

a)

dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každý druhý rok se zveřejní podrobná zpráva;

b)

tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každý druhý rok se zveřejní stručnější verze zprávy s cílem podat přehled o dosaženém pokroku a aktualizovat ukazatele výkonnosti.

3.   Zpráva podle odst. 2 písm. a):

a)

popíše a analyzuje proces harmonizace a integrace a dosažený pokrok, pokud jde o harmonizaci a integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy prostřednictvím provádění tohoto nařízení;

b)

popíše stav realizačních projektů podle tohoto nařízení;

c)

posoudí vzájemnou slučitelnost realizačních projektů a vyhodnotí, jaký vývoj by mohl představovat riziko pro budoucí integraci;

d)

analyzuje vývoj v oblasti výměn regulační zálohy a sdílení záloh a popíše možné překážky, předpoklady a opatření k dalšímu posílení výměny regulační zálohy a sdílení záloh;

e)

popíše stávající a analyzuje potenciální výměny služeb výkonové rovnováhy;

f)

analyzuje vhodnost standardních produktů s ohledem na nejnovější vývoj a na vývoj různých zdrojů pro zajišťování výkonové rovnováhy a navrhne možná vylepšení standardních produktů;

g)

posoudí potřebu další harmonizace standardních produktů a možné dopady v případě, že by nedošlo k harmonizaci v oblasti trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy;

h)

posoudí existenci a oprávněnost specifických produktů, jež používají provozovatelé přenosových soustav, a jejich dopad na integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy;

i)

posoudí dosažený pokrok při harmonizaci hlavních prvků zúčtování odchylek, jakož i následky a možné deformace v důsledku toho, kdyby k harmonizaci nedošlo;

j)

informuje o výsledcích analýz nákladů a přínosů podle článku 61.

4.   Síť ENTSO pro elektřinu vypracuje ukazatele výkonnosti pro trhy pro zajišťování výkonové rovnováhy, které se budou ve zprávách používat. Tyto ukazatele výkonnosti musí odrážet:

a)

dostupnost nabídek regulační energie, včetně nabídek pocházejících z regulační zálohy;

b)

finanční výhody a úspory v důsledku vzájemné výměny systémových odchylek, výměny služeb výkonové rovnováhy a sdílení záloh;

c)

výhody plynoucí z použití standardních produktů;

d)

celkové náklady na zajišťování výkonové rovnováhy;

e)

ekonomickou efektivitu a spolehlivost trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy;

f)

případnou neefektivitu a deformace trhů pro zajišťování í výkonové rovnováhy;

g)

ztráty na efektivitě v důsledku specifických produktů;

h)

objem a cenu regulační energie používané pro účely zajišťování výkonové rovnováhy, dostupné i aktivované, pocházející ze standardních produktů a ze specifických produktů;

i)

zúčtovací ceny odchylek a odchylky soustavy;

j)

vývoj cen za služby výkonové rovnováhy v předchozích letech;

k)

srovnání očekávaných a realizovaných nákladů a přínosů ze všech přidělených kapacit mezi zónami pro účely zajišťování výkonové rovnováhy.

5.   Před předložením závěrečné zprávy vypracuje síť ENTSO pro elektřinu návrh pracovní verze zprávy. Tento návrh vymezí strukturu zprávy, její obsah a ukazatele výkonnosti, jež budou ve zprávě použity. Návrh se předloží agentuře, která je oprávněna do dvou měsíců od předložení návrhu požádat o provedení změn.

6.   Zpráva podle odst. 2 písm. a) musí obsahovat také shrnutí každé zprávy provozovatelů přenosových soustav o zajišťování výkonové rovnováhy vypracované podle článku 60 v anglickém jazyce.

7.   Zprávy poskytnou členěné informace a ukazatele pro každou oblast plánování, každou hranici nabídkové zóny nebo každý blok LFC.

8.   Síť ENTSO pro elektřinu zveřejní zprávy na internetu a předloží je agentuře do šesti měsíců od skončení roku, k němuž se vztahují.

9.   Po uplynutí lhůt, v nichž jsou provozovatelé přenosových soustav povinni začít používat evropské platformy podle čl. 19 odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 odst. 6 a čl. 22 odst. 5, všichni provozovatelé přenosových soustav přezkoumají obsah a podmínky zveřejnění těchto zpráv. Podle výsledku tohoto přezkumu síť ENTSO pro elektřinu vypracuje návrh nové struktury a nových lhůt pro zveřejňování zpráv a předloží jej agentuře. Agentura je oprávněna do tří měsíců od předložení návrhu požádat o provedení změn.

Článek 60

Zpráva provozovatele přenosové soustavy o zajišťování výkonové rovnováhy

1.   Nejméně jednou za dva roky každý provozovatel přenosové soustavy zveřejní zprávu o zajišťování výkonové rovnováhy pokrývající předchozí dva kalendářní roky, přičemž v souladu s článkem 11 zachová mlčenlivost o důvěrných informacích.

2.   Zpráva o zajišťování výkonové rovnováhy musí:

a)

obsahovat informace týkající se objemu dostupných, obstaraných a použitých specifických produktů, jakož i odůvodnění specifických produktů s ohledem na podmínky stanovené v článku 26;

b)

poskytovat shrnutí analýzy dimenzování objemu regulačních záloh, včetně odůvodnění a vysvětlení vypočtených požadavků na objem regulačních záloh;

c)

poskytovat shrnutí analýzy optimálního poskytování regulačních záloh, včetně odůvodnění objemu regulační zálohy;

d)

analyzovat náklady a přínosy a případnou neefektivitu a deformace vyplývající z existence specifických produktů z hlediska jejich dopadu na hospodářskou soutěž a fragmentaci trhu, účast na odezvě na straně poptávky a obnovitelné zdroje energie a integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy a z hlediska vedlejších účinků na jiné trhy s elektřinou;

e)

analyzovat možnosti výměny regulační zálohy a sdílení záloh;

f)

poskytovat vysvětlení a odůvodnění pro obstarávání regulační zálohy bez výměny regulační zálohy nebo bez sdílení záloh;

g)

analyzovat efektivitu funkcí optimalizace aktivace regulační energie ze zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy a případně regulační energie ze záloh pro náhradu.

3.   Zpráva o zajišťování výkonové rovnováhy se vyhotoví buď v anglickém jazyce, nebo musí obsahovat alespoň shrnutí v anglickém jazyce.

4.   Na základě dříve zveřejněných zpráv je příslušný regulační orgán v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES oprávněn požádat o změny struktury a obsahu příští zprávy provozovatele přenosové soustavy o zajišťování výkonové rovnováhy.

HLAVA VIII

ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

Článek 61

Analýza nákladů a přínosů

1.   Jsou-li provozovatelé přenosových soustav povinni provést analýzu nákladů a přínosů podle tohoto nařízení, stanoví kritéria a metodiku analýzy nákladů a přínosů a předloží je v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES příslušným regulačním orgánům, a to do šesti měsíců od zahájení analýzy nákladů a přínosů. Příslušné regulační orgány jsou oprávněny společně požádat o změnu kritérií a metodiky.

2.   Analýza nákladů a přínosů vezme v úvahu alespoň:

a)

technickou proveditelnost;

b)

ekonomickou efektivitu;

c)

dopad na hospodářskou soutěž a na integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy;

d)

náklady a přínosy realizace;

e)

dopad na náklady na zajišťování výkonové rovnováhy v evropském a vnitrostátním měřítku;

f)

možný dopad na ceny na evropských trzích s elektřinou;

g)

schopnost provozovatelů přenosových soustav a subjektů zúčtování plnit své povinnosti;

h)

dopad na účastníky trhu, pokud jde o dodatečné technické požadavky nebo požadavky v oblasti informačních technologií, posouzený ve spolupráci s dotčenými zainteresovanými stranami.

3.   Všichni dotčení provozovatelé přenosových soustav poskytnou výsledky analýzy nákladů a přínosů všem příslušným regulačním orgánům spolu se zdůvodněným návrhem, jak případné problémy zjištěné analýzou nákladů a přínosů řešit.

HLAVA IX

VÝJIMKY A SLEDOVÁNÍ

Článek 62

Výjimky

1.   Regulační orgán v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES může na žádost provozovatele přenosové soustavy nebo z vlastního podnětu udělit podle odstavců 2 až 12 příslušným provozovatelům přenosových soustav výjimku z jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení.

2.   Provozovatel přenosové soustavy může požádat o výjimku z těchto požadavků:

a)

lhůty, v nichž musí provozovatel přenosové soustavy začít používat evropské platformy podle čl. 19 odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 odst. 6 a čl. 22 odst. 5;

b)

určení uzávěrky integrovaného procesu plánování v modelu centrálního řízení podle čl. 24 odst. 5 a možnost měnit nabídky podávané v rámci integrovaného procesu plánování podle čl. 24 odst. 6;

c)

maximální objem kapacity mezi zónami přidělené na základě tržního procesu podle čl. 41 odst. 2 nebo procesu založeného na analýze ekonomické efektivity podle čl. 42 odst. 2;

d)

harmonizace intervalu zúčtování odchylek podle čl. 53 odst. 1;

e)

provádění požadavků podle článků 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 a 57.

3.   Proces udělování výjimek musí být transparentní, nediskriminační, nestranný, řádně zdokumentovaný a musí vycházet z odůvodněné žádosti.

4.   Provozovatelé přenosových soustav podají písemnou žádost o udělení výjimky u příslušného regulačního orgánu nejpozději šest měsíců před datem použití ustanovení, z nichž se výjimka požaduje.

5.   Žádost o udělení výjimky musí obsahovat tyto údaje:

a)

ustanovení, ze kterých se požaduje výjimka;

b)

požadovaná doba platnosti výjimky;

c)

podrobný plán a lhůty specifikující, jak bude řešeno a zajištěno provedení dotčených ustanovení tohoto nařízení po uplynutí doby platnosti výjimky;

d)

posouzení důsledků požadované výjimky pro sousední trhy;

e)

posouzení možných rizik vyplývajících z požadované výjimky z hlediska dopadu na integraci trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy v Evropě.

6.   Rozhodnutí o žádosti o udělení výjimky přijme příslušný regulační orgán do šesti měsíců ode dne následujícího po dni, kdy žádost obdržel. Tuto lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit o tři měsíce, pokud si příslušný regulační orgán od provozovatele přenosové soustavy, který o udělení výjimky požádal, vyžádá další informace. Tato prodloužená lhůta začíná běžet, jakmile jsou obdrženy úplné informace.

7.   Veškeré další informace požadované příslušným regulačním orgánem je provozovatel přenosové soustavy, který o udělení výjimky požádal, povinen předložit do dvou měsíců od obdržení takového požadavku. Jestliže provozovatel přenosové soustavy nedodá požadované informace v uvedené lhůtě, je žádost o udělení výjimky považována za vzatou zpět, ledaže před uplynutím této lhůty:

a)

příslušný regulační orgán rozhodne o jejím prodloužení nebo

b)

provozovatel přenosové soustavy formou odůvodněného sdělení informuje příslušný regulační orgán o tom, že žádost o udělení výjimky je úplná.

8.   Při posuzování žádosti o udělení výjimky nebo před udělením výjimky z vlastního podnětu příslušný regulační orgán zváží tyto aspekty:

a)

potíže spojené s prováděním dotčeného nebo dotčených ustanovení;

b)

rizika a důsledky dotčeného nebo dotčených ustanovení z hlediska bezpečnosti provozu;

c)

opatření přijatá k usnadnění provádění dotčeného nebo dotčených ustanovení;

d)

dopady neprovedení dotčeného nebo dotčených ustanovení z hlediska nediskriminace a hospodářské soutěže s jinými účastníky evropského trhu, zejména pokud jde o odezvu na straně poptávky a obnovitelné zdroje energie;

e)

dopady na celkovou ekonomickou efektivitu a infrastrukturu inteligentních sítí;

f)

dopady na jiné oblasti plánování a celkové dopady na proces integrace evropského trhu.

9.   Příslušný regulační orgán vydá k žádosti o udělení výjimky nebo k výjimce udělené z vlastního podnětu odůvodněné rozhodnutí. V případě, že příslušný regulační orgán výjimku udělí, stanoví délku jejího trvání. Výjimku lze udělit pouze jednou, a to nejvýše na dobu dvou let, kromě výjimek podle odst. 2 písm. c) a d), které lze udělit na dobu do 1. ledna 2025.

10.   Své rozhodnutí oznámí příslušný regulační orgán provozovateli přenosové soustavy, agentuře a Evropské komisi. Rozhodnutí rovněž zveřejní na svých webových stránkách.

11.   Příslušné regulační orgány vedou rejstřík všech výjimek, jež udělily nebo odmítly udělit, a nejméně jednou za šest měsíců poskytnou agentuře jeho aktualizovanou a konsolidovanou podobu, jejíž kopie se předá síti ENTSO pro elektřinu.

12.   Rejstřík musí obsahovat zejména:

a)

ustanovení, ze kterých byla udělena výjimka, nebo pro něž bylo udělení výjimky zamítnuto;

b)

obsah výjimky;

c)

důvody pro udělení nebo pro zamítnutí udělení výjimky;

d)

důsledky, které z udělení výjimky vyplývají.

Článek 63

Sledování

1.   Síť ENTSO pro elektřinu sleduje provádění tohoto nařízení v souladu s čl. 8 odst. 8 nařízení (ES) č. 714/2009. Při sledování provádění tohoto nařízení se síť ENTSO pro elektřinu zaměří alespoň na:

a)

přípravu evropské zprávy o integraci trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy podle článku 59;

b)

přípravu zprávy o sledování provádění tohoto nařízení, včetně dopadu na harmonizaci platných pravidel, jejichž cílem je usnadnit integraci trhu.

2.   Ve lhůtě šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost síť ENTSO pro elektřinu předloží agentuře k vydání stanoviska plán sledování zpráv, které mají být vypracovány, a jejich případných aktualizací.

3.   Ve lhůtě 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost agentura ve spolupráci se sítí ENTSO pro elektřinu vyhotoví seznam relevantních informací, které má tato síť agentuře předkládat podle čl. 8 odst. 9 a čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009. Seznam relevantních informací může být aktualizován. Informace, jež si agentura vyžádá, uchovává síť ENTSO pro elektřinu v komplexním archivu digitálních dat ve standardizovaném formátu.

4.   Pro účely výkonu funkcí podle odstavců 1 a 3 jsou všichni provozovatelé přenosových soustav povinni předkládat síti ENTSO pro elektřinu potřebné informace.

5.   Účastníci trhu a další organizace významné z hlediska integrace trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy jsou povinni na společnou žádost agentury a sítě ENTSO pro elektřinu předložit síti ENTSO pro elektřinu informace potřebné pro účely sledování podle odstavců 1 a 3, s výjimkou informací, které již obdržely příslušné regulační orgány v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES a agentura či síť ENTSO pro elektřinu při výkonu své monitorovací funkce.

HLAVA X

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 64

Přechodná ustanovení o Irsku a Severním Irsku

Požadavky tohoto nařízení se v Irsku a Severním Irsku použijí ode dne 31. prosince 2019, s výjimkou účasti na vypracování podmínek či metodik, na něž se vztahují příslušné lhůty.

Článek 65

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Pokud jde o články 14, 16, 17, 28, 32, 34 až 36, 44 až 49 a 54 až 57, toto nařízení se použije po uplynutí jednoho roku od jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (Úř. věst. L 220, 25.8.2017, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Úř. věst. L 163, 15.6.2013, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 24).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (Úř. věst. L 112, 27.4.2016, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (Úř. věst. L 223, 18.8.2016, s. 10).

(9)  Nařízení Komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě (Úř. věst. L 241, 8.9.2016, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu (Úř. věst. L 259, 27.9.2016, s. 42).

(11)  Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (viz strana 54 v tomto čísle Úředního věstníku).