25.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2190

ze dne 24. listopadu 2017,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 56 čtvrtý pododstavec a čl. 256 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné usnadnit jednotné zveřejňování informací a zlepšit kvalitu informací zveřejňovaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2452 (2).

(2)

Ustanovení tohoto nařízení jsou vzájemně úzce provázána, protože se týkají postupů a šablon pro zveřejňování zpráv o solventnosti a finanční situaci. Aby byla zajištěna soudržnost mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a aby ti, na které se tato ustanovení vztahují, včetně investorů se sídlem mimo Unii, mohli snadněji získat komplexní přehled a přístup, je vhodné, aby všechny prováděcí technické normy požadované podle článku 56 a čl. 256 odst. 5 směrnice 2009/138/ES byly začleněny do jediného nařízení.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, EIOPA).

(4)

Orgán EIOPA při vypracování návrhu prováděcích technických norem postupoval podle článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010, uskutečnil k návrhu, z něhož toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou článkem 37 nařízení (EU) č. 1094/2010 (3).

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2452 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Rovněž by mělo být opraveno několik drobných formulačních chyb v pokynech k šablonám obsažených ve znění nařízení (EU) 2015/2452,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozměňující ustanovení

Přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy

Přílohy I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se opravují v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1285).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA I

1.

Přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se mění takto:

a)

V oddíle S.05.01 – Obecné poznámky – se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato šablona se vykazuje z účetního hlediska, tj.: z hlediska místních obecně uznávaných účetních postupů (GAAP) nebo mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), pokud jsou přijaty jako místní obecně uznávané účetní postupy, avšak s použitím druhů pojištění podle směrnice Solventnost II. Pojišťovny nebo zajišťovny vycházejí při vykazování a oceňování ze stejného základu, jaký použily pro vypracování zveřejněné účetní závěrky, nové vykazování nebo znovuoceňování se nevyžaduje vyjma klasifikace mezi investičními smlouvami a pojistnými smlouvami, pokud se používá v účetní závěrce. Tato šablona zahrnuje veškerou činnost pojištění bez ohledu na možné rozdíly v klasifikaci mezi investičními smlouvami a pojistnými smlouvami platnými pro účetní závěrku.“

2.

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se mění takto:

a)

V oddíle S.05.02 – Obecné poznámky – se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Šablona se vyplňuje vždy od počátku roku k aktuálnímu datu. Pojišťovny nebo zajišťovny vycházejí při vykazování a oceňování ze stejného základu, jaký použily pro vypracování zveřejněné účetní závěrky, nové vykazování nebo znovuoceňování se nevyžaduje vyjma klasifikace mezi investičními smlouvami a pojistnými smlouvami, pokud se používá v účetní závěrce. Tato šablona zahrnuje veškerou činnost pojištění bez ohledu na možné rozdíly v klasifikaci mezi investičními smlouvami a pojistnými smlouvami platnými pro účetní závěrku.“

3.

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se mění takto:

a)

V oddíle S.05.02 – Obecné poznámky – se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato šablona se vykazuje z účetního hlediska, tj.: z hlediska místních obecně uznávaných účetních postupů nebo mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pokud jsou přijaty jako místní obecně uznávané účetní postupy. Šablona se vyplňuje vždy od počátku roku k aktuálnímu datu. Pojišťovny nebo zajišťovny vycházejí při vykazování a oceňování ze stejného základu, jaký použily pro vypracování zveřejněné účetní závěrky, nové vykazování nebo znovuoceňování se nevyžaduje vyjma klasifikace mezi investičními smlouvami a pojistnými smlouvami, pokud se používá v účetní závěrce. Tato šablona zahrnuje veškerou činnost pojištění bez ohledu na možné rozdíly v klasifikaci mezi investičními smlouvami a pojistnými smlouvami platnými pro účetní závěrku.“


PŘÍLOHA II

1.

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se opravuje takto:

a)

V šabloně S.19.01.21 se řádek Z0010 nahrazuje tímto:

„Rok události/upisovací rok

Z0020

 

b)

V šabloně S.23.01.01.R0230 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Odpočty účastí ve finančních a úvěrových institucích

R0230

 

 

 

 

 

c)

V šabloně S.23.01.22.R0220 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Kapitál z účetní závěrky, který nesmí být zastoupen rekonciliační rezervou a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

d)

V šabloně S.23.01.22.R0240 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Z toho odpočty provedené podle článku 228 směrnice 2009/138/ES

R0240

 

 

 

 

 

e)

V šabloně S.23.01.22.R0330 se za řádek R0320 vkládá následující řádek:

„Právně závazný závazek upsat a uhradit podřízené závazky na požádání

R0330

 

 

 

 

 

f)

V šablonách S.23.01.22.R0350 a S.23.01.22.R0340 se celé řádky nahrazují tímto:

„Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

g)

V šabloně S.23.01.22.R0410 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Úvěrové instituce, investiční podniky, finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0410

 

 

 

 

 

h)

V šabloně S.23.01.22.R0440 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Celkový kapitál jiných finančních odvětví

R0440

 

 

 

 

 

i)

V šabloně S.23.01.22.R0770 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném – životní pojištění

R0770

 

 

 

 

 

j)

V šabloně S.23.01.22.R0780 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném – neživotní pojištění

R0780

 

 

 

 

 

k)

V šabloně S.23.01.22.R0790 se celý řádek nahrazuje tímto:

„Celkové očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném

R0790

 

 

 

 

 

l)

V šabloně S.25.01.21 se označení „C0100“ Zjednodušení nahrazuje označením „C0120“;

m)

V šablonách S.25.01.22, S.25.02.21 a S.25.02.22. se označení „C0080“ nahrazuje označením „C0090“ a „C0090“ se nahrazuje označením „C0120“;

n)

V šablonách S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 a S.25.03.22. se celý řádek R0420 nahrazuje tímto:

„Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

“;

o)

V šabloně S.25.02.22 se před textem „Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek, R0470“ zrušují tyto řádky:

„Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Modelovaná částka

Specifické parametry

Zjednodušení

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090“

p)

V šabloně S.25.03.22 se před textem „Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP, R0510“ zrušují tyto řádky:

„Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

C0010

C0020

C0030“

2.

Přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se opravují takto:

a)

V šabloně S.05.01.C0010 až C0120/R0410 se řádek nahrazuje tímto:

„C0010 až C0120/R0410

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přímé pojištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přímé pojištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

b)

V šabloně S.05.01.C0010 až C0120/R0420 se řádek nahrazuje tímto:

„C0010 až C0120/R0420

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté proporcionální zajištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

c)

V šabloně S.05.01.C0130 až C0160/R0430 se řádek nahrazuje tímto:

„C0130 až C0160/R0430

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté neproporcionální zajištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

d)

V šabloně S.05.01.C0010 až C0160/R0440 se řádek nahrazuje tímto:

„C0010 až C0160/R0440

Změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách související s částkami postoupenými zajistitelům.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný, nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný.“

e)

V šabloně S.05.01.C0010 až C0160/R0500 se řádek nahrazuje tímto:

„C0010 až C0160/R0500

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: čistá částka změn v ostatních technických rezervách představuje souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

f)

V šabloně S.05.01.C0210 až C0280/R1710 se řádek nahrazuje tímto:

„C0210 až C0280/R1710

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté přímé pojištění a zajištění

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přímého pojištění a zajištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

g)

V šabloně S.05.01.C0210 až C0280/R1720 se řádek nahrazuje tímto:

„C0210 až C0280/R1720

Změna v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů na změnách v ostatních technických rezervách.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný, nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný.“

h)

V šabloně S.05.01.C0210 až C0280/R1800 se řádek nahrazuje tímto:

„C0210 až C0280/R1800

Změna v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: čisté změny v ostatních technických rezervách, které se týkají souhrnu částek přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

i)

V šabloně S.05.02.C0080 až C0140/R0410 se řádek nahrazuje tímto:

„C0080 až C0140/R0410

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přímé pojištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přímé pojištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

j)

V šabloně S.05.02.C0080 až C0140/R0420 se řádek nahrazuje tímto:

„C0080 až C0140/R0420

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté proporcionální zajištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

k)

V šabloně S.05.02.C0080 až C0140/R0430 se řádek nahrazuje tímto:

„C0080 až C0140/R0430

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách pro hrubé přijaté neproporcionální zajištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

l)

V šabloně S.05.02.C0080 až C0140/R0440 se řádek nahrazuje tímto:

„C0080 až C0140/R0440

Změny v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách související s částkami postoupenými zajistitelům.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný, nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný.“

m)

V šabloně S.05.02.C0080 až C0140/R0500 se řádek nahrazuje tímto:

„C0080 až C0140/R0500

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Změny v ostatních technických rezervách dle definice ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: čistá částka změn v ostatních technických rezervách představuje souhrn částek přímého pojištění a přijatého zajištění ponížený o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

n)

V šabloně S.05.02.C0220 až C0280/R1710 se řádek nahrazuje tímto:

„C0220 až C0280/R1710

Změny v ostatních technických rezervách – hrubá hodnota

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách, které se týkají pojistných smluv vyplývajících z hrubého přímého pojištění a zajištění.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

o)

V šabloně S.05.02.C0220 až C0280/R1720 se řádek nahrazuje tímto:

„0220 až C0280/R1720

Změna v ostatních technických rezervách – podíl zajistitelů

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o podíl zajistitelů na změnách v ostatních technických rezervách.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný, nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný.“

p)

V šabloně S.05.02.C0220 až C0280/R1800 se řádek nahrazuje tímto:

„C0220 až C0280/R1800

Změny v ostatních technických rezervách – čistá hodnota

Definice změn v ostatních technických rezervách uvedených ve směrnici 91/674/EHS v příslušných případech: jedná se o změny v ostatních technických rezervách, které se týkají souhrnu částek přímého pojištění a přijatého zajištění poníženého o částku postoupenou zajišťovnám.

Tato položka se vykazuje jako kladná částka, pokud je výkyv záporný (snížení ostatních technických rezerv vedoucí k zisku), nebo jako záporná částka, pokud je výkyv kladný (zvýšení ostatních technických rezerv vedoucí ke ztrátě).“

q)

V šabloně S.22.01.C0010/R0010 se řádek nahrazuje tímto:

„C0010/R0010

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními – technické rezervy

Celková částka hrubých technických rezerv, včetně dlouhodobých opatření a přechodných opatření“

r)

V šabloně S.22.01.C0030/R0010 se řádek nahrazuje tímto:

„C0030/R0010

Dopad přechodných opatření na technické rezervy – technické rezervy

Částka úpravy hrubých technických rezerv v důsledku použití přechodných opatření na technické rezervy.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez přechodného odpočtu z technických rezerv a technickými rezervami s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními.“

s)

V šabloně S.22.01.C0050/R0010 se řádek nahrazuje tímto:

„C0050/R0010

Dopad přechodných opatření na úrokové míry – technické rezervy

Částka úpravy hrubých technických rezerv v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a technickými rezervami bez dopadu přechodných opatření na technické rezervy.“

t)

V šabloně S.22.01.C0070/R0010 se řádek nahrazuje tímto:

„C0070/R0010

Dopad nulového koeficientu volatility – technické rezervy

Částka úpravy hrubých technických rezerv v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez použití koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a technickými rezervami bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.“

u)

V šabloně S.22.01.C0090/R0010 se řádek nahrazuje tímto:

„C0090/R0010

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – technické rezervy

Částka úpravy hrubých technických rezerv v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi technickými rezervami bez použití vyrovnávací úpravy a bez všech dalších přechodných opatření a technickými rezervami bez použití koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.“

v)

V šabloně S.22.01.C0050/R0020 se řádek nahrazuje tímto:

„C0050/R0020

Dopad přechodných opatření na úrokové míry – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a primárním kapitálem vypočteným s technickými rezervami bez přechodných opatření na technické rezervy.“

w)

V šabloně S.22.01.C0070/R0020 se řádek nahrazuje tímto:

„C0070/R0020

Dopad nulového koeficientu volatility – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem zohledňujícím technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a primárním kapitálem zohledňujícím technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.“

x)

V šabloně S.22.01.C0090/R0020 se řádek nahrazuje tímto:

„C0090/R0020

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – primární kapitál

Částka úpravy primárního kapitálu v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi primárním kapitálem zohledňujícím technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech dalších přechodných opatření a primárním kapitálem zohledňujícím technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.“

y)

V šabloně S.22.01.C0050/R0050 se řádek nahrazuje tímto:

„C0050/R0050

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodných opatření na technické rezervy.“

z)

V šabloně S.22.01.C0070/R0050 se řádek nahrazuje tímto:

„C0070/R0050

Dopad nulového koeficientu volatility – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku s ohledem na technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.“

aa)

V šabloně S.22.01.C0090/R0050 se řádek nahrazuje tímto:

„C0090/R0050

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku vypočítaným s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech dalších přechodných opatření a použitelným kapitálem na krytí solventnostního kapitálového požadavku s ohledem na technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.“

bb)

V šabloně S.22.01.C0050/R0090 se řádek nahrazuje tímto:

„C0050/R0090

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s technickými rezervami bez přechodných opatření na technické rezervy.“

cc)

V šabloně S.22.01.C0070/R0090 se řádek nahrazuje tímto:

„C0070/R0090

Dopad nulového koeficientu volatility – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem se zohledněním technických rezerv bez použití koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a solventnostním kapitálovým požadavkem se zohledněním technických rezerv bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.“

dd)

V šabloně S.22.01.C0090/R0090 se řádek nahrazuje tímto:

„C0090/R0090

Dopad nulové vyrovnávací úpravy – solventnostní kapitálový požadavek

Částka úpravy solventnostního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi solventnostním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez použití vyrovnávací úpravy a bez všech dalších přechodných opatření a solventnostním kapitálovým požadavkem s ohledem na technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.“

ee)

V šabloně S.22.01.C0050/R0100 se řádek nahrazuje tímto:

„C0050/R0100

Dopad přechodných opatření na úrokové míry – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočteným s technickými rezervami bez přechodných opatření na technické rezervy.“

ff)

V šabloně S.22.01.C0070/R0100 se řádek nahrazuje tímto:

„C0070/R0100

Dopad nulového koeficientu volatility – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku se zohledněním technických rezerv bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku se zohledněním technických rezerv bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.“

gg)

V šabloně S.22.01.C0090/R0100 se řádek nahrazuje tímto:

„C0090/R0100

Dopad stanovení nulové vyrovnávací úpravy – použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

Částka úpravy použitelného kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku vypočítaným s ohledem na technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech dalších přechodných opatření a použitelným kapitálem na krytí minimálního kapitálového požadavku s ohledem na technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.“

hh)

V šabloně S.22.01.C0050/R0110 se řádek nahrazuje tímto:

„C0050/R0110

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry a minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s technickými rezervami bez přechodných opatření na technické rezervy.“

ii)

V šabloně S.22.01.C0070/R0110 se řádek nahrazuje tímto:

„C0070/R0110

Dopad stanovení nulového koeficientu volatility – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití koeficientu volatility. Odráží dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem se zohledněním technických rezerv bez použití koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření a minimálním kapitálovým požadavkem se zohledněním technických rezerv bez přechodné úpravy příslušné struktury bezrizikové úrokové míry.“

jj)

V šabloně S.22.01.C0090/R0110 se řádek nahrazuje tímto:

„C0090/R0110

Dopad stanovení nulové vyrovnávací úpravy – minimální kapitálový požadavek

Částka úpravy minimálního kapitálového požadavku v důsledku použití vyrovnávací úpravy. Uvádí dopad stanovení nulové hodnoty koeficientu volatility a vyrovnávací úpravy.

Jedná se o rozdíl mezi minimálním kapitálovým požadavkem vypočteným s ohledem na technické rezervy bez použití vyrovnávací úpravy a bez všech dalších přechodných opatření a minimálním kapitálovým požadavkem s ohledem na technické rezervy bez koeficientu volatility a bez dalších přechodných opatření.“

kk)

V šablonách S.25.01 a S.25.02 se odkazy na „C0080“ nahrazují odkazy na „C0090“ a odkazy na „C0090“ se nahrazují odkazy na „C0120“;

ll)

V šabloně S.25.02.C0030 se řádek nahrazuje tímto:

„C0030

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Částka kapitálového požadavku pro každou složku bez ohledu na metodu výpočtu (standardní vzorec nebo částečný interní model) po úpravách o schopnost technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, pokud jsou zahrnuty do výpočtu složek.

U složek „schopnost technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty“ se v případě, že jsou vykazovány jako samostatné složky, jedná o částku schopnosti absorbovat ztráty (tyto částky se vykážou jako záporné hodnoty).

U složek vypočtených pomocí standardního vzorce představuje tato buňka hrubý fiktivní solventnostní kapitálový požadavek. U složek vypočtených pomocí částečného interního modelu představuje tato částka hodnotu zohledňující budoucí opatření vedení, která jsou začleněna do výpočtů, nikoli však ta, která jsou modelována jako samostatné složky.

Tato částka případně plně zohledňuje diverzifikační efekty podle článku 304 směrnice 2009/138/ES.

Tyto buňky obsahují rozdělení úpravy v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázaný fond/portfolio s vyrovnávací úpravou na úrovni subjektu.“

3.

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se opravuje takto:

a)

V šabloně S.19.01.C0170/R0100 až R0260 se řádek nahrazuje tímto:

„C0170/R0100 až R0260

Hrubá vyplacená pojistná plnění (nekumulativní) – v běžném roce

Celkový „běžný rok“ znázorňuje poslední úhlopříčka (veškeré údaje vztahující se k poslednímu roku oznámení) z řádků R0100 až R0250.

Řádek R0260 představuje souhrn řádků R0100 až R0250“

b)

V šabloně S.19.01.C0360/R0100 až R0260 se řádek nahrazuje tímto:

„C0360/R0100 až R0260

Hrubý nejlepší odhad zajistných událostí – konec roku (diskontované údaje)

Celkový „konec roku“ znázorňuje poslední úhlopříčka, avšak na diskontovaném základu (veškeré údaje vztahující se k poslednímu roku oznámení) z řádků R0100 až R0250.

Řádek R0260 představuje souhrn řádků R0100 až R0250“

c)

V oddíle S.12.01. v části nazvané „Částka přechodných opatření na technické rezervy“ se druhý pododstavec pokynů nahrazuje tímto:

„Tato hodnota se vykazuje jako záporná, pokud snižuje výši technických rezerv.“

d)

V šabloně S.17.01.C0020 až C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 až C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 až C0170/R0310 a C0180/R0310 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato hodnota se vykazuje jako záporná, pokud snižuje výši technických rezerv.“

e)

Za popis v šabloně S.23.01.01.R0230/C0040 se doplňuje následující řádek:

„R0230/C0050

Odpočty účastí ve finančních a úvěrových institucích – tier 3

Jedná se o částku odpočtů účastí ve finančních a úvěrových institucích odečtenou od položek tier 3 v souladu s článkem 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.“

4.

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2015/2452 se opravuje takto:

a)

Za popis v šabloně S.23.01.R0440/C0040 se doplňuje následující řádek:

„R0440/C0050

Celkový kapitál dalších finančních sektorů – tier 3

Celkový kapitál v dalších finančních sektorech – tier 3

Celkový kapitál odečtený v buňce R0230/C0010 se zde znovu přičítá po úpravě o nedisponibilní kapitál v souladu s příslušnými odvětvovými pravidly a po odpočtu v souladu s čl. 228 odst. 2 směrnice 2009/138/ES.“

b)

V šabloně S.23.01.R0680/C0010 se řádek nahrazuje tímto:

„R0680/C0010

Skupinový solventnostní kapitálový požadavek

Skupinový solventnostní kapitálový požadavek je součet konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného v souladu s čl. 336 písm. a), b), c) a d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a solventnostního kapitálového požadavku pro subjekty začleněné pomocí metody odpočtu agregovaných dat.“

c)

V šabloně S.25.01.R0220/C0100 se řádek nahrazuje tímto:

„R0220/C0100

Solventnostní kapitálový požadavek

Celkový solventnostní kapitálový požadavek včetně navýšení kapitálových požadavků

Částka solventnostního kapitálového požadavku pro pojišťovny a zajišťovny podle metody 1 definované v článku 230 směrnice 2009/138/ES. Zahrnuje všechny složky konsolidovaného solventnostního kapitálového požadavku včetně kapitálových požadavků podniků z jiných finančních odvětví, kapitálových požadavků pro nekontrolované požadavky na účast a kapitálových požadavků pro zbývající pojišťovny a zajišťovny.“

d)

V šabloně S.25.01.R0500/C0100 se řádek nahrazuje tímto:

„R0500/C0100

Kapitálový požadavek pro jiné finanční sektory (nepojistné kapitálové požadavky)

Částka kapitálového požadavku pro jiné finanční sektory.

Tato položka se použije pouze při vykazování na úrovni skupiny, pokud skupina zahrnuje pojišťovny nebo zajišťovny, na které se vztahují nepojistné kapitálové požadavky, např. banky, a kapitálové požadavky vypočítané v souladu s příslušnými požadavky.

R0500 se má rovnat součtu R0510, R0520 a R0530.“

e)

V šabloně S.25.01.R0570/C0100 se řádek nahrazuje tímto:

„R0570/C0100

Solventnostní kapitálový požadavek

Celková částka solventnostního kapitálového požadavku pro všechny pojišťovny a zajišťovny bez ohledu na použitou metodu.

Celkový solventnostní kapitálový požadavek se má rovnat součtu R0220 a R0560.“

f)

V šabloně S.25.02.R0220/C0100 se řádek nahrazuje tímto:

„R0220/C0100

Solventnostní kapitálový požadavek

Celkový kapitálový požadavek včetně navýšení kapitálového požadavku pro pojišťovny a zajišťovny podle metody 1 definované v článku 230 směrnice 2009/138/ES. Zahrnuje všechny složky konsolidovaného solventnostního kapitálového požadavku včetně kapitálových požadavků podniků z jiných finančních odvětví, kapitálových požadavků pro nekontrolované požadavky na účast a kapitálových požadavků pro zbývající pojišťovny a zajišťovny.“

g)

V šabloně S.25.02.R0500/C0100 se řádek nahrazuje tímto:

„R0500/C0100

Kapitálový požadavek pro jiné finanční sektory (nepojistné kapitálové požadavky)

Částka kapitálového požadavku pro jiné finanční sektory.

Tato položka se použije pouze při vykazování na úrovni skupiny, pokud skupina zahrnuje pojišťovny nebo zajišťovny, na které se vztahují nepojistné kapitálové požadavky, např. banky, a kapitálové požadavky vypočítané v souladu s příslušnými požadavky.

R0500 se má rovnat součtu R0510, R0520 a R0530.“

h)

V šabloně S.25.02.R0570/C0100 se řádek nahrazuje tímto:

„R0570/C0100

Solventnostní kapitálový požadavek

Celková částka solventnostního kapitálového požadavku pro všechny pojišťovny a zajišťovny bez ohledu na použitou metodu.

Celkový solventnostní kapitálový požadavek se má rovnat součtu R0220 a R0560.“