22.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2169

ze dne 21. listopadu 2017

o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/1952 stanoví společný rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii.

(2)

V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1952 by členské státy měly předávat statistické údaje v elektronické podobě, aby odpovídaly příslušnému technickému formátu, který stanoví Komise.

(3)

Iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX) stanoví statistické a technické standardy pro výměnu oficiálních statistik. Komise (Eurostat) by proto měla v rámci Evropského statistického systému, za úzké spolupráce s členskými státy, stanovit technický formát v souladu s těmito standardy.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje o cenách zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii se Eurostatu poskytnou prostřednictvím jediného kontaktního místa, aby Komise (Eurostat) mohla tyto údaje převzít elektronickými prostředky.

Článek 2

Struktura, která se použije pro předání údajů Komisi (Eurostatu), je stanovena v přílohách.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.


PŘÍLOHA I

Struktura pro předávání statistických údajů o cenách zemního plynu

Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:

Obecné informace

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Země

Název vykazující země

Pololetně

Organizace

Název vykazující organizace

Pololetně

Kontaktní osoba

Jméno pracovníka odpovědného za vykazování

Pololetně

E-mailová adresa:

E-mailová adresa pracovníka odpovědného za vykazování

Pololetně

Rok

Referenční rok pro údaje (2017, 2018 atd.)

Pololetně

Pololetí

První nebo druhé

Pololetně

Pro každé spotřebitelské pásmo se předávají položky v kolonce „Pole“ v tabulkách 1, 2 a 4.

Pásma pro zákazníky v domácnostech:

Pásmo D1 (nízká spotřeba): roční spotřeba nižší než 20 GJ,

Pásmo D2 (střední spotřeba): roční spotřeba 20 GJ nebo více, ale nižší než 200 GJ,

Pásmo D3 (vysoká spotřeba): roční spotřeba 200 GJ nebo více.

Pásma pro zákazníky mimo domácnosti:

Pásmo I1: roční spotřeba nižší než 1 000 GJ,

Pásmo I2: roční spotřeba 1 000 GJ nebo více, ale nižší než 10 000 GJ,

Pásmo I3: roční spotřeba 10 000 GJ nebo více, ale nižší než 100 000 GJ,

Pásmo I4: roční spotřeba 100 000 GJ nebo více, ale nižší než 1 000 000 GJ,

Pásmo I5: roční spotřeba 1 000 000 GJ nebo více, ale nižší než 4 000 000 GJ,

Pásmo I6: roční spotřeba 4 000 000 GJ nebo více.

Údaje v tabulce 3 se uvádějí jako průměry pokrývající všechna spotřebitelská pásma.

Tabulka 1: Hlavní cenové úrovně

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

Pololetně

Cena bez daní

hodnota

status sledování

Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku.

Pololetně

Cena bez DPH a jiných vratných daní

hodnota

status sledování

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH.

Pololetně

Cena včetně všech daní (vratných i nevratných) a DPH

hodnota

status sledování

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH.

Pololetně

Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (spalné teplo).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 2: Podrobné členění cen na složky a dílčí složky

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

 

Cena energie a dodávky

hodnota

status sledování

Tato složka zahrnuje komoditní cenu zemního plynu zaplacenou dodavatelem nebo cenu zemního plynu v místě vstupu do přepravní soustavy, včetně těchto případných nákladů odběratele: nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu konečným spotřebitelům.

Ročně

Cena sítě

hodnota

status sledování

Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady.

Ročně

Daň z přidané hodnoty

hodnota

status sledování

Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES (1).

Ročně

Daně za obnovitelné zdroje

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody související s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET).

Ročně

Daně z kapacity

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody související se strategickými zásobami, platbami za kapacitu a energetickou bezpečností; daně z distribuce zemního plynu; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav.

Ročně

Ekologické daně

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů.

Ročně

Ostatní daně

hodnota

status sledování

Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících čtyř kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení.

Ročně

Referenční období pro všechny složky a všechny dílčí složky je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (GJ) na základě hodnoty spalného tepla (GCV).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 3: Náklady na síť

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

 

Přepravní náklady

v procent. vyjádření

status sledování

Průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

Ročně

Distribuční náklady

v procentech

status sledování

Průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

Ročně

Referenční období pro přepravní a distribuční náklady je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v procentech.

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 4: Objemy spotřeby

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

 

Objemy spotřeby

v procentech

status sledování

Relativní podíl zemního plynu v každém spotřebitelském pásmu na základě celkového objemu, na nějž se ceny vztahují.

Ročně

Referenční období pro objemy spotřeby je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v procentech.

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA II

Struktura pro předávání statistických údajů o cenách elektřiny

Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:

Obecné informace

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Země

Název vykazující země

Pololetně

Organizace

Název vykazující organizace

Pololetně

Kontaktní osoba

Jméno pracovníka odpovědného za vykazování

Pololetně

E-mailová adresa:

E-mailová adresa pracovníka odpovědného za vykazování

Pololetně

Rok

Referenční rok pro údaje (2017, 2018 atd.)

Pololetně

Pololetí

První nebo druhé

Pololetně

Pro každé spotřebitelské pásmo se předávají položky v kolonce „Pole“ v tabulkách 1, 2 a 4.

Pásma pro zákazníky v domácnostech:

Pásmo DA (velmi nízká spotřeba): roční spotřeba nižší než 1 000 kWh,

Pásmo DB (nízká spotřeba): roční spotřeba 1 000 kWh nebo více, ale nižší než 2 500 kWh,

Pásmo DC (střední spotřeba): roční spotřeba 2 500 kWh nebo více, ale nižší než 5 000 kWh,

Pásmo DD (vysoká spotřeba): roční spotřeba 5 000 kWh nebo více, ale nižší než 15 000 kWh,

Pásmo DE (velmi vysoká spotřeba): roční spotřeba 15 000 kWh nebo více.

Pásma pro zákazníky mimo domácnosti:

Pásmo IA: roční spotřeba nižší než 20 MWh,

Pásmo IB: roční spotřeba 20 MWh nebo více, ale nižší než 500 MWh,

Pásmo IC: roční spotřeba 500 MWh nebo více, ale nižší než 2 000 MWh,

Pásmo ID: roční spotřeba 2 000 MWh nebo více, ale nižší než 20 000 MWh,

Pásmo IE: roční spotřeba 20 000 MWh nebo více, ale nižší než 70 000 MWh,

Pásmo IF: roční spotřeba 70 000 MWh nebo více, ale nižší než 150 000 MWh,

Pásmo IG: roční spotřeba 150 000 MWh nebo více.

Údaje v tabulce 3 se uvádějí jako průměry pokrývající všechna spotřebitelská pásma.

Tabulka 1: Hlavní cenové úrovně

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

Pololetně

Cena bez daní

hodnota

status sledování

Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku.

Pololetně

Cena bez DPH a jiných vratných daní

hodnota

status sledování

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH.

Pololetně

Ceny včetně všech daní (vratných i nevratných) a DPH

hodnota

status sledování

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH.

Pololetně

Ceny se uvádějí v národní měně za kilowatthodinu (kWh).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 2: Podrobné členění cen na složky a dílčí složky

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

 

Cena energie a dodávky

hodnota

status sledování

Složka celkové ceny, která se týká energie a dodávky, bez daní.

Tato složka zahrnuje tyto náklady odběratele: výrobu, akumulaci, vyrovnávání, náklady na dodanou energii, služby zákazníkům, poprodejní správu a jiné náklady na dodávku.

Ročně

Cena sítě

hodnota

status sledování

Složka celkové ceny, která se týká ceny sítě, bez daní.

Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přenos a distribuci, ztráty při přenosu a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady.

Ročně

Daň z přidané hodnoty

hodnota

status sledování

Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice 2006/112/ES.

Ročně

Daně za obnovitelné zdroje

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody spojené s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a KVET.

Ročně

Daně z kapacity

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody související s platbami za kapacitu, energetickou bezpečností a přiměřeností výrobních kapacit; daně z restrukturalizace uhelného průmyslu; daně z distribuce elektřiny; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav.

Ročně

Ekologické daně

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů.

Ročně

Daně za jadernou energii

hodnota

status sledování

Daně, poplatky nebo odvody související s odvětvím jaderné energie, včetně vyřazování jaderných zařízení z provozu, inspekcí a poplatků za jaderná zařízení.

Ročně

Ostatní daně

hodnota

status sledování

Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících pěti kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení.

Ročně

Referenční období pro všechny složky a všechny dílčí složky je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v národní měně za kilowatthodinu (kWh).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 3: Náklady na síť

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

 

Náklady na přenos

v procentech

status sledování

Průměrný relativní podíl nákladů na přenos pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl nákladů na přenos pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

Ročně

Distribuční náklady

v procentech

status sledování

Průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

Ročně

Referenční období pro náklady na přenos a distribuci je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v procentech.

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 4: Objemy spotřeby

Pole

Poznámky

Periodicita vykazování

Status důvěrnosti

 

 

Objemy spotřeby

v procentech

status sledování

Relativní podíl elektřiny v každém spotřebitelském pásmu na základě celkového objemu, na nějž se ceny vztahují.

Ročně

Referenční období pro objemy spotřeby je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v procentech.

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.