26.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 276/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1942

ze dne 25. října 2017,

kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 747/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 747/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005 (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 747/2014.

(2)

Dne 17. října 2017 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005) aktualizoval údaje týkající se jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 747/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 747/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Položka týkající se Musy Hilala Abdally ALNSIEMA se nahrazuje tímto:

„2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Také znám jako: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Funkce: a) bývalý poslanec Národního shromáždění Súdánu za oblast Al-Waha; b) bývalý zvláštní poradce při ministerstvu federálních věcí; c) nejvyšší náčelník kmene Mahamid v severním Dárfúru

Datum narození: a) 1. ledna 1964; b) 1959

Místo narození: Kutum

Státní příslušnost: Súdán

Adresa: a) Kabkabiya, Súdan; b) Kutum, Súdán (má bydliště v obci Kabkabiya a ve městě Kutum v severním Dárfúru, dříve bydlel v Chartúmu)

Číslo pasu: a) diplomatický pas D014433, vydaný dne 21. února 2013 (platnost skončila dne 21. února 2015); b) diplomatický pas D009889, vydaný dne 17. února 2011 (platnost skončila dne 17. února 2013)

Identifikace: osvědčení o státní příslušnosti č. A0680623

Datum označení ze strany OSN:25. dubna 2006

Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Alnsiem byl na seznam zařazen dne 25. dubna 2006 podle bodu 1 rezoluce č. 1672 (2006) jako „nejvyšší náčelník kmene Džalúl v severním Dárfúru“.

Zpráva organizace Human Rights Watch uvádí, že organizace má k dispozici memorandum ze dne 13. února 2004 od úřadu místní správy v severním Dárfúru, v němž se „bezpečnostním jednotkám v dané lokalitě“ přikazuje „umožnit, aby pokračovaly činnosti mudžahedínů a dobrovolníků pod velením šajcha Musy Hilala v oblastech [severního Dárfúru], a zajistit jejich základní potřeby“. Dne 28. září 2005 napadlo 400 členů arabské milice vesnice Aro Šarrou (včetně tábora pro vnitřně vysídlené osoby), Acho a Gozmena v západním Dárfúru. Rovněž se domníváme, že Musa Hilal byl přítomen během útoku na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve vesnici Aro Šarrou: jeho syn byl dříve zabit při útoku Súdánské osvobozenecké armády na obec Šareja, takže tento útok pro něj byl osobní krevní mstou. Existuje důvodné podezření, že jakožto nejvyšší náčelník nesl přímou odpovědnost za tyto akce a je odpovědný za porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jakož i jiné brutální činy.“