19.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1575

ze dne 23. června 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 45 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení článku 43 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví zřízení poradních sborech, které mají podpořit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran v oblasti rybolovu a akvakultury a přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky.

(2)

V souladu s čl. 45 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 (2), kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky.

(3)

Ustanovení článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 vymezuje mimo jiné pojmy „odvětvové organizace“ a „ostatní zájmové skupiny“, které odkazují na dvě kategorie zúčastněných stran zastoupených v poradních sborů v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(4)

Je nutné dále sjednotit definici pojmu „odvětvové organizace“ se zněním čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby se zamezilo možným obtížím ve výkladu.

(5)

Vzhledem k tomu, že se může jednat o smíšené organizace zastupující jak odvětví rybolovu tak i jiné zájmy, je nutné stanovit, že valná hromada rozhoduje o zařazení členů poradních sborů do jedné ze dvou kategorií uvedených v čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(6)

Ustanovení článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 stanoví strukturu a organizaci poradních sborů a zejména jmenování výkonného výboru valného shromáždění.

(7)

S ohledem na složení poradních sborů, jak je stanoveno v bodu 2 písm. a) přílohy III nařízení (EU) č. 1380/2013, podle něhož se 60 % míst ve valné hromadě a výkonném výboru přidělí odvětvovým organizacím a 40 % ostatním zájmovým skupinám, je nutné oběma kategoriím zaručit právo nezávisle rozhodovat o svém zastoupení ve výkonném výboru, a zaručit tak vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran v poradních sborech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/242 se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

„odvětvovými organizacemi“ se rozumí organizace zastupující hospodářské subjekty působící v odvětví rybolovu (včetně zaměstnaných rybářů) a případně akvakultury a zástupce odvětví zpracování a uvádění na trh;“.

2.

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

rozhoduje o zařazení členů poradních sborů do kategorie „odvětvové organizace“ nebo „ostatní zájmové skupiny“. Toto rozhodnutí musí být založeno na objektivních a ověřitelných kritériích, jako jsou ustanovení stanov, seznam členů a povaha činnosti dotčeného subjektu.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Valná hromada jmenuje výkonný výbor složený z nejvýše 25 členů, které určí odvětvové organizace a ostatní zájmové skupiny s ohledem na místa, která jim byla přidělena. Po konzultaci s Komisí může valná hromada rozhodnout o jmenování výkonného výboru složeného z nejvýše 30 členů, aby se zajistilo řádné zastoupení loďstev pro drobný rybolov.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 41, 17.2.2015, s. 1).