31.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/110


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1510

ze dne 30. srpna 2017,

kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh nebo používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích. Dotčené látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k uvedené příloze.

(2)

Látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a jsou uvedeny v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení.

(3)

Od doby, kdy dodatky 1 až 6 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byly naposledy aktualizovány tak, aby odrážely nové klasifikace látek jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) a (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mohou používat harmonizované klasifikace uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 od dřívějšího data, měly by mít možnost používat na dobrovolném základě ustanovení tohoto nařízení také od dřívějšího data.

(5)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne vstupu v platnost, s výjimkou

bodů 1, 2 a 3 přílohy, které se použijí od 1. března 2018, a

bodu 4 písm. a) přílohy, který se použije od 1. března 2018, pokud jde o tyto látky:

bisfenol A; [dodecylfenol, rozvětvený]; [2-dodecylfenol, rozvětvený]; [3-dodecylfenol, rozvětvený]; [4-dodecylfenol, rozvětvený]; [deriváty tetrapropenylfenolu]; chlorofacinon (ISO); kumatetralyl (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); oktaboritan disodný, bezvodý; oktaboritan disodný tetrahydrát; bromadiolon (ISO); difethialon; [perfluornonan-1-ová kyselina a její sodné a amonné soli]; dicyklohexyl-ftalát a triflumizol (ISO).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 36).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2015/1221 ze dne 24. července 2015, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 10).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 11).


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

V dodatku 2 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:

„1,2-dichlorpropan; propylendichlorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

Mikrovlákna E-skla reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto reprezentativním složením (v % hmotnostních): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem. (Další jednotlivé prvky mohou být přítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]

014-046-00-4

—“

 

2)

V dodatku 4 se do tabulky vkládá nový záznam v pořadí podle stanoveného indexového čísla:

„3,7-dimethylokta-2,6-diennitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7“

 

3)

V dodatku 5

a)

se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:

„Brodifakum (ISO);

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

Olověný prášek;

[průměr částic < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Celistvé olovo;

[průměr částic ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1“

 

b)

se záznam pro warfarin; 4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)chromen-2-on nahrazuje tímto:

„Warfarin (ISO);

4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on [2]

(R)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7[2]

5543-58-8 [3]“

 

4)

V dodatku 6

a)

se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:

„Tetrahydro-2-furyl-methanol; tetrahydrofurfurylalkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

Arsenid galia

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Tributylcíničité sloučeniny, s výjimkou tributylcíničitých sloučenin uvedených jinde v této příloze

050-008-00-3

 

1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexylester, rozvětvený a lineární

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

Bisfenol A; 4,4′-isopropylidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

Fenol, dodecyl-, rozvětvený; [1]

Fenol, 2-dodecyl-, rozvětvený; [2]

Fenol, 3-dodecyl-, rozvětvený; [3]

Fenol, 4-dodecyl-, rozvětvený; [4]

Fenol, (tetrapropenyl)deriváty [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chlorofacinon (ISO); 2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

Kumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenakum (ISO); 3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on;

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flokumafen (ISO); reakční směs cis-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a trans-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

Oktaboritan disodný, bezvodý; [1]

Oktaboritan disodný, tetrahydrát [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Difethialon (ISO);

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

Perfluornonan-1-ová kyselina [1]

a její sodné [2]

a amonné [3] soli

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Dicyklohexyl-ftalát

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin

612-289-00-6

68694-11-1“

 

b)

se záznam pro flumioxazin (ISO); N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6- nahrazuje tímto:

„Flumioxazin (ISO); 7-fluor-4-(prop-2-yn-1-yl)-6-(3,4,5,6-tetrahydroftalimido)-1,4-benzoxazin-3(2H)-on

613-166-00-X

103361-09-7“