26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1375

ze dne 25. července 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 19 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 (2) specifikuje způsob, jakým jsou podávány informace podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s použitím některých fluorovaných skleníkových plynů jako vstupní suroviny nebo v případě, že jsou výrobky či zařízení obsahující tyto plyny uváděny na trh, výrobci, dovozci a vývozci těchto plynů a podniky, které tyto plyny zneškodňují.

(2)

Aby bylo možno účinně sledovat dodržování povinnosti podávat zprávy uvedené v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014, měly by mít podniky povinnost před uskutečněním příslušných činností registrovat své použití elektronického nástroje pro podávání zpráv podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014. To by umožnilo příslušným orgánům členského státu ověřit v okamžiku dovozu, vývozu nebo jiné relevantní činnosti, zda bude podnik podléhat ověřování souladu na základě jeho zprávy podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014.

(3)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 by měla být změněna, pokud jde o strukturu požadovaných informací o určitých vlastnostech částečně fluorovaných uhlovodíků, aby se uvedla do souladu s formátem zpráv používaných smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, k Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy (3) (dále jen „Montrealský protokol“). Tento krok by Unii umožnil dodržovat povinnost podávat zprávy podle Montrealského protokolu. Ze stejného důvodu by se mělo také vyžadovat, aby byly informace o zemi určení pro vývoz a zemi původu pro dovoz oznamovány od roku 2020, což by poskytlo dostatek času na úpravu elektronického nástroje pro podávání zpráv.

(4)

Do oddílu 2 by měla být doplněna další rozlišení a poznámky, aby se zohlednily postupy podávání zpráv, které se vyvinuly během prvních dvou cyklů podávání zpráv, a měl by být vysvětlen popis v oddíle 12, aby si jej podniky podávající zprávy nesprávně nevykládaly, jak k tomu již došlo v minulosti.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/879 (4) byl zřízen elektronický rejstřík v souvislosti s kvótami pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh, do nějž se zaznamenávají všechny příslušné údaje týkající se povolení uvedeného v čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014. Odpovídající formát podávání zpráv stanovený v oddíle 13 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 je tudíž zastaralý a měl by být zrušen.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Zprávy požadované v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 517/2014 se předkládají elektronicky za použití nástroje pro podávání zpráv na základě formátu uvedeného v příloze tohoto nařízení, který je pro tento účel zpřístupněn na internetových stránkách Komise.

2.   Před uskutečněním činností, které se oznamují podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014, se každý podnik zaregistruje na internetové stránce Komise, aby mohl použít elektronický nástroj pro podávání zpráv.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 318, 5.11.2014, s. 5).

(3)  Rozhodnutí Rady 88/540/EHS ze dne 14. října 1988 o uzavření Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 8).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě při uvádění chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na trh a jeho ověřování nezávislým auditorem (Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 se mění takto:

1)

V oddíle 1 se tabulka nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

1 A

Celkový objem výroby v zařízeních v Unii

 

 

1B

objem výroby v zařízeních v Unii, jejž tvoří znovuzískaná vedlejší produkce či nežádoucí výrobky, jestliže tato vedlejší produkce či výrobky byly v zařízeních zneškodněny před uvedením na trh

Výrobci, kteří provádějí zneškodnění, oznámí údaje o celkovém množství zneškodněné látky v oddílu pro oznámení údajů č. 8.

 

1C

objem výroby v zařízeních v Unii, jejž tvoří znovuzískaná vedlejší produkce či nežádoucí výrobky, jestliže tato vedlejší produkce či výrobky byly předány jiným podnikům ke zneškodnění, aniž by předtím byly uvedeny na trh

Musí být uveden podnik, který provádí zneškodnění.

 

1C_a

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků vyrobených k použití jako vstupní surovina v rámci Unie

 

 

1C_b

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků vyrobených pro použití v rámci Unie, na která se vztahuje výjimka v rámci Montrealského protokolu

Druh použití, na které se vztahuje výjimka, je třeba specifikovat.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

1D

Celkový objem vlastní produkce, jež byla zneškodněna, aniž by předtím byla uvedena na trh

1D = 1B + 1C

1E

Produkce dostupná k prodeji

1E = 1 A – 1D“

2)

Oddíl 2 se mění takto:

a)

v druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud není v tabulce níže uvedeno jinak, při podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2019 se poprvé oznamuje množství částečně fluorovaných uhlovodíků zvlášť pro každou zemi původu.“;

b)

tabulka se nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

2 A

Objem dovezený do Unie

 

 

2 B

Objem dovezený do Unie podnikem předkládajícím zprávu, který nebyl propuštěn do volného oběhu, a zpětně vyvezený podnikem předkládajícím zprávu jako obsažený ve výrobcích nebo zařízení

Podávání zpráv o částečně fluorovaných uhlovodících podle země původu není nutné.

Dovoz velkého objemu plynů pro aktivní zušlechťovací styk, plněného do výrobků nebo zařízení a následně zpětně vyvezeného.

Pokud ke zpětnému vývozu ve výrobcích nebo zařízení (oddíl 2B) nedojde ve stejném kalendářním roce jako k dovozu, množství oznámené v oddíle 2B může zahrnovat zpětný vývoz ve výrobcích nebo zařízení, držené v zásobách k 1. lednu, které nebylo uvedeno na trh Unie, jak bylo oznámeno v oddíle 4C.

Vývoz velkého objemu plynů se oznamuje pouze v oddíle 3.

 

2C

Objem použitých, recyklovaných nebo regenerovaných částečně fluorovaných uhlovodíků

 

 

2D

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků dovezených k použití jako vstupní surovina

 

 

2E

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků dovezených k použití, na něž se vztahuje výjimka podle Montrealského protokolu

Druh použití, na které se vztahuje výjimka, je třeba specifikovat.“

3)

Oddíl 3 se mění takto:

a)

v druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud není v tabulce níže uvedeno jinak, při podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2019 se poprvé oznamuje množství částečně fluorovaných uhlovodíků zvlášť pro každou zemi určení.“;

b)

tabulka se nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

3 A

Celkový objem vyvezený z Unie

 

3 B

Vyvezený objem pocházející z vlastní produkce či dovozu

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

3C

Vyvezený objem zakoupený od jiných podniků v Unii

3C = 3 A – 3B

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

3D

Objem vyvezený za účelem recyklace

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

3E

Objem vyvezený za účelem regenerace

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

3F

Objem vyvezený za účelem zneškodnění

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

3G

Objem vyvezených použitých, recyklovaných nebo regenerovaných částečně fluorovaných uhlovodíků

 

 

3H

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků vyvezených k použití jako vstupní surovina

 

 

3I

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků vyvezených pro použití, na něž se vztahuje výjimka podle Montrealského protokolu

Druh použití, na které se vztahuje výjimka, je třeba specifikovat.“

4)

V oddíle 4 se řádek tabulky týkající se 4M nahrazuje tímto:

„4M

Celkový objem fyzicky uvedený na trh

4M = 1E + 2 A – 2B – 3B + 4C – 4H“

5)

V oddíle 12 se tabulka nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

12 A

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků, jimiž bylo naplněno dovezené zařízení, propuštěné celními orgány do volného oběhu v Unii, pro něž byly částečně fluorované uhlovodíky předem vyvezeny z Unie a na něž se vztahovalo omezení kvóty na částečně fluorované uhlovodíky týkající se uvádění na trh Unie.

Musí být uveden(y) podnik(y) realizující vývoz částečně fluorovaných uhlovodíků a rok(y) vývozu.

Musí být uveden(y) podnik(y) uvádějící částečně fluorované uhlovodíky na trh Unie poprvé a rok(y) tohoto uvedení na trh.“

6)

Oddíl 13 se zrušuje.