28.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/24


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1370

ze dne 4. července 2017,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 (2) stanovilo jednotný vzor víz.

(2)

Vzhledem k závažným případům padělání a podvodů je třeba současný společný vzor vízového štítku, který se používá již dvacet let, považovat za nedostatečně zabezpečený.

(3)

Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení vízového štítku a zabránění jeho padělání by proto měl být zaveden nový společný vzor vízového štítku obsahující více moderních bezpečnostních prvků.

(4)

Na žádost Irska nebo Spojeného království by se Komise měla vhodným způsobem se žádajícím členským státem dohodnout na vzájemné výměně technických informací pro účely udělování vnitrostátních víz tímto členským státem.

(5)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(6)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(8)

Toto nařízení představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.

(9)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES (6).

(10)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8).

(11)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (10).

(12)

Nařízení (ES) č. 1683/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1683/95 se mění takto:

1)

V článku 7 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Na žádost Irska nebo Spojeného království se Komise vhodným způsobem dohodne se žádajícím členským státem na výměně technických informací uvedených v článku 2 pro účely udělování vnitrostátních víz tímto členským státem.

Podají-li Irsko nebo Spojené království takovou žádost, ponesou náklady, na něž Irsko a Spojené království nepřispívají v souladu s článkem 5 protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.“

2)

Příloha se nahrazuje vyobrazením a zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vízové štítky odpovídající technickým podmínkám uvedeným v příloze nařízení (ES) č. 1683/95, které jsou použitelné do dne uvedeného v čl. 3 druhém pododstavci tohoto nařízení, mohou být používány pro víza udělená v období šesti měsíců po tomto dni.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členské státy použijí toto nařízení nejpozději po uplynutí patnácti měsíců od přijetí dalších technických podmínek uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 1683/95.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 4. července 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 1. června 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. června 2017.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1683/95 se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA

Image

Bezpečnostní prvky

1.

Integrovaná barevná fotografie držitele zhotovená podle přísných bezpečnostních norem.

2.

V tomto prostoru se objevuje difrakční opticky se měnící prvek („kinegram“ nebo jeho obdoba). V závislosti na úhlu pohledu se stávají viditelnými písmena „EU“, „EUE“ a kinematické gilošové čáry v různých velikostech a barvách.

3.

Tento rámeček obsahuje kód země tvořený třemi písmeny uvedený v dokumentu ICAO 9303 o strojově čitelných cestovních dokladech členského státu udělujícího vízum nebo zkratku „BNL“, je-li uděleno Belgií, Lucemburskem nebo Nizozemskem, v opticky proměnlivé barvě. V závislosti na úhlu pohledu je viditelný v různých barvách.

4.

V tomto prostoru se objevuje, napsáno velkými písmeny:

a)

slovo „VISA“. Členský stát udělující vízum může připojit odpovídající výraz v jiném úředním jazyce orgánů Unie;

b)

název členského státu udělujícího vízum v angličtině, francouzštině a jiném úředním jazyce orgánů Unie;

c)

kód členského státu udělujícího vízum tvořený třemi písmeny uvedený v dokumentu ICAO 9303.

5.

Tento rámeček obsahuje horizontálně orientované devítimístné vnitrostátní číslo vízového štítku, které je předtištěno černou barvou. Užívá se zvláštního písma.

6.

Tento rámeček obsahuje vertikálně orientované devítimístné vnitrostátní číslo vízového štítku, které je předtištěno červenou barvou. Užívá se zvláštního písma odlišného od písma použitého v rámečku 5. „Číslem vízového štítku“ je kód země tvořený třemi písmeny podle dokumentu ICAO 9303 a vnitrostátní číslo uvedené v rámečcích 5 a 6.

7.

Tento rámeček obsahuje písmena „EU“ s efektem skrytého obrazu. Tato písmena jsou světlá, je-li štítek nakloněn směrem od pozorovatele, a tmavá, otočí-li se o 90°.

8.

Tento rámeček obsahuje kód uvedený v rámečku 3 s efektem skrytého obrazu. Tento kód je světlý, je-li štítek nakloněn směrem od pozorovatele, a tmavý, otočí-li se o 90o.

Oddíly, které mají být doplněny

Nadpisy rámečků jsou v angličtině a francouzštině. Členský stát udělující vízum může přidat překlad do jiného úředního jazyka orgánů Unie.

9.

Tento rámeček začíná slovy „platný pro“. Orgán udělující vízum zde uvede území, kam je držitel víza oprávněn cestovat.

10.

Tento rámeček začíná slovem „od“ a dále na řádku je slovo „do“. Orgán udělující vízum zde uvede dobu trvání pobytu držitele víza povolenou vízem. Dále na řádku jsou slova „délka pobytu“ (tj. délka zamýšleného pobytu žadatele) a opět slovo „dní“.

11.

Tento rámeček začíná slovy „druh víza“. Orgán udělující vízum zde uvede kategorii víza. Dále na řádku jsou slova „pas č.“ a dále slova „počet vstupů“.

12.

Tento rámeček začíná slovy „vydáno v“ a užívá se na uvedení místa vydání víza udělujícím orgánem. Dále na řádku je slovo „dne“ (kde orgán udělující vízum vyplní datum jeho vydání).

13.

Tento rámeček začíná slovy „příjmení, jméno“.

14.

Tento rámeček začíná slovem „poznámky“. Místo pod slovem „poznámky“ užívá orgán udělující vízum pro uvedení dalších informací.

15.

Tento rámeček obsahuje relevantní strojově čitelné informace pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích. Strojově čitelná zóna obsahuje viditelný text v podtisku, se slovy „Evropská unie“ ve všech úředních jazycích orgánů Unie. Tento text nemá vliv na technické vlastnosti strojově čitelné zóny ani na možnost jejího přečtení.

16.

Tento rámeček je vyhrazen pro případné doplnění společného 2D čárového kódu.