8.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1234

ze dne 3. července 2017

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Složený výrobek sestávající z těchto komponentů:

svislého hliníkového sloupku přibližně 95 centimetrů vysokého, ke kterému je u základny připojena náprava s plastovými koly připevněnými na obou koncích nápravy,

horizontální sklopné nášlapné desky z hliníku s plastovým kolem připevněným na konci, ke kterému je připojen brzdný mechanismus,

kufru s vnějším povrchem z tvarovaných plastů o rozměrech přibližně 55 cm × 30 cm × 20 cm, jenž je ke svislému sloupku připevněn rozepínacími svorkami.

Výrobek je určen pro použití osobami ve věku od osmi let. Funkce přepravy věcí může být kombinována s funkcí koloběžky nebo, je-li nášlapná deska složena, lze jej táhnout či tlačit jako kufr na kolečkách.

Viz obrázky výrobku (*1).

4202 12 50

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 4202 , 4202 12 a 4202 12 50 .

Výrobek je složené zboží. Jeho hlavní funkcí je v podstatě přeprava věcí v kufru. Přeprava probíhá tak, že uživatel buď stojí na nášlapné desce a jede na výrobku (s rozloženou nášlapnou deskou), nebo tlačí či táhne výrobek stejným způsobem jako běžný kufr na kolečkách (se složenou nášlapnou deskou).

Součásti koloběžky (součásti, které nejsou částmi nebo součástmi standardních tašek na kolečkách a kterými jsou horizontální nášlapná deska s plastovým kolem (s brzdou)) mají druhořadý charakter a umožňují přepravu věcí obsažených v kufru. Podstatný charakter tedy výrobku dává kufr. Zařazení do čísla 8716 jako ostatní vozidla, nebo do čísla 9503 jako koloběžka je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 4202 12 50 jako kufr s vnějším povrchem z tvarovaných plastů.

Image


(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.