8.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1227

ze dne 20. března 2017

o podmínkách klasifikace bez zkoušení lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, co se týče jejich reakce na oheň, a o změně rozhodnutí 2005/610/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systém klasifikace vlastností stavebních výrobků, co se týče jejich reakce na oheň, byl přijat nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 (2). Lepené lamelové dřevěné výrobky a konstrukční výrobky z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem patří mezi výrobky, na které se uvedené nařízení v přenesené pravomoci vztahuje.

(2)

Rozhodnutím Komise 2005/610/ES (3) byly v tabulce 1 přílohy uvedeného rozhodnutí vytvořeny třídy vlastností, co se týče jejich reakce na oheň, pro lepené lamelové dřevěné výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080. Další zkoušení těchto výrobků však odůvodňuje úpravu podmínek stanovených v uvedeném rozhodnutí pro tyto výrobky.

(3)

Ze zkoušek lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojovaných zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, vyplývá, že mají stabilní a předvídatelné vlastnosti, co se týče reakce na oheň, pokud splňují určité podmínky z hlediska minimální střední objemové hmotnosti dřeva a minimální průměrné tloušťky výrobku.

(4)

Lamelové dřevěné výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080 a konstrukční výrobky z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, by proto měly být považovány za vyhovující určitým třídám vlastností, co se týče reakce na oheň, stanoveným nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/364, při splnění uvedených podmínek, aniž by se vyžadovalo další zkoušení.

(5)

V zájmu právní jistoty by měla být tabulka 1 přílohy rozhodnutí 2005/610/ES zrušena a místo toho by se příloha tohoto nařízení měla použít pro lepené lamelové dřevěné výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Lamelové dřevěné výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukční výrobky z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, které splňují podmínky stanovené v příloze, se považují za vyhovující třídám vlastností uvedeným v příloze, aniž by se vyžadovalo další zkoušení.

Článek 2

Tabulka 1 přílohy rozhodnutí 2005/610/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 68, 15.3.2016, s. 4).

(3)  Rozhodnutí Komise 2005/610/ES ze dne 9. srpna 2005, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň (Úř. věst. L 208, 11.8.2005, s. 21).


PŘÍLOHA

Výrobky (1)

Minimální střední objemová hmotnost (2)

(v kg/m3)

Minimální celková tloušťka

(v mm)

Třída (3)

Lepené lamelové dřevěné výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukční výrobky z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Platí pro všechny druhy a lepidla obsažené v normě výrobku.

(2)  Upraveno v souladu s normou EN 13238.

(3)  Třída podle tabulky 1 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/364.