6.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1203

ze dne 5. července 2017,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II směrnice 2002/46/ES stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy.

(2)

Podle článku 14 směrnice 2002/46/ES se předpisy týkající se vitaminů a minerálních látek v doplňcích stravy, které mohou mít vliv na veřejné zdraví, přijímají po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(3)

Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, jakož i jejich formy, které mohou být přidávány do potravin.

(4)

Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006 se změny seznamu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení přijímají s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost o zařazení organického křemíku jako zdroje křemíku do seznamu v příloze II směrnice 2002/46/ES přijal úřad dne 9. března 2016 vědecké stanovisko o bezpečnosti organického křemíku (monomethylsilantriol; MMST) jako nové složky potravin pro použití jako zdroj křemíku v doplňcích stravy a o biologické dostupnosti kyseliny orthokřemičité z tohoto zdroje (3).

(6)

Ze stanoviska plyne, že použití organického křemíku (monomethylsilantriolu) v doplňcích stravy nepředstavuje jako zdroj křemíku bezpečnostní riziko, jsou-li dodrženy určité podmínky.

(7)

S přihlédnutím ke kladnému stanovisku úřadu by organický křemík (monomethylsilantriol) měl být zařazen do seznamu v příloze II směrnice 2002/46/ES.

(8)

V návaznosti na žádost o zařazení vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) jako zdroje vápníku na seznam v příloze II směrnice 2002/46/ES a na seznam v příloze II nařízení (ES) č. 1925/2006 přijal úřad dne 26. dubna 2016 vědecké stanovisko o bezpečnosti vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) jako zdroje vápníku přidávaného z výživových důvodů do potravin, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely (4).

(9)

Ze stanoviska plyne, že přidávání vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) do potravin a její použití v doplňcích stravy nepředstavuje jako zdroj vápníku bezpečnostní riziko, jsou-li dodrženy určité podmínky.

(10)

S přihlédnutím ke kladnému stanovisku úřadu by vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) měla být zařazena do seznamu v příloze II směrnice 2002/46/ES a do seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1925/2006.

(11)

Zúčastněné strany byly konzultovány prostřednictvím poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.

(12)

Směrnice 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II směrnice 2002/46/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  EFSA Journal 2016;14(4):4436.

(4)  EFSA Journal 2016;14(6):4488.


PŘÍLOHA

1.

Část B přílohy II směrnice 2002/46/ES se mění takto:

a)

za položku „kyselina křemičitá“ se doplňuje nová položka, která zní:

„organický křemík (monomethylsilantriol)“;

b)

za položku „síran vápenatý“ se vkládá nová položka, která zní:

„vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů“.

2.

V bodě 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1925/2006 se za položku „síran vápenatý“ vkládá nová položka, která zní:

„vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů“.