10.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/981

ze dne 7. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultace s ostatními příslušnými orgány před udělením povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 84 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 84 směrnice 2014/65/EU stanoví konzultace s příslušnými orgány před udělením povolení v souladu s článkem 7 uvedené směrnice. Směrnice 2014/65/EU rovněž stanoví zavedení standardních formulářů, šablon a postupů pro tyto konzultace.

(2)

Pro usnadnění komunikace mezi příslušnými orgány by tyto orgány měly určit kontaktní místo výslovně pro účely komunikace před udělením povolení.

(3)

Za účelem zajištění účinných a včasných vzájemných konzultací mezi příslušnými orgány před udělením povolení je nezbytné stanovit postupy pro žádosti o konzultace, potvrzení přijetí a pro odpovědi na žádosti o konzultace.

(4)

Standardní formuláře, šablony a postupy by měly umožňovat, aby vyměněné nebo předané informace byly považovány za důvěrné v souladu se směrnicí 2014/65/EU a aby byla dodržována pravidla stanovená v právních předpisech Unie s ohledem na zpracování osobních údajů a předávání těchto údajů.

(5)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA).

(7)

V souvislosti s návrhy prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy by byly určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.

(8)

Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místa

1.   Příslušné orgány určí kontaktní místa pro komunikaci na základě tohoto nařízení a zveřejní informace o svých kontaktních místech na svých webových stránkách.

2.   Příslušné orgány zašlou informace o svých kontaktních místech Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA). Orgán ESMA povede aktuální seznam kontaktních míst pro účely příslušných orgánů a tento seznam zveřejní na své webové stránce.

Článek 2

Žádost o konzultaci

1.   Žádající příslušný orgán předloží žádost o konzultaci v listinné podobě nebo elektronicky kontaktnímu místu příslušného orgánu, se kterým má konzultace probíhat.

2.   Žádající příslušný orgán předloží svoji žádost o konzultaci vyplněním formuláře uvedeného v příloze I. Žádající příslušný orgán může k žádosti o konzultaci přiložit jakékoliv dokumenty nebo podklady, které považuje za nezbytné, aby žádost podpořil.

Článek 3

Potvrzení o přijetí

Příslušný orgán, který žádost obdrží, odešle potvrzení o přijetí na vyplněném formuláři uvedeném v příloze II na adresu kontaktního místa žádajícího příslušného orgánu, a to do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti o konzultaci.

Článek 4

Odpověď na žádost o konzultaci

1.   Příslušný orgán, který žádost obdrží, odpoví na žádost o konzultaci v listinné podobě nebo elektronicky. Není-li žádajícím příslušným orgánem stanoveno jinak, odpověď by měla být zaslána na adresu kontaktního místa žádajícího příslušného orgánu.

2.   Příslušný orgán, který žádost obdrží, informuje žádající příslušný orgán o případně nutném objasnění vztahujícím se k požadovaným informacím.

3.   Příslušný orgán, který žádost obdrží, poskytne žádajícímu příslušnému orgánu prostřednictvím vyplněného formuláře uvedeného v příloze III co nejdříve a nejpozději do 60 pracovních dnů od obdržení žádosti o konzultaci následující informace:

a)

informace požadované v žádosti o konzultaci a případná stanoviska či výhrady související s udělením povolení;

b)

jakékoliv další podstatné informace, které by mohly ovlivnit udělení povolení.

4.   Jestliže příslušný orgán, který žádost obdrží, považuje za pravděpodobné, že nebude schopen dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 3, neprodleně o tom informuje žádající příslušný orgán, přičemž uvede důvody prodlení a předpokládané datum zaslání odpovědi. Informuje rovněž pravidelně o průběhu přípravy své odpovědi.

5.   Jestliže příslušný orgán, který žádost obdrží, není schopen dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 3 tohoto článku, poskytne informace způsobem, který zajistí, aby bylo možné urychleně provést nezbytná opatření a dodržet lhůtu stanovenou v čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.

Článek 5

Postupy pro konzultace

1.   Ve věcech žádosti o konzultaci a odpovědi spolu příslušné orgány komunikují za použití prostředků, jež jsou z prostředků uvedených v čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 nejrychlejší, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího příslušného orgánu. Žádající příslušný orgán zejména neprodleně odpoví na případnou žádost příslušného orgánu, který žádost o konzultaci obdrží, o objasnění.

2.   Jestliže požadované informace má nebo může mít jiný příslušný orgán členského státu než příslušný orgán stejného členského státu, který žádost obdrží, příslušný orgán, který žádost obdrží, si neprodleně tyto informace od jiného příslušného orgánu vyžádá a předá je žádajícímu příslušnému orgánu v souladu s článkem 4.

3.   Příslušné orgány spolupracují na vyřešení případných problémů, které při vyřizování žádosti vzniknou.

4.   Vyplynou-li během udělování nebo zamítnutí povolení nové informace anebo potřeba doplňujících informací, příslušné orgány spolupracují s cílem zajistit, aby proběhla výměna všech příslušných informací. K tomuto účelu slouží formuláře uvedené v přílohách I a II.

5.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 v případě, že žádající příslušný orgán podá žádost o konzultaci během posledních 30 pracovních dnů před koncem posouzení žádosti o povolení, může tuto žádost podat ústně za předpokladu, že žádost o konzultaci následně písemně potvrdí, pokud příslušný orgán, který žádost obdrží, nesouhlasí s jiným postupem.

Článek 6

Použití informací

1.   Jsou-li informace poskytnuté příslušným orgánem, který žádost obdrží, reprodukované v odpovědi žádajícího příslušného orgánu na žádost o povolení, žádající příslušný orgán informuje příslušný orgán, který žádost o konzultaci obdrží, a to předtím, než je informován žadatel.

2.   Je-li vznesen požadavek na sdělení informací, které příslušný orgán obdržel od jiného příslušného orgánu, příslušný orgán, který takový požadavek obdrží, před poskytnutím těchto informací informuje druhý příslušný orgán a uplatní odpovídající výjimky nebo výsady vyplývající z právních předpisů, které se vztahují k těmto informacím a které má k dispozici.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o konzultaci

Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Formulář potvrzení o přijetí žádosti o konzultaci

Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

Formulář odpovědi na žádost o konzultaci

Image Text obrazu Image Text obrazu