9.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 146/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/967

ze dne 8. června 2017,

kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapverdské ostrovy jsou země využívající všeobecný systém preferencí, který je v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (2) označován jako systém GSP. Pravidla o preferenčním původu pro účely systému GSP, která nejsou procedurálními pravidly, jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Dopisem ze dne 27. září 2016 podaly Kapverdské ostrovy žádost o dočasnou odchylku od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Žádost se týkala ročního objemu přípravků a konzerv z filé tuňáka ve výši 5 000 tun na období dvou let od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018. V rámci této odchylky by byly tyto produkty považovány za původní produkty Kapverdských ostrovů, i když byly vyrobeny na Kapverdách, ale z nepůvodních ryb.

(3)

V žádosti o odchylku Kapverdské ostrovy uvádějí vysvětlení, že množství tuňáka, které kapverdská flotila v současné době uloví ve vlastních vodách, je malé a že bez udělení výjimky je flotila, již mají k dispozici k rybolovu mimo své teritoriální vody, omezená. Kromě toho je rybářský hospodářský rok pro lov tuňáků omezený na čtyři měsíce v roce. Tím jsou příležitosti k lovu původního tuňáka omezeny. Dalším důležitým bodem je skutečnost, že na Kapverdských ostrovech nedávno došlo k rozvoji přístavní infrastruktury. V důsledku nyní mohou přístavy pojmout větší množství tuňáka a odvětví rybolovu tuňáka má možnost dále růst. V neposlední řadě jsou v žádosti zdůrazněny obtíže, s nimiž se Kapverdské ostrovy potýkají v důsledku zpožděného vstupu nové Dohody o hospodářském partnerství mezi Unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014, v platnost. Zdůrazněna je i potřeba Kapverdských ostrovů získat odchylku od pravidel o preferenčním původu s cílem kompenzovat skutečnost, že se ještě nelze spoléhat na kumulační pravidla v rámci dohody o hospodářském partnerství.

(4)

Z důvodů uvedených v žádosti vyplývá, že bez odchylky by byla významně ovlivněna schopnost kapverdského odvětví zpracování produktů rybolovu pokračovat ve vývozu do Unie v rámci GSP. To by mohlo ohrozit další rozvoj kapverdské flotily malých plavidel zabývajících se drobným pelagickým rybolovem a bránit tomu, aby byly Kapverdské ostrovy v budoucnu v souladu s pravidly o původu, jež se na tyto produkty vztahují.

(5)

Kapverdským ostrovům by tudíž měla být udělena dočasná odchylka od požadavků v rámci pravidel o preferenčním původu, jež by stanovila, že produkty obsahující materiály, které nebyly zcela získány ve zvýhodněné zemi, musí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, aby byly považovány za produkty pocházející z této země. Tato odchylka by měla platit pro roční objem 5 000 tun přípravků a konzerv z tuňáka. Doba platnosti odchylky by měla být omezena na jeden rok, aby bylo možné posoudit schopnost a snahu, kterou Kapverdské ostrovy vynakládají při přípravě na splnění pravidel původu pro dané produkty. Pokud však vstoupí dohoda o hospodářském partnerství v platnost před skončením tohoto ročního období, měla by platnost odchylky skončit v den, který bezprostředně předchází dni vstupu dohody v platnost.

(6)

Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4), jimiž se řídí správa celních kvót.

(7)

Odchylka by měla být udělena pod podmínkou, že celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů, na něž se odchylka vztahuje, a že Komisi zašlou výkaz množství, v souvislosti s nimiž byla vydána osvědčení o původu zboží na tiskopise A podle tohoto nařízení, a pořadová čísla těchto osvědčení.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení by měla vstoupit v platnost co nejdříve po jeho vyhlášení, aby bylo možné zohlednit situaci Kapverdských ostrovů a umožnit této zemi využívat odchylky bez dalšího prodlení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 41 písm. b) a článku 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se přípravky a konzervy z tuňáka kódu KN 1604 14 vyrobené na Kapverdských ostrovech z nepůvodních ryb považují za produkty pocházející z Kapverdských ostrovů v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Tato odchylka se použije na produkty, které byly z Kapverdských ostrovů vyvezeny a deklarovány k propuštění do volného oběhu v Unii během období od 10. června 2017 do:

a)

10. června 2018, nebo

b)

pokud nová Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014, vstoupí v platnost dne 10. června 2018 nebo před tímto datem, pak do dne, který bezprostředně předchází dnu vstupu uvedené dohody v platnost.

2.   Tato odchylka se použije na produkty do výše ročních množství uvedených v příloze.

3.   Uplatňování odchylky je podmíněno splněním podmínek stanovených v článku 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

Článek 3

Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, jimiž se řídí správa celních kvót.

Článek 4

Odchylka se uděluje za těchto podmínek:

1.

Celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

2.

Do kolonky 4 osvědčení o původu na tiskopise A, které vydaly příslušné orgány Kapverdských ostrovů podle tohoto nařízení, se uvede: „Odchylka – prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/967“.

3.

Každé čtvrtletí předají příslušné orgány Kapverdských ostrovů Komisi přehled množství, pro která byla vydána osvědčení o původu na tiskopise A podle tohoto nařízení a pořadová čísla těchto osvědčení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Období

Roční množství (v tunách čisté hmotnosti)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Přípravky nebo konzervy z filé tuňáka (Thunnus albacares)

10.6.2017 do data určeného v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) a b)

5 000