3.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/949

ze dne 2. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 911/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví pravidla pro identifikaci a evidenci skotu. S cílem vysledovat přesuny skotu uvedené nařízení stanoví, že všechna zvířata musí být identifikována alespoň dvěma identifikačními značkami vyjmenovanými v příloze I, které mají stejný identifikační kód. Identifikační značky vyjmenované v uvedené příloze zahrnují běžnou ušní značku a elektronický identifikátor ve formě elektronické ušní značky či bachorového bolusového odpovídače nebo injekčně zaváděného odpovídače.

(2)

Nařízení (ES) č. 1760/2000 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 653/2014 (2) uvádí, že pravidla týkající se konfigurace identifikačního kódu stanoví prováděcí akty.

(3)

Nejvhodnější konfigurací identifikačního kódu pro skot, který je v souladu se standardy stanovenými Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) pro identifikaci zvířat, je buď dvoupísmenný abecední kód země, anebo tříčíselný numerický kód země a také individuální kód pro zvíře, který se skládá z nejvýše dvanácti číslic.

(4)

Konfigurace identifikačního kódu, kterou stanoví toto nařízení, by měla navíc zajistit fungování jednotného trhu nejen pro skot, ale také pro ovce a kozy, pro něž je taková konfigurace identifikačního kódu vyžadována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (3), a to bez ohledu na identifikační značky zavedené v různých členských státech.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 (4) vymezuje kódovanou formu používanou k identifikaci členského státu původu společně s údaji o jednotlivém zvířeti, které budou uvedeny na viditelných ušních značkách. Tato kódovaná forma identifikace představuje dvoupísmenný abecední kód země společně s individuálním kódem zvířete sestávajícím z nejvýše dvanácti číslic.

(6)

Konfigurace identifikačního kódu pro skot by se měla vztahovat jak na běžné ušní značky, tak na elektronické identifikátory a tyto kódy by měly být interoperabilní, elektronicky vyměnitelné a čitelné ve všech členských státech. V souladu s výše uvedeným by tedy mělo být nařízení (ES) č. 911/2004 změněno tak, aby uvádělo identifikační kód, který bude stanoven v tomto nařízení.

(7)

Ve čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 911/2004 se stanoví, že Španělsko, Irsko, Itálie, Portugalsko a Spojené království si mohou ponechat svůj systém alfanumerického kódu pro dvanáct číslic následujících po kódu země u zvířat narozených do 31. prosince 1999 v případě Španělska, Irska, Itálie a Portugalska a u zvířat narozených do 30. června 2000 v případě Spojeného království. Vzhledem k tomu, že pravidla konfigurace identifikačního kódu pro skot, která stanoví toto nařízení, mají nahradit pravidla stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 911/2004, mělo by toto nařízení také zahrnovat tuto odchylku.

(8)

Článek 5 nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že členské státy vytvoří počítačovou databázi pro skot, do níž příslušný orgán členského státu zaznamená identifikační kód pro skot. Ve čl. 4. odst. 4 uvedeného nařízení se stanoví také datum, počínaje kterým musí členské státy zajistit, aby byla infrastruktura nutná pro využívání elektronického identifikátoru jako oficiální identifikační značky pro skot plně funkční. Tato infrastruktura zahrnuje zmíněnou počítačovou databázi.

(9)

Za účelem hladkého přechodu z běžných ušních značek na elektronické identifikátory je vhodné, aby byla přijata prozatímní opatření pro zaznamenávání identifikačního kódu pro skot v počítačové databázi, a to dokud nebude zajištěna plná funkčnost infrastruktury potřebné k používání elektronického identifikátoru členskými státy.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro konfiguraci identifikačního kódu pro skot podle čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1760/2000.

Článek 2

Konfigurace identifikačního kódu pro skot

Identifikační kód pro skot se uvede na identifikačních značkách takto:

a)

prvním prvkem identifikačního kódu musí být kód země členského státu, kde byla identifikační značka poprvé aplikována, a to buď v podobě dvoupísmenného abecedního kódu, nebo tříčíselného numerického kódu, jak je vyjmenováno v příloze;

b)

druhým prvkem identifikačního kódu musí být číselný individuální kód zvířete, který není delší než dvanáct číslic; Irsko, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Spojené království si však mohou ponechat svůj systém alfanumerického kódu pro dvanáct číslic následujících po kódu země u zvířat narozených do 31. prosince 1999 v případě Irska, Španělska, Itálie a Portugalska a u zvířat narozených do 30. června 2000 v případě Spojeného království.

Článek 3

Počítačová databáze

Jak je uvedeno v článku 5 nařízení (ES) č. 1760/2000, příslušný orgán členského státu může zaznamenat v počítačové databázi pro skot identifikační kód v podobě buď dvoupísmenného abecedního kódu, anebo tříčíselného numerického kódu, jak stanoví čl. 2 písm. a) tohoto nařízení, a to bez ohledu na kód země uvedený na identifikační značce, pokud je zajištěna plná sledovatelnost daného kusu skotu.

Článek 4

Změny nařízení (ES) č. 911/2004

Nařízení (ES) č. 911/2004 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Znaky tvořící identifikační kód na ušních značkách stanoví článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/949 (*1).

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/949 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 911/2004 (Úř. věst. L 143, 3.6.2017, s. 1).“"

2)

Příloha I se zrušuje.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 653/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu a označování hovězího masa (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 33).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 65).


PŘÍLOHA

Kódy zemí, které stanoví článek 2:

Členský stát

Dvoupísmenný abecední kód

Tříčíselný numerický kód

Belgie

BE

056

Bulharsko

BG

100

Česká republika

CZ

203

Dánsko

DK

208

Německo

DE

276

Estonsko

EE

233

Irsko

IE

372

Řecko

EL

300

Španělsko

ES

724

Francie

FR

250

Chorvatsko

HR

191

Itálie

IT

380

Kypr

CY

196

Lotyšsko

LV

428

Litva

LT

440

Lucembursko

LU

442

Maďarsko

HU

348

Malta

MT

470

Nizozemsko

NL

528

Rakousko

AT

040

Polsko

PL

616

Portugalsko

PT

620

Rumunsko

RO

642

Slovinsko

SI

705

Slovensko

SK

703

Finsko

FI

246

Švédsko

SE

752

Spojené království

UK

826