3.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/185

ze dne 2. února 2017,

kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 16 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví významné změny v pravidlech a postupech, které mají dodržovat provozovatelé potravinářských podniků a příslušné orgány členských států. Vzhledem k tomu, že používání některých těchto pravidel a postupů s okamžitou účinností by v některých případech působilo praktické potíže, bylo nezbytné přijmout přechodná opatření.

(2)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 28. července 2009 o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 o hygieně (3) (dále jen „zpráva“) uvádí na faktech založený přehled zkušeností, jež v letech 2006, 2007 a 2008 získaly všechny strany zapojené do provádění uvedených nařízení, včetně potíží, kterým bylo nutno čelit.

(3)

Zpráva zahrnuje zpětnou vazbu ohledně zkušeností týkajících se přechodných opatření stanovených v nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 (4). Ve zprávě se rovněž uvádí, že byly zaznamenány potíže v souvislosti s místními dodávkami malého množství určitých potravin, že je potřeba důkladněji objasnit dovozní podmínky, kdy se za neexistence pravidel stanovených na úrovni Unie uplatňují vnitrostátní pravidla dovozu, a že krize zapříčiněné dovozem potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (dále jen „směsné produkty“) potvrdily potřebu větší kontroly těchto produktů.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 (5) stanovilo přechodná opatření pro přechodné období končící dne 31. prosince 2016 s cílem umožnit bezproblémový přechod na plné uplatňování nových pravidel a postupů. Doba trvání přechodného období byla stanovena s ohledem na revizi regulačního rámce v oblasti hygieny, který stanoví nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

(5)

Kromě toho na základě informací shromážděných během nedávných auditů provedených inspektory Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise od příslušných orgánů členských států a příslušných potravinářských odvětví v Unii je nezbytné, aby byla určitá přechodná opatření stanovená v nařízení (EU) č. 1079/2013 zachována až do zavedení trvalých požadavků uvedených v bodech odůvodnění tohoto nařízení.

(6)

Nařízení (ES) č. 853/2004 vylučuje ze své oblasti působnosti případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso. Omezit toto ustanovení pouze na čerstvé maso by představovalo další zátěž pro malé producenty. Nařízení (EU) č. 1079/2013 proto stanoví odchylku od uplatňování nařízení (ES) č. 853/2004 pro přímé dodávky takových komodit za určitých podmínek, aniž by byla tato odchylka omezena na čerstvé maso. Tato odchylka by měla zůstat zachována během dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením, přičemž se zvažuje možnost stanovit trvalou odchylku.

(7)

Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví určitá pravidla pro dovoz produktů živočišného původu a směsných produktů do Unie. Nařízení (EU) č. 1079/2013 stanoví přechodná opatření odchylující se od některých těchto pravidel pro určité směsné produkty, pro které nebyly hygienické podmínky pro dovoz do Unie dosud stanoveny na úrovni Unie, například pro směsné produkty jiné než uvedené v čl. 3 odst. 1 a 3 nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (6).

(8)

Návrh nařízení Komise týkajícího se úředních kontrol v rámci zemědělsko-potravinového řetězce by měl být v rámci řádného legislativního postupu v nejbližší době přijat. Až bude uvedené nařízení přijato a bude použitelné, stanoví právní základ pro kontrolu směsných produktů při dovozu přizpůsobenou rizikům. Je nezbytné stanovit odchylky na další přechodné období čtyř let až do doby, kdy má být použitelné nové nařízení.

(9)

Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 povolují dovoz potravin živočišného původu ze zařízení manipulujících s produkty živočišného původu, pro které nestanoví příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 žádné zvláštní požadavky, kromě případů, kdy byl stanoven harmonizovaný seznam povolených třetích zemí a bylo stanoveno jednotné vzorové dovozní osvědčení. Je zapotřebí více času ke konzultaci se zúčastněnými stranami a příslušnými orgány členských států a třetích zemí, přičemž se zohlední možný dopad na dovoz takových potravin tím, že se stanoví takový seznam a vzorové osvědčení pro dovoz.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 po přechodné období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020.

Článek 2

Odchylka týkající se přímého dodávání malých množství masa z drůbeže a zajícovců

Odchylně od čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 se ustanovení podle uvedeného nařízení nepoužijí na případy, kdy producent přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který přímo dodává toto maso konečnému spotřebiteli.

Článek 3

Odchylka týkající se hygienických požadavků pro dovoz produktů živočišného původu a potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu

1.   Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004 se nepoužije na dovoz produktů živočišného původu, pro které nebyly stanoveny harmonizované hygienické dovozní požadavky.

Dovoz takových produktů je v souladu s hygienickými požadavky členského státu dovozu.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou provozovatelé potravinářských podniků dovážející potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu, kromě produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 28/2012, osvobozeni od požadavků uvedených v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004.

Dovoz takových produktů musí být v souladu s hygienickými dovozními požadavky členského státu dovozu.

Článek 4

Odchylka týkající se hygienických postupů pro dovoz produktů živočišného původu

Kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 se nepoužije na dovoz produktů živočišného původu, pro které nebyly stanoveny harmonizované hygienické dovozní požadavky.

Dovoz takových produktů musí být v souladu s hygienickými dovozními požadavky členského státu dovozu.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  KOM(2009) 403 v konečném znění.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 ze dne 31. října 2013, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 292, 1.11.2013, s. 10).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1).