25.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/9


Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

( Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 29. prosince 2017 )

Strana 13, čl. 2 bod 10:

místo:

„10)

V čl. 220 odst. 1 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

za dodání zboží uvedená v článku 33, pokud osoba povinná k dani nevyužívá zvláštní režim podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 3;“.“

má být:

„10)

V čl. 220 odst. 1 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

za dodání zboží uvedená v čl. 33 písm. a), pokud osoba povinná k dani nevyužívá zvláštní režim podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 3;“.“