21.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2409

ze dne 18. prosince 2017,

kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (1), a zejména na článek 19 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím rozhodnutím Rady 2012/47/EU (2) se povoluje Švédsku uplatňovat do 31. prosince 2017 sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb v některých oblastech na severu Švédska (dále jen „příjemci“) podle článku 19 směrnice 2003/96/ES.

(2)

Dopisem ze dne 10. května 2017 požádalo Švédsko o povolení nadále uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou příjemci na období dalších šesti let do 31. prosince 2023. Snížení má být omezeno na 96 SEK za MWh. V dopise ze dne 1. září 2017 Švédsko poslalo dodatečné informace a vysvětlení.

(3)

V dotčených zeměpisných oblastech jsou náklady na vytápění v průměru o 30 % vyšší než v ostatních částech země z důvodu delší topné sezóny. Snížení nákladů na elektřinu pro příjemce vyrovná rozdíl mezi celkovými náklady na vytápění pro spotřebitele na severu Švédska a náklady spotřebitelů v ostatních částech země. Opatření tudíž přispívá k dosažení cílů regionální politiky a politiky soudržnosti. Snížení daně by nemělo být větší, než je nezbytné k vyrovnání dodatečných nákladů na vytápění pro spotřebitele v daných zeměpisných oblastech..

(4)

Snížené sazby spotřební daně budou by měly být vyšší než minimální sazby stanovené v článku 10 směrnice 2003/96/ES.

(5)

Vzhledem ke vzdálenosti oblastí, na které se vztahuje, a skutečnosti, že snížení by nemělo překročit dodatečné náklady na vytápění na severu Švédska a vzhledem k omezení opatření pro domácnosti a společnosti odvětví služeb se neočekává, že opatření povede k významnému narušení konkurence nebo změnám v obchodě mezi členskými státy.

(6)

Opatření je proto přijatelné z hlediska řádného fungování vnitřního trhu a potřeby zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Také je slučitelné s politikami Unie v oblasti zdraví, ochrany životního prostředí, energetiky a dopravy.

(7)

S ohledem mna čl. 19 odst. 2 směrnice 2003/96/ES musí být každé povolení udělené na základě tohoto článku přesně časově omezené. Aby byla příjemcům poskytnuta dostatečná míra jistoty, mělo by být povolení uděleno na dobu šesti let. Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování pravidel Unie týkající se státní podpory.

(8)

Povolení udělené na základě rozhodnutí 2012/47/EU bylo mělo zůstat v platnosti i nadále, aby nevzniklo přechodné období mezi pozbytím platnosti uvedeného rozhodnutí a nabytím účinku tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Švédsku se tímto povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb, které se nacházejí v obcích uvedených v příloze.

Toto snížení oproti základní vnitrostátní sazbě spotřební daně na elektřinu nesmí přesáhnout náklady nezbytné k vyrovnání dodatečných nákladů na vytápění v důsledku severní polohy ve srovnání s ostatními oblastmi Švédska a nesmí překročit 96 SEK za MWh.

2.   Snížené sazby musí být v souladu s požadavky směrnice 2003/96/ES, a zejména s minimálními sazbami stanovenými v článku 10 uvedené směrnice.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Použije se ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2023.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 18. prosince 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/47/EU ze dne 24. ledna 2012, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 33).


PŘÍLOHA

Oblasti

Obce

Norrbottens län

všechny obce

Västerbottens län

všechny obce

Jämtlands län

všechny obce

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby