19.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/60


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2374

ze dne 15. prosince 2017,

kterým se stanoví podmínky pro přemísťování, uskladnění a zpracování určitých plodů a jejich kříženců původem ze třetích zemí, aby se zabránilo zavlékání určitých škodlivých organismů do Unie

(oznámeno pod číslem C(2017) 8395)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na přílohu IV část A kapitolu I body 16.2 písm. e) a 16.4 písm. e) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV směrnice 2000/29/ES stanoví zvláštní požadavky, které musí být splněny pro dovoz rostlin a rostlinných produktů a jejich uvedení do oběhu na území všech členských států.

(2)

Prováděcí směrnicí Komise (EU) 2017/1279 (2) se v příloze IV části A kapitole I směrnice 2000/29/ES doplňují nové body 16.2 písm. e) a 16.4 písm. e). Tyto body stanoví zmíněné zvláštní požadavky pro určité plody (plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců) určené k průmyslovému zpracování (dále jen „dotčené plody“). Podle zmíněných bodů Komise přijme podmínky pro přemísťování v rámci Unie, uskladnění a zpracování uvedených plodů.

(3)

Aby mohly odpovědné úřední subjekty a profesionální provozovatelé splnit podmínky vztahující se na dotčené plody, je vhodné před umožněním jejich přemístění v rámci Unie požadovat oznámení podrobností o dotčených plodech.

(4)

Přemísťování dotčených plodů v rámci Unie by mělo podléhat dohledu odpovědných úředních subjektů, aby se zajistila účinná kontrola dodržování příslušných podmínek.

(5)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny pro průmyslové zpracování dotčených plodů, aby se zajistila fytosanitární ochrana území Unie před škodlivými organismy. Tyto podmínky by měly zahrnovat ustanovení o prostorách, odpadu a vedlejších produktech a o vedení záznamů.

(6)

S cílem zajistit fytosanitární ochranu Unie a případnou kontrolu uskladňování by dotčené plody měly být uskladněny v registrovaném zařízení, jež je schváleno pro tento účel členským státem, ve kterém se toto zařízení nachází, a to způsobem, který brání jakémukoli potenciálnímu riziku šíření dotčených organismů. Zvláštní podmínky by měly být stanoveny pro uskladnění, aby se zajistila účinná sledovatelnost produktů, kontrola uvedené činnosti a fytosanitární ochrana území Unie.

(7)

Vzhledem k tomu, že členské státy mají použít své vnitrostátní právní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí (EU) 2017/1279 od 1. ledna 2018, mělo by se toto rozhodnutí začít používat od téhož data.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví podmínky pro přemísťování, uskladnění a zpracování plodů Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí, pro účely přílohy IV části A kapitoly I bodů 16.2 písm. e) a 16.4 písm. e) směrnice 2000/29/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„dotčenými organismy“ se rozumí Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii;

b)

„dotčenými plody“ se rozumí plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí.

Článek 3

Přemísťování dotčených plodů v rámci Unie

1.   Dotčené plody smí být přemístěny v rámci Unie pouze tehdy, pokud dovozce oznámil podrobnosti o každém kontejneru odpovědnému úřednímu subjektu v členském státě, ve kterém se nachází místo vstupu, a případně odpovědnému úřednímu subjektu členského státu, ve kterém proběhne průmyslové zpracování.

Zmíněné oznámení obsahuje tyto informace:

a)

objem dotčených plodů;

b)

identifikační čísla kontejnerů;

c)

očekávané datum dovozu do Unie a místo vstupu do Unie;

d)

názvy, adresy a umístění prostor uvedených v článku 4.

2.   Dovozci informují odpovědné úřední subjekty uvedené v odstavci 1 o jakýchkoli změnách informací uvedených v oznámení, jakmile jsou tyto změny známy.

3.   Dotčené plody mohou být přemístěny do jiného členského státu, než je členský stát, přes který byly do Unie dovezeny, pouze tehdy, pokud se odpovědné úřední subjekty dotčených členských států na takovém přemístění dohodnou.

4.   Dotčené plody jsou přímo a neprodleně přepraveny do prostor pro zpracování uvedených v článku 4 nebo do skladovacího zařízení uvedeného v článku 5. Přemísťování dotčených plodů probíhá pod dohledem odpovědného úředního subjektu členského státu, v němž k takovému přemísťování dochází.

5.   Členské státy dotčené přemísťováním spolupracují na tom, aby bylo zajištěno dodržování tohoto článku.

Článek 4

Požadavky týkající se průmyslového zpracování dotčených plodů

1.   Dotčené plody jsou zpracovávány v prostorách, které se nacházejí v oblasti, kde se dotčené plody neprodukují. Tyto prostory za tímto účelem úředně zaregistruje a schválí odpovědný úřední subjekt členského státu, ve kterém se uvedené prostory nacházejí.

2.   Odpad z dotčených plodů a jejich vedlejší produkty se využívají nebo likvidují v oblasti, kde se dotčené plody neprodukují, která se nachází na území členského státu, v němž byly tyto plody zpracovány.

3.   Odpad a vedlejší produkty se zlikvidují odborně opodstatněnou metodou, kterou schválí odpovědný úřední subjekt členského státu, v němž byly dotčené plody zpracovávány, a pod dohledem tohoto úředního subjektu takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli potenciálnímu riziku šíření dotčených organismů.

4.   Zpracovatelé vedou po dobu nejméně tří let záznamy o zpracování dotčených plodů a na vyžádání je zpřístupní příslušnému úřednímu subjektu členského státu, ve kterém probíhá zpracování. V těchto záznamech jsou uvedeny počty a rozlišující označení kontejnerů, objem přijatých dotčených plodů a objem a další podrobné informace o využití nebo likvidaci odpadu a vedlejších produktů.

Článek 5

Požadavky týkající se uskladnění dotčených plodů

1.   Pokud nejsou dotčené plody zpracovány okamžitě, uskladní se v zařízení, které je za tímto účelem zaregistrováno a schváleno odpovědným úředním subjektem členského státu, ve kterém se toto zařízení nachází.

2.   Šarže dotčených plodů musí být vzájemně odlišitelné.

3.   Dotčené plody se uskladní takovým způsobem, který brání jakémukoli potenciálnímu riziku šíření dotčených organismů.

Článek 6

Datum použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2018.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 184, 15.7.2017, s. 33).