12.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/118


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2287

ze dne 8. prosince 2017

o stanovení formulářů, jež se budou používat při dovozu rtuti a některých směsí rtuti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti

(oznámeno pod číslem C(2017) 8190)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 3 Minamatské úmluvy o rtuti (dále jen „minamatská úmluva“) (2) stanoví ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2017/852, že dovoz rtuti a některých směsí rtuti na celní území Unie za účelem jiným, než je jejich odstranění jakožto odpadu, je povolen pouze tehdy, pokud dovážející členský stát poskytl k tomuto dovozu písemný souhlas. Jestliže vyvážející země není smluvní stranou minamatské úmluvy, souhlas lze poskytnout, pouze pokud vyvážející země rovněž poskytla potvrzení, že rtuť nepochází z primární těžby rtuti.

(2)

Formuláře pro poskytnutí nebo odmítnutí souhlasu a pro potvrzení, že rtuť nepochází z primární těžby rtuti, by měly být v souladu s formuláři stanovenými v rozhodnutí UNEP/MC/COP.1/5 (3) přijatém konferencí stran minamatské úmluvy na jejím prvním zasedání, a v případě potřeby by měly být upraveny tak, aby zohledňovaly požadavky nařízení (EU) 2017/852.

(3)

Pro zajištění souladu s datem použitelnosti nařízení (EU) 2017/852 by měla být použitelnost tohoto rozhodnutí odložena do dne 1. ledna 2018.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 nařízení (EU) 2017/852,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Formulář, který mají členské státy použít při poskytnutí nebo odmítnutí písemného souhlasu podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/852, je stanoven v příloze I tohoto rozhodnutí. Tento článek se však nepoužije v případě dovozu rtuti nebo směsi rtuti, která splňuje požadavky pro odpad nebo je považována za odpad ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (4).

Článek 2

Členské státy mohou poskytnout písemný souhlas podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/852 za podmínek uvedených v písmenu b) zmíněného pododstavce, pouze pokud osvědčení požadované podle uvedeného písmena bylo vystaveno v podobě stanovené v příloze II tohoto rozhodnutí. Tento článek se však nepoužije v případě dovozu rtuti nebo směsi rtuti, která splňuje požadavky pro odpad nebo je považována za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2018.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 2017.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1.

(2)  Unie ratifikovala minamatskou úmluvu rozhodnutím Rady (EU) 2017/939 ze dne 11. května 2017 o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 4).

(3)  Rozhodnutí UNEP/MC/COP.1/5 nazvané „Pokyny týkající se zdrojů dodávek rtuti a obchodování se rtutí (článek 3), zejména pokud jde o určení zásob a zdrojů dodávek (odst. 5 písm. a)) a formuláře a pokyny pro získávání souhlasu pro dovoz rtuti (odstavce 6 a 8)“ přijaté dne 24. září 2017.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ NEBO ODMÍTNUTÍ PÍSEMNÉHO SOUHLASU PODLE ČL. 4 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2017/852 K DOVOZU RTUTI NEBO SMĚSÍ RTUTI UVEDENÝCH V PŘÍLOZE I PŘEDMĚTNÉHO NAŘÍZENÍ

FORMULÁŘ PRO POSKYTNUTÍ NEBO ODMÍTNUTÍ PÍSEMNÉHO SOUHLASU PODLE ČL. 4 ODST. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/852 K DOVOZU RTUTI NEBO SMĚSÍ RTUTI UVEDENÝCH V PŘÍLOZE I PŘEDMĚTNÉHO NAŘÍZENÍ

Pozn.: Tento formulář se vztahuje na dovoz do Evropské unie rtuti a směsí rtuti s jinými látkami, včetně slitin rtuti, s obsahem rtuti nejméně 95 % hmotnostních, jak jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2017/852 o rtuti (dále jen „směsi rtuti“). Tento formulář se nepoužije v případě dovozu rtuti nebo směsi rtuti, která splňuje požadavky pro odpad nebo je považována za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES (1).

Oddíl A:   Kontaktní údaje poskytované dovážejícím členským státem

Název určeného národního kontaktního místa (2):

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Oddíl B:   Kontaktní údaje poskytované vyvážející zemí

Název určeného národního kontaktního místa nebo jméno odpovědného státního úředníka:

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Oddíl C:   Údaje o zásilce poskytované vyvážející zemí

i)

Uveďte zamýšlené celkové množství rtuti jak v čisté formě, tak ve směsích, které má být odesláno (v kg)

ii)

Uveďte zamýšlené datum odeslání / zamýšlená data odeslání

iii)

Uveďte, zda rtuť jak v čisté formě, tak ve směsi, pochází z primární těžby rtuti:

POKUD ANO:

Vyvážející země je smluvní stranou minamatské úmluvy: Uveďte, zda rtuť pochází z nové či stávající primární těžby rtuti ve smyslu čl. 3 odst. 3 a 4 minamatské úmluvy.

Jestliže vyvážející země není smluvní stranou úmluvy, předložila potvrzení, že rtuť nepochází z primární těžby rtuti.

iv)

Potvrďte, že rtuť jak v čisté formě, tak ve směsi, nepochází z žádného z těchto tří zdrojů (3):

z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů (např. vyřazování chlor-alkalických článků z provozu),

z čištění zemního plynu,

z těžby a hutnictví neželezných kovů.

Oddíl D:   Informace poskytované dovážejícím členským státem

Jaký je účel dovozu rtuti jak v čisté formě, tak ve směsích? Zakroužkujte prosím:

i)

Dočasné skladování způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/852

ANO

NE

Pokud ano, uveďte zamýšlené použití, je-li známo.

ii)

Použití povolené podle právních předpisů Unie a členského státu (4):

ANO

NE

Pokud ano, uveďte další podrobnosti o zamýšleném použití rtuti jak v čisté formě, tak ve směsi.

Oddíl E:   Údaje o zásilce

Dovozce

Název podniku:

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Vývozce

Název podniku:

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Oddíl F:   Prohlášení o souhlasu dovážejícího členského státu

Souhlas (prosím zakroužkujte):

BYL UDĚLEN

NEBYL UDĚLEN

Zde prosím uveďte jakékoli podmínky, další podrobnosti či relevantní informace.

Podpis příslušných orgánů určených dovážejícím členským státem a datum

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Datum:


(1)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2017/852 se zakazuje dovoz směsí rtuti, na něž se nevztahuje tento formulář, a sloučenin rtuti pro účely zpětného získání rtuti.

(2)  „Určeným národním kontaktním místem“ se rozumí národní kontaktní místo určené podle čl. 17 odst. 4 minamatské úmluvy pro výměnu informací podle této úmluvy. Toto místo by mělo být stejné jako „příslušný orgán“ určený dovážejícím členským státem podle článku 17 nařízení (EU) 2017/852 jako orgán, jemuž mají být předkládány žádosti o dovoz podle článku 4.

(3)  V souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2017/852 se rtuť a sloučeniny rtuti jak v čisté formě, tak ve směsích, z kteréhokoli z následujících tří zdrojů uvedených ve formuláři považují za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES a odstraňují se způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí v souladu s uvedenou směrnicí.

(4)  V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2017/852 se zakazuje dovoz rtuti do Unie pro použití v neprůmyslové těžbě a zpracování zlata a těžbě a zpracování zlata v malém měřítku.


PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ, JEJŽ BUDOU ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ POTVRZENÍ O PŮVODU RTUTI POUŽÍVAT ZEMĚ, KTERÉ NEJSOU SMLUVNÍMI STRANAMI MINAMATSKÉ ÚMLUVY O RTUTI A KTERÉ ZAMÝŠLEJÍ VYVÁŽET RTUŤ JAK V ČISTÉ FORMĚ, TAK VE SMĚSÍCH, DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

FORMULÁŘ PRO POTVRZENÍ ZDROJE VYVÁŽENÉ RTUTI JAK V ČISTÉ FORMĚ, TAK VE SMĚSÍCH

Oddíl A:   Údaje o zásilce poskytované vyvážející zemí

i)

Uveďte zamýšlené celkové množství rtuti jak v čisté formě, tak ve směsích, které má být odesláno (v kg)

ii)

Uveďte zamýšlené datum odeslání / zamýšlená data odeslání

Oddíl B:   Údaje o zásilce

Dovozce

Název podniku:

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Vývozce

Název podniku:

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Oddíl C:   Potvrzení

V souladu s čl. 3 odst. 8 Minamatské úmluvy o rtuti naše vláda potvrzuje, že rtuť obsažená v zásilce a popsaná v tomto formuláři nepochází z primární těžby rtuti.

Předložte prosím podpůrné informace o zdroji vyvážené rtuti.

Podpis odpovědného státního úředníka a datum:

Jméno

Funkce:

Podpis:

Datum: