22.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2170

ze dne 15. listopadu 2017

o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zpráva o hodnocení rizik nové psychoaktivní látky N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) byla vypracována v souladu s rozhodnutím 2005/387/JVV na zvláštním jednání rozšířeného vědeckého výboru Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a následně byla dne 24. května 2017 předložena Komisi a Radě.

(2)

Furanylfentanyl je syntetický opioid a je strukturálně podobný fentanylu, kontrolované látce široce používané v lékařství k celkové anestezii při chirurgickém zákroku a k tlumení bolesti. Furanylfentanyl je rovněž strukturálně příbuzný s acetylfentanylem a akryl-fentanylem, jež byly oba předmětem společné zprávy EMCDDA a Europolu v prosinci 2015 a v listopadu 2016.

(3)

Furanylfentanyl je v Unii dostupný přinejmenším od června 2015 a byl zjištěn v šestnácti členských státech. Ve většině případů byl zabaven ve formě prášku, ale rovněž v kapalné formě a jako tablety. Zjištěná množství jsou poměrně malá. Měla by však být posuzována ve spojitosti s účinností této látky.

(4)

Pět členských států nahlásilo dvacet dvě úmrtí spojená s furanylfentanylem. U nejméně deseti z těchto úmrtí byl furanylfentanyl příčinou úmrtí nebo měl pravděpodobně na úmrtí podíl. Kromě toho bylo ve třech členských státech zaznamenáno jedenáct akutních otrav bez následku smrti spojených s furanylfentanylem.

(5)

Nejsou k dispozici informace svědčící o účasti organizovaného zločinu na výrobě a distribuci furanylfentanylu či na nedovoleném obchodu s ním a na jeho dodávkách v rámci Unie. Z dostupných údajů vyplývá, že furanylfentanyl je vyráběn chemickými podniky sídlícími v Číně.

(6)

Furanylfentanyl se prodává přes internet v malých a velkoobchodních množstvích jako „chemická látka určená pro výzkumné účely“, zpravidla ve formě prášku a nosních sprejů připravených k použití. Informace získané při zabavení naznačují, že se furanylfentanyl možná prodával také na nelegálním trhu s opioidy.

(7)

Furanylfentanyl nemá v Unii žádné uznávané humánní lékařské nebo veterinární využití. Nic nenasvědčuje tomu, že může být používán pro jiné účely mimo použití jako analytického referenčního standardu a ve vědeckém výzkumu.

(8)

Ze zprávy o hodnocení rizik vyplývá, že na řadu otázek souvisejících s furanylfentanylem, jež vyvstávají z důvodu nedostatku údajů o rizicích pro zdraví osob, rizicích pro veřejné zdraví a o společenských rizicích, by bylo možné najít odpověď prostřednictvím dalšího výzkumu. Dostupné důkazy a informace o zdravotních a společenských rizicích, jež furanylfentanyl představuje, mimo jiné pro podobnost s fentanylem, nicméně poskytují dostatečné důvody pro podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii.

(9)

Furanylfentanyl není uveden na seznamu látek podléhajících kontrole podle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ani podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Tato látka není v současné době předmětem hodnocení v rámci systému OSN.

(10)

Vzhledem k tomu, že deset členských států kontroluje furanylfentanyl podle vnitrostátních právních předpisů o kontrole drog a tři členské státy kontrolují furanylfentanyl podle jiných legislativních opatření, by podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii pomohlo zamezit vzniku překážek při přeshraničním prosazování práva a přispělo by k justiční spolupráci a k ochraně Unie před riziky, která dostupnost a užívání této látky mohou představovat.

(11)

K zajištění rychlé a odborně podložené reakce na úrovni Unie na výskyt nových psychoaktivních látek, které zjistily a nahlásily členské státy, svěřuje rozhodnutí 2005/387/JVV Radě prováděcí pravomoc podrobit tyto látky kontrolním opatřením v celé Unii. Podmínky a postup pro výkon této prováděcí pravomoci byly splněny, a proto by mělo být přijato prováděcí rozhodnutí s cílem podrobit furanylfentanyl kontrolním opatřením v celé Unii.

(12)

Pro Dánsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.

(13)

Pro Irsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.

(14)

Pro Spojené království není rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, proto se neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nová psychoaktivní látka N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) se podrobuje kontrolním opatřením v celé Unii.

Článek 2

Členské státy do 19. listopadu 2018 přijmou nezbytná opatření v souladu se svým vnitrostátním právem, kterými podrobí novou psychoaktivní látku uvedenou v článku 1 kontrolním opatřením a trestněprávním sankcím stanoveným jejich právními předpisy, které jsou v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 15. listopadu 2017.

Za Radu

předseda

J. AAB


(1)  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Stanovisko ze dne 24. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).