21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/55


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2165

ze dne 17. listopadu 2017,

kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat v populaci volně žijících prasat v některých oblastech České republiky

(oznámeno pod číslem C(2017) 7536)

(Pouze české znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/60/ES stanoví minimální opatření Unie, která musí být přijata pro tlumení afrického moru prasat, včetně opatření, která mají být uplatněna v případě, že se potvrdí jakýkoliv případ výskytu afrického moru prasat u volně žijících prasat.

(2)

V roce 2017 oznámila Česká republika Komisi případy výskytu afrického moru prasat u volně žijících prasat a přijala opatření pro tlumení nákazy stanovená ve směrnici 2002/60/ES.

(3)

S ohledem na epizootologickou situaci a v souladu se směrnicí 2002/60/ES předložila Česká republika Komisi plán eradikace afrického moru prasat (dále jen „eradikační plán“).

(4)

K tomu, aby bylo možné zavést příslušná veterinární opatření a předejít dalšímu šíření této nákazy, byl v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU stanoven seznam Unie, v němž jsou uvedeny vysoce rizikové oblasti (2). Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU byla nedávno změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1850 (3), a to zejména s ohledem na nedávné případy výskytu afrického moru prasat u volně žijících prasat v České republice. Části I a II uvedené přílohy nyní obsahují seznam infikovaných oblastí na území České republiky.

(5)

Eradikační plán byl posouzen Komisí a bylo shledáno, že je v souladu s požadavky stanovenými v článku 16 směrnice 2002/60/ES. Tento plán by proto měl být odpovídajícím způsobem schválen.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se plán eradikace afrického moru prasat v populaci volně žijících prasat, který předložila Česká republika dne 24. října 2017, v infikovaných oblastech na českém území.

Článek 2

Česká republika uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro provedení eradikačního plánu uvedeného v článku 1 do 1. prosince 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 17. listopadu 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1850, ze dne 11. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 264, 13.10.2017, s. 7).