14.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/77


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2078

ze dne 10. listopadu 2017,

kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem C(2017) 7391)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/762/EU (2) bylo v souladu s nařízením (ES) č. 258/97 povoleno uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin pro použití v některých potravinách, včetně nápojů, jakož i v doplňcích stravy a v potravinách pro zvláštní lékařské účely, a v náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

(2)

Dne 25. dubna 2016 podala společnost Leiber GmbH u příslušného orgánu v Irsku žádost o rozšíření použití a množství použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin. Tato společnost zejména žádala o rozšíření použití kvasničných beta-glukanů na další kategorie potravin a o zvýšení maximálních množství použití kvasničných beta-glukanů za den u kategorií potravin, u nichž již bylo použití povoleno prováděcím rozhodnutím 2011/762/EU.

(3)

Dne 7. listopadu 2016 vydal příslušný orgán Irska zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že rozšíření použití a navrhovaných maximálních množství použití kvasničných beta-glukanů splňuje kritéria pro nové potraviny stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(4)

Dne 15. listopadu 2016 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům.

(5)

Během 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 vzneslo několik členských států odůvodněné námitky. Žadatel následně požadavek týkající se navrhovaných kategorií potravin a množství použití změnil. Uvedená změna a dodatečná vysvětlení, jež žadatel poskytl, uvedené obavy ke spokojenosti členských států a Komise rozptýlila.

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (3) stanoví požadavky na doplňky stravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (4) stanoví požadavky pro přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (5) stanoví požadavky na složení a informace pro potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Uvedené akty se mohou vztahovat na kvasničné beta-glukany. Kvasničné beta-glukany by proto měly být povoleny, aniž jsou dotčeny požadavky uvedených právních předpisů a veškerých dalších právních předpisů, které se uplatní souběžně s nařízením (ES) č. 258/97.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES, nařízení (ES) č. 1925/2006 a nařízení (EU) č. 609/2013, kvasničné (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukany, jak jsou specifikovány v příloze I tohoto rozhodnutí, mohou být uvedeny na trh v Unii jako nová složka potravin pro vymezená použití a při dodržení maximálních množství podle přílohy II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Označení kvasničných (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukanů, povolených tímto rozhodnutím, na etiketě potravin, zní „kvasničné (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukany“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Německo.

V Bruselu dne 10. listopadu 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/762/EU ze dne 24. listopadu 2011, kterým se povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 41).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 12.6.2013, s. 35).


PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE KVASNIČNÝCH (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETA-GLUKANŮ

Popis

Beta-glukany jsou komplexní polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností (100–200 kDa), které se nacházejí v buněčné stěně mnoha kvasinek a obilovin. Chemický název „kvasničných beta-glukanů“ je (1-3), (1-6)-β-D-glukany.

Beta-glukany jsou tvořeny základní strukturou složenou z glukózových zbytků spojených vazbou β-1-3 a větvených vazbami β-1-6, na kterou se β-1-4 vazbami váže chitin a mannoproteiny.

Tato nová potravina je vysoce čistý (1,3)-(1,6)-β-D-glukan získaný izolací z kvasinek Saccharomyces cerevisiae, nerozpustný ve vodě, ale dispergovatelný v mnoha tekutých matricích.

Specifikace kvasničných (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukanů

Parametr

Specifikační hodnoty

Rozpustnost

Nerozpustné ve vodě, ale dispergovatelné v mnoha tekutých matricích

Chemické údaje

(1,3)-(1,6)-β-D-glukan

> 80 %

Popel

< 2 %

Vlhkost

< 6 %

Bílkoviny

< 4 %

Tuk celkem

< 3 %

Mikrobiologické údaje

Celkový počet mikroorganismů

< 1 000 KTJ/g

Enterobacteriaceae

< 100 KTJ/g

Koliformní bakterie celkem

< 10 KTJ/g

Kvasinky

< 25 KTJ/g

Plísně

< 25 KTJ/g

Salmonella ssp.

Nepřítomná v 25 g

Escherichia coli

Nepřítomná v 1 g

Bacillus cereus

< 100 KTJ/g

Staphylococcus aureus

Nepřítomný v 1 g

Těžké kovy

Olovo

< 0,2 mg/g

Arsen

< 0,2 mg/g

Rtuť

< 0,1 mg/g

Kadmium

< 0,1 mg/g


PŘÍLOHA II

POVOLENÁ POUŽITÍ KVASNIČNÝCH (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETA-GLUKANŮ

Kategorie potravin

Maximální množství kvasničných beta-glukanů

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

1,275 g/den pro děti starší 12 let a běžnou dospělou populaci

0,675 g/den pro děti mladší 12 let

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,275 g/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti

1,275 g/den

Nápoje na bázi ovocných a/nebo zeleninových šťáv, včetně koncentrátu a dehydrovaných šťáv

1,3 g/kg

Nápoje s ovocnou příchutí

0,8 g/kg

Prášek na přípravu kakaových nápojů

38,3 g/kg (prášek)

Cereální tyčinky

6 g/kg

Snídaňové cereálie

15,3 g/kg

Instantní snídaňové cereálie celozrnné a s vysokým obsahem vlákniny připravované za tepla

1,5 g/kg

Sušenky typu „cookie“

2,2 g/kg

Sušenky typu „krekr“

6,7 g/kg

Nápoje na bázi mléka

3,8 g/kg

Fermentované mléčné výrobky

3,8 g/kg

Analogy mléčných výrobků

3,8 g/kg

Ostatní nápoje

0,8 g/kg (k přímé spotřebě)

Sušené mléko

25,5 g/kg

Polévky a polévkové směsi

0,9 g/kg (k přímé spotřebě)

1,8 g/kg (zahuštěné)

6,3 g/kg (práškové)

Čokoláda a cukrovinky

4 g/kg

Proteinové tyčinky a prášky

19,1 g/kg

Džemy, marmelády a jiné ovocné pomazánky

11,3 g/kg