18.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/813

ze dne 12. října 2015

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU-Chile k nahrazení dodatku II k příloze III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 38 přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), může Výbor pro přidružení EU-Chile (dále jen „Výbor pro přidružení“) přijímat rozhodnutí, kterými se mění ustanovení přílohy III.

(2)

Dne 4. listopadu 2014 doporučil Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu zřízený článkem 81 dohody Výboru pro přidružení přijmout změny dodatku II k příloze III dohody týkající se seznamu opracování nebo zpracování, které se má provádět na nepůvodních materiálech tak, aby vyrobený produkt získal status původy (dále jen „pravidla pro jednotlivé produkty“), jimiž se uvádí dodatek do souladu s posledním zněním harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“).

(3)

Harmonizovaný systém se aktualizuje každých pět let a jeho poslední aktualizace byla provedena v roce 2012. Jelikož pravidla pro jednotlivé produkty, jež jsou obsažena v dohodě, vycházejí ze zastaralého znění harmonizovaného systému, totiž harmonizovaného systému z roku 2002, měla by být aktualizována tak, aby vycházela z harmonizovaného systému z roku 2012.

(4)

U produktů, jež byly přeřazeny v rámci harmonizovaného systému z roku 2012, by pravidla pro jednotlivé produkty měla zůstat nezměněna. V případech, kdy je nutné přesunout produkty do jiné kapitoly nebo čísla, by se s nimi měla přesunout i pravidla pro jednotlivé produkty, jestliže jsou pravidla v nové kapitole nebo čísle odlišná od pravidel stanovených ve staré kapitole nebo čísle.

(5)

Pravidla pro jednotlivé produkty by měla být u řady produktů kapitoly 72 harmonizovaného systému změněna, aby odrážela vývoj technologických postupů výroby oceli.

(6)

Z důvodu přehlednosti a s ohledem na monožství změn, které mají být provedny v dodatku II k příloze III, by měl být nahrazen celý dodatek.

(7)

Postoj, který má být jménem Unie zajat ve Výboru pro přidružení, by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro přidružení k nahrazení dodatku II k příloze III dohody, v němž se stanoví pravidla pro jednotlivé produkty, vychází z návrhu rozhodnutí Výboru pro přidružení připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie ve Výboru pro přidružení mohou odsouhlasit drobné změny návrhu rozhodnutí Výboru pro přidružení bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí Výboru pro přidružení se po přijetí zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 12. října 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE Č….

ze dne …,

kterým se nahrazuje dodatek II k příloze III Dohody Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE,

s ohledem na Dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1), a zejména na článek 38 přílohy III,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. ledna 2007 a 1. ledna 2012 byly zavedeny změny nomenklatury, která je upravena Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží („harmonizovaný systém“).

(2)

Vzhledem k tomu, že účelem změn harmonizovaného systému nebylo změnit pravidla původu, tyto změny nemění Dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) podstatným způsobem.

(3)

Aby se tyto změny promítly do dohody, je třeba změnit dodatek II k příloze III.

(4)

Vzhledem k počtu změn, které je nutno v dodatku II k příloze III provést, by měl být z důvodu přehlednosti nahrazen celý dodatek.

(5)

Aby se zohlednil vývoj technologických postupů výroby oceli, je nutné změnit pravidla původu u řady produktů v kapitole 72 harmonizovaného systému,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek II k příloze III dohody, který obsahuje seznam opracování nebo zpracování, které se má provádět na nepůvodních materiálech tak, aby vyrobený produkt získal status původu, se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 90 dnů po dni, kdy bylo učiněno poslední oznámení smluvní strany o dokončení nezbytných vnitrostátních právních postupů.

V … dne …

Za Výbor pro přidružení EU-Chile

předseda


(1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

„Dodatek II

SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ SE MÁ PROVÁDĚT NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH TAK, ABY VYROBENÝ PRODUKT ZÍSKAL STATUS PŮVODU

Číslo HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování, prováděné na nepůvodních materiálech, na jehož základě se uděluje status původu

kapitola 1

Živá zvířata

Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získaná

 

kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela získané

 

kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 3 zcela získané

 

ex kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma:

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 4 zcela získané

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, při níž:

jsou všechny použité materiály kapitoly 4 zcela získané,

jsou všechny použité ovocné šťávy (vyjma ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 původní a

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma:

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 5 zcela získané

 

ex 0502

Připravené štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat

Čištění, dezinfikování, třídění a narovnávání štětin a chlupů

 

kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, při níž:

jsou všechny použité materiály kapitoly 6 zcela získané a

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 7 zcela získané

 

kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Výroba, při níž:

je všechno použité ovoce a ořechy zcela získané a

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření, vyjma:

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 9 zcela získané

 

0901

Káva, též pražená nebo bez kofeinu; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 0910

Směsi koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

kapitola 10

Obiloviny

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 10 zcela získané

 

ex kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek, vyjma:

Výroba, při níž jsou všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce zcela získané

 

ex11 06

Mouka, krupice a prášek ze sušených loupaných luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 12 zcela získané

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

 

 

Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z nemodifikovaných slizů a zahušťovadel

 

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 14 zcela získané

 

ex kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

 

 

Tuky od kosti nebo odpad

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba z masa nebo jedlých drobů prasat čísla 0203 nebo 0206 nebo masa a jedlých drobů drůbeže čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:

 

 

Tuky od kosti nebo odpad

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

 

Ostatní

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získané

 

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1504

 

Ostatní

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získané

 

ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1506

 

Ostatní

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získané

 

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

 

 

Sójový olej, olej z podzemnice olejné, palmový olej, kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej, tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Pevné frakce, vyjma z jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515

 

Ostatní

Výroba, při níž jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získané

 

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, při níž:

jsou všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získané a

jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získané. Mohou se však používat materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

1517

Margarin; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, při níž:

jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 4 zcela získané a

jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získané. Mohou se však používat materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba:

ze zvířat kapitoly 1, a/nebo

při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 3 zcela získané

ex kapitola 17

Cukr a cukrovinky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviv

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1702

 

Ostatní cukry v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály původní

 

ex 1703

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru obsahující aromatické přípravky nebo barviva

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

 

Ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

 

 

Obsahující 20 % nebo méně hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, při níž jsou všechny použité obiloviny a jejich deriváty (kromě pšenice durum a jejích derivátů) zcela získané

 

Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, při níž:

jsou všechny použité obiloviny a jejich deriváty (kromě pšenice durum a jejích derivátů) zcela získané a

jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získané

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,

při níž jsou všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice durum a kukuřice Zea indurata a jejich derivátů) zcela získané a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11

 

ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, vyjma:

Výroba, při níž je všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina zcela získané

 

ex 2001

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2004 a ex 2005

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 2008

Ořechy neobsahující přidaný cukr nebo alkohol

Výroba, při níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejových semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 nepřesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

 

Arašídové máslo, směsi na bázi cereálií; palmová jádra; kukuřice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Ostatní, vyjma ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, neobsahující přidaný cukr, zmrazené

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

 

 

Citrusové šťávy

Výroba, při níž:

musí být všechny použité citrusové plody zcela získané,

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, při níž:

jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než materiály stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 21

Různé jedlé přípravky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž je všechna použitá čekanka zcela získaná

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Hořčičná mouka nebo moučka nebo připravená hořčice se však může používat

 

Hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž jsou všechny použité hrozny nebo materiály získané z hroznů zcela získané

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a

při níž jsou všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové a grapefruitové) původní

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207 nebo 2208, a

při níž jsou všechny použité hrozny nebo materiály získané z hroznů zcela získané, nebo jsou-li již všechny ostatní použité materiály původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla 2207 nebo 2208, a

při níž jsou všechny použité hrozny nebo materiály získané z hroznů zcela získané, nebo jsou-li již všechny ostatní použité materiály původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

ex kapitola 23

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2301

Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidské výživě

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získané

 

ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

Výroba, při níž je veškerá použitá kukuřice zcela získaná

 

ex 2306

Olejné pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olivového oleje, obsahující více než 3 % olivového oleje

Výroba, při níž jsou veškeré použité olivy zcela získané

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, při níž:

jsou všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko původní a

jsou všechny použité materiály kapitoly 3 zcela získané

ex kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky, vyjma:

Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 24 zcela získané

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 původních

 

ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 původních

 

ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2504

Přírodní krystalická tuha s obohaceným obsahem uhlíku, čištěná a mletá

Obohacování obsahu uhlíku, čištění a mletí surové krystalické tuhy

 

ex 2515

Mramor, hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání, pilou nebo jinak, mramoru (i když už je rozřezaný) o tloušťce přesahující 25 cm

 

ex 2516

Žula, porfýr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání, pilou nebo jinak, kamene (i když už je rozřezaný) o tloušťce přesahující 25 cm

 

ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách a magnézie (oxid hořečnatý), též čistý, jiný než tavená magnézie nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Může se však používat přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

 

ex 2520

Sádry speciálně připravované pro zubní lékařství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2524

Přírodní osinková vlákna

Výroba z osinkového koncentrátu

 

ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex 2530

Přírodní barviva (hlinka), kalcinovaná nebo mletá

Kalcinace nebo mletí přírodních barviv (hlinky)

 

kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se jedná o oleje, které jsou podobné minerálním olejům získaným destilací vysokotepelných černouhelných dehtů, z nichž 65 % objemu nebo více destiluje do 250 oC (včetně směsí lakového benzínu a benzolu), k použití jako topná paliva

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2709

Surové oleje získané z živičných nerostů

Rozkladná destilace živičných materiálů

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (2)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (2)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (2)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2805

Vzájemně smíšené kovy

Výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2833

Síran hliníku

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2840

Peroxoboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2852

Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932, 2933 a 2934 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Sloučeniny rtuti chemických výrobků a přípravků chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Sloučeniny rtuti diagnostických nebo laboratorních reagencií na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísel 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 29

Organické chemikálie, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 2905. Mohou se však používat kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2932

Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované, ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2939

Koncentráty z makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:

 

 

Produkty sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely nebo nesmíchané produkty pro tyto účely, které jsou v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

 

 

 

— —

Lidská krev

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

— —

Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

— —

Krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

— —

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

— —

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3003 a 3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):

 

 

Získané z amikacinu čísla 2941

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály čísel 3003 nebo 3004 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály čísel 3003 a 3004 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 3006

Farmaceutický odpad uvedený v poznámce 4 k) k této kapitole

Původ produktu v jeho původním zařazení se zachovává

 

Sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:

 

 

vyrobené z plastů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

vyrobené z textilií

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 31

Hnojiva, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, vyjma:

dusičnan sodný

kyanamid vápenatý

síran draselný

síran hořečnatodraselný

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály stejného čísla jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely; inkousty, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3201

Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole (4)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísla 3205 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky pro osobní hygienu, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně materiálů odlišné ‚skupiny‘ (5) v tomto čísle. Materiály stejného čísla jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, ‚dentální vosky‘ a dentální přípravky na bázi sádry, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3403

Mazací prostředky obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)

nebo

jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3404

Umělé vosky a připravené vosky:

 

 

na bázi parafínu, minerálních vosků, vosků z živičných nerostů, parafinového gáče nebo volného vosku

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě:

hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,

mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů s charakterem vosků čísla 3823 a

materiálů čísla 3404.

Tyto materiály se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

Esterifikované a etherifikované škroby

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3505

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:

 

 

Filmy pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 3701 nebo 3702. Materiály čísel 3701 a 3702 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích citlivé, neexponované

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 3701 nebo 3702

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka nebo textilie, exponované, avšak nevyvolané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701 až 3704

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 38

Různé chemické výrobky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3801

Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Grafit ve formě past, který je směsí více než 30 % hmotnostních grafitu s minerálními oleji

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinování surového tallového oleje

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3805

Lihy ze sulfátové terpentýnové silice, čištěné

Čištění destilací nebo rafinováním surových lihů sulfátového terpentýnu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3807

Dřevný dehet

Destilace dřevného dehtu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3810

Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

 

 

Aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3813

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3814

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3818

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3820

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 3821

Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3823

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté;

 

 

Z tohoto čísla toto:

— —

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

— —

Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

— —

Sorbitol, jiný než čísla 2905

— —

Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli

— —

Iontoměniče

— —

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

— —

Čpavkové vody a použitý oxid vyrobený při purifikaci svítiplynu

— —

Sulfonaftenové kyseliny, jejich ve vodě rozpustné soli a jejich estery

— —

Přiboudlina; Dippelův olej

— —

Směsi solí s různými anionty

— —

Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na podkladě z papíru nebo textilních materiálů

 

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3826

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky, z plastů kromě čísel ex 39 07 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Produkty adiční homopolymerizace, ve kterých jediný monomer přispívá z více než 99 % hmotnostních k celkovému obsahu polymerů

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (6)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu 1

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3907

Kopolymery z polykarbonátů a kopolymer akrylonitril-butadien-styrenu (ABS)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (6)

 

Polyester

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabrom-(bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastů, vyjma čísel ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

Ploché výrobky, opracované více než jen povrchově upravené, nebo nařezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); ostatní produkty, opracované více než jen povrchově upravené

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní:

 

 

— —

Produkty adiční homopolymerizace, ve kterých jediný monomer přispívá k více než 99 % hmotnostním celkového obsahu polymerů

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (6)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

— —

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu 1

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3916 a ex 3917

Tvarované profily a trubky

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3920

Ionomerové desky nebo filmy

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové, částečně zneutralizované kovovými ionty, hlavně zinkem a sodíkem

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Pásky z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

ex 3921

Fólie z plastů, metalizované

Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 23 mikrony (7)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3922 až 3926

Zboží z plastů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4001

Laminované desky ze surového kaučuku na obuv

Laminování desek přírodního kaučuku

 

4005

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů, vyjma přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z kaučuku:

 

 

Protektorované pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště

Protektorování použitých pneumatik

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 4011 a 4012

 

ex 4017

Výrobky z tvrdého kaučuku

Výroba z tvrdého kaučuku

 

ex kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4102

Surové kůže ovčí a jehněčí odchlupené

Odstraňování vlny z ovčích nebo jehněčích kůží, s chlupy

 

4104 až 4106

Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené

Přečiňování vyčiněné kůže

nebo

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4107, 4112 a 4113

Usně po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4104 až 4113

 

ex 4114

Lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

Výroba z materiálů čísel 4104 až 4107, 4112 nebo 4113 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:

 

 

Pláty, kříže a podobné tvary

Bělení nebo barvení, kromě stříhání a sešívání nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

Ostatní

Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin

 

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

 

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4403

Dřevo nahrubo opracované

Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo nahrubo hraněného

 

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce převyšující 6 mm

Hoblovaní, broušení nebo spojování klínovým ozubem

 

ex 4408

Dýhové listy (též spojené) a listy na překližky, o tloušťce nepřesahující 6 mm, sesazované, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce nepřesahující 6 mm

Podélné spojování, hoblovaní, broušení nebo spojování klínovým ozubem

 

ex 4409

Dřevo souvisle profilované podél kterékoli z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem:

 

 

Broušené nebo spojované klínovým ozubem

Broušení nebo spojování klínovým ozubem

 

Laťovky a vrstvené desky

Obrubování nebo lisování

 

ex 4410 až ex 4413

Laťovky a vrstvené desky včetně podlahových laťovek a ostatních vrstvených desek

Obrubování nebo lisování

 

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly, ze dřeva

Výroba z desek nenařezaných do tvaru

 

ex 4416

Sudy, barely, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva

Výroba z rozštěpených prken, dále neopracovaných než rozřezaných na dva hlavní povrchy

 

ex 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat celulární truhlářské desky, krytinové desky a štípaný šindel

 

Laťovky a vrstvené desky

Obrubování nebo lisování

 

ex 4421

Třísky na zápalky; dřevěná ramínka nebo kolíčky pro obuv

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla kromě rubaného dřeva čísla 4409

 

ex kapitola 45

Korek a korkové výrobky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4503

Výrobky z přírodního korku

Výroba z korku čísla 4501

 

kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 4811

Papír nebo kartón a lepenka, pouze linkovaný nebo čtverečkovaný

Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47

 

4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích

Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47

 

4817

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4818

Toaletní papír

Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47

 

ex 4819

Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vláken

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4820

Bloky dopisních papírů

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané do určité velikosti nebo tvaru

Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47

 

ex kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4909

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 4909 nebo 4911

 

4910

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:

 

 

Kalendáře pro ‚trvalé‘ používání nebo s nahraditelnými boky upevněné na jiném podkladě než papír nebo lepenka

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 4909 nebo 4911

 

ex kapitola 50

Hedvábí, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedvábného odpadu

 

5004 až ex 5006

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu

Výroba z (3):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

ostatních přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

papíru

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5106 až 5110

Příze z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní

Výroba z (3):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

hemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo koňských žíní:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

papíru

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 52

Bavlna, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5204 až 5207

Příze a nitě z bavlny

Výroba z (3):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

papíru

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 53

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5306 až 5308

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě

Výroba z (3):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5309 až 5311

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken, tkaniny z papírových nití:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba 1 :

kokosových nití,

nití z juty,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

papíru

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

5401 až 5406

Nitě, nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) a nitě z chemických nekonečných vláken

Výroba z (3):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5407 a 5408

Tkaniny z nití z chemických nekonečných vláken:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

papíru

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

5501 až 5507

Chemická střižová vlákna

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5508 až 5511

Nitě a šicí nitě z chemických střižových vláken

Výroba z (3):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5512 až 5516

Tkaniny z chemických střižových vláken:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

papíru

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich, vyjma:

Výroba z (3):

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

 

 

Vpichovaná plsť

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Avšak:

nekonečné vlákno z polypropylenu čísla 5402,

polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506 nebo

kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501,

u kterých je ve všech případech hodnota jednotlivého nekonečného vlákna nebo vlákna menší než 9 decitex, se mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických střižových vláken z kaseinu nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

5604

Kaučukové nitě a šňůry, potažené textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

 

Kaučukové nitě a šňůry, potažené textilem

Výroba z kaučukových nití a šňůr, nepotažených textilem

 

Ostatní

Výroba z 1 :

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5605

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě), žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě

Výroba z 1 :

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:

 

 

Z vpichované plsti

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Avšak:

nekonečné vlákno z polypropylenu čísla 5402,

polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506 nebo

kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501,

u kterých je ve všech případech hodnota jednotlivého nekonečného vlákna nebo vlákna menší než 9 decitex, se mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Tkaniny z juty se však mohou používat jako podložka

 

 

Z ostatní plsti

Výroba z (3):

přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Ostatní

Výroba z 1 :

kokosového vlákna nebo nití z juty,

nití ze syntetického nebo umělého nekonečného vlákna,

přírodních vláken nebo

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání

Tkaniny z juty se však mohou používat jako podložka

 

ex kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; vyjma:

 

 

S kaučukovými nitěmi

Výroba z jednoduchých nití (3)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Výroba z nití

 

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna:

 

 

Obsahující ne více než 90 % hmotnostních textilních materiálů

Výroba z nití

 

Ostatní

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Výroba z nití

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

Výroba z nití (3)

 

5905

Textilní tapety:

 

 

Impregnované, pokryté, potažené nebo laminované kaučukem, plasty nebo jinými materiály

Výroba z nití

 

Ostatní

Výroba z (3):

nebo textilní vlákniny kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902:

 

 

Pletené nebo háčkované

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Ostatní tkaniny zhotovené z nití ze syntetického vlákna, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů

Výroba z chemických materiálů

 

Ostatní

Výroba z nití

 

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Výroba z nití

nebo

potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté tkaniny nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

5908

Textilní knoty, tkané, spletené nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:

 

 

Žárové punčošky, impregnované

Výroba z trubicovitě pletené tkaniny pro žárové punčošky

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5909 až 5911

Textilní zboží druhu vhodného pro technické použití:

 

 

Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911

Výroba z nití nebo odpadových tkanin nebo hader čísla 6310

 

Tkaniny druhů obvykle používaných na papírenských strojích nebo za jinými technickými účely, plstěné nebo neplstěné, též impregnované nebo povrstvené, trubicovité nebo nekonečné s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem, nebo hladké tkaniny s násobnou osnovou a/nebo útkem čísla 5911

Výroba z (3):

kokosových nití,

těchto materiálů:

— —

nití z polytetrafluoroethylenu (8),

— —

nití, vícenásobných, z polyamidu, povrstvených, impregnovaných nebo potažených fenolovou pryskyřicí,

— —

nití ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,

— —

monofilamentu polytetrafluorethylenu 2 ,

 

 

 

— —

nití ze syntetických textilních vláken z poly(p-fenylentereftalamidu),

— —

nití ze skleněných vláken, potažených fenolovou pryskyřicí a ovinutých akrylovou nití (8),

— —

kopolyesterových monofilamentů polyesteru a pryskyřice z kyseliny tereftalové a 1,4 -cyklohexandiethanolu a kyseliny isoftalové,

— —

přírodních vláken,

— —

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,

— —

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

Ostatní

Výroba z (3):

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z 1 :

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:

 

 

Získané sešitím dohromady nebo jiným zkompletováním dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované tkaniny, která byla buď přistřižena do tvaru, nebo získána přímo z tvaru

Výroba z nití (3)  (9)

 

Ostatní

Výroba z 1 :

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

ex kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované, vyjma:

Výroba z nití (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211

Dámské, dívčí a kojenecké oděvy a oděvní doplňky pro kojence, vyšívané

Výroba z nití 2

nebo

výroba z nevyšívané tkaniny za předpokladu, že hodnota používané nevyšívané tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu 2

 

ex 6210 a ex 6216

Ohnivzdorné tkaniny potažené fólií z pohliníkovaného polyesteru

Výroba z nití (9)

nebo

výroba z nepotažené tkaniny za předpokladu, že hodnota používané nepotažené tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu 1

 

6213 a 6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

Vyšívané

Výroba z nebělených jednoduchých nití (3)  (9)

nebo

výroba z nevyšívané tkaniny za předpokladu, že hodnota používané nevyšívané tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu 2

 

 

Ostatní

Výroba z nebělených jednoduchých nití (3)  (9)

nebo

zhotovování, po kterém následuje potiskování doprovázené alespoň dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, mandlování, ošetření za účelem dosažení odolnosti proti srážení, trvalé dohotovení, dekatování, impregnování, scelování a nopkování), a to za předpokladu, že hodnota použitého nepotisknutého zboží čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47,5  % ceny produktu ze závodu

 

6217

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:

 

 

Vyšívané

Výroba z nití (9)

nebo

výroba z nevyšívané tkaniny za předpokladu, že hodnota používané nevyšívané tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu 1

 

Ohnivzdorné tkaniny potažené fólií z pohliníkovaného polyesteru

Výroba z nití 1

nebo

výroba z nepotažené tkaniny za předpokladu, že hodnota používané nepotažené tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu 1

 

 

Podšívky pro límce a manžety, vystřižené

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba z nití (9)

 

ex kapitola 63

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

6301 až 6304

Přikrývky, plédy, ložní prádlo atd.; záclony atd.; ostatní bytové textilie:

 

 

Z plsti, z netkaných textilií

Výroba z (3):

přírodních vláken nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Ostatní:

 

 

— —

Vyšívané

Výroba z nebělených jednoduchých nití (9)  (10)

nebo

výroba z nevyšívané tkaniny (jiné než pletené nebo háčkované) za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

— —

Ostatní

Výroba z nebělených jednoduchých nití 2 3

 

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

Výroba z (3):

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:

 

 

Netkané

Výroba z 1  (9):

přírodních vláken nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Ostatní

Výroba z nebělených jednoduchých nití 1 2

 

6307

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

6308

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

Každý předmět v soupravě musí vyhovovat pravidlu, které by se k němu vztahovalo, i kdyby nebyl zařazen do soupravy. Nepůvodní výrobky mohou být zahrnuty do soupravy za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

 

ex kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě kompletů svršků spojených se stélkou nebo jinou součástí spodku obuvi čísla 6406

 

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

6505

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

Výroba z nití nebo textilních vláken (9)

 

ex kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních deštníků a podobných deštníků)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 6803

Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

Výroba z opracované břidlice

 

ex 6812

Výrobky z osinku; výrobky ze směsí na bázi osinku nebo směsí na bázi osinku a uhličitanu hořečnatého

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex 6814

Výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů

Výroba z opracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy)

 

kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7003, ex 7004 a ex 7005

Sklo s nereflexní vrstvou

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7006

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály:

 

 

Podklady pro tabule skla, potažené dielektrickým tenkým filmem a s polovodičovým stupněm v souladu s normami SEMII (11)

Výroba ze substrátu nepotažených tabulí skla čísla 7006

 

Ostatní

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7007

Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7008

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek

Výroba z materiálů čísla 7001

 

7010

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

řezání skleněných výrobků za předpokladu, že celková hodnota nenařezaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7013

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

řezání skleněných výrobků za předpokladu, že celková hodnota nenařezaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční výzdoba (kromě sítotisku) ručně foukaných skleněných výrobků za předpokladu, že celková hodnota ručně foukaného skla nepřesahuje o 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7019

Výrobky (jiné než nitě) ze skleněných vláken

Výroba z:

nebarvených úlomků, provazců, nití nebo nasekaných pramenů nebo

skelné vaty

ex kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7101

Přírodní nebo uměle pěstované perly, roztříděné a dočasně navlečené pro usnadnění dopravy

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7102, ex 7103 a ex 7104

Opracované drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)

Výroba z neopracovaných drahokamů a polodrahokamů

 

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

 

Netepané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 7106, 7108 nebo 7110

nebo

elektrolytické, tepelné nebo chemické oddělování drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110

nebo

slévání drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy

 

Ve formě polotovarů nebo ve formě prachu

Výroba z netepaných drahých kovů

 

ex 71 07, ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovy, opracované do formy polotovarů

Výroba z kovů plátovaných drahými kovy, netepaných

 

7116

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

7117

Bižuterie

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba z částí obecných kovů, neplátovaných nebo nepokrytých drahými kovy za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 72

Železo a ocel, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z materiálů čísla 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 nebo 7206

 

7208 až 7216

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů, jiných primárních forem nebo polotovarů čísla 7206 nebo 7207

 

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

 

7218 91 a

7218 99

Polotovary z nerezavějící oceli

Výroba z materiálů čísla 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 nebo položky 7218 10

 

7219 až 7222

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísla 7218

 

7223

Dráty z nerezavějící oceli

Výroba z polotovarů čísla 7218

 

7224 90

Polotovary z ostatní legované oceli

Výroba z materiálů čísla 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 nebo položky 7224 10

 

7225 až 7228

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů, jiných primárních forem nebo polotovarů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224

 

7229

Dráty z ostatní legované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7224

 

ex kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7302

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

 

7304, 7305 a 7306

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

Výroba z materiálů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224

 

ex 7307

Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli (č. ISO X5CrNiMo 1712), složené z několika částí

Soustružení, vyvrtávání, vystružování, závitování, odjehlování a pískování vykovaných předlisků za předpokladu, že celková hodnota vykovaných předlisků nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu

 

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301 se však nemohou použít

 

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 7321

Zařízení pro vaření a ohřívače talířů:

 

 

Na topný plyn nebo na plyn a jiná paliva

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 74

Měď a výrobky z ní, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7401

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7402

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové):

 

 

Rafinovaná měď

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky

Výroba z rafinované mědi, netvářené, nebo odpadu a šrotu z mědi

 

7404

Měděný odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

7405

Předslitiny mědi

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 75

Nikl a výrobky z něho, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7501 až 7503

Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený (surový) nikl; niklový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba z nelegovaného hliníku nebo odpadu a šrotu z hliníku prostřednictvím tepelného nebo elektrolytického ošetření

 

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 7616

Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížoviny, síťoviny, pletiva, vyztužené tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a plechové mřížoviny z hliníku

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Gáza, látka, mřížovina, síťovina, pletivo, vyztužené tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a plechové mřížoviny z hliníku se však mohou použít, a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

kapitola 77

Určeno pro případnou budoucí potřebu HS

 

 

ex kapitola 78

Olovo a výrobky z něho, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7801

Netvářené (surové) olovo:

 

 

Rafinované olovo

Výroba ze ‚slitinového‘ nebo ‚opracovaného‘ olova

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Odpad a šrot čísla 7802 se však nemůže použít

 

7802

Olověný odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 79

Zinek a výrobky z něho, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7901

Netvářený (surový) zinek

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Odpad a šrot čísla 7902 se však nemůže použít

 

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 80

Cín a výrobky z něho, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8001

Netvářený (surový) cín

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Odpad a šrot čísla 8002 se však nemůže použít

 

8002 a 8007

Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

 

 

Ostatní obecné kovy, kované; výrobky z nich

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

8206

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 8202 až 8205. Nástroje čísel 8202 až 8205 však mohou být začleněny do soupravy za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

 

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

8208

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8211

Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Čepele nožů a rukojeti z obecných kovů se však mohou používat

 

8214

Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Rukojeti z obecných kovů se však mohou používat

 

8215

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Rukojeti z obecných kovů se však mohou používat

 

ex kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex83 02

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky vhodné pro budovy a zařízení pro automatické zavírání dveří

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Ostatní materiály čísla 8302 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8306

Sošky a jiné dekorační předměty z obecných kovů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Ostatní materiály čísla 8306 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8401

Jaderné palivové články

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané ‚na přehřátou vodu‘

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8403 a ex 8404

Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402 a pomocné přístroje kotle ústředního vytápění

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 8403 a 8404

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

8406

Parní turbíny

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8409

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8412

Ostatní motory a pohony

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8413

Rotační objemová čerpadla

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8414

Průmyslové ventilátory, kompresory a podobné

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8415

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8418

Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415:

 

 

Kombinovaná chladicí a mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky, chladničky, typu používaného v domácnostech, chladicí nebo mrazicí pulty, skříně, vitríny a podobné, ostatní chladničky, mrazničky a ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Mrazicí zařízení a jednotky kompresorového typu, jejichž kondenzátory jsou výměníky tepla

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

při níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

Nábytek konstruovaný k vestavění mrazicího nebo chladicího zařízení

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní části chladicích zařízení

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8419

Stroje pro odvětví dřeva, buničiny, papíru a lepenky

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8420

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8423

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 5 cg nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8425 až 8428

Zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8429

Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce:

 

 

Silniční válce

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8430

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8431

Části a součásti vhodné k použití výhradně nebo zejména pro válcovací stroje

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8439

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8441

Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8443

Tiskárny, pro kancelářské stroje (například zařízení pro automatické zpracování dat, stroje na zpracování textu atd.)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

8444 až 8447

Stroje těchto čísel k použití v textilním průmyslu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8448

Pomocná strojní zařízení k používání se zařízeními čísel 8444 nebo 8445

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8452

Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů:

 

 

Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem), s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru;

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,

hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při kompletování hlavy šicího stroje (bez motoru) nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů a

jsou mechanismy použité pro napínání nití, háčkování a entlování původní

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8456 až 8466

Obráběcí stroje a stroje a jejich části, součásti a příslušenství čísel 8456 až 8466, vyjma:

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8456 a ex 8466

strojů pro obrábění vodním paprskem,

částí a příslušenství strojů pro obrábění vodním paprskem

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8469 až 8473

Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje pro automatizované zpracování dat, kopírovací stroje, sešívací stroje) a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8481

Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě, včetně redukčních ventilů řízených termostatem:

 

 

Ostatní přístroje

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8484

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8486

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

obráběcí stroje (včetně lisů) k opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním a rovnáním a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

 

obráběcí stroje k opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla za studena a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení nebo na jiné spojování) pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

označovací nástroje vytvářející předlohy pro zhotovení masek nebo ohniskových destiček z materiálů potažených fotocitlivou vrstvou; jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

formy vstřikovacího nebo kompresního typu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8487

Části a součásti strojů a přístrojů, neobsahující elektrické konektory, izolátory, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, část a součásti a příslušenství k těmto přístrojům, vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8501

Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8503 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8501 nebo 8503 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8504

Jednotky pro dodávání energie do strojů pro automatizované zpracování dat

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex 8509

Vysavače včetně vysavačů prachu a praček koberců; leštiče podlah

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

Ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8518

Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8519

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8522

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísla 8519 nebo 8521

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, ‚čipové karty‘ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37.

 

 

 

Nenahrané disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, avšak kromě výrobků kapitoly 37;

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

nahrané disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, avšak kromě výrobků kapitoly 37

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8523 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

matrice a galvanické otisky pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37;

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

bezdotykové karty a ‚čipové karty‘ se dvěma nebo více elektronickými integrovanými obvody

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

‚čipové karty‘ s jedním elektronickým integrovaným obvodem

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8525

vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku;

televizní kamery; — digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry);

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

 

 

 

monitory a projektory bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ostatní monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528:

 

 

Vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s monitory a projektory bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8535

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování, pro napětí převyšující 1 000  V

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování, pro napětí nepřesahující 1 000  V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken

 

 

 

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování, pro napětí nepřesahující 1 000  V

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken

 

 

— —

z plastů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

— —

z keramiky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

— —

z mědi

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, číslicové ovládací přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8541

Diody, tranzistory a obdobná polovodičová zařízení, kromě plátků ještě nenařezaných na čipy

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

8542

Elektronické integrované obvody

 

 

 

Monolitické integrované obvody

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

multičipy, které jsou částmi nebo součástmi strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

 

ostatní

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

 

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

Elektronické mikrosoustavy

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

— —

ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízení všeho druhu, vyjma:

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8608

Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (včetně elektromechanických) přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť; jejich části a součásti

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, vyjma:

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8710

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi, a části a součásti těchto vozidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

 

 

S vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců:

 

 

Nepřesahujícím 50 cm3

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

— —

Převyšujícím 50 cm3

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 87 12

Jízdní kola bez kuličkových ložisek

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 8714

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8715

Dětské kočárky a jejich části a součásti

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8804

Rotující padáky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 8804

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

8805

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Trupy lodí čísla 8906 se však nemohou použít

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 90

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství vyjma:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9001

Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky (včetně kontaktních čoček), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9002

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje nebo přístroje, jiné než články z opticky neopracovaného skla

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9004

Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex 9005

Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy, vyjma astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

při níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9006

Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

při níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9007

Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

při níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9011

Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

při níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9014

Jiné navigační nástroje a přístroje

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9015

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9016

Váhy o citlivosti 5 cg nebo citlivější, též se závažími

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9017

Kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje (například kreslicí (rýsovací) stroje, pantografy, úhloměry, kreslicí (rýsovací) soupravy, logaritmická pravítka, počítací kotouče); ruční délková měřidla (například měřicí tyče a měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku:

 

 

Zubolékařská křesla se zubolékařskými přístroji a plivátky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 9018

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

9019

Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

9020

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

9024

Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (například kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů)

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9025

Hydrometry (hustoměry) a podobné plovoucí přístroje, teploměry, pyrometry (žároměry), barometry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračním zařízením, a jakékoliv kombinace těchto přístrojů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9026

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

9027

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9028

Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů

 

 

Části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9029

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9031

Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9033

Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti, vyjma:

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

9105

Ostatní hodiny

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9109

Hodinové strojky, úplné a smontované

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9110

Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné a nesmontované hodinové nebo hodinkové strojky

Výroba, při níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu a

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 9114 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9111

Hodinková pouzdra a jejich části a součásti

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9112

Hodinová pouzdra a pouzdra podobného typu pro ostatní výrobky této kapitoly a jejich části a součásti

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9113

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti:

 

 

Z obecných kovů, též pozlacené nebo postříbřené nebo z kovů plátovaných drahými kovy

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex 9401 a ex 9403

Kovový nábytek obsahující nevycpanou bavlněnou látku o hmotnosti 300 g/m2 nebo méně

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

Výroba z bavlněné látky, která je již zhotovena ve tvaru připraveném k použití s materiály čísla 9401 nebo 9403 za předpokladu, že:

hodnota látky nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu a

všechny ostatní použité materiály jsou původní a jsou zařazeny do čísla jiného než číslo 9401 nebo 9403

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

9406

Montované stavby

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 9503

Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhů

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 9506

Golfové hole a jejich části

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nahrubo opracované bloky však mohou být použity pro výrobu hlav golfových holí

 

ex kapitola 96

Různé výrobky, vyjma:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 9601 a ex 9602

Výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů

Výroba z ‚opracovaných‘ řezbářských materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex 9603

Košťata a kartáče (kromě košťat a podobných proutěných výrobků a kartáčů vyrobených z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanická košťata, bez motoru, malířské podložky a válečky, pryžové stěrky a mopy

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

9605

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

Každý předmět v soupravě musí vyhovovat pravidlu, které by se k němu vztahovalo, i kdyby nebyl zařazen do soupravy. Nepůvodní výrobky však mohou být zahrnuty do soupravy za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

 

9606

Knoflíky, stiskací knoflíky a patentky, formy na knoflíky a ostatní části a součásti těchto výrobků; knoflíkové polotovary

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

9608

Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; části a součásti (včetně ochranných uzávěrů a příchytek) těchto výrobků, jiné než výrobky čísla 9609

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Hroty nebo špičky hrotů stejného čísla jako produkt se však mohou používat

 

9612

Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 9613

Zapalovače s elektrickým zapalovacím systémem

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex 9614

Dýmky a dýmkové hlavy

Výroba z nahrubo tvarovaných bloků

 

9619

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu:

 

 

 

vyrobené z plastů

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

vyrobené z papíroviny nebo z papíru

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

 

z vaty

Výroba z:

kokosových nití,

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo

materiálů na výrobu papíru

 

 

Kalhotky; kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906 nebo 5907:

 

 

 

Získané sešitím dohromady nebo jiným zkompletováním dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované tkaniny, která byla buď přistřižena do tvaru, nebo získána přímo z tvaru

Výroba z nití

 

 

Ostatní

Výroba z:

přírodních vláken,

chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky

Výroba z nití

 

 

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované:

 

 

 

Vyšívané

Výroba z nití

nebo

Výroba z nevyšívané tkaniny za předpokladu, že hodnota používané nevyšívané tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba z nití

 

 

Dámské nebo dívčí oděvy, zhotovené z textilií čísel 5903, 5906 nebo 5907, jiné než pletené nebo háčkované

Výroba z nití

 

 

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

kapitola 97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 


(1)  Zvláštní podmínky vztahující se ke ‚zvláštním procesům‘ viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3.

(2)  Zvláštní podmínky vztahující se ke ‚zvláštním procesům‘ viz úvodní poznámka 7.2.

(3)  Zvláštní podmínky vztahující se k produktům zhotoveným ze směsi textilních materiálů viz úvodní poznámka 5.

(4)  Poznámka 3 ke kapitole 32 říká, že tyto přípravky jsou přípravky druhu používaného pro barvení jakéhokoli materiálu nebo používaného jako přísady při výrobě barvicích přípravků za předpokladu, že nejsou zařazeny do jiné položky v kapitole 32.

(5)  Za ‚skupinu‘ se považuje kterákoli část položky oddělená od zbytku středníkem.

(6)  V případě produktů složených z materiálů zařazených do čísel 3901 až 3906 na jedné straně a do čísel 3907 až 3911 na straně druhé se toto omezení vztahuje pouze k uvedené skupině materiálů, která podle hmotnosti v produktu převládá.

(7)  Tyto fólie se považují za vysoce transparentní: fólie, jejichž optické ztlumení, měřeno podle metody ASTM-D 1003–16 podle Gardnerova Hazemetru (tj. Hazefaktor), je menší než 2 %.

(8)  Používání tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin druhů, které se používají ve strojních zařízeních na výrobu papíru.

(9)  Viz úvodní poznámka 6.

(10)  Pokud jde o pletené nebo háčkované výrobky, neelastické nebo nepogumované, získané sešitím nebo zkompletováním kusů pletených nebo háčkovaných tkanin (vystřižených nebo upletených přímo do tvaru), viz úvodní poznámka 6.

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.