28.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/18


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/599

ze dne 22. března 2017

o navrhované občanské iniciativě s názvem „Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soliius sanguinis

(oznámeno pod číslem C(2017) 2001)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předmětem navrhované občanské iniciativy s názvem „Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soliius sanguinis“ je: „Charakter a účel občanství Unie, zejména ve vztahu ke státní příslušnosti. Vystoupení členského státu z Unie a jeho dopady. Občanská práva zaručená právem Unie.“

(2)

Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je. Občanství členského státu je předpokladem pro vznik občanství Unie. Podmínkou občanství Unie proto je, aby alespoň jeden ze států, jejichž občanem daná osoba je, byl členem Unie.

(3)

Souvztažnost mezi občanstvím členského státu Unie a občanstvím Unie je zakotvená ve Smlouvách. Smlouvy nestanoví žádný právní základ, který by orgány EU opravňoval k přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv s cílem udělit občanství Unie osobám, které nemají občanství žádného členského státu Unie.

(4)

Lze však přijmout právní akt Unie pro účely provedení Smluv upravující práva občanů třetích zemí, jež mají na území některého z členských států legální pobyt, včetně podmínek volného pohybu a pobytu v ostatních členských státech EU. Takovým právním aktem tedy lze udělit práva podobná právům spojeným s občanstvím Unie občanům státu, který z Unie vystoupil na základě článku 50 Smlouvy o EU.

(5)

Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie a zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

(6)

Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.

(7)

Z těchto důvodů je vhodné vzít v úvahu, že navrhovaná občanská iniciativa – jelikož jejím cílem je přijetí návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, který by upravoval práva občanů třetích zemí, jež mají na území některého z členských států legální pobyt, a podmínky jejich volného pohybu a pobytu v ostatních členských státech EU a který by zejména uděloval určitá práva podobná právům spojeným s občanstvím Unie občanům státu, který z Unie vystoupil na základě článku 50 Smlouvy o EU – nespadá zjevně mimo rámec pravomoci Komise předložit návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

(8)

Navrhovaná občanská iniciativa „Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soliius sanguinis“ by proto měla být zaregistrována. Měla by být shromážděna vyjádření podpory navrhované občanské iniciativě – za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, který by upravoval práva občanů třetích zemí, jež mají na území některého z členských států legální pobyt, a podmínky jejich volného pohybu a pobytu v ostatních členských státech EU a který by zejména uděloval určitá práva podobná právům spojeným s občanstvím Unie občanům státu, který z Unie vystoupil na základě článku 50 Smlouvy o EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soliius sanguinis“ je zaregistrována.

2.   Vyjádření podpory navrhované občanské iniciativě lze shromažďovat za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhu právního aktu Unie, který by zaručoval, že občané členského státu, který z Unie vystoupil na základě článku 50 Smlouvy o EU, budou moci i nadále požívat práv podobných právům, jež měli v době, kdy jejich stát byl členským státem Unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 27. března 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soliius sanguinis“ zastoupeným [osobní údaje byly po konzultaci s organizátory odstraněny] coby kontaktními osobami.

V Bruselu dne 22. března 2017.

Za Komisi

Frans TIMMERMANS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.