28.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/59


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/345

ze dne 27. února 2017,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 (1) o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (dále jen „KLDR“), kterým byly mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) a č. 2270 (2016).

(2)

Dne 30. listopadu 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2321 (2016), v níž vyjádřila své nejhlubší znepokojení nad jadernou zkouškou, již KLDR provedla dne 9. září 2016 v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, znovu odsoudila probíhající činnosti KLDR související s jadernými nebo balistickými raketami, jež jsou závažným porušením příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a konstatovala, že mezinárodní mír a bezpečnost v regionu i mimo něj jsou i nadále zjevně ohroženy.

(3)

Rada bezpečnosti OSN v rezoluci č. 2321 (2016) vyjádřila znepokojení nad skutečností, že osobní a odbavená zavazadla osob, které vstupují na území KLDR nebo je opouštějí, mohou být používána k přepravě věcí, jejichž dodávky, prodej nebo převod jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), a vyjasňuje, že pro účely provádění bodu 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) představují taková zavazadla „náklad“, čímž odkazuje na povinnost daný náklad kontrolovat.

(4)

Rada bezpečnosti OSN v rezoluci č. 2321 (2016) vyzvala členské státy, aby snížily počet osob zaměstnaných na diplomatických misích a konzulárních úřadech KLDR.

(5)

Rada bezpečnosti OSN v rezoluci č. 2321 (2016) vyjádřila znepokojení nad tím, že zakázané věci mohou být do KDLR přepravovány nebo z ní vyváženy po železnici a silnici, a zdůraznila, že povinnost stanovená v bodě 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) kontrolovat náklad na svém území nebo při tranzitu přes území členských států se vztahuje i na náklad přepravovaný po železnici a silnici.

(6)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) uvedla, že pro účely provádění uvedené rezoluce a rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) zahrnuje pojem „tranzit“ mimo jiné i průchod osob mezinárodními letištními terminály jednoho státu při přestupu do destinace v jiném státě, bez ohledu na skutečnost, zda tyto osoby procházejí na daném letišti celní či pasovou kontrolou.

(7)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) zavedla maximální souhrnný objem uhlí, které lze z KLDR dovézt, a zřídila mechanismus pro monitorování a ověřování, zda je tento požadavek dodržován. V souvislosti s tímto mechanismem byly členské státy dovážející uhlí z KLDR vyzvány, aby pravidelně konzultovaly internetové stránky OSN s cílem zajistit, že celkový souhrnný objem dovozu uhlí nebude překročen.

(8)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) připomněla, že diplomatickým zástupcům KLDR se zakazuje vykonávat v přijímajícím státě jakoukoli profesní či obchodní činnost za účelem osobního zisku.

(9)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) vyjádřila znepokojení nad skutečností, že státní příslušníci KLDR jsou vysíláni za prací do jiných států za účelem výdělku ve valutách, které KLDR využívá pro svůj jaderný program a program balistických střel, a vyzvala státy, aby ohledně této praxe zachovávaly obezřetnost.

(10)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) znovu vyjádřila znepokojení nad skutečností, že s cílem vyhnout se opatřením uloženým Radou bezpečnosti mohou být používány velké objemy hotovosti, a vyzvala členské státy k ostražitosti vůči tomuto riziku.

(11)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) vyjádřila odhodlání zasazovat se o mírové, diplomatické a politické řešení situace a potvrdila podporu šestistranným rozhovorům a vyzvala k jejich obnovení.

(12)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) potvrdila, že kroky KLDR mají být neustále vyhodnocovány a že Rada bezpečnosti OSN je připravena daná opatření zpřísnit, pozměnit, pozastavit či zrušit, bude-li to s ohledem na dodržování požadavků ze strany KLDR zapotřebí, a že je odhodlána přijmout další významná opatření v případě dalších jaderných zkoušek či vypuštění družic KLDR.

(13)

K provedení některých opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.

(14)

Členské státy by měly mezi sebou navzájem sdílet relevantní informace za účelem efektivního uplatňování ustanovení tohoto rozhodnutí v celé Unii.

(15)

Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„h)

některé další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie uvedené na seznamu podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016);

i)

jakákoli další věc uvedená na seznamu konvenčních zbraní dvojího užití, který přijal Výbor pro sankce podle bodu 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se nákup zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, mědi, niklu, stříbra a zinku z KLDR, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

1.   Zakazuje se nákup soch z KLDR, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.

3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod vrtulníků a plavidel do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.

3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.“

5)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Zakazuje se nákup uhlí, železa a železné rudy z KLDR, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech. Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na uhlí, u něhož nakupující členský stát na základě důvěryhodných informací potvrdí, že pochází z území mimo KLDR a bylo přepraveno přes území KLDR výlučně za účelem vývozu z přístavu Rajin (Rason), a to za podmínky, že daný členský stát předem uvědomí Výbor pro sankce a že z těchto transakcí neplynou příjmy pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) a č. 2321 (2016) nebo tímto rozhodnutím.

3.   Odstavec 1 se nepoužije na celkový vývoz uhlí pocházejícího z KLDR do všech členských států OSN, který v souhrnu nepřekračuje 53 495 894 amerických dolarů v hodnotovém vyjádření nebo 1 000 866 metrických tun v objemovém vyjádření, podle toho, co je nižší, mezi dnem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016), a 31. prosincem 2016, ani na celkový vývoz uhlí pocházejícího z KLDR do všech členských států OSN, který v souhrnu nepřekračuje 400 870 018 amerických dolarů v hodnotovém vyjádření nebo 7 500 000 metrických tun v objemovém vyjádření, podle toho, co je nižší, počínaje 1. lednem 2017, za předpokladu, že:

a)

do nákupu nejsou zapojeny žádné osoby nebo subjekty spojené s jaderným programem KLDR nebo jejím programem balistických raket nebo jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) a č. 2321 (2016), včetně označených osob nebo subjektů, osob nebo subjektů jednajících jejich jménem nebo na jejich pokyn, subjektů jimi přímo nebo nepřímo vlastněných či ovládaných, nebo osob či subjektů napomáhajících vyhnutí se sankcím, a

b)

nákup je určen výlučně pro účely obživy státních příslušníků KLDR a nesouvisí se získáním příjmů pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) a č. 2321 (2016).

4.   Členský stát, který uhlí nakupuje přímo od KLDR, oznámí Výboru pro sankce souhrnný objem tohoto nákupu za každý měsíc nejpozději 30 dní po skončení daného měsíce prostřednictvím formuláře obsaženého v příloze V rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016). Členské státy sdělí informace oznámené Výboru pro sankce ostatním členským státům a Komisi.

5.   Odstavec 1 se nepoužije na transakce týkající se železa a železné rudy, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy a neplynou z nich příjmy pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016).“

6)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Zakazuje se poskytovat jakoukoli veřejnou či soukromou finanční podporu obchodu s KLDR, a to ani vývozní úvěry, záruky či pojištění státním příslušníkům KLDR nebo subjektům zapojeným do takového obchodu.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce poskytnutí finanční podpory v konkrétním případě předem schválil.“

7)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

1.   Zakazuje se zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení bank KLDR, včetně centrální banky KLDR, jejích poboček a dceřiných společností, a dalších finančních institucí uvedených v čl. 13 bodě 2 na území členských států.

2.   Stávající pobočky, dceřiné společnosti a zastoupení institucí uvedených v odstavci 1 na území členských států se uzavřou do devadesáti dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

3.   Pokud to nebylo předem schváleno Výborem pro sankce, zakazuje se bankám KLDR, včetně centrální banky KLDR, jejích poboček a dceřiných společností, a dalším finančním institucím uvedeným v čl. 13 bodě 2:

a)

zřizovat nové společné podniky s bankami, které podléhají pravomoci členských států;

b)

nabývat majetkovou účast v bankách, které podléhají pravomoci členských států;

c)

navazovat či udržovat korespondenční bankovní vztahy s bankami, které podléhají pravomoci členských států.

4.   Stávající společné podniky, majetkové účasti a korespondenční bankovní vztahy s bankami KLDR musí být ukončeny do devadesáti dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

5.   Finančním institucím nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím pravomoci členských států se zakazuje, aby v KLDR zřizovaly zastoupení, dceřiné společnosti nebo pobočky nebo otevíraly bankovní účty.

6.   Stávající zastoupení, dceřiné společnosti nebo bankovní účty v KLDR se uzavřou do devadesáti dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

7.   Odstavec 6 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce v konkrétním případě rozhodl, že jsou tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo bankovní účty nezbytné k poskytování humanitární pomoci nebo k činnostem diplomatických misí v KLDR v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích nebo k činnostem OSN nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo k veškerým dalším účelům slučitelným s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016).“

8)

V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit a odstranit, například zničením, znehodnocením k zamezení dalšímu provozu nebo použití, uskladněním nebo převozem za účelem odstranění do státu, který není státem původu ani určení, věci, jejichž dodávky, prodej, převod nebo vývoz jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) a které byly zjištěny při kontrole, v souladu se svými povinnostmi podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce č. 1540 (2004).“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18a

1.   Členský stát, který je státem vlajky plavidla označeného Výborem pro sankce, odebere danému plavidlu vlajku, pokud tak výbor stanoví.

2.   Členský stát, který je státem vlajky plavila označeného Výborem pro sankce, nasměruje toto plavidlo, pokud tak výbor stanoví, do přístavu určeného výborem, a to v koordinaci se státem přístavu.

3.   Pokud tak bylo stanoveno v označení provedeném Výborem pro sankce, zakáží členské státy plavidlu vstup do svých přístavů, ledaže se jedná o případ nouze nebo se plavidlo vrací do přístavu původu.

4.   Pokud tak bylo stanoveno v označení provedeném Výborem pro sankce, zajistí členské státy, aby se na plavidlo vztahovalo zmrazení majetku.

5.   Příloha IV obsahuje seznam plavidel uvedených v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, jež byla označena Výborem pro sankce v souladu s bodem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

10)

Článek 20 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

11)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 20a

Zakazuje se pořizování leteckých služeb a služeb týkajících se plavidel od KLDR.“

12)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Členské státy zruší registraci každému plavidlu, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR, a nezaregistrují žádné takové plavidlo, kterému registraci zrušil jiný členský stát podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

13)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

1.   Zakazuje se registrovat plavidla v KLDR, získávat povolení pro plavidla, aby používala vlajku KLDR, nebo vlastnit, pronajímat či provozovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační, certifikační nebo související služby, nebo tato plavidla pojišťovat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.

3.   Zakazuje se poskytování pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb plavidlům, jež vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR, a to i nedovolenými prostředky, státními příslušníky členských států nebo z území členských států.

4.   Odstavec 3 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce v konkrétním případě rozhodl, že dané plavidlo je používáno k činnostem určeným výlučně pro účely obživy, které osoby nebo subjekty KLDR nevyužijí k získání příjmů, nebo k činnostem určeným výlučně k humanitárním účelům.“

14)

V článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„12.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro omezení vstupu na své území nebo průjezdu přes ně členům vlády KLDR, úředníkům této vlády a příslušníkům ozbrojených sil KLDR, pokud jsou tito členové, úředníci či příslušníci spojeni s jaderným programem KLDR či s jejím programem balistických raket nebo s jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) a č. 2321 (2016).“

15)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 24a

1.   Pokud členský stát zjistí, že určitá osoba pracuje jménem nebo na příkaz banky nebo finanční instituce KLDR, vyhostí tuto osobu ze svého území za účelem jejího navrácení do státu, jehož je státním příslušníkem, v souladu s použitelným právem.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy je přítomnost dané osoby vyžadována za účelem provedení soudního řízení nebo výlučně pro lékařské, bezpečnostní nebo jiné humanitární účely, nebo kdy Výbor pro sankce v daném konkrétním případě rozhodl, že by vyhoštění dotyčné osoby bylo v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) a č. 2321 (2016).“

16)

Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zachovat obezřetnost a zabránit specializované výuce nebo odborné přípravě státních příslušníků KLDR na svém území nebo svými státními příslušníky v oborech, které by přispěly k jaderným činnostem KLDR souvisejícím s šířením a k vývoji nosičů jaderných zbraní, včetně výuky či odborné přípravy v oblasti pokročilé fyziky, pokročilé počítačové simulace a souvisejících počítačových věd, geoprostorové navigace, jaderného inženýrství, kosmického inženýrství, leteckého inženýrství a souvisejících oborů, pokročilé vědy o materiálech, pokročilého chemického inženýrství, pokročilého strojního inženýrství, pokročilého elektroinženýrství a pokročilého průmyslového inženýrství.

2.   Členské státy pozastaví vědeckou a technickou spolupráci, do níž jsou zapojeny osoby nebo skupiny oficiálně podporované ze strany KLDR nebo tuto zemi zastupující, s výjimkou výměn lékařů, ledaže:

a)

v případě vědecké nebo technické spolupráce v oblastech jaderné vědy a technologií, kosmického a leteckého inženýrství a technologií nebo pokročilých výrobních postupů a metod Výbor pro sankce v konkrétním případě rozhodne, že určitá činnost nepřispěje k jaderným činnostem KLDR souvisejícím se šířením nebo programům souvisejícím s balistickými raketami, nebo

b)

v případě veškeré další vědecké nebo technické spolupráce členský stát zapojený do vědecké nebo technické spolupráce rozhodne, že určitá činnost nepřispěje k jaderným činnostem KLDR souvisejícím se šířením nebo programům souvisejícím s balistickými raketami, a předem o tomto rozhodnutí informuje Výbor pro sankce.“

17)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 31a

Zakazuje se, aby diplomatické mise nebo konzulární úřady KLDR a jejich členové z KLDR vlastnili nebo ovládali bankovní účty v Unii, s výjimkou jednoho účtu v členském státě nebo v členských státech, v nichž jsou akreditováni.“

18)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 31b

1.   Zakazuje se pronájem nemovitostí nebo jejich jiné zpřístupnění KLDR nebo jejich používání KLDR či v její prospěch pro jiné účely než diplomatické nebo konzulární činnosti.

2.   Zakazuje se rovněž pronájem nemovitostí od KLDR nacházejících se mimo území KLDR.“

19)

V článku 33 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Rada provede změny Příloh I až IV na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo Výboru pro sankce.“

20)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 36a

Odchylně od opatření uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) a za předpokladu, že Výbor pro sankce rozhodl, že pro usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací provádějících v KLDR činnosti v oblasti pomoci a podpory ve prospěch tamního civilního obyvatelstva je nezbytná výjimka, udělí příslušný orgán členského státu potřebné povolení.“

21)

Doplňuje se příloha IV ve znění uvedeném v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. února 2017.

Za Radu

předseda

K. MIZZI


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Seznam plavidel podle článku 18a“