23.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 344/61


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2443

ze dne 8. prosince 2017

o schválení objemu emise mincí v roce 2018 (ECB/2017/40)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí (ECB/2015/43) (1), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) má od 1. ledna 1999 výhradní právo schvalovat objem mincí vydávaných členskými státy, jejichž měnou je euro.

(2)

Devatenáct členských států, jejichž měnou je euro, předložilo ECB své žádosti o schválení objemu mincí, které mají být vydány v roce 2018, doplněné vysvětlivkami o metodologii odhadu. Některé z těchto členských států poskytly rovněž dodatečné informace o oběžných mincích, pokud měly takové informace k dispozici a považovaly je za důležité k odůvodnění žádosti.

(3)

Jelikož právo členských států vydávat euromince podléhá schválení ECB, co se týče objemu jejich emise, nesmějí členské státy překročit objemy schválené ECB bez jejího předchozího souhlasu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2018

ECB schvaluje objem euromincí, které mají členské státy, jejichž měnou je euro, vydat v roce 2018, jak je uvedeno v této tabulce:

(v milionech EUR)

 

Schválený objem euromincí, které mají být vydány v roce 2018

 

Oběžné mince

Sběratelské mince

(nikoli pro peněžní oběh)

Objem emise mincí

Belgie

48,8

1,0

49,8

Německo

421,0

218,5

639,5

Estonsko

13,2

0,6

13,8

Irsko

18,5

0,5

19,0

Řecko

101,8

0,7

102,5

Španělsko

321,1

30,0

351,1

Francie

262,5

51,0

313,5

Itálie

203,9

2,1

206,0

Kypr

12,0

0,1

12,1

Lotyšsko

10,0

0,4

10,4

Litva

22,0

0,5

22,5

Lucembursko

13,5

0,2

13,7

Malta

9,5

0,2

9,7

Nizozemsko

35,0

4,0

39,0

Rakousko

95,2

182,0

277,2

Portugalsko

52,0

3,0

55,0

Slovinsko

24,0

2,0

26,0

Slovensko

17,0

1,5

18,5

Finsko

25,0

10,0

35,0

Celkem

1 706,0

508,3

2 214,3

Článek 2

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 8. prosince 2017.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 123.