29.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/52


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/760

ze dne 24. dubna 2017

o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (2), a zejména na čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Celková výše ročních poplatků za dohled, které mají být uloženy podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), by měla pokrývat, ale nepřekračovat výdaje, které Evropská centrální banka (ECB) vynaloží v souvislosti se svými úkoly v oblasti dohledu v příslušném období placení poplatku. Tyto výdaje sestávají v první řadě z nákladů, které přímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu, například přímým dohledem nad významnými subjekty, dozorem nad výkonem dohledu nad méně významnými subjekty a prováděním horizontálních úkolů a specializovaných služeb. Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB v oblasti dohledu souvisejí nepřímo, například náklady za služby poskytované podpůrnými útvary ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů, administrativních služeb, rozpočtu a kontroly, účetnictví, právních služeb, komunikace a překladatelských služeb, interního auditu a statistických služeb a informačních technologií.

(2)

Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny a za méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny, by měly být celkové náklady rozděleny na základě výdajů příslušných funkčních oblastí, které vykonávají přímý dohled nad významnými dohlíženými subjekty a významnými dohlíženými skupinami a nepřímý dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty a méně významnými dohlíženými skupinami.

(3)

Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2017 by měla být vypočtena jako součet: a) odhadovaných ročních nákladů na úkoly v oblasti dohledu na rok 2017 podle schváleného rozpočtu ECB na rok 2017, s přihlédnutím k vývoji odhadovaných ročních nákladů ECB, který byl v době přijetí tohoto rozhodnutí znám; a b) přebytku nebo schodku z roku 2016.

(4)

Přebytek nebo schodek by měl být určen tak, že se skutečné roční náklady vynaložené na úkoly v oblasti dohledu v roce 2016, tak jak jsou uvedeny v roční účetní závěrce ECB za rok 2016 (3), odečtou od odhadovaných ročních nákladů v roce 2016 uvedených v příloze rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/661 (ECB/2016/7) (4).

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je třeba v odhadovaných ročních nákladech na úkoly v oblasti dohledu v roce 2017 zohlednit též výši všech poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat, všechny přijaté platby úroků v souladu s článkem 14 a částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) a v nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Článek 2

Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2017

1.   Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2017 činí 424 957 652 EUR a je vypočtena tak, jak je uvedeno v příloze I.

2.   Každá kategorie dohlížených subjektů a dohlížených skupin uhradí celkovou výši ročních poplatků za dohled takto:

a)

významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny: 391 279 654 EUR;

b)

méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny: 33 677 998 EUR.

Rozdělení celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2017, které má každá kategorie uhradit, je uvedeno v příloze II.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. dubna 2017.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu v únoru 2017.

(4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/661 ze dne 15. dubna 2016 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2016 (ECB/2016/7) (Úř. věst. L 114, 28.4.2016, s. 14).

(5)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2017

(v EUR)

Odhadované roční náklady v roce 2017

464 676 594

Mzdy a požitky

208 621 881

Nájem a údržba budov

54 990 329

Další provozní výdaje

201 064 384

Přebytek/schodek z roku 2016

– 41 089 798

Částky, které je třeba zohlednit v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 370 856

Výše poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat

0

Platby úroků přijaté v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení

– 23 761

Částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení

1 394 617

CELKEM

424 957 652


PŘÍLOHA II

Rozdělení celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2017

(v EUR)

 

Významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny

Méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny

Celkem

Odhadované roční náklady v roce 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Přebytek/schodek z roku 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Částky, které je třeba zohlednit v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Výše poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat

0

0

0

Platby úroků přijaté v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení

1 181 297

213 320

1 394 617

CELKEM

391 279 654

33 677 998

424 957 652