22.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2035

ze dne 21. listopadu 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinné látky maneb byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 762/2013 (3) prodloužena z 30. června 2016 do 31. ledna 2018.

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky fipronil byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/404 (4) prodloužena z 30. září 2017 do 31. července 2018.

(4)

Žádosti o obnovení schválení látek maneb a fipronil byly předloženy v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5). Nebyla však předložena žádná doplňující dokumentace na podporu obnovení podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(5)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou již prodloužení stanovená prováděcími nařízeními (EU) č. 762/2013 a (EU) 2015/404 odůvodněná. Je proto vhodné stanovit, že doba platnosti schválení fipronilu uplyne ke dni, kdy by uplynula bez prodloužení, a stanovit nejbližší možné datum uplynutí doby platnosti schválení manebu s přihlédnutím k času, který členské státy potřebují ke splnění požadavků vyplývajících z uplynutí doby platnosti schválení látky maneb.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram (Úř. věst. L 213, 8.8.2013, s. 14).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/404 ze dne 11. března 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 6).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, Konec platnosti schválení, u položky 113, Maneb, se datum „31. ledna 2018“ nahrazuje datem „31. ledna 2017“;

2)

v šestém sloupci, Konec platnosti schválení, u položky 157, Fipronil, se datum „31. července 2018“ nahrazuje datem „30. září 2017“.