4.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1902

ze dne 27. října 2016,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro acetamiprid, azoxystrobin, dimethomorf, flonikamid, fludioxonil, flutriafol, metkonazol, prothiokonazol a trifloxystrobin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro cyfluthrin byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. Pro ametoktradin, difluoroctovou kyselinu, fenpyrazamin, fluazinam, flupyradifuron, fluxapyroxad, prochinazid, pyriproxyfen a spirodiklofen byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku acetamiprid k ošetření stolních oliv, rajčat, okurek nakládaček, fazolových lusků, hrachových lusků, luštěnin (suchých), semen řepky olejky, oliv na olej a pšenice byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě ametoktradinu byla taková žádost podána u cibule jarní. V případě azoxystrobinu byla taková žádost podána u hroznů stolních a moštových. V případě cyfluthrinu byla taková žádost podána u ječmene, ovsa, žita a pšenice v návaznosti na použití beta-cyfluthrinu k ošetření uvedených produktů. V případě dimethomorfu byla taková žádost podána u košťálové zeleniny vytvářející růžice a u „špenátu a podobné zeleniny (listy)“. V případě flonikamidu byla taková žádost podána u „bylinek a jedlých květů“. V případě fludioxonilu byla taková žádost podána u „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listy)“, „bylinek a jedlých květů“ a vyluštěných hrachových zrn. V případě difluoroctové kyseliny a flupyradifuronu byla taková žádost podána u jahod, ostružin a malin v návaznosti na použití flupyradifuronu k ošetření uvedených produktů. V případě prochinazidu byla taková žádost podána u jablek a hrušek. V případě prothiokonazolu byla taková žádost podána u slunečnicových semen. V případě pyriproxyfenu byla taková žádost podána u banánů. V případě spirodiklofenu byla taková žádost podána u klikev a angreštu. V případě trifloxystrobinu byla taková žádost podána u celeru bulvového.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití dimethomorfu k ošetření papájy, fenpyrazaminu k ošetření ovoce z keřů a brusnic/borůvek, fluazinamu k ošetření brusnic/borůvek, flutriafolu k ošetření jahod, fluxapyroxadu k ošetření mandlí, para ořechů, kaštanů jedlých, lískových ořechů, makadamových ořechů, pekanových ořechů, piniových oříšků, vlašských ořechů, třešní, hroznů, jahod, brusnic/borůvek, manga, „ostatní kořenové a hlíznaté zeleniny“ kódu 0213000, tykvovitých, brokolice, zelí pekingského, hořčice indické, kardů, celeru řapíkatého, fenyklu obecného sladkého, reveně, rýže a cukrové třtiny a metkonazolu k ošetření brusnic/borůvek, brambor, „tropické kořenové a hlíznaté zeleniny“, luštěnin a slunečnicových semen. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin ve Spojených státech, Kanadě a Brazílii vedou k vytváření reziduí přesahujících MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

Pokud jde o použití fluxapyroxadu k ošetření kořenové a hlíznaté zeleniny jiné než ředkve, dospěl úřad ve svém odůvodněném stanovisku k závěru, že poskytnuté údaje nejsou ke stanovení nových MLR dostatečné. Stávající MLR by proto měly být zachovány.

(8)

Pokud jde o prochinazid, úřad doporučil zvýšit stávající MLR pro játra a ledviny ovcí a koz za účelem přizpůsobení se zamýšleným použitím uvedené účinné látky k ošetření jablek a hrušek. Jelikož se v produktech z přežvýkavců nenachází žádná rezidua prochinazidu, je vhodné omezit definici rezidua pro kontrolní účely pouze na příslušný metabolit (IN-MU210).

(9)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(10)

Pokud jde o flupyradifuron, úřad předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky z hlediska pesticidů (3). Podle příslušné správné zemědělské praxe je zapotřebí stanovit MLR pro difluoroctovou kyselinu v salátu na 0,09 mg/kg, aby se odpovídajícím způsobem řešilo použití flupyradifuronu k ošetření uvedeného produktu.

(11)

Na základě odůvodněných stanovisek a závěru úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(12)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4385 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions. EFSA Journal 2016;14(4):4448 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes. EFSA Journal 2016;14(2):4415 [17 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals. EFSA Journal 2016;14(3):4417 [23 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya. EFSA Journal 2016;14(4):4449 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops. EFSA Journal 2016;14(1):4381 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits. EFSA Journal 2016;14(2):4384 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2016;14(4):4467 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries. EFSA Journal 2016;14(4):4460 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4445 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries. EFSA Journal 2016;14(3):4423 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries. EFSA Journal 2016;14(3):4427 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4404 [28 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops. EFSA Journal 2016;14(4):4451 [23 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities. EFSA Journal 2016;14(3):4428 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds. EFSA Journal 2015;13(12):4371 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016;14(2):4387 [18 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries. EFSA Journal 2016;14(4):4457 [17 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs. EFSA Journal 2016;14(1):4383 [17 s.].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 [101 s.].


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro acetamiprid, azoxystrobin, cyfluthrin, dimethomorf, flonikamid, fludioxonil, flutriafol, metkonazol, prothiokonazol a trifloxystrobin nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Acetamiprid (R)

Azoxystrobin

Cyfluthrin (cyfluthrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (F)

Dimethomorf (suma izomerů)

Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA a TFNG, vyjádřeno jako flonikamid) (R)

Fludioxonil (F) (R)

Flutriafol

Metkonazol (suma izomerů) (F)

Prothiokonazol (prothiokonazol-desthio (suma izomerů)) (F)

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,9

15

0,02 (*)

 

0,15 (+)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,07

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02

0120010

Mandle

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120100

Pistácie

 

1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120990

Ostatní

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,8

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

5

0,4 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,7

0130010

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

2

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,01 (*)

3

0140010

Meruňky

0,8

 

0,3

 

0,03 (*)

5

0,01 (*)

0,1

 

 

0140020

Třešně

1,5

 

0,2

 

0,4 (+)

5

1

0,2

 

 

0140030

Broskve

0,8

 

0,3

 

0,4

10

0,6

0,1

 

 

0140040

Švestky

0,03

 

0,2

 

0,3 (+)

5

0,4

0,02 (*)

 

 

0140990

Ostatní

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0,03 (*)

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

0,5

3

0,3

3

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

5

0,8

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

4

1,5 (+)

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,5

10

0,02 (*)

0,7

 

4 (+)

1,5

0,02 (*)

0,01 (*)

1

0153000

c)

ovoce z keřů

2

5

0,02 (*)

 

 

5

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0153010

Ostružiny

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

2

5

 

 

 

2

 

0,4

0,01 (*)

2

0154020

Klikvy

2

0,5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,15

0,01 (*)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154050

Šípky

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154060

Moruše (bílé a černé)

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01 (*)

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154080

Bez černý / bezinky

2

5

 (**)

 

 

0,8

 

0,02 (*)

0,01 (*)

2

0154990

Ostatní

0,01 (*)

5

 

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0160000

Různé ovoce s

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0161010

Datle

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161020

Fíky

0,03

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161030

Stolní olivy

0,9

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161050

Karamboly

0,01 (*)

0,1

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161990

Ostatní

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0,01 (*)

 

 

 

15

 

 

 

0,01 (*)

0162020

Liči

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162030

Mučenka/passiflora

 

4

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncie

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162050

Zlatolist

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162990

Ostatní

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163020

Banány

0,4

2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0,1

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163040

Papája

0,01 (*)

0,3

 

0,7

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,6

0163050

Granátová jablka

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

3

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163080

Ananas

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

7

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163090

Chlebovník

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163100

Durian cibetkový

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163990

Ostatní

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211000

a)

brambory

 

7

0,04

0,05

0,09

5

0,01 (*)

0,04  (*)

0,02 (*)

0,02

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

1

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,04  (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212990

Ostatní

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

0,02 (*)

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,06 (+)

 

0,1 (+)

0,02

0213020

Mrkev/karotka

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,1

0213030

Celer bulvový

 

1

 

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,03

0213040

Křen

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213050

Topinambury

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0213060

Pastinák

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213070

Petržel kořenová

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213080

Ředkve

 

1,5

 

1,5

 

0,3

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,08

0213090

Kozí brada

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213100

Brukev řepka tuřín

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213110

Brukev řepák vodnice

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213990

Ostatní

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220000

Cibulová zelenina

 

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0220010

Česnek

0,02

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220020

Cibule kuchyňská

0,02

 

 

0,6

 

0,5

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220030

Šalotka

0,01 (*)

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0,01 (*)

 

 

9

 

5

 

 

0,01 (*)

0,1

0220990

Ostatní

0,01 (*)

 

 

0,15

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité

 

3

 

1

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0231010

Rajčata

0,5

 

0,05

 

0,5 (+)

3

0,6 (+)

 

 

0,7

0231020

Paprika setá

0,3

 

0,3

 

0,3

1

1

 

 

0,4 (+)

0231030

Lilek/baklažán

0,2

 

0,1

 

0,5 (+)

0,4

0,01 (*)

 

 

0,7

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0231990

Ostatní

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

1

 

0,5

0,5

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,3

0232010

Okurky salátové

0,3

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Okurky nakládačky

0,6

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukety

0,3

 

0,1

 

(+)

 

 

 

 

 

0232990

Ostatní

0,3

 

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,2

1

0,02 (*)

0,5

0,4 (+)

0,3

 

 

0,01 (*)

0,3

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,05 (+)

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,02 (*)

 

 

0233990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,02

0,01 (*)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,2

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

0,4

5

0,05

 

0,03 (*)

 

 

 

0,05 (+)

0,5

0241010

Brokolice

 

 

 

5

 

0,7

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0241990

Ostatní

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

0,05

 

0,2

0,01 (*)

0,6

0,01 (*)

 

 

0,1 (+)

0,6

0242020

Zelí hlávkové

0,7

 

0,3

6

0,03 (*)

2

 

 

0,09 (+)

0,5

0242990

Ostatní

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

1,5

6

0,3

3

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

3 (+)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0243990

Ostatní

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

0,01 (*)

5

0,02 (*)

0,02

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

15

1

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0251010

Kozlíček polníček

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251020

Salát

3

 

 

15

 

40

 

 

 

15

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

1,5

(+)

 

6

 

20

 

 

 

15 (+)

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251050

Barborky

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251060

Roketa setá / rukola

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251070

Červená hořčice

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

15

0251990

Ostatní

0,01 (*)

 

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

15

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0252010

Špenát

5

 

0,02 (*)

30

 

30

 

 

 

 

0252020

Šrucha

3

 

 (**)

4

 

20

 

 

 

 

0252030

Mangold

3

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0252990

Ostatní

0,01 (*)

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*)

0,3

0,02 (*)

0,05

0,03 (*)

0,02

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

3

70

0,02 (*)

10

6

20

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

15 (+)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

3

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0260010

Fazolové lusky

0,6

 

0,1

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

1 (+)

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,3

 

0,05

0,04

0,03 (*)

0,4

 

 

 

0,01 (*)

0260030

Hrachové lusky

0,6

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

0,01 (*)

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,3

 

0,05

0,15

0,7

0,3

 

 

 

0,01 (*)

0260050

Čočka

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,05

 

 

 

0,01 (*)

0260990

Ostatní

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

 

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0270010

Chřest

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,05

0270020

Kardy

0,01 (*)

15

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270030

Celer řapíkatý

1,5

15

0,02 (*)

15

 

1,5

 

 

0,01 (*)

1

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01 (*)

10

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270050

Artyčoky

0,7

5

0,2

2

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,3

0270060

Pór

0,01 (*)

10

0,02 (*)

1,5

 

0,01 (*)

 

 

0,06 (+)

0,7

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01 (*)

0,6

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270990

Ostatní

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

LUŠTĚNINY

0,15

0,15

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,15

 

0,01 (*)

0300010

Fazole

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,05 (+)

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300990

Ostatní

 

 

 

 

 

0,4

 

 

0,01 (*)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01 (*)

0,2

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,15

0,05 (*)

0,02 (*) (+)

0,02

0401030

Maková semena

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,15

0,09 (+)

0,01 (*)

0401040

Sezamová semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401050

Slunečnicová semena

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,7

0,2

0,01 (*)

0401060

Semena řepky olejky

0,4

0,5

0,05

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,15 (+)

0,01 (*)

0401070

Sójové boby

0,01 (*)

0,5

0,03

 

0,06 (*)

 

0,4

0,05 (*)

0,2

0,01 (*)

0401080

Hořčičná semena

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401090

Bavlníková semena

0,7

0,7

0,02 (*)

 

0,2

 

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,01 (*)

0401100

Dýňová semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401130

Semena lničky seté

0,01 (*)

0,5

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,05 (*)

0,04 (+)

0,01 (*)

0401140

Konopná semena

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401990

Ostatní

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

 

0402010

Olivy na olej

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Jádra plodů palem

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402030

Plody palem

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402990

Ostatní

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0500000

OBILOVINY

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0500010

Ječmen

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0,5

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

Kukuřice

0,01 (*)

0,02

0,05 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,1

0,1

0,02

0500040

Proso

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500050

Oves

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

0,4

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

Rýže

0,01 (*)

5

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

1,5 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

5

0500070

Žito

0,01 (*)

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,06

0,05 (+)

0,3

0500080

Čirok

0,01 (*)

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500090

Pšenice

0,1

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,15

0,1 (+)

0,3

0500990

Ostatní

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

 

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0610000

Čaje

 

0,05 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

0,03

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,15

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 (**)

 

 

 

0,05 (*)

 

 

 

0631000

a)

květů

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

0,3

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 (**)

 

 

4

 

 

 

 

0633990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0700000

CHMEL

0,05 (*)

30

20

80

3 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

40

0800000

KOŘENÍ

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0820010

Nové koření

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Skořice

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Zázvor

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Křen

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostatní

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Pupeny

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Hřebíček

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Šafrán

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muškátový květ

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01 (*)

 

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0,2

 (**)

 

 

 

0,06

0,06

 

0,02

0900020

Cukrová třtina

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0900030

Kořen čekanky

 

0,09

 (**)

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0900990

Ostatní

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Tkáně z

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

 

1011000

a)

prasat

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0,04

1011010

Svalovina

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

(+)

1011020

Tuková tkáň

0,02 (*)

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

(+)

1011030

Játra

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,1 (+)

 

0,5 (+)

(+)

1011040

Ledviny

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

(+)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1011990

Ostatní

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1012000

b)

skotu

 

(+)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,05

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04 (+)

1012020

Tuková tkáň

0,05

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06 (+)

1012030

Játra

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07 (+)

1012040

Ledviny

0,2

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04 (+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1012990

Ostatní

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1013000

c)

ovcí

 

(+)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,05

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04 (+)

1013020

Tuková tkáň

0,05

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06 (+)

1013030

Játra

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07 (+)

1013040

Ledviny

0,2

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04 (+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1013990

Ostatní

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1014000

d)

koz

 

(+)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,05

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04 (+)

1014020

Tuková tkáň

0,05

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06 (+)

1014030

Játra

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07 (+)

1014040

Ledviny

0,2

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04 (+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1014990

Ostatní

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,05

0,01 (*)

 (**)

 

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04

1015020

Tuková tkáň

0,05

0,05

 (**)

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06

1015030

Játra

0,1 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1015040

Ledviny

0,2

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1015990

Ostatní

0,02 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1016000

f)

drůbeže

 

0,01 (*) (+)

0,05

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04

1016010

Svalovina

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,01 (*)

 

 

 

(+)

1016020

Tuková tkáň

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

(+)

1016030

Játra

0,1 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

(+)

1016040

Ledviny

0,1 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

 

1016990

Ostatní

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,05

0,01 (*)

 (**)

 

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04

1017020

Tuková tkáň

0,05

0,05

 (**)

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06

1017030

Játra

0,1 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1017040

Ledviny

0,2

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1017990

Ostatní

0,02 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1020000

Mléko

0,05

0,01 (*) (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*) (+)

0,02 (*)

1020010

Kravské

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020020

Ovčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020030

Kozí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020040

Kobylí