12.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1800

ze dne 11. října 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku („přidělování úvěrových hodnocení“) musí být podle čl. 111 odst. 1 písm. n) směrnice 2009/138/ES v souladu s používáním externích úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur při výpočtu kapitálových požadavků na úvěrové a finanční instituce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2).

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 (3) stanoví metodiku přiřazování úvěrových hodnocení, jež slouží používání externích úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur při výpočtu kapitálových požadavků na úvěrové a finanční instituce, a zejména pravidla, podle nichž jsou příslušná úvěrová hodnocení převáděna na šest stupňů úvěrové kvality, jež vymezuje nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

Pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku vyplývá z článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (4), že se přidělování úvěrových hodnocení řídí systémem sedmi stupňů úvěrového hodnocení, na rozdíl od šesti stupňů úvěrové kvality, jež vymezuje nařízení (EU) č. 575/2013 a s nimiž pracuje metodika přiřazování úvěrových hodnocení určená úvěrovým a finančním institucím.

(4)

Za účelem dosažení souladu, jejž vyžaduje čl. 111 odst. 1 písm. n) směrnice 2009/138/ES, je přidělování úvěrových hodnocení založeno na metodice přiřazování úvěrových hodnocení, která je určena úvěrovým a finančním institucím a je v případě potřeby upravována, s tím, že se zohledňuje onen jeden stupeň navíc, s nímž pracuje systém úvěrových hodnocení, který je relevantní pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku.

(5)

Se zohledněním kvantitativních i kvalitativních faktorů stanoví toto nařízení mechanismus přidělování úvěrových hodnocení. S cílem vyvážit obezřetnostní a tržní hledisko je nezbytné vyhnout se tomu, aby byly nepřípustným způsobem a významnou měrou znevýhodňovány externí ratingové agentury, jež v důsledku svého pozdějšího vstupu na trh předkládají jen omezené kvantitativní informace. Pokud tedy agentury takto omezené kvantitativní informace předkládají, měla by být snížena relevance kvantitativních faktorů, z nichž je přiřazování úvěrových hodnocení odvozováno. Přiřazování úvěrových hodnocení by mělo být aktualizováno, je-li nutno zohlednit kvantitativní informace shromážděné poté, co toto nařízení vstoupí v platnost.

(6)

Mechanismy přidělování úvěrových hodnocení se použijí jednak na úvěrová hodnocení od externích ratingových agentur, tedy ratingových agentur, které jsou registrovány nebo certifikovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (5), nebo centrálních bank vydávajících ratingy, jež jsou z působnosti uvedeného nařízení vyňaty, jednak se použijí na úvěrová hodnocení, jež externí ratingová agentura přejala v souladu s nařízením (ES) č. 1060/2009.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložily evropské orgány dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

(8)

Dne 29. března 2016 Komise společnému výboru evropských orgánů dohledu oznámila svůj úmysl přijmout návrh prováděcích technických norem se změnami, tak aby byl vyvážen důsledný obezřetnostní přístup na straně jedné a potřeba vyhnout se další koncentraci na již tak značně koncentrovaném trhu ratingů, jemuž dominují tři velké externí ratingové agentury s kombinovaným podílem na trhu ve výši zhruba 90 %, na straně druhé. Ve svém oznámení Komise zdůraznila zejména potřebu vyhnout se tomu, aby se pravidlo, podle něhož musí být úvěrová hodnocení přiřazována konzervativnějším způsobem, uplatnilo po třech letech automaticky na všechny externí ratingové agentury, jež nepředložily dostatečný počet ratingů, a bez ohledu na kvalitu těchto ratingů, neboť by hrozilo, že by takovýto přístup vytvářel regulatorní překážku vstupu na trh a oslaboval soutěžní postavení menších/mladších externích ratingových agentur pouze proto, že nepředkládají tolik ratingů jako velké a již zavedené společnosti. Společný výbor evropských orgánů dohledu ve svém oficiálním stanovisku ze dne 12. května 2016 potvrdil svůj původní postoj a nepředložil prováděcí technické normy znovu ve znění pozměněném způsobem, který by odpovídal změnám navrženým Komisí.

(9)

K vyvážení důsledného obezřetnostního přístupu na straně jedné a hospodářské soutěže na trhu ratingů na straně druhé by měl být návrh prováděcích technických norem změněn v oněch ustanoveních, jež mohou způsobovat nepřípustné významné znevýhodnění menších/mladších externích ratingových agentur v důsledku jejich pozdějšího vstupu na trh, a zejména pak v ustanoveních, jež upravují uplatnění konzervativnějšího přístupu v případě omezených dat, automatický vstup v platnost nového přiřazování úvěrových hodnocení v roce 2019 a přezkum přiřazování úvěrových hodnocení a příslušných tabulek s použitelností od roku 2019.

(10)

O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnily evropské orgány dohledu otevřené veřejné konzultace, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a vyžádaly si stanovisko od skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (6), skupiny subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (7) a skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (8),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení je stanoveno v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (viz strana 3 tohoto Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení

Stupeň úvěrového hodnocení (stupeň úvěrové kvality)

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Stupnice pro dlouhodobý rating dluhu

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Stupnice pro rating finanční síly

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Stupnice pro krátkodobý rating

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Stupnice pro globální rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

BCRA – Credit Rating Agency AD

Stupnice pro dlouhodobý rating bank

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Stupnice pro dlouhodobý rating pojišťoven

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Stupnice pro dlouhodobý rating podniků

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro dlouhodobý rating obcí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating bank

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating obcí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Stupnice pro dlouhodobý rating podniků

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Stupnice pro dlouhodobý rating obligací

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Stupnice pro rating schopnosti vyplácet pojistné plnění

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency

Stupnice pro dlouhodobý rating

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Euler Hermes Rating

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

Ratingová stupnice FERI EuroRating

AAA

AA

A

 

BBB, BB

B

CCC, CC, D

Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Závazky z financování podniků – Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro krátkodobý rating

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Stupnice pro rating dluhopisových fondů

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Stupnice pro rating úvěrové kvality fondů

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Stupnice pro rating hodnocení společností na středním trhu (MME)

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Rating

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Stupnice pro rating států

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D