7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1093

ze dne 6. července 2016,

kterým se schvaluje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam obsahuje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát.

(2)

Didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro použití v přípravcích typu 8, konzervační přípravky pro dřevo, jak jsou vymezeny v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravkům typu 8, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Itálie bylo jmenována hodnotícím příslušným orgánem a předložila dne 20. listopadu 2007 hodnotící zprávu a doporučení.

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 8. prosince 2015 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 8 obsahující látku didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité podmínky pro jejich použití.

(6)

Je proto vhodné schválit didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát pro použití v biocidních přípravcích typu 8 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát

Název podle IUPAC:

α[2(didecylmethylamonio)ethyl]ω[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát]

č. ES: nepřiděleno

č. CAS: 94667-33-1

86,1 % hmotnostních procent (sušiny)

1. ledna 2018

31. prosince 2027

8

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem ke zjištěným rizikům pro použití se při hodnocení přípravku musí věnovat zvláštní pozornost:

a)

průmyslovým a odborným uživatelům;

b)

podzemní vodě u dřeva, které bude často vystaveno vlivu počasí.

3)

S ohledem na zjištěná rizika pro povrchovou i podzemní vodu musí štítky a (pokud jsou k dispozici) bezpečnostní listy u povolených přípravků uvádět, že průmyslové či profesní použití se musí provádět v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, a že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření buď skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo lze zvolit obojí), aby se předešlo přímému úniku do půdy nebo vody, a že jakýkoli únik při použití přípravku se musí zachycovat k opětovnému využití nebo likvidaci.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl.89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.