23.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1005

ze dne 22. června 2016,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznam 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazuje vyrábět, uvádět na trh a používat azbestová vlákna a předměty a směsi, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.

(2)

Členské státy mohly zavést výjimku pro uvádění na trh a používání membrán obsahujících chrysotil pro stávající zařízení pro elektrolýzu. Zahrnovala i možnost zavést výjimku pro uvádění chrysotilových vláken na trh pro použití při výrobě nebo údržbě těchto membrán a používání chrysotilových vláken k těmto účelům.

(3)

Z pěti zařízení pro elektrolýzu, v jejichž souvislosti členské státy v roce 2011 oznámily (2) udělení výjimky, zůstávají v provozu pouze dvě, ve Švédsku a Německu.

(4)

Dne 18. ledna 2013 požádala Evropská komise v souladu s povinností podle odstavce 1 záznamu 6 Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“), aby připravila dokumentaci podle přílohy XV v souladu s čl. 69 odst. 1 nařízení REACH s cílem zakázat uvádění na trh a používání membrán obsahujících chrysotil. Dne 17. ledna 2014 agentura dokončila dokumentaci podle přílohy XV, v níž navrhuje změnit stávající omezení zkrácením platnosti výjimek, které členské státy udělily pro uvádění na trh a používání membrán obsahujících chrysotil a vláken chrysotilu používaných výhradně při jejich údržbě, do 31. prosince 2025 a zavedením možnosti, aby členské státy uložily ohlašovací povinnost, jež umožní lepší monitorování a prosazování.

(5)

Dokumentace byla následně předložena k veřejné konzultaci a k posouzení Výboru pro posuzování rizik (dále jen „RAC“) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (dále jen „SEAC“).

(6)

Dne 26. listopadu 2014 přijal RAC stanovisko, v němž došel k závěru, že v prvním zařízení nejsou expozici chrysotilu vystaveni žádní pracovníci a ve druhém zařízení je expozice minimalizována prostřednictvím opatření k řízení rizik, která efektivně tlumí potenciální rizika vyplývající z používání chrysotilu až na riziko nízké úrovně. V tomto stanovisku se dále uvádí, že chrysotil není vypouštěn do životního prostředí, a proto by okamžité uzavření obou závodů mělo pro zdraví a životní prostředí zanedbatelný přínos. Navíc vzhledem ke specifickým procesním a technologickým okolnostem v jednom ze zařízení nebyly k dispozici žádné vhodné alternativy.

(7)

Za účelem dosažení cíle, kterým je postupné upouštění od používání chrysotilu v EU a zlepšení jasnosti a transparentnosti stávajících výjimek, souhlasil RAC s pozměňovacím návrhem uvedeným v dokumentaci podle přílohy XV. Výbor ve svém stanovisku dále dospěl k závěru, že je nutné přijmout opatření na úrovni Unie.

(8)

Dne 9. března 2015 přijal SEAC stanovisko, v němž se uvádí, že v prvním zařízení budou stávající články obsahující azbest demontovány do roku 2025 a že podle provozovatele druhého zařízení bude vzhledem ke stávající úrovni testování výroby pomocí membrán bez chrysotilu dosaženo úplného nahrazení do roku 2025. SEAC také došel k závěru, že okamžité uzavření tohoto závodu by způsobilo náklady v podobě ztráty přidané hodnoty a pracovních míst, a vzal na vědomí závazek provozovatele tohoto závodu, že veškerý dovoz chrysotilu ukončí do konce roku 2017. S ohledem na celkový cíl, kterým je postupné upouštění od používání chrysotilu v EU, a v zájmu zlepšení jasnosti a transparentnosti stávajících výjimek SEAC navrhl, aby platnost výjimek udělených členskými státy pro uvádění membrán a vláken na trh byla zkrácena do konce roku 2017. Dále dospěl k závěru, že navrhované změny stávajícího omezení v podobě pozměněné výborem SEAC jsou nejvhodnějším opatřením na úrovni Unie.

(9)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/732/EU (3), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (4) o průmyslových emisích, stanoví, že použití azbestových diafragem není považováno za BAT, a v důsledku musí být podmínky povolení pro zařízení vyrábějící chlor a alkalické hydroxidy provozované na území Unie aktualizovány do 12. prosince 2017 tak, aby tato zařízení od uvedeného data již nepoužívala azbestové membrány. Na rozdíl rtuťových bateriových článků, které nelze za žádných okolností považovat za BAT, mohou členské státy stanovit, že za zvláštních a výjimečných okolností lze azbestové membrány použít u konkrétního zařízení po jasně vymezené delší období a za podmínek, které jsou v souladu s environmentálními cíli směrnice o průmyslových emisích, pokud podmínky a trvání tohoto použití jsou stanoveny právně závazným způsobem.

(10)

Po přijetí stanoviska SEAC provozovatel zařízení, v němž se předpokládá úplné nahrazení do roku 2025, uzavřel závaznou dohodu s orgány příslušného členského státu s cílem zajistit postupné nahrazování membrán obsahujících chrysotil neazbestovými alternativními materiály od roku 2014 a dosažení plné náhrady do 30. června 2025. Proto je vhodné, aby platnost výjimek, jimiž členské státy povolují používání membrán obsahujících chrysotil a chrysotilových vláken používaných výhradně při jejich údržbě, byla omezena nejdéle do 30. června 2025.

(11)

Kromě toho měl sice provozovatel na základě závazné dohody zastavit dovoz chrysotilových vláken a membrán obsahujících chrysotil do konce roku 2017, následně však potvrdil, že dovoz již ukončil, jelikož již získal dostatečné množství chrysotilových vláken, aby mohl přejít na alternativní materiál. Je proto vhodné zrušit možnost, aby členské státy povolovaly uvádění membrán obsahujících chrysotil a chrysotilová vlákna výhradně pro jejich údržbu na trh.

(12)

Komisi by měla být předána zpráva, která uvádí množství chrysotilu používaného v membránách v zařízeních, na něž se vztahují výjimky. Právní předpisy Unie týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků již stanoví, že zaměstnavatelé musí minimalizovat expozici zaměstnanců chrysotilovými vlákny a v každém případě ji snížit pod stanovenou mezní hodnotu. Členské státy mohou stanovit přísnější mezní hodnoty týkající se koncentrace těchto vláken ve vzduchu a mohou vyžadovat jejich pravidelné měření/monitorování. Výsledky tohoto měření/monitorování by měly být zahrnuty ve zprávě.

(13)

Bylo konzultováno fórum pro výměnu informací o prosazování a jeho doporučení byla zohledněna.

(14)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Výjimky udělené členskými státy EU a státy EHP-ESVO, pokud jde o azbest obsažený v předmětech podle záznamu 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/732/EU ze dne 9. prosince 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. L 332, 11.12.2013, s. 34).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).


PŘÍLOHA

Ve sloupci 2 položky 6 v příloze XVII se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1.

Zakazuje se vyrábět, uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty a směsi, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.

Pokud však některý členský stát pro používání membrán obsahujících chrysotil ve stávajících zařízeních pro elektrolýzu, která byla v provozu ke dni 13. července 2016, zavedl výjimku v souladu se zněním tohoto odstavce platným do uvedeného dne, na použití membrán v těchto zařízeních nebo membrán z chrysotilu používaných výhradně při údržbě těchto membrán se první pododstavec použije až od 1. července 2025 za předpokladu, že tento způsob použití probíhá v souladu s podmínkami povolení stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (*).

Každý následný uživatel, na něhož se tato výjimka vztahuje, zašle do 31. ledna každého kalendářního roku členskému státu, ve kterém se příslušné zařízení pro elektrolýzu nachází, zprávu uvádějící množství chrysotilu použitého v membránách na základě výjimky. Členský stát předá kopii zprávy Evropské komisi.

Pokud členský stát v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků vyžaduje monitorování chrysotilu ve vzduchu následnými uživateli, musí být v této zprávě uvedeny jeho výsledky.