1.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/865

ze dne 31. května 2016,

kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mírně upravených hliníkových fólií z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Evropská komise (dále též „Komise“) obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky (dále též „ČLR“) dovozem některých mírně upravených hliníkových fólií pocházejících z ČLR a aby zavedla celní evidenci tohoto dovozu.

(2)

Žádost byla podána dne 18. dubna 2015. Žadatel požádal o anonymitu a řádně to v žádosti odůvodnil. Komise se domnívá, že existují dostatečné důvody pro důvěrné zacházení s informacemi o totožnosti žadatele.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzené, válcované, ale dále již neupravené, v rolích o šířce nepřesahující 650 mm a o hmotnosti nad 10 kg, pocházející z ČLR, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910) (dále jen „dotčený výrobek“). Toto je výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

(4)

Výrobky, které jsou předmětem šetření možného obcházení, mají stejné základní vlastnosti jako dotčený výrobek vymezený v předchozím bodě odůvodnění. Mohou však být žíhané, či nikoli a při dovozu jsou předkládány jako:

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, nebo

hliníkové fólie o tloušťce více než 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li předloženy v nejméně dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí.

(5)

První tři výše popsané výrobky v současnosti spadají pod stejný kód KN jako dotčený výrobek, ale pod jiné kódy TARIC (7607111930, 7607111940 a 7607111950).

(6)

Poslední výrobek spadá pod jiný kód KN než dotčený výrobek (tj. kód KN ex 7607 11 90) a kódy TARIC 7607119045 a 7607119080.

(7)

Všechny výrobky popsané výše rovněž pocházejí z ČLR (dále jen „výrobky, které jsou předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(8)

Platnými opatřeními, kterých se týká možné obcházení, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2384 (2) (dále jen „platná opatření“).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(9)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že antidumpingová opatření uložená na dotčený výrobek jsou obcházena praktikami, postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení antidumpingového cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod.

(10)

Předloženy byly následující důkazy prima facie:

(11)

Na základě čínských vývozních statistik a dovozních statistik Eurostatu žadatel stanovil vývoj dovozu každého z mírně upravených výrobků, které jsou předmětem šetření, v období od roku 2008 do roku 2015. Srovnáním vývoje dovozu dotčeného výrobku, který je předmětem šetření, s vývojem dovozu mírně upravených výrobků, které jsou předmětem šetření, žadatel doložil silný růst dovozu mírně upraveného výrobku, který je předmětem šetření, jakož i souběžný pokles dovozu dotčeného výrobku. Žadatel zejména ukázal, že objemy dovozu mírně upravených výrobků, které jsou předmětem šetření, byly před přijetím původních antidumpingových opatření prostřednictvím nařízení Rady (ES) č. 925/2009 (3) podobné objemům dovozu dotčeného výrobku. Žadatel tudíž prokázal změnu obchodních toků.

(12)

Kromě toho žadatel u každé z praktik obcházení poskytl podrobné důkazy o širokém rozšíření těchto praktik a neexistenci jakéhokoli opodstatnění nebo hospodářského důvodu mimo uložení cla na tyto praktiky.

(13)

Na základě dostupných informací žadatel prokázal, že vývozní ceny mírně upravených výrobků, které jsou předmětem šetření a pocházejí z ČLR, v rámci každé z praktik obcházení byly značně nižší než ceny výrobního odvětví Unie a podbízely se vůči nim. V důsledku toho dovoz mírně upraveného výrobku, který je předmětem šetření, pocházejícího z ČLR maří vyrovnávací účinky antidumpingových opatření, pokud jde o ceny i množství.

(14)

Žadatel dále na základě informací, které mu byly běžně dostupné, provedl výpočty dumpingového rozpětí, které prokazují, že mírně upravené výrobky, které jsou předmětem šetření, jsou v rámci každé z praktik obcházení dováženy na trh Unie za dumpingové ceny.

E.   POSTUP

(15)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(16)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců v ČLR, známým dovozcům a známým sdružením dovozců v Unii a orgánům ČLR. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(17)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly nejpozději ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, neboť se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(18)

Orgány ČLR budou informovány o zahájení šetření.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(19)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokážou, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření

(20)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobků, které jsou předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(21)

Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, osvobození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může udělit výrobcům výrobků, které jsou předmětem šetření, v ČLR, již jsou schopni prokázat, že nejsou ve spojení (4) s výrobci, kteří podléhají stávajícím opatřením (5), a u nichž bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení vymezených v čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(22)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku.

G.   LHŮTY

(23)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se zúčastněné strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

výrobci z Čínské lidové republiky mohou požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření,

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.

(24)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(25)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(26)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů.

(27)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

(28)

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by měla okamžitě kontaktovat Komisi.

I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(29)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(30)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(31)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(32)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty.

(33)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové adrese Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 s cílem stanovit, zda dovoz do Unie:

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, nevytvrzené, válcované, ale dále již neupravené, v rolích, o hmotnosti nad 10 kg, bez ohledu na šířku, též žíhané, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzené, válcované, ale dále již neupravené, v rolích, o hmotnosti nad 10 kg a šířce přesahující 650 mm, též žíhané, nebo

hliníkové fólie o tloušťce více než 0,018 mm a méně než 0,021 mm, nevytvrzené, válcované, ale dále již neupravené, v rolích, o hmotnosti nad 10 kg, bez ohledu na šířku, též žíhané, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, nevytvrzené, válcované, ale dále již neupravené, v rolích, též žíhané, o hmotnosti nad 10 kg, bez ohledu na šířku, též žíhané, jsou-li předloženy v nejméně dvou vrstvách,

pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111930, 7607111940 a 7607111950) a ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080), obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2015/2384.

Článek 2

Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se tyto strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak

3.   Výrobci v Čínské lidové republice žádající o osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření musejí ve stejné lhůtě 37 dní předložit žádost řádně doloženou důkazy.

4.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů písemně požádat Komisi o slyšení.

5.   Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí předtím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

6.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited (7).

7.   Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, musí podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a je označen poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah by měl být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.

8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly e-mailem, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předkládají na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ zveřejněném na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podávání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 63).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 1).

(4)  V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558) se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; h) jsou členy jedné rodiny. V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1), se „osobou“ rozumí fyzické osoby, právnické osoby a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům.

(5)  Nicméně i když jsou výrobci ve spojení ve výše uvedeném smyslu se společnostmi, na které se vztahují opatření týkající se dovozu pocházejícího z Čínské lidové republiky, může být osvobození přesto uděleno v případě, že neexistují důkazy, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují původní opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení původních opatření.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI dohody GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).