14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/757

ze dne 3. února 2016,

které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem celního informačního systému (CIS) je napomáhat příslušným orgánům při předcházení operacím, které jsou v rozporu s celními nebo zemědělskými předpisy, a jejich vyšetřování a stíhání. Aby CIS mohl nadále řešit potřeby příslušných orgánů, je nezbytné aktualizovat seznam operací týkajících se uplatňování zemědělských předpisů, které by měly být zaneseny v CIS.

(2)

Zanášení informací do CIS, pokud jde o operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, by mělo být omezeno na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury.

(3)

Aby se zajistilo, že příslušné orgány budou schopny rychle reagovat na mimořádné situace v oblasti zdraví, má zásadní význam lokalizace a sledování pohybu produktů, na něž se vztahují zemědělské předpisy. K zajištění toho, aby tyto produkty byly sledovány a mohly být vysledovány ve všech fázích přepravy, měly by být poskytnuty informace týkající se dovozu, vývozu, tranzitu, dočasného uskladnění tohoto zboží a jeho pohybů v rámci EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je podle čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 515/97 třeba zanášet informace do CIS, se týkají:

a)

dovozu produktů, na něž se vztahují právní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky a zvláštní právní předpisy přijaté s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, ze třetích zemí,

b)

vývozu produktů, na něž se vztahují právní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky a zvláštní právní předpisy přijaté s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, do třetích zemí,

c)

pohybů produktů, na něž se vztahují právní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky a zvláštní právní předpisy přijaté s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, v rámci celního režimu tranzitu Společenství nebo vnějšího tranzitu, a operací, při nichž během zpětného vývozu z Unie do třetí země dochází k dočasnému uskladnění těchto produktů v Unii,

d)

pohybů produktů v rámci EU, které podléhají omezením nebo zákazům vyplývajícím z právních předpisů přijatých v rámci společné zemědělské politiky a zvláštních právních předpisů přijatých s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů nebo kterým je poskytována pomoc EU.

Článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 696/98 (2) se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 696/98 ze dne 27. března 1998, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 96, 28.3.1998, s. 22).