1.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/467

ze dne 30. září 2015,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (1), a zejména na čl. 31 odst. 4, čl. 75 odst. 2 a 3, čl. 92 odst. 1a, čl. 111 odst. 1 písm. b), c) a m) a čl. 308b odst. 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Investiční plán pro Evropu, který Komise přijala v listopadu 2014, se zaměřuje na odstranění překážek pro investice, zajištění viditelnosti a technické pomoci pro investiční projekty a účelnější využívání stávajících a nových finančních zdrojů. Součástí tohoto plánu je zřízení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 (2). Jeho účelem je překonat současný nedostatečný objem investic v EU prostřednictvím mobilizace soukromého financování pro strategické investice, které nemůže financovat sám trh. Podporovány budou strategické investice do infrastruktury, jakož i rizikové financování pro malé podniky. Postupné zřízení unie kapitálových trhů současně prohloubí finanční integraci a pomůže zvýšit růst a konkurenceschopnost v EU.

(2)

S cílem přispět k dosažení těchto cílů, jakož i k dosažení unijního cíle dlouhodobého udržitelného růstu by měly být usnadněny investice do infrastruktury nebo prostřednictvím EFSI prováděné pojistiteli, již jsou velkými institucionálními investory. Za tímto účelem by měla být do rámce zavedeného směrnicí 2009/138/ES začleněna nová třída aktiv zachycující investice do infrastruktury. Souběžné provedení iniciativy tohoto typu společně s EFSI by mělo zvýšit celkový dopad na růst a zaměstnanost v Unii.

(3)

Pokud jde o kritéria a kalibraci nové třídy aktiv pro investice do infrastruktury, Komise si vyžádala a obdržela technické doporučení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(4)

V souladu s cílem investičního plánu pro Evropu podpořit investice, které přispívají k posílení evropské infrastruktury se zvláštním zaměřením na větší propojení jednotného trhu, by nová třída aktiv infrastruktury neměla být omezena na určitá odvětví nebo fyzické struktury, ale měla by zahrnovat všechny systémy a sítě, které poskytují a podporují základní veřejné služby.

(5)

Aby byla třída aktiv infrastruktury účinně omezena na investice do infrastruktury, měl by aktiva způsobilé infrastruktury vlastnit, financovat, rozvíjet nebo provozovat subjekt projektu infrastruktury, který neplní žádnou jinou funkci.

(6)

Nová třída aktiv infrastruktury by měla být vymezena na základě kritérií, která zajistí, aby investice do infrastruktury vykazovaly zdravý rizikový profil, pokud jde o jejich odolnost vůči náhlým změnám, předvídatelnost peněžních toků a ochranu poskytnutou smluvním rámcem. Je-li možné prokázat, že investice do infrastruktury mají lepší rizikový profil než jiné podnikové investice, měly by být sníženy rizikové faktory v podmodulu rizika kreditního rozpětí a podmodulu akciového rizika standardního vzorce.

(7)

Subjekt projektu infrastruktury by měl poskytnout smluvní rámec, který zajistí vysokou míru ochrany investorů, včetně zajištění proti ztrátám způsobeným ukončením projektu smluvní stranou, která se zavázala k nákupu zboží a služeb, přičemž takovou situaci by mohlo vyvolat ukončení kupní smlouvy. Měla by být sjednána dostatečná finanční opatření k pokrytí požadavků na pohotovostní financování a provozní kapitál.

(8)

Za účelem snížení rizika pro věřitele by nad subjektem projektu infrastruktury měl být zajištěn dostatečný stupeň kontroly, včetně zajištění věřitelů aktivy a akciemi, jakož i omezení užívání peněžních toků a omezení činností.

(9)

Je-li snížena kalibrace pro investice v podobě dluhopisů a úvěrů na základě předpokladu, že většina investic do infrastruktury je držena do splatnosti, měla by být pojišťovna nebo zajišťovna schopna prokázat, že je schopna tak učinit.

(10)

S cílem stimulovat investice s vysokou mírou výtěžnosti by nová třída aktiv měla být omezena na dluhové nástroje s investičním stupněm, a pokud není k dispozici externí úvěrové hodnocení, pouze na prioritní dluh. Nicméně v zájmu zachování souladu s rámcem pro akcie, který zavedla směrnice 2009/138/ES, by zahrnutí akcií infrastruktury do této nové třídy aktiv nemělo záviset na tom, zda existuje externí úvěrové hodnocení subjektu infrastruktury, ani na jeho stupni.

(11)

Není-li pro investici do způsobilé infrastruktury k dispozici externí úvěrové hodnocení od určené externí ratingové agentury (ECAI), měla by se použít doplňková kritéria, aby se zajistilo, že riziko spojené s investicí je omezené. Tato kritéria by měla zajišťovat profesionální řízení projektu ve fázi výstavby, dostatečné zmírnění stavebního rizika a omezení provozního rizika a rizika refinancování a měla by zakázat vstupovat v rámci projektu do spekulativních derivátových pozic.

(12)

Není-li pro investici do způsobilé infrastruktury k dispozici externí úvěrové hodnocení od určené externí ratingové agentury (ECAI), mělo by být zajištěno, aby byl projekt infrastruktury realizován za stabilních politických podmínek.

(13)

Způsobilé pro zařazení do této nové třídy aktiv by měly být projekty založené na inovativní technologii nebo koncepci, aby EU mohla nadále usilovat o přední postavení v postupujícím technologickém vývoji. Aby projekty založené na inovacích byly bezpečné, měli by pojistitelé provádět náležitou hloubkovou kontrolu, při které ověří, zda je technologie testovaná. To může zahrnovat testování prototypů, pilotní testování a další formy zkoušek, jejichž cílem je prokázat, že projekt stojí na solidní technologické a koncepční bázi.

(14)

Celkově kombinace těchto kritérií vycházejících z technického doporučení orgánu EIOPA zajišťuje, aby byl zaveden z hlediska obezřetnosti zdravý systém, neboť ta aktiva infrastruktury, u nichž lze snížit kapitálové požadavky, jsou bezpečnější a stabilnější než srovnatelné podnikové investice.

(15)

Orgán EIOPA analyzoval údaje o indexech akcií infrastruktury, kotovaných akciích infrastruktury a společnostech zabývajících se iniciativami pro financování ze soukromých zdrojů. Nakonec bylo pro faktor zátěžového scénáře pro infrastrukturu doporučeno rozmezí 30 % až 39 %. V souladu s cílem investičního plánu pro Evropu podpořit investice do reálné ekonomiky byla pro novou třídu aktiv infrastruktury zvolena kalibrace 30 %, jelikož tato úroveň kalibrace poskytuje nejúčinnější pobídky pro investice do infrastruktury.

(16)

V souladu s doporučením orgánu EIOPA by se na stresový faktor u akcií infrastruktury měla použít na poměrném základě symetrická úprava akciového kapitálového požadavku.

(17)

Snížení rizikových faktorů v podmodulu rizika kreditního rozpětí by mělo zohledňovat prokázanou skutečnost, že investice do infrastruktury vykazují lepší míru výtěžnosti než podnikové dluhopisy a jsou méně závislé na širších hospodářských faktorech. Proto by pro tuto novou třídu aktiv měl být snížen stresový faktor u složky rozpětí týkající se kreditního rizika v souladu s kalibrací předloženou orgánem EIOPA. Aby bylo zohledněno kritérium způsobilosti, že investice do infrastruktury mohou být drženy do splatnosti, měl by být snížen rovněž stresový faktor u složky rozpětí týkající se rizika likvidity.

(18)

Pokud je pro investice do způsobilé infrastruktury snížen stresový faktor u složky rozpětí týkající se rizika likvidity, mělo by se toto snížení použít rovněž na aktiva v portfoliu vyrovnávací úpravy, avšak bez dvojího započítání sníženého rizika likvidity. Z toho důvodu by stresovým faktorem u rozpětí použitelným na aktiva způsobilé infrastruktury v portfoliu vyrovnávací úpravy měl být buď snížený stresový faktor vztahující se na aktiva vyrovnávací úpravy, nebo stresový faktor rozpětí pro aktiva způsobilé infrastruktury podle toho, která hodnota je nižší.

(19)

Mělo by být zajištěno vhodnější zacházení s investicemi pojišťoven a zajišťoven do fondů zřízených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 (3), aby odpovídalo zacházení s investicemi do evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání, které je již stanoveno v článku 168 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (4).

(20)

V posledních letech se stále více finančních nástrojů obchoduje v mnohostranných obchodních systémech (MOS). Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (5) se na MOS vztahují podobné požadavky jako na regulované trhy, pokud jde o to, koho mohou přijmout za členy nebo účastníky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (6) také ukládá MOS podobné požadavky na transparentnost jako regulovaným trhům. Aby byl zohledněn rostoucí význam MOS, jakož i sbližování platných pravidel pro MOS a regulované trhy, měly by se expozice obchodované v MOS pro účely podmodulu akciového rizika považovat za akcie typu 1.

(21)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU (7) zavedla přechodné opatření pro investice do akcií realizované před 1. lednem 2016. Aby před tím, než se stane použitelným rámec stanovený směrnicí 2009/138/ES, nevznikla motivace k významnému snížení investic do nekotovaných akcií, neměla by být působnost přechodného opatření omezena na kotované akcie.

(22)

Za účelem přiměřeného zacházení s akciemi drženými v rámci subjektů kolektivního investování nebo s investicemi nabízenými ve formě fondů, nelze-li uplatnit přístup se zohledněním, toto nařízení dále upřesňuje, že přechodné opatření stanovené v čl. 308b odst. 13 směrnice 2009/138/ES se vztahuje na podíl akcií držených v rámci subjektů kolektivního investování nebo investic nabízených ve formě fondů v souladu s cílovou alokací podkladových aktiv ke dni 1. ledna 2016, za předpokladu, že cílová alokace je pojišťovně nebo zajišťovně dostupná. Díky tomu mohou pojišťovny a zajišťovny odhadnout podíl akcií nakoupených správcem fondu před 1. lednem 2016 v případech, kdy tyto nákupy není možné sledovat z důvodu omezení plynoucích z pravidel pro zveřejňování nebo by sledování bylo příliš nákladné. Následně se podíl akcií, na něž se vztahuje přechodné opatření, každoročně sníží úměrně obratu aktiv subjektu kolektivního investování nebo investic ve formě fondů.

(23)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 obsahuje několik drobných formulačních chyb, které by měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(24)

Konkrétně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 stanoví metodu oceňování účastí v přidružených podnicích, které jsou vyloučeny z působnosti dohledu nad skupinou nebo odečteny od kapitálu použitelného pro skupinovou solventnost. Dopady z hlediska oceňování účastí v přidružených podnicích by měly být stejné bez ohledu na důvod pro vyloučení určitého přidruženého podniku z působnosti dohledu nad skupinou, a proto by měly být podchyceny všechny situace, kdy je přidružený podnik z působnosti dohledu nad skupinou vyloučen. Proto by měl být změněn článek 13.

(25)

Pokud jde o strategické účasti ve finančních a úvěrových institucích, je-li uveden odkaz na metodu 1 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (8), nemělo by to znamenat, že skupina se musí rovněž kvalifikovat jako konglomerát a podléhat doplňkovému dozoru podle dané směrnice. K uplatnění výjimky stačí, aby dotčená finanční nebo úvěrová instituce byla zahrnuta do výpočtu skupinové solventnosti podle směrnice 2009/138/ES. Metoda konsolidace podle směrnice 2002/87/ES a metoda konsolidace podle směrnice 2009/138/ES jsou považovány za rovnocenné, jak je uvedeno v článku 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 (9). Ustanovení čl. 68 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být změněno.

(26)

V souvislosti se souhrnnými statistickými údaji je třeba sladit lhůty pro podávání zpráv, takže zveřejnění před dnem 31. prosince 2020 by měla obsahovat údaje za všechny předchozí roky počínaje dnem 1. ledna 2016. Ustanovení čl. 316 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být změněno.

(27)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 rovněž obsahuje několik tiskových chyb, jako jsou chybné vnitřní odkazy, které by měly být opraveny.

(28)

Při uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení by měla být zohledněna povaha, rozsah a složitost rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny. Zátěž a složitost, s nimiž se pojišťovny musejí vyrovnat, by měly být úměrné jejich rizikovému profilu. Při uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení by informace měly být považovány za podstatné tehdy, pokud by mohly ovlivnit rozhodování či úsudek osob, které budou podle předpokladů tyto informace používat.

(29)

V zájmu posílení právní jistoty ohledně režimu dohledu před tím, než se dne 1. ledna 2016 stane plně použitelným režim Solventnost II, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozměňující ustanovení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

v článku 1 se vkládají nové body 55a a 55b, které znějí:

„55a.

„aktivy infrastruktury“ se rozumí fyzické struktury nebo zařízení, systémy a sítě, které poskytují nebo podporují základní veřejné služby;

55b.

„subjektem projektu infrastruktury“ se rozumí subjekt, kterému není dovoleno vykonávat žádnou jinou funkci než vlastnit, financovat, rozvíjet nebo provozovat aktiva infrastruktury, kdy primárním zdrojem pro platby věřitelům a akciovým investorům je příjem vytvářený aktivy, jež jsou financována;“;

2)

článek 13 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v podnicích, které jsou vyloučeny z působnosti dohledu nad skupinou podle čl. 214 odst. 2 směrnice 2009/138/ES;“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Jsou-li splněna kritéria uvedená v čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení a není-li použití metod oceňování uvedených v odst. 1 písm. a) a b) možné, mohou být účasti v přidružených podnicích oceněny na základě metody oceňování, kterou pojišťovna nebo zajišťovna používá k vypracování své roční nebo konsolidované účetní závěrky. V takových případech podnik držící účast odečte z hodnoty přidruženého podniku hodnotu goodwillu a jiných nehmotných aktiv, které by podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení byly oceněny na nulu.“;

3)

v článku 68 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Bez ohledu na odstavce 1 a 2 pojišťovny a zajišťovny neodečtou strategické účasti uvedené v článku 171, které byly zahrnuty do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 stanovené v příloze I směrnice 2002/87/ES nebo na základě metody 1 stanovené v článku 230 směrnice 2009/138/ES.“;

4)

v hlavě I kapitole V oddílu 5 se vkládá nový pododdíl 1a, který zní:

„Pododdíl 1a

Investice do způsobilé infrastruktury

Článek 164a

Investice do způsobilé infrastruktury

1.   Investice do způsobilé infrastruktury pro účely tohoto nařízení zahrnují investice do subjektu projektu infrastruktury, který splňuje tato kritéria:

a)

subjekt projektu infrastruktury je schopen dostát svým finančním závazkům v trvalých zátěžových situacích, které jsou relevantní ve vztahu k riziku projektu;

b)

peněžní toky, které subjekt projektu infrastruktury generuje pro věřitele a akciové investory, jsou předvídatelné;

c)

aktiva infrastruktury a subjekt projektu infrastruktury se řídí smluvním rámcem, který zajišťuje věřitelům a akciovým investorům vysoký stupeň ochrany včetně následujícího:

a)

pokud příjmy subjektu projektu infrastruktury nejsou financovány z plateb od velkého počtu uživatelů, musí smluvní rámec obsahovat ustanovení, která účinně chrání věřitele a akciové investory proti ztrátám způsobeným ukončením projektu smluvní stranou, která se zavázala ke koupi zboží nebo služeb poskytovaných subjektem projektu infrastruktury;

b)

subjekt projektu infrastruktury disponuje dostatečnými rezervami nebo jinými finančními opatřeními k pokrytí požadavků na pohotovostní financování a provozní kapitál projektu;

V případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů musí tento smluvní rámec také obsahovat tato ustanovení:

i)

věřitelé jsou zajištěni v rozsahu povoleném platnými právními předpisy veškerými aktivy a smlouvami nezbytnými pro provoz projektu,

ii)

akcie jsou zastaveny ve prospěch věřitelů v takovém rozsahu, aby věřitelé byli schopni převzít kontrolu nad subjektem projektu infrastruktury před jeho selháním,

iii)

použití čistých peněžních toků z provozní činnosti po provedení povinných plateb z projektu pro jiné účely než na obsluhu dluhových závazků je omezeno,

iv)

smluvní omezení možnosti subjektu projektu infrastruktury vykonávat činnosti, které mohou být na újmu věřitelů, včetně toho, že bez souhlasu stávajících věřitelů nelze vydat nové dluhové nástroje;

d)

v případě investic v podobě dluhopisů nebo úvěrů může pojišťovna nebo zajišťovna orgánu dohledu prokázat, že je schopna držet investici do doby splatnosti;

e)

v případě investic v podobě dluhopisů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, má investiční nástroj přednost před všemi ostatními pohledávkami s výjimkou zákonných nároků a pohledávek protistran derivátů;

f)

v případě investic v podobě akcií, dluhopisů nebo úvěrů, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, jsou splněna tato kritéria:

i)

aktiva infrastruktury a subjekt projektu infrastruktury se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích OECD,

ii)

je-li subjekt projektu infrastruktury ve fázi výstavby, musí akciový investor, případně skupina akciových investorů jako celek, je-li jich více, splňovat následující kritéria:

akcioví investoři v minulosti úspěšně vykonávali dohled nad projekty v oblasti infrastruktury a mají příslušné odborné znalosti,

akcioví investoři mají nízké riziko selhání nebo existuje nízké riziko významných ztrát pro subjekt projektu infrastruktury v důsledku jejich selhání,

akcioví investoři jsou motivováni k ochraně zájmů investorů;

iii)

subjekt projektu infrastruktury zavedl ochranná opatření, která zajistí dokončení projektu podle dohodnuté specifikace, rozpočtu či lhůty pro dokončení,

iv)

významná provozní rizika jsou náležitě řízena,

v)

subjekt projektu infrastruktury používá testovanou technologii a koncepci,

vi)

kapitálová struktura subjektu projektu infrastruktury umožňuje obsluhu jeho dluhů,

vii)

riziko refinancování pro subjekt projektu infrastruktury je nízké,

viii)

subjekt projektu infrastruktury používá deriváty pouze za účelem zmírnění rizik.

2.   Pro účely odst. 1 písm. b) se peněžní toky generované pro věřitele a akciové investory považují za předvídatelné, pokud všechny příjmy až na nevýznamnou část splňují tyto podmínky:

a)

je splněno jedno z těchto kritérií:

i)

příjmy se odvíjejí od disponibilního množství,

ii)

na příjmy se vztahuje regulace míry návratnosti,

iii)

na příjmy se vztahuje smluvní ujednání o povinnosti úhrady bez ohledu na realizaci odběru („take-or-pay“),

iv)

úroveň produkce nebo využívání služeb a cena nezávisle splňují jedno z těchto kritérií:

jsou regulovány,

jsou smluvně stanoveny,

jsou dostatečně předvídatelné v důsledku nízkého rizika poptávky;

b)

pokud příjmy subjektu projektu infrastruktury nejsou financovány z plateb od velkého počtu uživatelů, musí být strana, která se zavázala ke koupi zboží nebo služeb poskytovaných subjektem projektu infrastruktury, jedním z těchto subjektů:

i)

subjektem uvedeným v čl. 180 odst. 2 tohoto nařízení,

ii)

regionální vládou nebo místním orgánem uvedeným v nařízení přijatém podle čl. 109a odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES,

iii)

subjektem, který má úvěrové hodnocení externí ratingové agentury se stupněm úvěrové kvality nejméně 3,

iv)

subjektem, který je nahraditelný bez významné změny výše a načasování příjmů.“;

5)

článek 168 se mění takto:

a)

odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.   Podmodul akciového rizika uvedený v čl. 105 odst. 5 druhém pododstavci písm. b) směrnice 2009/138/ES zahrnuje podmodul rizika pro akcie typu 1, podmodul rizika pro akcie typu 2 a podmodul rizika pro akcie způsobilé infrastruktury.

2.   Akcie typu 1 zahrnují akcie kotované na regulovaných trzích v zemích, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), nebo obchodované v mnohostranných obchodních systémech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2014/65/EU, jejichž sídlo nebo správní ústředí se nachází v členských státech EU.

3.   Akcie typu 2 zahrnují akcie jiné než ty, které jsou uvedeny v odstavci 2, komodity a další alternativní investice. Zahrnují rovněž všechna aktiva jiná než aktiva zahrnutá do podmodulu úrokového rizika, podmodulu nemovitostního rizika nebo podmodulu rizika kreditního rozpětí, a to včetně aktiv a nepřímých expozic uvedených v čl. 84 odst. 1 a 2, pokud nelze uplatnit přístup se zohledněním a pokud pojišťovna nebo zajišťovna nevyužívá ustanovení čl. 84 odst. 3.“;

b)

vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Akcie způsobilé infrastruktury zahrnují investice do akcií subjektu projektu infrastruktury, který splňuje kritéria stanovená v článku 164a.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Kapitálový požadavek k akciovému riziku se rovná:

Formula

kde:

a)

SCRtype1equities označuje kapitálový požadavek pro akcie typu 1;

b)

SCRtype2equities označuje kapitálový požadavek pro akcie typu 2;

c)

SCRquinf označuje kapitálový požadavek pro akcie způsobilé infrastruktury.“;

d)

odstavec 6 se mění takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury, držené v rámci subjektů kolektivního investování, jež jsou kvalifikovanými fondy sociálního podnikání ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 (*), pokud lze na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení, nebo podílové jednotky či akcie těchto fondů, pokud přístup se zohledněním nelze uplatnit na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování;

b)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury, držené v rámci subjektů kolektivního investování, jež jsou kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (**), pokud lze na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení, nebo podílové jednotky či akcie těchto fondů, pokud přístup se zohledněním nelze uplatnit na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování;

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18)."

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).“,"

ii)

v písmenu c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury, držené v rámci takových fondů, pokud lze na všechny expozice v rámci daného alternativního investičního fondu uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení;“;

iii)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

akcie jiné než akcie způsobilé infrastruktury, držené v rámci subjektů kolektivního investování, jež mají povolení jako evropské fondy dlouhodobých investic podle nařízení (EU) 2015/760, pokud lze na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování uplatnit přístup se zohledněním uvedený v článku 84 tohoto nařízení, nebo podílové jednotky či akcie těchto fondů, pokud přístup se zohledněním nelze uplatnit na všechny expozice v rámci daného subjektu kolektivního investování.“;

6)

v článku 169 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Kapitálový požadavek pro akcie způsobilé infrastruktury uvedené v článku 168 tohoto nařízení se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilé infrastruktury přidružených podniků ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a čl. 212 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, pokud jsou tyto investice strategické povahy;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 30 % a 77 % symetrické úpravy, podle článku 172 tohoto nařízení, hodnoty jiných akcií způsobilé infrastruktury než akcií uvedených v písmenu a).“;

7)

v článku 170 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud pojišťovna nebo zajišťovna získala souhlas orgánů dohledu s uplatněním ustanovení článku 304 směrnice 2009/138/ES, kapitálový požadavek pro akcie způsobilé infrastruktury se rovná ztrátě primárního kapitálu, která by vyplynula z následujících okamžitých poklesů:

a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty akcií způsobilé infrastruktury odpovídajících činnostem uvedeným v čl. 304 odst. 1 bodě i) směrnice 2009/138/ES;

b)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty investic do akcií způsobilé infrastruktury přidružených podniků ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) a čl. 212 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, pokud jsou tyto investice strategické povahy;

c)

okamžitého poklesu rovnajícího se součtu 30 % a 77 % symetrické úpravy, podle článku 172 tohoto nařízení, hodnoty jiných akcií způsobilé infrastruktury než akcií uvedených v písmenech a) nebo b).“;

8)

v článku 171 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Pro účely čl. 169 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) a čl. 170 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) se akciovými investicemi strategické povahy rozumí akciové investice, jimiž pojišťovna nebo zajišťovna držící účast prokazuje:“;

9)

článek 173 se nahrazuje tímto:

„Článek 173

Kritéria pro uplatnění přechodného opatření pro obecné akciové riziko

1.   Přechodné opatření pro obecné akciové riziko uvedené v čl. 308b odst. 13 směrnice 2009/138/ES se uplatní pouze na akcie, které byly nakoupeny do 1. ledna 2016 včetně a které nepodléhají akciovému riziku založenému na duraci podle článku 304 uvedené směrnice.

2.   V případě akcií držených v rámci subjektů kolektivního investování nebo jiných investic nabízených ve formě fondů, nelze-li uplatnit přístup se zohledněním, se přechodné opatření stanovené v čl. 308b odst. 13 směrnice 2009/138/ES uplatní na podíl akcií držených v rámci subjektu kolektivního investování nebo investice nabízené ve formě fondů v souladu s cílovou alokací podkladových aktiv ke dni 1. ledna 2016, za předpokladu, že cílová alokace je pojišťovně nebo zajišťovně dostupná. Podíl akcií, na něž se uplatní přechodné opatření, se každoročně sníží úměrně obratu aktiv subjektu kolektivního investování nebo investice ve formě fondů. Pokud se cílová alokace pro akciové investice v rámci subjektu kolektivního investování nebo investice nabízené ve formě fondů zvýší, podíl akcií, na něž se uplatní přechodné opatření, se nezvyšuje.“;

10)

v článku 180 se doplňují nové odstavce 11, 12 a 13, které znějí:

„11.   Expozicím v podobě dluhopisů a úvěrů, které splňují kritéria stanovená v odstavci 12, se přidělí rizikový faktor stressi v závislosti na stupni úvěrové kvality a na duraci dané expozice podle následující tabulky:

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

Durace

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Do 5 let včetně

bi · duri

0,64 %

0,78 %

1,0 %

1,67 %

Od 5 do 10 let včetně

ai + bi · (duri – 5)

3,2 %

0,36 %

3,9 %

0,43 %

5,0 %

0,5 %

8,35 %

1,0 %

Od 10 do 15 let včetně

ai + bi · (duri – 10)

5,0 %

0,36 %

6,05 %

0,36 %

7,5 %

0,36 %

13,35 %

0,67 %

Od 15 do 20 let včetně

ai + bi · (duri – 15)

6,8 %

0,36 %

7,85 %

0,36 %

9,3 %

0,36 %

16,7 %

0,67 %

Více než 20 let

min[ai + bi · (duri – 20);1]

8,6 %

0,36 %

9,65 %

0,36 %

11,1 %

0,36 %

20,05 %

0,36 %

12.   Na expozice, kterým je přidělen rizikový faktor podle odstavce 11, se vztahují tato kritéria:

a)

expozice se týká investice do způsobilé infrastruktury, která splňuje kritéria stanovená v článku 164a;

b)

expozice není aktivem, které splňuje následující podmínky:

je přiděleno portfoliu vyrovnávací úpravy podle čl. 77b odst. 2 směrnice 2009/138/ES,

byl mu přiřazen stupeň úvěrové kvality mezi 0 a 2;

c)

pro expozici je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou;

d)

expozici byl přiřazen stupeň úvěrové kvality mezi 0 a 3.

13.   Expozicím v podobě dluhopisů a úvěrů, které splňují kritéria stanovená v odst. 12 písm. a) a b), avšak nesplňují kritéria stanovená v odst. 12 písm. c), se přidělí rizikový faktor stressi odpovídající stupni úvěrové kvality 3 a duraci dané expozice v souladu s tabulkou uvedenou v odstavci 11.“;

11)

v čl. 181 písm. b) se poslední věta nahrazuje tímto:

„V případě aktiv ve vyčleněném portfoliu, u kterých není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, a v případě aktiv způsobilé infrastruktury, kterým byl přiřazen stupeň úvěrové kvality 3, se redukční faktor rovná 100 %.“;

12)

vkládá se nový článek 261a, který zní:

„Článek 261a

Řízení rizik u investic do způsobilé infrastruktury

1.   Pojišťovny a zajišťovny před uskutečněním investice do způsobilé infrastruktury provedou náležitou hloubkovou kontrolu, jež zahrnuje všechny tyto prvky:

a)

zdokumentované posouzení toho, jak projekt splňuje kritéria stanovená v článku 164a, které bylo podrobeno procesu validace prováděné osobami, které nepodléhají vlivu ze strany osob odpovědných za posouzení kritérií a které nemají s danými osobami potenciální střety zájmů;

b)

potvrzení, že každý finanční model pro peněžní toky projektu byl podroben procesu validace prováděné osobami, které nepodléhají vlivu ze strany osob odpovědných za vývoj finančního modelu a které nemají s danými osobami potenciální střety zájmů.

2.   Pojišťovny a zajišťovny investující do způsobilé infrastruktury pravidelně sledují a provádějí zátěžové testy peněžních toků a hodnot kolaterálu subjektu projektu infrastruktury. Zátěžové testy by měly být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti rizika obsaženého v projektu infrastruktury.

3.   Pojišťovny nebo zajišťovny s významnými investicemi do způsobilé infrastruktury při zavádění písemných koncepcí uvedených v čl. 41 odst. 3 směrnice 2009/138/ES do těchto koncepcí zahrnou ustanovení pro účinné sledování daných investic během fáze výstavby a pro maximalizaci částky získané z těchto investic, nastane-li scénář řešení problémů.

4.   Pojišťovny nebo zajišťovny investující do způsobilé infrastruktury formou dluhopisů nebo úvěrů koncipují řízení aktiv a závazků tak, aby byly průběžně schopny držet investice do splatnosti.“;

13)

v článku 316 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ode dne 31. prosince 2020 zveřejnění obsahuje údaje za poslední čtyři roky. Pokud jde o zveřejnění přede dnem 31. prosince 2020, obsahují údaje za všechny předchozí roky počínaje dnem 1. ledna 2016.“.

Článek 2

Opravy

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se opravuje takto:

1)

v čl. 73 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Rysy uvedené v článku 72 jsou buď rysy uvedené v písmenech a) až i), nebo rysy uvedené v písmenu j):“;

2)

článek 170 se opravuje takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

okamžitého poklesu rovnajícího se 22 % hodnoty akcií typu 1 odpovídajících činnostem uvedeným v čl. 304 odst. 1 bodě i) směrnice 2009/138/ES;“;

b)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

okamžitého snížení rovnajícího se 22 % hodnoty akcií typu 2 odpovídajících činnostem uvedeným v čl. 304 odst. 1 bodě i) směrnice 2009/138/ES;“;

3)

článek 176 se opravuje takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Dluhopisům nebo úvěrům, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, se přidělí rizikový faktor stressi v závislosti na stupni úvěrové kvality a na modifikované duraci duri dluhopisu nebo úvěru i v souladu s touto tabulkou:

Stupeň úvěrové kvality

0

1

2

3

4

5 a 6

Durace

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Do 5 let včetně

bi · duri

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Od 5 do 10 let včetně

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Od 10 do 15 let včetně

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Od 15 do 20 let včetně

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Více než 20 let

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Dluhopisům a úvěrům, pro které není k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou a ke kterým dlužníci nesložili kolaterál splňující kritéria stanovená v článku 214, se přidělí rizikový faktor stressi v závislosti na duraci duri dluhopisu nebo úvěru i v souladu s touto tabulkou:

Durace (dur i)

stressi

Do 5 let včetně

3 % · duri

Od 5 do 10 let včetně

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Od 10 do 20 let včetně

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Více než 20 let

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)“

4)

v článku 179 se odstavec 1 opravuje takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Kapitálový požadavek SCRcd k riziku kreditního rozpětí u úvěrových derivátů jiných než úvěrové deriváty uvedené v odstavci 3 se rovná vyššímu z těchto kapitálových požadavků:“;

b)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

ztráta primárního kapitálu, která by vyplynula z okamžitého absolutního zvýšení kreditního rozpětí nástrojů tvořících podklad úvěrových derivátů;“;

5)

v čl. 192 odst. 2 pátém pododstavci se vzorec nahrazuje tímto:

LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)“;

6)

netýká se českého znění;

7)

v článku 296 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   V rámci plnění požadavků na zveřejnění, které jsou pojišťovnám a zajišťovnám stanoveny v odstavcích 1 a 3 tohoto článku, zpráva o solventnosti a finanční situaci obsahuje informace týkající se oblastí uvedených v článku 263.“;

8)

v článku 317 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Souhrnné roční statistické údaje týkající se podniků a skupin, které podléhají dohledu podle článku 316, se zveřejňují za každý kalendářní rok do tří měsíců ode dne, do kterého jsou podniky, jejichž účetní období končí dne 31. prosince, podle čl. 312 odst. 1 písm. c) povinny předložit vzorové tabulky pro údaje za daný rok. Informace týkající se orgánů dohledu se zpřístupňují do čtyř měsíců ode dne 31. prosince každého kalendářního roku.“;

9)

v článku 330 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Při posuzování, zda určitý kapitál použitelný k pokrytí solventnostního kapitálového požadavku přidružené pojišťovny nebo zajišťovny, přidružené pojišťovny nebo zajišťovny ze třetí země, pojišťovací holdingové společnosti či smíšené finanční holdingové společnosti nemůže být účinně použit k pokrytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku, zváží orgány dohledu všechny následující aspekty:

a)

zda se na položku kapitálu vztahují právní nebo regulační požadavky, které omezují schopnost této položky absorbovat všechny druhy ztrát, kdykoli ve skupině vzniknou;

b)

zda existují právní nebo regulační požadavky, které omezují převoditelnost aktiv na jinou pojišťovnu nebo zajišťovnu;

c)

zda by použití tohoto kapitálu k pokrytí skupinového solventnostního požadavku nebylo možné v období trvajícím nejvýše devět měsíců;

d)

zda v případě použití metody 2 položka kapitálu nesplňuje požadavky stanovené v článcích 71, 73 a 77; pro tento účel zahrnuje výraz „solventnostní kapitálový požadavek“ v těchto článcích solventnostní kapitálový požadavek přidruženého podniku, který emitoval položku kapitálu, i skupinový solventnostní kapitálový požadavek.“;

10)

v článku 375 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti předkládají orgánu dohledu nad skupinou informace uvedené v odstavci 1 nejpozději 26 týdnů po referenčním datu úvodní účetní závěrky ve smyslu čl. 314 odst. 1 písm. a).“;

11)

příloha XVII se opravuje v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

12)

příloha XVIII se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

13)

příloha XXI se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů (Úř. věst. L 100, 3.4.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha XVII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

Část B se mění takto:

a)

bod 2 písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

použije-li se metoda pro riziko pojistného k nahrazení standardních parametrů uvedených v čl. 218 odst. 1 písm. a) bodě ii) a písm. c) bodě ii), neupravují se agregované ztráty a zasloužené pojistné o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek či ze zajistného;“;

b)

v bodě 2 písm. d) se první věta nahrazuje tímto:

„použije-li se metoda pro riziko pojistného k nahrazení standardních parametrů uvedených v čl. 218 odst. 1 písm. a) bodě i) a písm. c) bodě i):“;

2)

v části D bodě 5 se první věta a první vzorec nahrazují tímto:

„Střední čtvercová chyba odhadu se rovná:

Image“;

3)

v části F se bod 3 písm. f) nahrazuje tímto:

„f)

stanoví-li uznatelná smlouva o zajištění proti nadměrným ztrátám uvedená v čl. 218 odst. 2 náhradu pouze do určitého stanoveného limitu, označuje b2 výši tohoto limitu.“.


PŘÍLOHA II

Příloha XVIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

V části C bodě 2 písm. b) se první věta nahrazuje tímto:

„zahrnují všechny níže uvedené podmoduly standardního vzorce kromě těch, které patří do působnosti částečného interního modelu:“;

2)

v části C se bod 2 písm. c) nahrazuje tímto:

„c)

zahrnují modul rizika selhání protistrany standardního vzorce, pokud tento modul nepatří do působnosti částečného interního modelu.“


PŘÍLOHA III

Příloha XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se mění takto:

1)

V části A se poslední věta nahrazuje tímto:

„Informace uvedené v bodech 1 až 32 se uvádějí dle stavu ke konci posledního kalendářního roku. Co se týče bodů 12 až 21, 23, 24 a 29 až 31, uvádějí se informace podle stavu ke konci účetních období pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích skupin, která skončila v posledním kalendářním roce.“;

2)

v části B se poslední věta nahrazuje tímto:

„Informace uvedené v bodech 2 až 18 se uvádějí podle stavu v posledním kalendářním roce.“