18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/224

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2, čl. 20 písm. c), f), l), m) a n) a čl. 223 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na obzvláště obtížnou situaci na trhu způsobenou především zákazem, jejž Rusko zavedlo na dovoz mléčných výrobků z Unie, bylo zahájeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 947/2014 (4) soukromé skladování másla a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 948/2014 (5) soukromé skladování sušeného odstředěného mléka.

(2)

Uvedené režimy podpory soukromého skladování byly prodlouženy prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) a (EU) 2015/1548 (8). V důsledku toho lze žádosti o podporu podávat do 29. února 2016.

(3)

Dne 25. června 2015 prodloužilo Rusko zákaz dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie o další rok až do 6. srpna 2016.

(4)

Celosvětová poptávka po mléce a mléčných výrobcích byla navíc v roce 2015 i nadále slabá, zatímco nabídka mléka se v hlavních vývozních regionech zvýšila.

(5)

V důsledku toho opět poklesly ceny másla a sušeného odstředěného mléka v Unii a tlak na jejich snižování bude zřejmě pokračovat.

(6)

S ohledem na současnou situaci na trhu je vhodné zajistit, aby nebyla přerušena dostupnost režimů podpory soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka, a prodloužit tyto režimy až do konce intervenčního období 2016, tj. do dne 30. září 2016.

(7)

Aby nebyla přerušena možnost podávat žádosti v rámci daných režimů, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 947/2014

V článku 5 nařízení (EU) č. 947/2014 se datum „29. února 2016“ nahrazuje datem „30. září 2016“.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014

V článku 5 nařízení (EU) č. 948/2014 se datum „29. února 2016“ nahrazuje datem „30. září 2016“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 947/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování másla a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 15).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/303 ze dne 25. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 55, 26.2.2015, s. 4).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1548 ze dne 17. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 26).